Άρθρο 53 – Δαπάνες απορρήτων αναγκών

1. Στον προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας εγγράφεται ειδική πίστωση απορρήτων εθνικών αναγκών.
2. Ως απόρρητες ανάγκες εθνικής σημασίας θεωρούνται όσες συναρτώνται, ή συνδέονται αμέσως, ή εμμέσως, και αιτιωδώς με ζητήματα ασφάλειας της απρόσκοπτης λειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Π. στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής της, όπως ειδικότερα εξειδικεύεται στην προάσπιση της ζωής, περιουσίας των πολιτών και διαφύλαξης του φυσικού περιβάλλοντος, η προάσπιση των οποίων ανάγεται στο επίπεδο διασφάλισης των εθνικών συμφερόντων και για τις οποίες δεν αποδίδεται λογαριασμός.
3. Απαγορεύεται η διάθεση από την παραπάνω πίστωση οποιουδήποτε ποσού για διάφορους, των ανωτέρω, σκοπούς, ιδίως για την παροχή επιμισθίων, αμοιβών, αποζημιώσεων, ή κάθε άλλη προσωπική παροχή προς υπαλλήλους ή όργανα του Κράτους, περίπτωση κατά την οποία γεννά για τους παραβάτες εις ολόκληρον ενοχή έναντι του δημοσίου.
4. Η υπαγωγή δαπανών στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 2, ο προσδιορισμός του ύψους αυτών και η συνεπακόλουθη διάθεση οποιουδήποτε ποσού από την πίστωση αυτή, διενεργείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, μετά από γνώμη της Επιτροπής Ειδικών Δαπανών της παρ. 6.
5. Οι πληρωμές του παρόντος άρθρου απαλλάσσονται από κάθε κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων.
6. Στη Γ.Γ.Π.Π. λειτουργεί τριμελής γνωμοδοτική Επιτροπή Ειδικών Δαπανών, αποτελούμενη:
α. από έναν (1) Ανώτατο Αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος,
β. από έναν (1) Προϊστάμενο Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, και
γ. από έναν (1) Προϊστάμενο Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.).
Στην Επιτροπή μετέχει ως γραμματέας, χωρίς ψήφο, υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, που ορίζεται από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Αυτός τηρεί, με δική του ευθύνη και απόλυτη εχεμύθεια, βιβλίο πρωτοκόλλου, στο οποίο καταχωρίζονται, κατ’ αύξοντα αριθμό, οι προτάσεις δαπανών καθώς και βιβλίο πρακτικών, στο οποίο καταχωρίζονται, κατά συνεδρίαση, οι γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής, το περιεχόμενο των οποίων απαγορεύεται να ανακοινώνεται.
7. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Τυχόν μειοψηφούσες γνώμες καταχωρίζονται, υποχρεωτικά, στα πρακτικά.
8. Η Επιτροπή δύναται να καλεί τους προϊσταμένους των αρμόδιων υπηρεσιών και Φορέων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας ή του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, για παροχή τυχόν αναγκαίων διευκρινίσεων για την υπό κρίση δαπάνη.
9. Απόσπασμα του πρακτικού της Επιτροπής, με τα αναγκαία τυπικά στοιχεία (αριθμός γνωμοδότησης, ημερομηνία, όνομα του δικαιούχου, το ύψος της δαπάνης και ο χαρακτηρισμός της ως απόρρητης), διαβιβάζεται προς τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, η οποία προκαλεί την οικεία απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, που αποτελεί το μόνο δικαιολογητικό της δαπάνης.
10. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ρυθμίζονται επιμέρους ζητήματα λειτουργίας και οργάνωσης της Επιτροπής Ειδικών Δαπανών, ζητήματα ορισμού, σύνθεσης και αναπλήρωσης των μελών της, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 15:57 | WWF Ελλάς

  Η πρόβλεψη για δαπάνες απορρήτων αναγκών για τις οποίες όπως αναφέρεται δεν θα αποδίδεται λογαριασμός, αποτελεί αφορμή για αδιαφάνεια και ανυπαρξία λογοδοσίας. Θεωρούμε ότι οι δράσεις Πολιτικής Προστασίας θα πρέπει να είναι απολύτως διαφανείς και να υφίσταται λογοδοσία σε κάθε στάδιο. Άλλωστε η αποστολή του Εθνικού Συστήματος έγκειται στην διαχείριση φυσικών ή τεχνολογικών καταστροφών εν καιρώ ειρήνης και δεν αφορά ζητήματα εθνικής ασφάλειας που θα αιτιολογούσαν την διαβάθμιση της σχετικής πληροφορίας. Η εμπειρία από αντίστοιχους λογαριασμούς του Υπουργείου Εξωτερικών έχει δείξει ότι τέτοιες ενέργειες δεν συμβάλλουν στη διαφάνεια διαχείρισης κρατικών κονδυλίων. Η αιτιολογική έκθεση δεν τεκμηριώνει για ποιο λόγο είναι απαραίτητη η ύπαρξη απορρήτων αναγκών και ποια είναι τα επικαλούμενα ζητήματα ασφαλείας που καθιστούν απαραίτητη την ύπαρξη απορρήτων δαπανών. Αν για παράδειγμα αφορά την λειτουργία του Ευρωπαϊκού Αριθμού Έκτακτης Ανάγκης 112, θα έπρεπε καταρχήν να αναφέρεται ρητά στην αιτιολογική έκθεση και δεύτερον η πρόσβαση στην πληροφορία για το κόστος του 112 ή της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτό διαχειρίζεται δεν συνεπάγεται και πρόσβαση στα ίδια τα δεδομένα.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 15:06 | ΧΡΗΣΤΟΣ

  Στο Αρθρο 53 παραγρ. 6 οπου αναφερεται στην τριμελή γνωμοδοτική Επιτροπή Ειδικών Δαπανών (απορρήτων αναγκών) θεωρώ ότι πρεπει να συμμετεχει και ενας Ανώτατος Αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. ή του Ελληνικού Στρατού. Οι λόγοι «ΑΠΟΡΡΗΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ» επιβαλλει και την συμμετοχή των παραπάνω.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 13:07 | Γεώργιος

  Σχετικά με το άρθρο 53: η πρόβλεψη απόρρητων κονδυλίων και επιπλέον η μη υποχρέωση απόδοσης λογαριασμού προφανώς και έρχεται σε αντίθεση με την αρχή της διαφάνειας που πρέπει να διέπει την δράση της διοίκησης.

 • 9 Ιανουαρίου 2020, 11:30 | ΕΥΓΕΝΙΑ

  Επί της παρ.2: ποιά είναι τα ζητήματα ασφάλειας της απρόσκοπτης λειτουργικότητας της ΓΓΠΠ? να γίνουν συγκεκριμένα και όχι αόριστα και ασαφή.
  Επίσης, δεν θα υπάρχει καθόλου λογοδοσία? στις απόρρητες δαπάνες του Υπουργείου Εξωτερικών, από κάποιο ύψος και πάνω, αποστέλλεται ενημέρωση στη Βουλή των Ελλήνων.