Άρθρο 18 – Οργάνωση και λειτουργία των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Κέντρων Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.ΚΕ.Π.Π.)

1. Τα ΠΕ.ΚΕ.Π.Π., ενεργοποιούνται και κλιμακώνουν το επίπεδο συνήθους ετοιμότητας και δράσης τους, με ευθύνη του κατά τόπο αρμόδιου Περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας, σε περίπτωση αναγνώρισης κατάστασης έκτακτης ανάγκης, εκτίμησης πιθανού κινδύνου, ή προειδοποίησης επαπειλούμενης καταστροφής.
2. Για τη λειτουργία των ΠΕ.ΚΕ.Π.Π. διατίθενται από την κατά τόπο αρμόδια Περιφέρεια, κατάλληλοι χώροι που διαθέτουν την απαιτούμενη τηλεπικοινωνιακή και υλικοτεχνική υποδομή ώστε να διασφαλίζεται η επικοινωνία με την πληγείσα περιοχή, τους επιχειρησιακούς Φορείς, τα κατά τόπους Συντονιστικά Όργανα και το Σ.Ο.Π.Π..
3. Τα ΠΕ.ΚΕ.Π.Π. συντονίζουν δράσεις ενημέρωσης και ειδοποίησης των πολιτών, τηρούν ενημερωμένους καταλόγους ανθρώπινου δυναμικού, διαθέσιμων μέσων και πόρων και υποβάλλουν στο Σ.Ο.Π.Π. και στους, κατά περίπτωση εμπλεκόμενους Φορείς, σχετικές αναφορές και εισηγήσεις.
4. Τα ΠΕ.ΚΕ.Π.Π. συντονίζουν τον επιχειρησιακό σχεδιασμό των Περιφερειακών Π.Δ.Ε.Α., παρακολουθώντας τις φάσεις υλοποίησής τους.
5. Ανάλογα με την εκτίμηση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, μετά από εκδήλωση καταστροφικών φαινομένων ή προειδοποίηση επαπειλούμενης καταστροφής, αναγνωρίζονται τα κάτωθι τέσσερα επίπεδα απόκρισης, «Επίπεδο 1», «Επίπεδο 2», «Επίπεδο 3» και «Επίπεδο 4», τα οποία κλιμακώνονται με απόφαση των Περιφερειακών Συντονιστών Πολιτικής Προστασίας.
6. Το «Επίπεδο 1» αφορά σε χαμηλής επικινδυνότητας συμβάν ή σε προειδοποίηση επερχόμενου συμβάντος ήπιας διακινδύνευσης, καταστάσεις για τις οποίες οι Φορείς οφείλουν να βρίσκονται σε κατάσταση «συνήθους ετοιμότητας» (Green Code ). Για τη διαχείριση τους ο Περιφερειακός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας, συνεργαζόμενος απευθείας με τις αρμόδιες Υπηρεσίες, ενεργοποιεί κατά την κρίση του το Π.Ε.ΚΕ.Π.Π., το οποίο στελεχώνει, αναλόγως της εξέλιξης του συμβάντος, διατηρώντας το απαιτούμενο επίπεδο ετοιμότητας.
7. Το «Επίπεδο 2» αφορά είτε σε επαύξηση του επιπέδου ετοιμότητας 1 του Π.Ε.ΚΕ.Π.Π., είτε σε περίπτωση εκδήλωσης μέσης επικινδυνότητας συμβάντος, είτε σε προειδοποίηση επερχόμενου συμβάντος μέσης διακινδύνευσης (Yellow Code) και στη δυνατότητα ενεργοποίησης συγκεκριμένων Περιφερειακών Π.Δ.Ε.Α. κατόπιν εντολής του Περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας.
8. Το «Επίπεδο 3» αφορά είτε σε επαύξηση των επιπέδων ετοιμότητας 1 και 2 του Π.Ε.ΚΕ.Π.Π., είτε σε περίπτωση εκδήλωσης αυξημένης επικινδυνότητας συμβάντος, είτε προειδοποίησης για εκδήλωση αυξημένης διακινδύνευσης συμβάντος (Orange Code). Στο Επίπεδο αυτό αυξάνεται η στελέχωση του Π.Ε.ΚΕ.Π.Π., οι Φορείς τίθενται σε επιφυλακή και εντείνονται τα μέτρα ετοιμότητας.
9. Το «Επίπεδο 4» αφορά είτε σε επαύξηση των επιπέδων ετοιμότητας 1, 2 και 3 του Π.Ε.ΚΕ.Π.Π., είτε σε περίπτωση εκδήλωσης καταστροφικών φαινομένων, είτε σε περίπτωση ύπαρξης σοβαρής πιθανότητας επέλευσης καταστροφής ή πάσης φύσεως απειλής (Red Code). Στο Επίπεδο αυτό, το ανθρώπινο και στελεχιακό δυναμικό του ΠΕ.ΚΕ.Π.Π., συγκροτείται, ως εξής:
α. με τους Eπικεφαλής των Π.Δ.Ε.Α.
β. με τους συνδέσμους των επιχειρησιακών Φορέων (Πυροσβεστικό Σώμα, ΕΛ.ΑΣ., ΕΚΑΒ, κ.α.) που μετέχουν σε αυτά.
γ. με τους συνδέσμους των εθελοντικών και μη κυβερνητικών οργανώσεων του Ενιαίου Μητρώου Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας.
δ. με το εμπλεκόμενο διοικητικό προσωπικό.
10. Όταν το ανθρώπινο δυναμικό και τα διαθέσιμα μέσα του Π.Ε.ΚΕ.Π.Π. δεν επαρκούν για την αποτελεσματική αντιμετώπιση, ή την παροχή υποστήριξης στο φορέα αντιμετώπισης της έκτακτης ανάγκης, συνεργάζεται με τους Επικεφαλής Π.Δ.Ε.Α. και τις λοιπές οργανικές μονάδες και εισηγείται στον κατά τόπο αρμόδιο Περιφερειάρχη ή Δήμαρχο, τη μίσθωση μέσων και την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα.

