Άρθρο 34 – Διάρθρωση – Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοίκησης και Υποστήριξης

1. Στη Γ.Γ.Π.Π. συστήνεται Αυτοτελής Διεύθυνση Διοίκησης και Υποστήριξης, που είναι αρμόδια για θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, υπηρετούντος στη Γ.Γ.Π.Π. προσωπικού, καθώς και για την παρακολούθηση του προϋπολογισμού, τη διαχείριση δαπανών, την προμήθεια και διαχείριση υλικών, καθώς και τη γραμματειακή υποστήριξη όλων των Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα που έχουν τις κάτωθι αρμοδιότητες:
α. Τμήμα Υποστήριξης και Διαχείρισης Υλικών.
β. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης.
γ. Τμήμα Γραμματείας.
Α. ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
Το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για:
α. Τη συγκέντρωση και επεξεργασία των αναγκαίων στοιχείων για την κατάρτιση ή την τροποποίηση του προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) και τις σχετικές εισηγήσεις προς το Τμήμα Τακτικού Προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής της Διεύθυνσης Τακτικού Προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού.
β. Την υποβολή εισήγησης σχετικά με την κατάρτιση ή τροποποίηση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) προς το Τμήμα Τακτικού Προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής της Διεύθυνσης Τακτικού Προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού.
γ. Την κατάρτιση πρότασης για την κατανομή των πιστώσεων, στον τομέα πολιτικής προστασίας, προς τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού.
δ. Τον έλεγχο και την παροχή εντολής κάθε είδους αποζημιώσεων και λοιπών αμοιβών και οδοιπορικών του προσωπικού της Γ.Γ.Π.Π..
ε. Την υποβολή τεκμηριωμένων αιτημάτων στην αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού για την πραγματοποίηση δαπανών της Γ.Γ.Π.Π. και τη σχετική εισήγηση για την ανάληψη υποχρέωσης δαπάνης.
στ. Την παρακολούθηση θεμάτων αναλήψεων, ανακλήσεων και αναμορφώσεων.
ζ Τη ρύθμιση θεμάτων σχετικών με λογαριασμούς των οργανισμών κοινής ωφέλειας ή άλλων παρόχων σχετικών υπηρεσιών (όπως τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι κλπ)
η. Τη συλλογή και υποβολή των δικαιολογητικών δαπανών, προς εκκαθάριση στην αρμόδια Δ/νση Εκκαθάρισης Δαπανών.
θ. Την ασφάλεια, καθαριότητα και ευταξία του κτηρίου της Γ.Γ.Π.Π..
ι. Την προμήθεια κάθε πάγιου και αναλώσιμου υλικού ή εφοδίου και την ανάληψη εκτέλεσης εργασιών ή μελετών ή έργων για τις ανάγκες της Γ.Γ.Π.Π..
ια. Τη διαχείριση δημόσιου υλικού, πάγιου ή αναλώσιμου και την εκποίηση κάθε κινητού περιουσιακού στοιχείου της Γ.Γ.Π.Π..
ιβ. Την παρακολούθηση της διαχείρισης της αποθήκης υλικού και την τήρηση βιβλίων και στοιχείων.
ιγ. Την παραλαβή από τις επιτροπές παραλαβής των κάθε είδους υλικών, αναλώσιμων και μη και τη διάθεσή τους στις επιμέρους οργανικές μονάδες.
Β. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για:
α. Το χειρισμό όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του μόνιμου και με θητεία προσωπικού, του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και με σχέση έμμισθης εντολής, του προσωπικού του Ιδιαίτερου Γραφείου του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων καθώς και για το χειρισμό θεμάτων σχετικά με αποσπάσεις υπαλλήλων.
β. Το χειρισμό θεμάτων σχετικά με συμβάσεις μίσθωσης έργου.
γ. Την εφαρμογή μέτρων για τον έλεγχο και την τήρηση του ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων.
δ. Τις μετακινήσεις των υπαλλήλων στο εσωτερικό ή το εξωτερικό για εκτέλεση υπηρεσίας.
ε. Τον προγραμματισμό των αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σε ανθρώπινο δυναμικό.
στ. Την τήρηση και ενημέρωση του μητρώου υπηρετούντων υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
ζ. Τη συγκρότηση και λειτουργία υπηρεσιακών συμβουλίων.
η. Το χειρισμό θεμάτων εφαρμογής του συστήματος εκθέσεων αξιολόγησης του προσωπικού.
θ. Τη μελέτη και εφαρμογή μέτρων για την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών.
ι. Την εφαρμογή μέτρων για τη βελτίωση της αποδοτικότητας του υπηρετούντος προσωπικού.
ια. Την προώθηση και παρακολούθηση της διαδικασίας έκδοσης των νομοθετικών και κανονιστικών πράξεων που καταρτίζονται με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
ιβ. Τη σύνταξη του ετήσιου απολογισμού δράσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του προγραμματισμού του επόμενου έτους.
Γ. ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για:
α. Την τήρηση γενικού πρωτοκόλλου εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας.
β. Τη διακίνηση και διεκπεραίωση της υπηρεσιακής αλληλογραφίας, την αναπαραγωγή εγγράφων και εντύπων, την επικύρωση και βεβαίωση της ακρίβειας αντιγράφων ή φωτοαντιγράφων εγγράφων ή δικαιολογητικών.
γ. Την τήρηση του αρχείου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
2. Στις Αυτοτελείς Διευθύνσεις της Γ.Γ.Π.Π. και στα Τμήματα και Γραφεία αυτών, προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, οι οποίοι επιλέγονται και τοποθετούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3528/2007 (Α’ 26), όπως ισχύει.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 01:24 | Δρ. Γαβριήλ Ξανθόπουλος

  H κατάρτιση πρότασης για την κατανομή των πιστώσεων, στον τομέα πολιτικής προστασίας, προς τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, είναι από τα σημαντικότερα καθήκοντα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
  Μέχρι σήμερα δεν έχει λειτουργήσει αποτελεσματικά.
  Οφείλει να γίνει ξεκάθαρο το πως θα γίνεται (π.χ. τεκμηριωμένες προτάσεις βάσει αντιπυρικού σχεδιασμού που αναδεικνύει τις υπάρχουσες ανάγκες και θέτει προτεραιότητες).
  Επίσης, ακόμη σημαντικότερο είναι η ανάγκη για απολογισμό του πως ξοδεύτηκαν οι πιστώσεις και η τεκμηρίωση του αποτελέσματος (π.χ. καθαρισμός υπορόφου βλάστησης σε παρόδια έκταση 200 στρεμμάτων εμφανιζόμενη σε χάρτη ώστε να μπορεί δειγματοληπτικά να ελεγχθεί).
  Μέχρι σήμερα η απαίτηση για νομότυπη και μόνο διάθεση πιστώσεων συχνά οδήγησε σε διάθεσή τους για άλλους σκοπούς.

 • 8 Ιανουαρίου 2020, 20:46 | ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Η κατάρτιση πρότασης για την κατανομή των πιστώσεων, στον τομέα πολιτικής προστασίας, προς τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, να είναι για δράσεις πολιτικής προστασίας και όχι μόνο για τη δασοπροστασία και να σταματήσει να γίνεται με βάση τον πληθυσμό των Δήμων, που είχε σαν αποτέλεσμα κάθε χρόνο η Περιφέρεια Αττικής να λαμβάνει περίπου 4.500.000 ευρώ από τα συνολικά 18.000.000 ευρώ για όλη τη χώρα….