Άρθρο 20 – Αυτοτελείς Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας

1. Σε κάθε Περιφέρεια λειτουργεί Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας, υπαγόμενη απευθείας στον Περιφερειάρχη και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α. Συντονίζει, κατά χωρική αρμοδιότητα, το έργο της πολιτικής προστασίας σχετικά με την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών, σύμφωνα με τις μεθόδους οργάνωσης, τα όργανα και την κατανομή αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος.
β. Συνδράμει τη λειτουργία του ΠΕ.Σ.Ο.Π.Π..
γ. Προγραμματίζει και υλοποιεί δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για ζητήματα πολιτικής προστασίας.
δ. Αναλαμβάνει κάθε αναγκαία πρωτοβουλία, ενέργεια και δράση για τη συνδρομή του Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π. και των λοιπών εμπλεκόμενων Φορέων σε επίπεδο αναγνώρισης, εκτίμησης και ανάλυσης της επικινδυνότητας εκδήλωσης καταστροφών.
ε. Με αποκλειστική ευθύνη του οικείου Περιφερειάρχη συντάσσεται υποχρεωτικά εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος Περιφερειακό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Διαχείρισης Συνεπειών για φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές (και λοιπές απειλές) εντός της χωρικής επικράτειας της Περιφέρειας. Στο Περιφερειακό Σχέδιο περιγράφεται η οργάνωση της αντιμετώπισης και βραχείας αποκατάστασης των φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών και λοιπών απειλών, προσδιορίζεται το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού, υλικών και μέσων Πολιτικής Προστασίας που μπορούν να διατεθούν για την υλοποίηση των σκοπών του Περιφερειακού Σχεδίου. Περιλαμβάνει Γενικό Μέρος με διατάξεις που έχουν εφαρμογή σε κάθε καταστροφή και Παραρτήματα, τα οποία εξειδικεύουν τις διατάξεις του Γενικού Μέρους για καταστροφές σχετιζόμενες με ειδικούς κινδύνους. Το Περιφερειακό Σχέδιο, είναι εναρμονισμένο με τα Γενικά Σχέδια της Γ.Γ.Π.Π. και συντάσσεται, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γ.Γ.Π.Π., υποβάλλεται στην Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφέρειας, η οποία και το εισηγείται προς το Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο το εγκρίνει σύμφωνα με τα άρθρα 163 και 174 του ν. 3852/2010 (Α’ 87).
στ. Συνδράμει στην υλοποίηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης της Ακαδημίας Πολιτικής Προστασίας σε θέματα πολιτικής προστασίας και συμμετέχει σε ασκήσεις, σε συνεργασία με τον Εθνικό Μηχανισμό, με σκοπό την αξιολόγηση απόδοσης των Γενικών Σχεδίων Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Διαχείρισης Συνεπειών.
ζ. Τηρεί και κοινοποιεί σε μηνιαία βάση στον Περιφερειακό Συντονιστή επικαιροποιημένη κατάσταση του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού, μέσων και υλικών πολιτικής προστασίας, παρακολουθώντας το επίπεδο ετοιμότητάς τους, σύμφωνα με τις οδηγίες του. Στην κατάσταση αυτή συμπεριλαμβάνεται το ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα που διατίθενται εκτός Περιφέρειας για την παροχή υποστήριξης σε καταστάσεις «Επιπέδου 4» (Red Code).
η. Αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των Π.Δ.Ε.Α., σε συνεργασία με τους αντίστοιχους Επικεφαλής, επί τη βάσει κατευθυντήριων οδηγιών του ΠΕ.Σ.Ο.Π.Π., ώστε να διαπιστωθούν τυχόν ελλείψεις στους τομείς σχεδιασμού, οργάνωσης, εξοπλισμού, εκπαίδευσης και ασκήσεων, υποβάλλοντας σχετική έκθεση στο ΠΕ.Σ.Ο.Π.Π..
θ. Υποβάλλει, λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΠΕ.Σ.Ο.Π.Π. και τις προτάσεις των, κατά λόγο αρμοδιότητας, Επικεφαλής Π.Δ.Ε.Α., εισηγήσεις:
αα. Στην Περιφέρεια για την κατάρτιση του οικείου προϋπολογισμού πολιτικής προστασίας και για την ένταξη των Π.Δ.Ε.Α. σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ενίσχυσης.
ββ. Στο ΠΕ.Σ.Ο.Π.Π. για την κατάρτιση του Περιφερειακού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας.
ι. Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στο ΠΕ.Σ.Ο.Π.Π..
ια. Συνάπτει μνημόνια συνεργασίας παροχής υπηρεσιών, υλικών και μέσων με ιδιωτικούς Φορείς.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 15:50 | WWF Ελλάς

  Είναι σκόπιμο να οριστεί ο ελάχιστος αριθμός στελεχών των Αυτοτελών Διευθύνσεων Πολιτικής Προστασίας, οι ειδικότητες τους (ενδεικτικά κάποιες περιγράφονται στο άρθρο 11, παρ. 4α του v. 3013/2002 και θα μπορούσαν να εμπλουτιστούν με άλλες σχετικές) και η κατάρτιση που οφείλουν να έχουν ή να αποκτήσουν εντός εύλογου χρονικού διαστήματος ώστε να ανταποκριθούν στα καθήκοντα που ορίζονται από το παρόν νομοσχέδιο (π.χ. την κατάρτιση και εφαρμογή των προβλεπόμενων Σχεδίων Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Διαχείρισης Συνεπειών).

 • 7. Η παρ. 1 του άρθρου 20 «Αυτοτελείς Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας» να συμπληρωθεί ως ακολούθως:
  «1. Σε κάθε Περιφέρεια λειτουργεί Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας, υπαγόμενη απευθείας στον Περιφερειάρχη και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
  α. […]
  γ. Προγραμματίζει και υλοποιεί δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για ζητήματα πολιτικής προστασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες προβασιμότητας των πολιτών με αναπηρία.
  δ. [….]
  ε. Με αποκλειστική ευθύνη του οικείου Περιφερειάρχη συντάσσεται υποχρεωτικά εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος Περιφερειακό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Διαχείρισης Συνεπειών για φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές (και λοιπές απειλές) εντός της χωρικής επικράτειας της Περιφέρειας. Στο Περιφερειακό Σχέδιο περιγράφεται η οργάνωση της αντιμετώπισης και βραχείας αποκατάστασης των φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών και λοιπών απειλών, προσδιορίζεται το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού, υλικών και μέσων Πολιτικής Προστασίας που μπορούν να διατεθούν για την υλοποίηση των σκοπών του Περιφερειακού Σχεδίου. Περιλαμβάνει Γενικό Μέρος με διατάξεις που έχουν εφαρμογή σε κάθε καταστροφή και Παραρτήματα, τα οποία εξειδικεύουν τις διατάξεις του Γενικού Μέρους για καταστροφές σχετιζόμενες με ειδικούς κινδύνους καθώς και με ειδικές ομάδες πληθυσμού, όπως είναι τα άτομα με αναπηρία ή/και χρόνια πάθηση.
  ζ. […]».
  Αιτιολόγηση: Οι προαναφερθείσες προτεινόμενες συμπληρώσεις βασίζονται στις απαιτήσεις της παρ. 1 του άρθρου 9 και του άρθρου 11 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (ν.4074/2012), καθώς και των άρθρων 61-63 του ν.4488/2017.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 14:22 | WWF Ελλάς

  Όπως αναφέρεται και στην Αιτιολογική Έκθεση, επιχειρείται η σύσταση ενός ενιαίου εθνικού μηχανισμού ολιστικής κάθετης διαχείρισης κινδύνων και απειλών που θα αντιμετωπίσει τον αποσπασματικό χαρακτήρα δράσεων και αρμοδιοτήτων που σε πολλές περιπτώσεις δημιουργούν σύγχυση και αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων, γραφειοκρατία και συγκρούσεις. Φαίνεται όμως ότι στην πράξη, προκειμένου να τηρηθούν ισορροπίες πολιτικού χαρακτήρα, οι ανωτέρω παθογένειες δεν αντιμετωπίζονται με γενναιότητα από το παρόν νομοσχέδιο. Η καθετοποίηση του μηχανισμού σταματά στην θέσπιση Περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας (αρθ. 93, ν. 4623/2019) που μεταξύ άλλων έρχεται να προσθέσει ένα ακόμα επίπεδο διοίκησης και λήψης απόφασης στο ήδη πολυδαίδαλο σύστημα. Ο ρόλος του Περιφερειακού Συντονιστή θα επιφέρει συγκρούσεις και σύγχυση αρμοδιοτήτων ειδικά με τους επικεφαλής των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πολιτικής Προστασίας. Με το προτεινόμενο σύστημα σε μια φυσική καταστροφή όπως η δασική πυρκαγιά στο Μάτι το 2018 θα εμπλέκονται στη λήψη αποφάσεων το ελάχιστο 10 άτομα γεγονός που χωρίς ξεκάθαρο σύστημα ροής πληροφοριών, αποφάσεων και διοίκησης περιστατικού θα επιφέρει πολυπλοκότητα και δεν αμβλυνθούν τα προβλήματα που δημιουργεί μια ήδη πολυπρόσωπη διαδικασία.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 12:58 | Πολίτης

