Άρθρο 80 – Επιτελείο, Κλάδοι και Διευθύνσεις Πυροσβεστικού Σώματος

1. Το Επιτελείο Πυροσβεστικού Σώματος χειρίζεται τα θέματα προσλήψεων, προσδιορισμού των αναγκών εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού κατά ειδικότητα ή τομέα δραστηριότητας, ανάπτυξης ανθρωπίνων πόρων, πειθαρχίας και εν γένει υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού, οργάνωσης, λειτουργίας και καθορισμού των αρμοδιοτήτων των οργάνων και των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος, κατάρτισης, ερμηνείας και παρακολούθησης της νομοθεσίας, εξυπηρέτησης δημοσίων σχέσεων, προϋπολογισμού, αποδοχών και γενικά οικονομικών και ασφαλιστικών θεμάτων του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και τα θέματα υλικοτεχνικού εξοπλισμού, πληροφορικής και στέγασης των Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις προτάσεις των Διευθύνσεων των Κλάδων και προγραμματίζει, κατευθύνει, εποπτεύει και ελέγχει το έργο των Υπηρεσιών στα θέματα αυτά.
2. Στο Επιτελείο υπάγονται ο Κλάδος Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων και ο Κλάδος Διοικητικής Υποστήριξης, οι οποίοι κατευθύνονται, συντονίζονται, εποπτεύονται και ελέγχονται από τον Επιτελάρχη. Οι Κλάδοι μεταξύ τους είναι ισότιμοι, διαρθρώνονται σε Διευθύνσεις και οι Διευθύνσεις σε Τμήματα και Γραφεία.
Ο Κλάδος Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων διαρθρώνεται στις εξής Διευθύνσεις:
α. Διεύθυνση Πυρόσβεσης.
β. Διεύθυνση Δασοπυρόσβεσης.
γ. Διεύθυνση Αντιμετώπισης Καταστροφών.
δ. Διεύθυνση Παροχής Υπηρεσιών προς Τρίτους.
ε. Διεύθυνση Οργάνωσης και Ασφάλειας.
Ο Κλάδος Διοικητικής Υποστήριξης διαρθρώνεται στις εξής Διευθύνσεις:
α. Διεύθυνση Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
β. Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας.
γ. Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων.
δ. Διεύθυνση Υποστήριξης.
ε. Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης και Υποδομών.
στ. Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης.
ζ. Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
3. Με απόφαση Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος καθορίζονται τα λοιπά θέματα της εσωτερικής διάρθρωσης του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, εξειδικεύονται, τροποποιούνται και κατανέμονται οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων του Αρχηγείου και των οργάνων που υπηρετούν σε αυτό, συστήνονται Γραφεία και ρυθμίζονται συναφή οργανωτικά και λειτουργικά ζητήματα.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 16:45 | Νικόλαος Γ. Μπάλσης

  Παρ. 2: Προτείνεται να προστεθεί στον Κλάδο Διοικητικής Υποστήριξης «Τεχνική Υπηρεσία». Η σύσταση Τεχνικής Υπηρεσίας κρίνεται απολύτως αναγκαία για έναν Οργανισμό του μεγέθους, των υποδομών και δραστηριοτήτων του ΠΣ. Οράτε και σχετική πρόταση στο άρθρο 85.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 12:38 | Φίτζιος Παναγιώτης

  Δημιουργία γραφείων πολιτικού προσωπικού σε όλες τις Περιφερειακές Διοικήσεις όπως αντίστοιχα έπραξε η ΕΛ.ΑΣ με τη σύσταση γραφείων πολιτικού προσωπικού στα Επιτελεία των Γενικών Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων της χώρας, κατόπιν της από 31-12-2019 έκδοσης του π.δ./τος 111 (ΦΕΚ 216/Α’/31-12-2019).
  Συγκεκριμένα, στο άρθρο 5 του ανωτέρω π.δ./τος, μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι «Στην παράγραφο 7 του άρθρου 39 του π.δ. 178/2014 προστίθεται περίπτωση γ’ ως εξής: Γραφείο Πολιτικού Προσωπικού, το οποίο ασκεί τις αρμοδιότητες της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 37 του παρόντος.»

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 12:35 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΙΚΑΣ

  Άρθρο 80 – Επιτελείο, Κλάδοι και Διευθύνσεις Πυροσβεστικού Σώματος

  Θα μπορούσε να υιοθετηθεί η Δομή που ίσχυε με το Ν.3511/06 όπου υπήρχαν οι Κλάδοι Α και Β και σε αυτούς να προστεθούν Τμήματα που έχουν προκύψει ως αναγκαιότητα εξαιτίας των νέων Κλιμακίων Αυτοκινοδρόμων, της νέας δομής της πρώην Δ.σης Οικονομικών, των Π.Υ. και Π.Σ. Αεροδρομίων υπό Fraport, των drones του ΠΣ κ.ο.κ.

