Άρθρο 78 – Οργανικές θέσεις πολιτικού προσωπικού

1. Οι οργανικές θέσεις κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα του πολιτικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος είναι οι εξής:
α. Μόνιμο πολιτικό προσωπικό.

(1) Κλάδοι Κατηγορίας ΠΕ:
(α) Κλάδος ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού5
(β) Κλάδος ΠΕ Μηχανικών6
Ειδικότητες:
(1) Μηχανολόγων Μηχανικών2
(2) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών1
(3) Πολιτικών Μηχανικών1
(4) Χημικών Μηχανικών1
(5) Πυρομηχανικών1
(2) Κλάδος Κατηγορίας ΔΕ:
(α) Κλάδος ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού42
(β) Κλάδος ΔΕ Τεχνικού
Ειδικότητες:
(1) Μηχανολογίας1
(2) Ηλεκτρολόγων2
(3) Κλάδος Κατηγορίας ΥΕ:
(α) Κλάδος ΥΕ προσωπικού καθαριότητας64

β. Πολιτικό προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

Καθαρίστριες με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου10

2. Οι οργανικές θέσεις του πολιτικού προσωπικού κατανέμονται στις Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος.
3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, δύναται να αυξάνονται ή να μειώνονται οι οργανικές θέσεις όλων των κλάδων και ειδικοτήτων του πολιτικού προσωπικού ή να συνιστώνται και να καταργούνται κλάδοι και ειδικότητες.

 • Στις Οργανικές θέσεις πολιτικού προσωπικού πρέπει να προστεθούν και θέσεις του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών με ειδικότητα Γεωλόγου.
  Η διαχείριση και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών όπως σεισμοί και πλημμύρες, για την εκτίμηση των επικινδυνοτήτων, της τρωτότητας, της έκθεσης στον κίνδυνο, απαιτείται η επιστημονική γνώση και η τεχνική εμπειρία πτυχιούχων Γεωλόγων.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 12:00 | Φίτζιος Παναγιώτης

  Στο Άρθρο 78 παρ.2: να προστεθεί Οι οργανικές θέσεις του πολιτικού προσωπικού κατανέμονται στις Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος σε αντιστοιχία με τον αριθμό των υπηρετούντων πυροσβεστών, αρχιπυροσβεστών. για τις κατηγορίες ΔΕ και για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ σε αντιστοιχία με τον αριθμό των υπηρετούντων Αξιωματικών.
  Συμφωνώ με τις θέσεις του Παναγιώτη Τραντάλη.
  Το Πυροσβεστικό σώμα μόνο εάν θεσπίσει θέσεις ευθύνης, όπως αντίστοιχα έχει πράξει η ΕΛ.ΑΣ θα αποτελέσει φορέα υποδοχής πολιτικών υπαλλήλων από κινητικότητα των υπαλλήλων του Δημοσίου. Ειδάλλως θα υποβάλλουν αιτήσεις και μόλις αντιληφθούν ότι δεν υπάρχει εξέλιξη θα θελήσουν να φύγουν, όπως έγινε στο παρελθόν.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 23:48 | ΡΟΥΣΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Υ.Π.Σ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Σε κάθε περίπτωση, κι αφού πρέπει κάποια στιγμή να υπάρξει διαχωρισμός του Επιχειρησιακού με τον Διοικητικό τομέα, να αυξηθούν οι θέσεις του πολιτικού προσωπικού και να εξυπηρετούν τις αυξημένες-εξειδικευμένες γραφειοκρατικές διαδικασίες που εκ των πραγμάτων, καλούνται να καλύψουν οι ένστολοι.
  Θα μπορούσαν να χρησιμοποιούνται πολιτικοί υπάλληλοι, ακόμη και ως τηλεφωνητές, αφού υπάρχουν Υπηρεσίες (π.χ. στην Π.Υ.Ερμούπολης) που δεν υφίσταται ΠΕ.ΚΕ. (Νότιο Αιγαίο-Σύρος) και με την επιπλέον υπηρεσία του -112- χρειάζεται επιπλέον και εξειδικευμένο προσωπικό.
  Οι υπάλληλοι καλούνται να ανταπεξέλθουν σε κάθε είδους αρμοδιότητα (επάνδρωση βάρδιας,περιπολίες, πεζοπόρα,γραμματειακή υποστήριξη, ανακριτικά καθήκοντα,πυρασφάλειες, τηλεφωνητές κ.α.), εκτελώντας παράλληλα καθήκοντα σε έταιρες μη επανδρωμένες Υπηρεσίες (χωρίς δηλαδή αυτόνομη οργανική δύναμη), όπως η ΔΙ.ΠΥ.Ν.Κυκλάδων και η ΠΕ.ΠΥ.Δ. Νοτίου Αιγαίου.
  Στην Π.Υ. Ερμούπολης υπηρετούν μόλις δύο (2) πολιτικοί υπάλληλοι, όλοι οι διατελέσαντες Διοικητές χαρακτηρίζουν την εν λόγω Υπηρεσία ως «ένα μικρό Αρχηγείο», λόγω του υπερβολικού όγκου δουλειάς και της συσσώρευσης αρμοδιοτήτων κι ενώ θα έπρεπε να υπάρχει στελέχωση με τουλάχιστον 3 επιπλέον πολιτικούς υπαλλήλους, ώστε να διεκπεραιώνονται όλες οι εργασίες.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 19:00 | Ανδρεόπουλος Παναγιώτης

