Άρθρο 72 – Μνημόνια Συνεργασίας Γ.Γ.Π.Π. με μη κυβερνητικές οργανώσεις και οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

1. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνάπτει Μνημόνια Συνεργασίας με μη κυβερνητικές οργανώσεις και οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, των οποίων οι δράσεις συνάδουν με τους σκοπούς της πολιτικής προστασίας, υπό την προϋπόθεση ότι η νομική τους μορφή ή οι σκοπούμενες δράσεις τους δεν εντάσσονται στις οριζόμενες δράσεις της παρ. 2 του άρθρου 57.
2. Για τη σύναψη των ως άνω Μνημονίων απαιτείται η υποβολή πρότασης από τους εκπρόσωπους των ως άνω Φορέων προς το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, με στόχο την προσφορά εθελοντικού έργου εντασσόμενου στον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, υπό την προϋπόθεση της μη συμπερίληψης στο καταστατικό τους πρόβλεψης περί επιδίωξης ή ενάσκησης εμπορικού σκοπού δραστηριοτήτων.
3. Στα Μνημόνια Συνεργασίας αποτυπώνεται υποχρεωτικά το αντικείμενο της σκοπούμενης συνεργασίας, οι μερικότεροι όροι προσφοράς των εθελοντικών υπηρεσιών, η χρονική περίοδος ισχύος της συνεργασίας, οι όροι λήξης της και τυχόν άλλα συναφή θέματα, ενώ δύναται να καθίστανται απαιτητά από τη Γ.Γ.Π.Π. έγγραφα (ή άλλα) στοιχεία που τυχόν κριθούν αναγκαία.
4. Με την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας η οργάνωση δύναται, να χρησιμοποιεί και να φέρει το επίσημο σήμα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
5. Οι δράσεις, δραστηριότητες, πρωτοβουλίες και λοιπές ενέργειες των αντισυμβαλλόμενων οργανώσεων διέπονται από τον επιχειρησιακό σχεδιασμό των μερικότερων δράσεων Πολιτικής Προστασίας στις οποίες εντάσσονται.
6. Οι εθελοντές και τα μέλη των αντισυμβαλλόμενων οργανώσεων καλύπτονται ασφαλιστικά και έναντι αστικής ευθύνης από ίδιους ασφαλιστικούς Φορείς.

 • Στην Παράγραφο 1 του Άρθρου 72 προτείνεται η εξής τροποποίηση:

  «…Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνάπτει Μνημόνια Συνεργασίας με μη κυβερνητικές οργανώσεις και οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, των οποίων οι δράσεις συνάδουν με τους σκοπούς της πολιτικής προστασίας.».

  Τεκμηρίωση:

  Σύμφωνα με την τεκμηρίωση του άρθρου 7 / Παράγραφος 1 και του άρθρου 9 / Παράγραφος 1.
  Επιπλέον, οι προβλέψεις του άρθρου αυτού θα μπορούσαν να παρακάμψουν τα προβλήματα που εγείρονται από τις διαδικασίες πιστοποίησης εθελοντών του ΕΕΣ του άρθρου 59 όμως λόγω του ότι επιβάλουν έναν σοβαρό περιορισμό στις δράσεις που μπορεί να αναληφθούν μέσα από τέτοια μνημόνια τελικά καθίσταται απαγορευτική την συμμετοχή του ΕΕΣ στον μηχανισμό της ΓΓΠΠ μέσω αυτού του άρθρου (επιτρέπεται μόνο η ανάληψη υποστηρικτικών δράσεων και όχι επιχειρησιακών) οι οποίοι όπως έχει αναφερθεί δραστηριοποιούνται σχεδόν σε όλο το φάσμα των δράσεων που αναγνωρίζει το σχέδιο. Συνεπώς προτείνεται η απαλοιφή των περιορισμών στις δράσεις.

 • Η υποβολή πρότασης προς τον Γ.Γ.Π.Π από τις Ε.Ο. θα προηγηθεί της ακαδημίας Π.Π.;; ή αφού πάρουν M.E.O.Π.Π και Ε.Μ.Ε.Π.Π θα ακολουθήσει το αίτημα.Δεν διευκρινίζεται !!

 • 11 Ιανουαρίου 2020, 12:03 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ SV1LHM

