Άρθρο 144 – Εργασίες των Συμβουλίων Επανάκρισης

1. Οι προσφυγές των δύο προηγούμενων άρθρων διαβιβάζονται στα οικεία Δευτεροβάθμια Συμβούλια Κρίσης. Αυτά συνεδριάζουν εκτάκτως και αποφαίνονται επί αυτών υποχρεωτικά το αργότερο μέχρι 10 Δεκεμβρίου του έτους διενέργειας των προσβαλλόμενων κρίσεων
2. Οι αποφάσεις των Συμβουλίων επανάκρισης είναι υποχρεωτικές για τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και κοινοποιούνται στους Αξιωματικούς που αφορούν.
3. Οι διατάξεις που αφορούν τις εργασίες των Πρωτοβαθμίων Συμβουλίων Κρίσης εφαρμόζονται αναλογικά και για τις εργασίες των Δευτεροβαθμίων Συμβουλίων Επανάκρισης.
3. Εάν τα Συμβούλια Επανάκρισης αποδεχθούν την προσφυγή, συντάσσουν συμπληρωματικούς πίνακες που κυρώνονται αρμοδίως, εάν δε, απορρίψουν την προσφυγή, επικυρώνουν την απόφαση των Πρωτοβαθμίων Συμβουλίων, έχοντας τη δυνατότητα να τροποποιούν την αιτιολογία της αρχικής κρίσης.
4. Σε περίπτωση που μόνο ο ενδιαφερόμενος αξιωματικός άσκησε προσφυγή, το Συμβούλιο Επανάκρισης δεν επιτρέπεται να εκδώσει απόφαση δυσμενέστερη απ’ αυτή του Πρωτοβαθμίου Συμβουλίου.
5. Μετά την επανάκριση οι Αξιωματικοί που δικαιούνται να προαχθούν, προάγονται αναδρομικά και ανακτούν τη σειρά αρχαιότητας που απώλεσαν. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις, προάγονται ως υπεράριθμοι.

  • 13 Ιανουαρίου 2020, 17:55 | Νικόλαος Γ. Μπάλσης

    Παρ.1: Πολύ καθυστερημένο το «10 Δεκεμβρίου». Προτείνεται να αλλάξει σε «10 Νοεμβρίου».
    Να προστεθεί παράγραφος 6 ως ακολούθως: «6. Οι πρόεδροι των Συμβουλίων ανακοινώνουν την απόφαση του Συμβουλίου τους στους ενδιαφερόμενους, μετά την έκδοση της απόφασης και πριν τη λήξη της συνεδρίασης».