Άρθρο 127 – Τρόπος προαγωγής

1. Οι Αξιωματικοί Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων προάγονται ως εξής:
α) Οι Ανθυποπυραγοί, οι Υποπυραγοί και οι Πυραγοί κατ’ εκλογή και κατ’ αρχαιότητα. β) Οι Επιπυραγοί, οι Αντιπύραρχοι, οι Πύραρχοι, οι Αρχιπύραρχοι, οι Υποστράτηγοι και οι Αντιστράτηγοι, πλην του Αρχηγού, μόνο κατ’ επιλογή.
2. Αξιωματικός που είναι γραμμένος σε πίνακα προακτέων κατ’ εκλογή δεν δύναται στις προαγωγές να υποληφθεί νεωτέρου του που είναι γραμμένος σε πίνακα προακτέων κατ’ αρχαιότητα. Προκειμένου να καλυφθούν οι ανάλογες θέσεις για κάθε πίνακα, ο αριθμός των κενών θέσεων, προς πλήρωση των οποίων ενεργούνται οι προαγωγές, περιλαμβάνει όλες τις υπάρχουσες και δημιουργούμενες κενές θέσεις κατά την κύρωση των πινάκων και τη διάρκεια της ισχύος αυτών.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 17:09 | θΕΟΔΟΣΙΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ

  Με Π.Δ.ή Διαταγή ή απόφαση(δεν μπορώ να θυμηθώ) που είχε υπογραφεί την περίοδο 2001-2002 οι 70 πτυχιούχοι που θα ορκιζόταν Ανθυποπυραγοί τον Ιούνη του 2002 έμπαιναν πίσω από τους Ανθυποπυραγούς(μη πτυχιούχους) που έκαναν 3 χρόνια στη σχολή Ανθγών. Υπάλληλοι δηλαδή που σπούδασαν 5+1,5 = 6,5 χρόνια βρίσκονται πίσω στην Ιεραρχία σε σχέση με αυτούς που σπούδασαν μόνο στην σχολή Ανθγών (3 χρόνια). Ελπίζουμε αυτή η αδικία που κρατάει 20 σχεδόν χρόνια να διορθωθεί και μάλιστα οι πτυχιούχοι να προάγονται πρώτοι σε σχέση με τους Αποφοίτους Λυκείου. Κοινή λογική δηλαδή.
  Συμφωνώ με τους προλαλήσαντες ότι στο Βαθμό του Επιπυραγού να γίνεται η προαγωγή κατ Αρχαιότητα. Αλλιώς θα βλέπεις Επιπυραγούς με 4 και 5 χρόνια στο βαθμό να «πηδιούνται» από νέους Επιπυραγούς που τους είχαν επί χρόνια υπό τις διαταγές τους και αυτό θα είναι απαράδεκτο και εξωφρενικό.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 16:29 | Νικόλαος Γ. Μπάλσης

  Να προστεθεί άρθρο μετά το άρθρο 127 με τίτλο «Προαγωγή επί ανδραγαθίας και λόγω θανάτου»: «1. Το πυροσβεστικό προσωπικό και οι Π.Π.Υ. δύναται να προαχθούν για ανδραγαθία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 του π.δ.210/1992 (Α΄99) όπως ισχύει. Σε περίπτωση θανάτου εν ενεργεία πυροσβεστικού προσωπικού, αυτός προάγεται στον αμέσως επόμενο από τον κατεχόμενο βαθμό μία ημέρα πριν τον θάνατό του. Ειδικά σε περίπτωση θανάτου Π.Π.Υ., Δόκιμου Πυροσβέστη, Πυροσβέστη, Υπαρχιπυροσβέστη, Αρχιπυροσβέστη, Πυρονόμου, ή Δόκιμου Ανθυποπυραγού, που πέθανε εν υπηρεσία διατελών και ένεκα ταύτης, αυτός προάγεται τιμητικά εκτός οργανικών θέσεων, στο βαθμό του Ανθυποπυραγού, μία ημέρα πριν τον θάνατό του. Σε περίπτωση θανάτου Αξιωματικού, που πέθανε εν υπηρεσία διατελών και ένεκα ταύτης, αυτός προάγεται τιμητικά εκτός οργανικών θέσεων, στον καταληκτικό βαθμό της κατηγορίας του σύμφωνα με το άρθρο 111 του παρόντος σχεδίου νόμου, μία ημέρα πριν τον θάνατό του». Οράτε και σχετική πρόταση στο άρθρο 146.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 21:00 | ΣΤΕΛΙΟΣ

  ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ και ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ κατά τα πρότυπα της Αστυνομίας και του Στρατού ( και μεις δεν είμαστε παιδιά ενός κατώτερου θεού ).
  1. Οι Αξιωματικοί Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων προάγονται ως εξής:
  α) Οι Ανθυποπυραγοί, οι Υποπυραγοί , οι Πυραγοί , οι Επιπυραγοί και οι Αντιπύραρχοι κατ’ εκλογή και κατ’ αρχαιότητα.
  β) , οι Πύραρχοι, οι Αρχιπύραρχοι, οι Υποστράτηγοι και οι Αντιστράτηγοι, πλην του Αρχηγού, μόνο κατ’ επιλογή.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 18:32 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΑΠΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Άρθρο 127 παρ. 1 εδαφ. β.

  Πρόταση: Η προαγωγή στο βαθμό του Επιπυραγού να πραγματοποιείται κατ’ εκλογή και κατ’ αρχαιότητα όπως προβλέπεται σε όλα τα λοιπά ένστολα σώματα και να αποφευχθεί έτσι η δημιουργία Διοικητικής δυσλειτουργίας και του αισθήματος της αδικίας στην Ιεραρχία.

 • 8 Ιανουαρίου 2020, 20:58 | Αλέξανδρος

  Αναφορικά με την επιλογή των ανωτάτων αξιωματικών, οι θέσεις θα πρέπει να προκηρύσσονται (ανάλογο σύστημα εφαρμόζεται στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα), κατόπιν αξιολόγησης των προσόντων των υποψηφίων εφόσον αυτοί διαθέτουν τα τυπικά προσόντα θα γίνεται η επιλογή από τα αρμόδια συμβούλια. Ιδιαίτερα για την επιλογή των Συντονιστών και Περιφερειαρχών θα πρέπει να προτάσσονται οι έχοντες υπηρετήσει σε υπηρεσίες των προκηρυσσόμενων θέσεων.

 • 7 Ιανουαρίου 2020, 21:36 | Α.Λ.

  Άρθρο 127 § 1.
  Υπάρχει διαφορά μεταξύ κατ’εκλογή και κατ’επιλογή; Αν ναι, να σημειωθεί προκειμένου να μην υπάρχουν ασάφειες.