  Η ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ – ΕΕΡ έχει συγκροτήσει Ομάδες Έκτακτης Ανάγκης – Ο.Ε.Α., οι οποίες έχουν ενταχθεί στο Εθνικό Σύστημα Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας. Τα μέλη των Ο.Ε.Α. Ε.Ε.Ρ. είναι άρτια εκπαιδευμένα και τα τελευταία 40 χρόνια έχουν καλύψει τηλεπικοινωνιακά σειρά από μικρότερες και μεγάλες περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, κάνοντας χρήση όλων των δυνατοτήτων των ραδιοερασιτεχνικών συσκευών τους και των υποδομών, όπως φωνή, data, Αυτόματο Σύστημα Αναφοράς Θέσης APRS, digitalvoice, σε συχνότητες HF, VHF, UHF, μέσω δορυφόρου κλπ. Η Ε.Ε.Ρ. έχει επενδύσει όλα αυτά τα χρόνια στην ανάπτυξη αυτών των υποδομών (δικτύων), τις οποίες συντηρεί συστηματικά.
  Η Ε.Ε.Ρ. είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο ιδρυθέν το 1958, είναι Ιδρυτικό Μέλος της Διεθνούς Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών – International Amateur Radio Union και ο επίσημος εκπρόσωπός της στην Ελλάδα καθώς και Εθνικός Συντονιστής Επικοινωνιών Έκτακτης Ανάγκης (IARU National EmCom Coordinator) στην Ελλάδα.
  Έχει υπογράψει Μνημόνια Συνεργασίας στην Ελλάδα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ), το Ε.Κ.Α.Β., τον Δήμο Περιστερίου και το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων και διεθνώς με την FNRASEC Γαλλίας και με τις Ραδιοερασιτεχνικές Ενώσεις Βουλγαρίας και Τουρκίας, ενώ συνεργάζεται ήδη με πλήθος Ελληνικών Εθελοντικών Ομάδων.Προτείνω, οι εθελοντικές ομάδες που έχουν ήδη σύμβαση συνεργασίας με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας να συνεχίσουν την υφιστάμενη σύμβαση συνεργασίας χωρίς να απαιτείται να ξεκινήσουν νέες και χρονοβόρες διαδικασίες συνεργασίας από το μηδέν, ειδικά σε περίοδο αντιπυρικής προστασίας.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 23:52 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΑΝΙΚΙΩΤΗΣ SV1HER

  Η ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ – ΕΕΡ έχει συγκροτήσει Ομάδες Έκτακτης Ανάγκης – Ο.Ε.Α., οι οποίες έχουν ενταχθεί στο Εθνικό Σύστημα Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας. Τα μέλη των Ο.Ε.Α. Ε.Ε.Ρ. είναι άρτια εκπαιδευμένα και τα τελευταία 40 χρόνια έχουν καλύψει τηλεπικοινωνιακά σειρά από μικρότερες και μεγάλες περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, κάνοντας χρήση όλων των δυνατοτήτων των ραδιοερασιτεχνικών συσκευών τους και των υποδομών, όπως φωνή, data, Αυτόματο Σύστημα Αναφοράς Θέσης APRS, digitalvoice, σε συχνότητες HF, VHF, UHF, μέσω δορυφόρου κλπ. Η Ε.Ε.Ρ. έχει επενδύσει όλα αυτά τα χρόνια στην ανάπτυξη αυτών των υποδομών (δικτύων), τις οποίες συντηρεί συστηματικά.
  Η Ε.Ε.Ρ. είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο ιδρυθέν το 1958, είναι Ιδρυτικό Μέλος της Διεθνούς Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών – International Amateur Radio Union και ο επίσημος εκπρόσωπός της στην Ελλάδα καθώς και Εθνικός Συντονιστής Επικοινωνιών Έκτακτης Ανάγκης (IARU National EmCom Coordinator) στην Ελλάδα.
  Έχει υπογράψει Μνημόνια Συνεργασίας στην Ελλάδα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ), το Ε.Κ.Α.Β., τον Δήμο Περιστερίου και το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων και διεθνώς με την FNRASEC Γαλλίας και με τις Ραδιοερασιτεχνικές Ενώσεις Βουλγαρίας και Τουρκίας, ενώ συνεργάζεται ήδη με πλήθος Ελληνικών Εθελοντικών Ομάδων.

  Προτείνω, οι εθελοντικές ομάδες που έχουν ήδη σύμβαση συνεργασίας με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας να συνεχίσουν την υφιστάμενη σύμβαση συνεργασίας χωρίς να απαιτείται να ξεκινήσουν νέες και χρονοβόρες διαδικασίες συνεργασίας από το μηδέν, ειδικά σε περίοδο αντιπυρικής προστασίας.

 • 6 Ιανουαρίου 2020, 17:03 | Τρουμούλης Αντώνιος

  6. Οι οργανώσεις οι οποίες εμπλέκονται σε συμβάντα έπειτα από κάλεσμα της Πολιτικής Προστασίας ή φορέων που είναι ενταγμένες στη ΓΓΠΠ να αναλαμβάνει τα έξοδα τα οποία θα προκύπτουν για τα μέσα τα οποία θα διαθέτουν (Οχήματα, σκάφη, μηχανές κλπ) εφόσον αυτά ανήκουν στην οργάνωση.
  7. Να συμπληρώνετε ειδική φόρμα εκτέλεσης συμβάντος με τη λήξη του αναφέροντας αναλυτικά τη δράση καθώς και τα μέσα και τα άτομα που συμμετείχαν.