  Τα τμήματα ΠΠ σε κάθε περιφερειάκη ενότητα πρέπει να αναβαθμιστούν κ να στελεχωθούν με μηχανικούς και τεχνικούς. Ηυποβαθμιση τους σε γραφεία δεν συνεισφέρει.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 08:43 | νικος νικου

  Η ύπαρξη Τμημάτων ΠΠ σε κάθε περιφερειακή Ενότητα είναι απαραίτητη.
  Μάλιστα θα πρέπει να λειτουργεί με βαση το μοντέλο 247 και να έχει αυξημένες αρμοδιότητες.
  Επιπλέον σε περίπτωση συμβάντων θα πρέπει να διατίθενται στο Τμήμα ΠΠ μηχανικοί και τεχνικό προσωπικό από τη Δνση Τεχνικών Εργων .

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 07:30 | Δρόσος Θανάσης, Δντης ΠΠ, Περ. Ν. Αιγαίου

  Η Δνση Πολ. Προστασίας υποστηρίζεται από τα Τμήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων για αμεσότερη αντιμετώπιση, ιδιαίτερα στις νησιωτικές Περιφέρειες. Επίσης υπάρχει μεγάλη και άμεση ανάγκη στελέχωσης των Δνσεων Πολιτικής Προστασίας με το απαραίτητο προσωπικό.
  Πράγματι υπάρχει θέμα με τις αρμοδιότητες της Δνσης Πολιτικής Προστασίας και του επιχεισιακού συντονιστή, όπως φαίνεται στα άρθρα 20 και 13

 • 9 Ιανουαρίου 2020, 12:00 | ππ

  Η Αυτοτελής Δνση ΠΠ σε επίπεδο Περιφέρειας χωρίς την ύπαρξη αντίστοιχων Τμημάτων στις Περιφερειακές Ενότητες δημιουργεί περισσότερα προβλήματα παρά λύνει.
  Η υποβάθμιση των τμημάτων ΠΠ σε γραφεία δεν θα έχουν κανέναν άλλο ρόλο πέραν της γραμματειακής υποστήριξης.
  Αυτό επιθυμείτε?

 • 8 Ιανουαρίου 2020, 19:15 | ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Θα πρέπει να συμπεριληφθεί η αναγκαιότητα λειτουργίας της Διεύθυνσης σε 24ωρη βάση και σε 7ήμερη εβδομαδιαία εργασία, όπως ισχύει και για την ΓΓΠΠ.

 • 8 Ιανουαρίου 2020, 19:24 | cpexpert

  Υπάρχει conflict με της αρμοδιότητες του επιχειρησιακού συντονιστή και της Δνσης Πολιτικής Προστασίας.
  Δεν ορίζεται η 24 λειτουργία των υπηρεσιών ΠΠ για τους ΟΤΑ Α και Β βαθμού καθώς και η ευέλικτη λειτουργία των Τεχνικών Υπηρεσιών όπου θα συνδράμουν για την αποκατάσταση.

 • 8 Ιανουαρίου 2020, 11:07 | βοτσογλου νικος

  Με την διαφαινόμενη μη υπαρξη αρμοδιοτήτων στα τμηματα ΠΟλ.Προστασίας των ΠΕ δεν προάγεται η διαλειτουργικότητα, καθώς σε περιοδο κρισης θα είναι δυσχερής η επικοινωνια του ΠΕΣΟΠΠ (ειδικα σε περιπτωση 2 η περισσότερων συμβαντων) με το ΤΕΣΟΠΠ και το τμήμα Πολ.Προστασίας Δημου.