Άρθρο 100 – Διάκριση Πυρονόμων, Υπαξιωματικών και Πυροσβεστών

1. Οι Πυρονόμοι, Υπαξιωματικοί και Πυροσβέστες διακρίνονται σε Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων.
2. Για τις ανωτέρω κατηγορίες υπαλλήλων τηρούνται ιδιαίτερες επετηρίδες.