  Με την υφιστάμενη πρόταση, παρατηρείται επικάλυψη αρμοδιοτήτων ή το φαινόμενο δημιουργίας νέων αναγκών, όχι κατ΄ανάγκη απαραίτητες και αποτελεσματικές.

  Π.Χ. ενώ ορθά δημιουργείται Δνση Εκπαίδευσης, υπάρχει Τμήμα του Κλάδου Επιχειρήσεων(Διεύθυνση Αντιμετώπισης Καταστροφών/Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ)επιφορτισμένο με την εκπαίδευση μόνο των ΕΜΑΚ, ενώ θα μπορούσε να παραμείνει ως αντικείμενο της Δνσης Εκπαίδευσης του Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης.

 • 9 Ιανουαρίου 2020, 11:16 | Τραντάλης Παναγιώτης

  Παρ.2 αρ. 80
  ΣΚΕΠΤΙΚΟ
  1) Το Πολιτικό Προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος υπηρετεί σε Υπηρεσιακές Μονάδες ανά την Επικράτεια.
  2) Σημαντικό ποσοστό του Πολιτικού Προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος έχει διοριστεί με ευεργετικές διατάξεις, ως συγγενείς θανόντων και τραυματισθέντων πυροσβεστικών υπαλλήλων καθώς και για εξαίρετες πράξεις.
  3) Ιστορικά, η Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού υποβαθμίστηκε σε Υποδιεύθυνση και στη συνέχεια σε Τμήμα, με τις ίδιες και επί πλέον αρμοδιότητες.
  4) Για όλο το Πολιτικό Προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος προβλέπεται μόνο μια θέση ευθύνης, αυτή του Προϊσταμένου του Τμήματος Πολιτικού Προσωπικού, με αποτέλεσμα τόσο ο Προϊστάμενος όσο και όλοι οι άλλοι πολιτικοί υπάλληλοι να στερούνται από τη δυνατότητα εξέλιξης σε θέσεις ευθύνης. Το γεγονός αυτό αποτελεί αντικίνητρο για την επαγγελματική βελτίωσή τους και αντανακλά στην υπηρεσία. Ομοίως, στερούνται των ευκαιριών της εξέλιξης που απολαμβάνουν οι πολιτικοί υπάλληλοι άλλων Υπηρεσιών της Γενικής Κυβέρνησης.
  5) Στα Υπηρεσιακά Συμβούλια του Υπουργείου δεν υπάρχει δυνατότητα εκπροσώπησης του Πολιτικού Προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος καθ΄ ότι δεν προβλέπεται θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης.
  6) Ενώ το Πυροσβεστικό Σώμα είναι ελκυστικό για υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών της Γενικής Κυβέρνησης και εκδηλώνουν ενδιαφέρον για να μεταταχθούν, τελικά δεν μετατάσσονται γιατί δεν θα έχουν εξέλιξη με αποτέλεσμα το Σώμα να στερείται σημαντικών ειδικοτήτων.
  7) Οι εισηγήσεις για την ίδρυση Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων Πολιτικού Προσωπικού λαμβάνουν την σύμφωνη γνώμη της φυσικής και πολιτικής ηγεσίας , αλλά δεν υλοποιούνται.
  8) Η ως άνω Διεύθυνση είναι απαραίτητη ως φορέας υποδοχής σύμφωνα και με την πρότασή μου στο αρ.78.
  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
  1) Μετονομασία της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων σε Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων Πυροσβεστικού Προσωπικού.
  2) Ίδρυση – προσθήκη Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων Πολιτικού Προσωπικού.
  3) Η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες παρατίθενται στο αρ. 85.

 • 9 Ιανουαρίου 2020, 11:50 | Ελευθερία Τσιλογιάννη

  Η νέα Διάρθρωση του Επιτελείου Π.Σ. θεωρώ πως είναι δαιδαλώδης και εκ του αποτελέσματος θα αποδειχθεί αναποτελεσματική.

  Δημιουργούνται Διευθύνσεις και Τμήματα με επικαλυπτόμενες αρμοδιότητες καθώς και Διευθύνσεις με αδικαιολόγητα μεγάλο αριθμό Τμημάτων, τα οποία θα μπορούσαν να συγχωνευθούν με άλλα συναφών αρμοδιοτήτων.

  Κρίνω πως η διάρθρωση του Α.Π.Σ. που ίσχυε με το Ν.3511/2006, είναι η πιο ευέλικτη και η πιο αποτελεσματική που έχει υπάρξει.

  Ενδεικτικά αναφέρω, πως με τη νέα δομή του Επιτελείου, για τη στελέχωση των αντίστοιχων Τμημάτων απαιτούνται εξήντα τέσσερις (64) Αξιωματικοί – Τμηματάρχες, ενώ με την προαναφερόμενη δομή, θα απαιτηθούν το πολύ σαράντα (40) Αξιωματικοί (με δεδομένο ότι δεν υφίστανται πλέον, οι Διευθύνσεις Εναερίων Μέσων, Πλωτών Μέσων, και τα περισσότερα Τμήματα της Διεύθυνσης Οικονομικών).