Άρθρο 122 – Χρόνος Αξιολόγησης – Διαδικασία

1. Έκθεση Αξιολόγησης δεν συντάσσεται εφόσον ο κρινόμενος έχει υπηρετήσει για χρονικό διάστημα μικρότερο των εξήντα (60) ημερών ως υφιστάμενος του αξιολογητή, στο οποίο δεν συνυπολογίζεται ο χρόνος της κανονικής, βραχείας, αιμοδοτικής άδειας ή της ειδικής άδειας εξετάσεων. Για τους Αξιολογητές Β’ δεν απαιτείται να έχουν συμπληρώσει ορισμένο χρόνο ως προϊστάμενοι των αξιολογούμενων.
2. Ανάλογα με το χρόνο σύνταξής τους, οι Εκθέσεις Αξιολόγησης διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες. Τακτικές είναι εκείνες που συντάσσονται την 10η Νοεμβρίου κάθε έτους και έκτακτες είναι εκείνες που συντάσσονται, εφόσον έχει παρέλθει χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερών από την προηγούμενη.
Έκτακτες Εκθέσεις Αξιολόγησης συντάσσονται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) μετάθεσης ή μετακίνησης του αξιολογητή ή του αξιολογουμένου,
β) διακοπής, για οποιονδήποτε λόγο, της υπηρεσιακής εξάρτησης που συνδέει τον αξιολογητή και τον αξιολογούμενο, εφόσον η διακοπή διήρκεσε ή θα διαρκέσει τουλάχιστον εξήντα (60) ημέρες. Διακοπή της υπηρεσιακής εξάρτησης υπάρχει και στην περίπτωση κατά την οποία, ως Προϊστάμενος κάποιας Υπηρεσίας τοποθετείται Αξιωματικός ανώτερος ή αρχαιότερος από αυτόν που υπηρετεί στη θέση αυτή, δίχως ο τελευταίος να μετακινηθεί,
γ) διαπίστωσης ουσιώδους έλλειψης ουσιαστικών προσόντων ή μη εκτέλεσης των ανατεθειμένων καθηκόντων.
δ) οποτεδήποτε διαταχθεί από τον Αρχηγό του Π.Σ., εφόσον διαπιστώνεται συνδρομή εκτάκτων περιστατικών τα οποία επιβάλλουν την αξιολόγηση.
3. Τις Εκθέσεις Αξιολόγησης συντάσσει ο αρμόδιος Αξιωματικός Πυροσβεστικού Σώματος. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Α΄ Αξιολογητή, η αρμοδιότητα σύνταξης της Έκθεσης Αξιολόγησης περιέρχεται στον Β΄ Αξιολογητή και η αρμοδιότητα του Β΄ Αξιολογητή στον άμεσα προϊστάμενο αυτού.
4. Οι Αξιωματικοί του Π.Σ. που τελούν σε διαθεσιμότητα, μακρά αναρρωτική άδεια, αργία με απόλυση, αργία με πρόσκαιρη παύση, εκτίουν στερητική της ελευθερίας ποινή, ή τελούν σε προσωρινή κράτηση ή έχουν παραπεμφθεί ενώπιον πειθαρχικού συμβουλίου δεν συντάσσουν Εκθέσεις Αξιολόγησης.
5. Εκθέσεις Αξιολόγησης δεν συντάσσονται επίσης κατά την περίπτωση που μεταξύ Αξιολογούμενου και Αξιολογητών υφίσταται δικαστική διαμάχη ή πειθαρχική εμπλοκή μεταξύ τους αλλά και από τους Αξιωματικούς που αποστρατεύονται για οποιονδήποτε λόγο.
6. Στις περιπτώσεις των παρ. 4 και 5, εφόσον κρίνεται αναγκαία η αξιολόγηση, ο Αρχηγός του Π.Σ. ορίζει τον Α΄ Αξιολογητή και Β΄ Αξιολογητή με διαταγή του.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 12:40 | I.I.

  Με το 2γ) και 2δ), ανοίγετε το δρόμο για έκτακτες εκθέσεις αξιολόγησης χωρίς να έχει προηγηθεί Ε.Δ.Ε. για να έχουν διαπιστωθεί τα πραγματικά περιστατικά;

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 14:09 | Παναγιώτης

  Άρθρο 122 – Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη για τις εκθέσεις αξιολόγησης η άμεση επαφή του αρμόδιου για τη σύνταξη Αξιωματικού με τον κρινόμενο, γιατί θα πρέπει να αποφευχθεί το φαινόμενο του ότι ο αρμόδιος Αξιωματικός δεν γνωρίζει τον κρινόμενο, ούτε έχει συνεργαστεί άμεσα μαζί του κατά τη διάρκεια που βρίσκεται υπό τις Διαταγές και δεν μπορεί να διαπιστώσει την έλλειψη ή μη των ουσιαστικών προσόντων του και τον αξιολογεί κατά το δοκούν ή με το τι του μεταφέρουν άλλοι, ανάλογα με τις σχέσεις που μπορεί να έχουν μαζί του.
  Τα ίδια ισχύουν και για τον γνωματεύοντα.
  Θα πρέπει να υπάρχει αιτιολογική έκθεση που να δικαιολογεί την δυσμενή κρίση που μπορεί να τροποποιεί μια καλή βαθμολογία και όχι με μια απλή πρόταση (π.χ. «Έχω ιδία άποψη»), δίνοντας έτσι πάτημα στο συμβούλιο κρίσεων για την μη προαγωγή του Αξιωματικού στον επόμενο βαθμό.
  Μια δυσμενή κρίση με (Βαθμό 8) σε μία κατηγορία προσόντων της έκθεση αξιολόγησης, ακολουθεί τον Αξιωματικό για πάνω από μια 10ετία και δεν δικαιώνεται τόσο από το Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο, όσο και από τις Δικαστικές αρχές που μπορεί να προσφύγει.

 • 9 Ιανουαρίου 2020, 21:52 | ΑΝΤΩΝΗΣ

  ΕΠΙΣΗΣ ΔΕ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΤΑΣΟΝΤΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΤΑΝ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ ΕΝΝΕΑ ΜΗΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ – ΑΠΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΔΙΑΣΤΗΜΑ. Ο ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΑΣΤΗΜΑ.

  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΕΙ ΟΤΑΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ. ΔΗΛΑΔΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΜΕ ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΜΕ ΔΙΜΗΝΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗ, ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΣ ΟΜΩΣ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΛΟΓΩ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ 60 ΗΜΕΡΩΝ ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΑΥΤΟΥ?