Άρθρο 83 – Συμβούλια Επιτελικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κρίσεων Πυροσβεστικού Σώματος

1. Στο Επιτελείο Πυροσβεστικού Σώματος συστήνονται και λειτουργούν τα εξής Συμβούλια:
α. Το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού.
β. Το Συμβούλιο Διαχείρισης Κρίσεων.
2. Το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού συγκροτείται από:
α. Τον Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος, ως Πρόεδρο.
β. Τον Υπαρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος.
γ. Τον Επιτελάρχη.
δ. Τον Προϊστάμενο Κλάδου Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων.
ε. Τον Προϊστάμενο Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης.
στ. Τον Διοικητή Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων.
ζ. Τους, κατά περίπτωση καθ΄ ύλην αρμόδιους, Διευθυντές Επιτελείου.
Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, δύναται, ανάλογα με την ημερήσια διάταξη, στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου να συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, στελέχη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ειδικευμένα σε θέματα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας.
3. Το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α. Εγκρίνει το τριετές Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Λειτουργίας (Σ.Ε.Π.Α.Λ.) Πυροσβεστικού Σώματος, λαμβάνοντας υπόψη τους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους του Πυροσβεστικού Σώματος. Το Σ.Ε.Π.Α.Λ. επικαιροποιείται κατ’ έτος και εγκρίνεται από το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού, με απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, εντός εξήντα (60) ημερών από την υποβολή του προς έγκριση από τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας.
β. Σχεδιάζει δομικά και οργανωτικά ζητήματα Πυροσβεστικού Σώματος κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται στις κοινωνικές απαιτήσεις και να προσαρμόζεται στις αναγκαίες τεχνολογικές εξελίξεις που συντελούν στην εκπλήρωση της αποστολής του.
γ. Καθορίζει τους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους του Πυροσβεστικού Σώματος.
δ. Σχεδιάζει μέτρα για την πρόληψη και καταστολή των πυρκαγιών.
ε. Μελετά τα δεδομένα των διαπραχθέντων εμπρησμών και σχεδιάζει μέτρα πρόληψης και καταστολής τους.
στ. Γνωμοδοτεί για θέματα αναδιοργάνωσης Πυροσβεστικού Σώματος, για την ίδρυση, προαγωγή, υποβιβασμό ή κατάργηση των Υπηρεσιών του, καθώς επίσης και για κάθε άλλο θέμα που έχει σχέση με τη λειτουργία των Υπηρεσιών του.
ζ. Ιεραρχεί τις υφιστάμενες ανάγκες σε προσωπικό, εξοπλισμό και μέσα.
η. Μελετά τα θέματα προσλήψεων, υπηρεσιακής εξέλιξης, καταστάσεων και αμοιβών όλων των κατηγοριών προσωπικού Πυροσβεστικού Σώματος και προτείνει μέτρα για τη βελτίωσή τους.
θ. Σχεδιάζει τα συστήματα διοίκησης, εκπαίδευσης και πειθαρχίας του προσωπικού.
ι. Παρέχει κατευθύνσεις για την κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού, του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και του προγράμματος προμηθειών του Πυροσβεστικού Σώματος.
4. Το Συμβούλιο Διαχείρισης Κρίσεων συγκροτείται από:
α. Τον Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος, ως Πρόεδρο.
β. Τον Υπαρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος.
γ. Τον Επιτελάρχη.
δ. Τον Προϊστάμενο Κλάδου Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων.
ε. Τον Προϊστάμενο Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης
στ. Τους Συντονιστές Επιχειρήσεων Πυροσβεστικού Σώματος.
ζ. Τον Διοικητή του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων
η. Τον Διευθυντή Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων και
θ. Τον Γενικό Διευθυντή Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασία, ως μέλη.
Με απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας δύναται, ανάλογα με την ημερήσια διάταξη, να συμμετέχουν στις Συνεδριάσεις του Συμβουλίου, χωρίς δικαίωμα ψήφου, στελέχη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας εξειδικευμένα σε θέματα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας.
5. Το Συμβούλιο Διαχείρισης Κρίσεων έχει την αρμοδιότητα προσδιορισμού της επιχειρησιακής τακτικής των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος για την αντιμετώπιση έκτακτων και σοβαρών συμβάντων και λοιπών θεμάτων που αφορούν στην αντιμετώπιση φυσικών, τεχνολογικών καταστροφών και λοιπών απειλών.
6. Ο Πρόεδρος και τα μέλη των Συμβουλίων αναπληρώνονται, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, από τους νόμιμους αναπληρωτές τους. Τα Συμβούλια συγκαλούνται από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος καθορίζει και την ημερήσια διάταξη.
7. Καθήκοντα γραμματέα των Συμβουλίων εκτελεί Ανώτερος Αξιωματικός του Επιτελείου Πυροσβεστικού Σώματος και η γραμματειακή τους υποστήριξη παρέχεται από το Επιτελικό Γραφείο Αρχηγού (Ε.Γ.Α.). Στις συνεδριάσεις τηρούνται πρακτικά, τα οποία καταχωρίζονται στο οικείο βιβλίο και είναι απόρρητα. Στις Υπηρεσίες κοινοποιούνται μόνον οι αποφάσεις των Συμβουλίων, προκειμένου αυτές να εκτελεστούν.

  • 12 Ιανουαρίου 2020, 19:32 | Ανδρεόπουλος Παναγιώτης

    Άρθρο 83 παρ. 2 : να προστεθεί και υποπαράγραφος με «Τον εκπρόσωπο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.»
    Άρθρο 83 παρ. 4 : να προστεθεί και υποπαράγραφος με «Τον εκπρόσωπο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.»