 • Στην Παράγραφο 9 του Άρθρου 18 προτείνεται η εξής προσθήκη:

  «…β. με τους συνδέσμους των επιχειρησιακών Φορέων (Πυροσβεστικό Σώμα, ΕΛ.ΑΣ., ΕΚΑΒ, κ.α.) που μετέχουν σε αυτά.
  γ. με τους εκπροσώπους Πολιτικής Προστασίας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού
  δ. με τους συνδέσμους των εθελοντικών και μη κυβερνητικών οργανώσεων του Ενιαίου Μητρώου Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας…»

  Τεκμηρίωση:

  Σύμφωνα με την τεκμηρίωση του άρθρου 7 / Παράγραφος 1 και του άρθρου 9 / Παράγραφος 1

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 20:13 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΑΝΙΚΙΩΤΗΣ SV1HER

  Θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για την συνέχεια της λειτουργίας του πλήρως εξοπλισμένου Ραδιοερασιτεχνικού σταθμού που βρίσκεται μόνιμα εγκατεστημένο στο Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (ΕΣΚΕ/ΚΕΠΠ) που θα στελεχώνεται στην Αθήνα από την Ένωση Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών και να επεκταθεί η συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών πανελλαδικά και στα 13 Π.Ε.ΚΕ.Π.Π.
  Η Ένωση Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών έχει ένα ευρύτατο δίκτυο επαναληπτών & αναμεταδοτών σε όλη την Ελλάδα, το οποίο εγκαθιστά και συντηρεί με δικά της μέσα και χρησιμοποιείται από τους εθελοντές των Ομάδων Εκτάκτων Αναγκών της Ένωσης Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών τα τελευταία 40 χρόνια για τηλεπικοινωνίες εκτάκτων αναγκών, όποτε χρειαστεί.
  Η Ένωση Ελλήνων Ραδιερασιτεχνών έχει ήδη υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με την Γ.Γ.Π.Π. και διαθέτει ήδη μόνιμα εγκατεστημένο το εναλλακτικό κέντρο ασύρματων επικοινωνιών στο ΕΣΚΕ/ΚΕΠΠ αποτελούμενο από πομποδέκτες HF, VHF και UHF, το οποίο χρησιμοποιείται σε μηνιαία βάση για την Πανελλήνια Διασυλλογική Άσκηση Ραδιοερασιτεχνών των Ομάδων Εκτάκτων Αναγκών, και συμμετέχει σε διάφορες ασκήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όταν και όπου ζητηθεί.
  Ενδεικτικά αναφέρουμε:
  την Ευρωπαϊκή ΑΣΚΗΣΗ EU POSEIDON 2011 για τσουνάμι στην Κρήτη και τις ασκήσεις Μείζονος Ατυχήματος στο Ναυτικό Οχυρό Σκαραμαγκά.
  Ειδικά το 2019 έχει ενεργοποιηθεί στον σεισμό στην Αθήνα αλλά και στις τελευταίες καταστάσεις ανάγκης λόγω πλημμυρών και χιονόπτωσης στην Αττική και αλλού.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 12:00 | ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ

  Θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για την συνέχεια της λειτουργίας του πλήρως εξοπλισμένου Ραδιοερασιτεχνικού σταθμού του εγκατεστημένου στο Επιχειρησιακό Κεντρο Πολιτικής Προστασίας ( ΕΣΚΕ/ΚΕΠΠ) που θα στελεχώνεται στην Αθήνα από την Ενωση Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών και να επεκταθεί η συνεργασία με την Ενωση Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών πανελλαδικά. (Π.Ε.ΚΕ.Π.Π.) . Η Ενωση Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών έχει ένα ευρύτατο δίκτυο επαναληπτών & αναμεταδοτών σε όλη την Ελλάδα, το οποίο εγκαθιστά και συντηρεί με δικά της μέσα και χρησιμοποιείται από τις Ομάδες Εκτάκτων Αναγκών της Ενωσης Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών τα τελευταία 40 χρόνια για τηλεπικοινωνίες εκτάκτων αναγκών όποτε χρειαστεί. Η Ενωση Ελλήνων Ραδιερασιτεχνών έχει ήδη υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με την Γ.Γ.Π.Π. και διαθέτει ήδη μόνιμα εγκατεστημένο το εναλλακτικό κέντρο ασύρματων επικοινωνιών στο ΕΣΚΕ/ΚΕΠΠ αποτελούμενο από πομποδέκτες HF, VHF και UHF, το οποίο χρησιμοποιείται σε μηνιαία βάση για την Πανελλήνια Διασυλλογική Άσκηση Ραδιοερασιτεχνών των Ομάδων Εκτάκτων Αναγκών και συμμετέχει σε διάφορες ασκήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όταν ζητηθεί. Ενδεικτικά αναφέρουμε την Ευρωπαϊκή ΑΣΚΗΣΗ EU POSEIDON 2011 για τσουνάμι στην Κρήτη. Ειδικά το 2019 έχει ενεργοποιηθεί στον σεισμό στην Αθήνα αλλά και στις τελευταίες καταστάσεις ανάγκης λόγω πλημμυρών και χιονόπτωσης στην Αττική.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 11:15 | Konstantina Perrou

  Όταν στην παρ.2 του παρόντος αναφέρεται «….τηλεπικοινωνιακή και υλικοτεχνική υποδομή ώστε να διασφαλίζεται η επικοινωνία με την πληγείσα περιοχή, τους επιχειρησιακούς Φορείς, τα κατά τόπους Συντονιστικά Όργανα και το Σ.Ο.Π.Π.»

  1. Ποια είναι τα κατά τόπους Συντονιστικά Όργανα;Μήπως είναι τα Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.;Να οριστούν σαφώς.
  2. Πώς διασφαλίζεται η επικοινωνία; Αφού σε πραγματικά συμβάντα έχει αποδειχθεί ότι για κάποιο χρονικό διάστημα πέφτουν όλα.
  3. Προτείνεται η δημιουργία ενός διαγράμματος ροής της πληροφορίας, ώστε να μην χάνεται ούτε η πληροφορία ούτε η ευθύνη.
  4. Προτείνεται η θέσπιση μιας συχνότητας Πολιτικής Προστασίας εθνικής εμβέλειας.
  5. Προτείνεται η πρόβλεψη αντίστοιχων κονδυλίων και χρηματοδότησης στα πλαίσια της διασφάλισης των επικοινωνιών.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 08:56 | Δρόσος Θανάσης, Δντης ΠΠ, Περ. Ν. Αιγαίου

  Είναι σωστή η παρατήρηση του συνάδελφου Κ. Κοκολάκη, όσον αφορά την ενεργοποίηση τους, λόγω αρμοδιότητας

 • 8 Ιανουαρίου 2020, 18:01 | ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Η ενεργοποίηση και από τους Φορείς της Περιφέρειας (Περιφερειάρχης, Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας, Διευθυντής Πολιτικής Προστασίας).
  Όταν στην αρμοδιότητά τους είναι ο συντονισμός, η πρόληψη, η ετοιμότητα, η αντιμετώπιση και η αποκατάσταση)δεν μπορεί να μην έχουν δυνατότητα ενός Κέντρου που θα ευρίσκεται και στον χώρο τους.