  Άρθρο 78 παρ.2 : να προστεθεί με ισονομία τουλάχιστον ποσοτική σε όλες τις υπηρεσίες

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 12:02 | Νικος 21

  Αύξηση των θέσεων του πολιτικού προσωπικού και θέσεις για την στελέχωση του 112

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 14:11 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΠΑ.ΣΥ.ΓΕ.ΔΗ.)

  Στις Οργανικές θέσεις πολιτικού προσωπικού να προστεθούν και θέσεις του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών με ειδικότητα Γεωλόγου.
  Για τη διαχείριση και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών όπως σεισμών και πλημμυρών, στον υπολογισμό κρίσιμων παραγόντων για τις οποίες απαιτείται εκτίμηση των επικινδυνοτήτων, της τρωτότητας, της έκθεσης στον κίνδυνο, απαιτείται η επιστημονική γνώση και η τεχνική εμπειρία πτυχιούχων Γεωλόγων.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 12:30 | Βασίλης Γράψας

  Να προστεθούν και οργανικές θέσεις ειδικότητας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

 • 9 Ιανουαρίου 2020, 11:42 | Τραντάλης Παναγιώτης

  Αρ.78

  ΣΚΕΠΤΙΚΟ
  1) Στα αρ. 80 και 85 έχω υποβάλει τις προτάσεις μου για την Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων Πολιτικού Προσωπικού.
  2) Διαχρονικά έχουν εκφραστεί αιτήματα από υπηρεσιακούς παράγοντες για τη στελέχωση των υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος με πολιτικό προσωπικό ανά την επικράτεια, προκειμένου να απελευθερωθούν πυροσβεστικοί υπάλληλοι από τα καθήκοντα γραφείου και να διατεθούν σε μάχιμες υπηρεσίες .
  3)Έχουν ζητηθεί περί τους 500 υπαλλήλους της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου Διοικητικού – Λογιστικού, ανά την επικράτεια.
  4) Έχουν ζητηθεί, για τις Περιφερειακές Διοικήσεις, πολιτικοί υπάλληλοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης κλάδου Μηχανικών των ειδικοτήτων Πολιτικών , Μηχανολόγων (πυρασφάλεια) και Χημικών Μηχανικών (χημικά ατυχήματα), καθώς και των κλάδων Οικονομολόγων και Νομικών.
  5) Αιτήματα για μετάταξη πολιτικών υπαλλήλων άλλων υπηρεσιών –Υπουργείων δεν δύνανται να ικανοποιηθούν λόγω ελλείψεων οργανικών θέσεων.
  6) Αιτήματα διορισμού για εξαίρετες πράξεις δύνανται να ικανοποιηθούν εφ’ όσον ο αιτών αποδέχεται τον διορισμό του σε θέση κατώτερης κατηγορίας εκπαίδευσης, όπου υπάρχουν κάποιες κενές οργανικές θέσεις, συνήθως για προσωπικό καθαριότητας.
  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
  Προσθήκη οργανικών θέσεων που θα κατανεμηθούν ανά την επικράτεια με απόφαση του αρμοδίου οργάνου.
  1) Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
  α) Κλάδου Μηχανικών , ειδικότητας Χημικών Μηχανικών 13.
  β) Κλάδου Μηχανικών , ειδικότητας Μηχανολόγων Μηχανικών 13.
  γ) Κλάδου Μηχανικών , ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών 13.
  δ) Οικονομολόγων 13.
  ε) Νομικών 13.
  2) Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
  Κλάδου Διοικητικού – Λογιστικού 500.
  3)Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης
  α) Κλάδου Τεχνικών, ειδικότητας Μηχανικών 26.
  β) Κλάδου Τεχνικών, ειδικότητας Ηλεκτρολόγων 26.
  γ) Κλάδου Εργατών και Εργατοτεχνιτών 26.

 • 31 Δεκεμβρίου 2019, 21:05 | ΑΝΤΩΝΗΣ

  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΘΟΥΝ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΕ ΚΑΘΕ ΔΙ.Π.Υ.ΝΟΜΟΥ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑ ΕΠΕΝΔΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΗΜΙΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΙΝΙΚΗ ΚΤΑΡΤΗΣΗ. Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΔΕΝ ΕΠΕΡΚΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ. ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΩ ΟΤΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΦΟΡΑΕΙ ΣΤΟΛΗ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ(ΓΡΑΦΕΙΑ) ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ Π.Σ. ΜΕ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΩΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΩ ΓΡΑΦΕΙΟΥ. ΣΗΜΕΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΙΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ.