Άρθρο 103 – Ενέργεια

1. Το πυροσβεστικό προσωπικό λογίζεται ότι ευρίσκεται στην κατάσταση της ενέργειας, εφόσον συγκεντρώνει σωρευτικά τις κάτωθι προϋποθέσεις: α) ανήκει στη δύναμη οποιασδήποτε Υπηρεσίας του Σώματος, β) εκτελεί μάχιμη υπηρεσία και γ) δύναται να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε αποστολή, ανατεθειμένο καθήκον ή έργο της κατηγορίας και του βαθμού του.
2. Στην ενέργεια λογίζονται και οι φοιτούντες σε σχολές ή κέντρα εκπαίδευσης, οι σε προσωρινή απουσία λόγω προβλεπόμενης άδειας ή συνεπεία λόγων υγείας, εξαιρουμένης της μακράς αναρρωτικής άδειας.

  • 3 Ιανουαρίου 2020, 00:45 | SD

    Στην πρώτη παράγραφο θα μπορούσε να προστεθεί:
    …βαθμού του, εφόσον περάσει με επιτυχία τις προβλεπόμενες ιατρικές, ψυχοτεχνικές και αθλητικές εξετάσεις.
    (Οι οποίες πρέπει να διενεργούνται περιοδικά-ετήσια, ώστε να διαπιστώνεται εάν ο υπάλληλος μπορεί να εκτελέσει μάχιμη υπηρεσία και αν δύναται να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε αποστολή, ανατεθειμένο καθήκον ή έργο)