Άρθρο 74 – Αποστολή Πυροσβεστικού Σώματος

1. Το Πυροσβεστικό Σώμα (Π.Σ.) είναι ιδιαίτερο Σώμα Ασφαλείας, με επιχειρησιακή δομή υπαγόμενη στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με αρμοδιότητα που εκτείνεται σε όλη την Επικράτεια εκτός από τους χώρους για τους οποίους ειδικές διατάξεις προβλέπουν αρμοδιότητα άλλων Υπηρεσιών και έχει ως αποστολή:
α. Την ασφάλεια και προστασία της ζωής και περιουσίας των πολιτών και του Κράτους, του φυσικού περιβάλλοντος και ιδίως του δασικού πλούτου της Χώρας από κινδύνους φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών και λοιπών απειλών.
β. Την ευθύνη και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της αντιμετώπισης των πυρκαγιών και των πλημμυρών, καθώς και την παροχή συνδρομής για τη διάσωση των ατόμων και των υλικών αγαθών που απειλούνται από αυτές. Ως «επιχειρησιακός σχεδιασμός» νοείται η οργάνωση, η διαχείριση και ο συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων δυνάμεων και μέσων πυρόσβεσης και διάσωσης, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού αυτών.Ο «επιχειρησιακός σχεδιασμός» περιλαμβάνει ενέργειες που εξασφαλίζουν τον έγκαιρο εντοπισμό, αναγγελία και επέμβαση ώστε να επιτυγχάνεται η άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση όχι μόνο των πυρκαγιών και των κινδύνων που απορρέουν από αυτές, αλλά και κάθε κινδύνου από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές.
γ. Την ευθύνη για τη διεξαγωγή των πυροσβεστικών-διασωστικών επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας της Χώρας.
2. Το Πυροσβεστικό Σώμα στο πλαίσιο της αποστολής του, συμμετέχει στην αντιμετώπιση κάθε έκτακτης ανάγκης που ανακύπτει σε περίοδο ειρήνης ή πολέμου, και σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Αρχές και Υπηρεσίες, συμβάλλει στην εξασφάλιση της Πολιτικής Προστασίας και της πολιτικής άμυνας της Χώρας.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 12:26 | SD

  γ. Την ευθύνη για τη διεξαγωγή των πυροσβεστικών-διασωστικών επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας της Χώρας.

  (Να ληφθεί υπόψιν η ευθύνη που μπορεί να προκύψει κατά την μεταφορά ενός τραυματία, ο οποίος θα υποκύψει κατά την μεταφορά του στο φορείο από τους πυροσβέστες για να βγει από ένα φαράγγι, καθώς οι γιατροί ή οι διασώστες του ΕΚΑΒ δηλώνουν αδυναμία να συνδράμουν σε διασωστικές επιχειρήσεις – Καθώς ο συντονισμός της παροχής άμεσης βοήθειας είναι έργο του ΕΚΑΒ βάσει του Αρθ.7 παρ.2 του Ν1579/85).

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 21:34 | Δημήτριος Μπ.

  Όσον αφορά την Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, διαπιστώνεται ότι συνεχίζεται για το Πυροσβεστικό Σώμα, η λειτουργική υποεκτίμηση μεγάλου μέρους των πυροσβεστικών υπαλλήλων οι οποίοι, είναι κάτοχοι πτυχίων, που ήταν και το βασικό προσόν για την πρόσληψη τους στο Σώμα, αλλά και μεταπτυχιακών τίτλων, και θα συνεχίσουν να υπηρετούν ως Γενικών Καθηκόντων, παρότι στα λοιπά Σώματα Ασφαλείας αξιοποιούνται ως Ειδικών Καθηκόντων.
  Αποτέλεσμα για το Πυροσβεστικό Σώμα η τοποθέτηση των υπαλλήλων σε αντικείμενο μη συναφές με το γνωστικό αντικείμενο, σε συνδυασμό με την μη τεχνοκρατική εισφορά σε γνωστικό κεφάλαιο, να οδηγείται σε απώλεια της προστιθέμενης αξίας του, εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος, του Έλληνα πολίτη και της Δημόσιας Ασφάλειας έναντι των κινδύνων από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές.
  Το Πυροσβεστικό Σώμα συνεχίζει να μην αξιοποιεί τους Πτυχιούχους που διαθέτει και ιδιαίτερα τους πτυχιούχους των Δασικών Επιστήμων που γνωρίζουν το ελληνικό Δάσος καλύτερα από τον καθένα. Αποτέλεσμα είναι να στερείται την περαιτέρω γνώση η όποια θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και να οχυρωθεί το κράτος καλύτερα, μετριάζοντας τις συνέπειες των δασικών πυρκαγιών, οπου αποτέλεσμα αυτών βλέπουμε καθημερινά (σήμερα στην Αυστραλία και χθες στην χωρά μας ….Μάτι).
  Είναι ειρωνικό έναντι του Έλληνα φορολογημένου πολίτη το Πυροσβεστικό Σώμα να μην έχει Ειδικών Καθηκόντων τους πτυχιούχους των Δασικών Επιστήμων αξιοποιώντας την γνώση και την εμπειρία αυτών των υπαλλήλων.

  Όσον αφορά την εξέλιξη των υπάλληλων ανεξάρτητος βαθμού δεν δίνονται κίνητρα για περαιτέρω γνώση, όπως η λήψη πτυχίων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αφού δεν αξιοποιούνται τα ειδή υπάρχοντα. Έτσι το Πυροσβεστικό Σώμα με την μη αξιοποίηση των γνώσεων και από άλλους τομείς που έχουν συνάφεια με το πυροσβεστικό αντικείμενο δεν θα μπορεί να ανταπεξέλθει στις ιδιαίτερες συνθήκες του μέλλοντος που θα φέρει η κλιματική αλλαγή.
  Τα τυπικά και ουσιαστικά προς προαγωγή προσόντα θα πρέπει να αξιολογούνται με σύστημα αξιολόγησης, το οποίο διέπεται από τις αρχές της αμεροληψίας της αξιοκρατίας, της αντικειμενικότητας, του αισθήματος δικαίου και λαμβάνοντας υπόψη την επαγγελματική και επιστημονική κατάρτιση των υπάλληλων, με βάση την επαγγελματική ικανότητα και την αποδοτικότητά τους και την δια βίου εκπαίδευση τους. Η δια βίου εκπαίδευση τους, η επιστημονική κατάρτιση, η επαγγελματική ικανότητα και η αποδοτικότητά των υπάλληλων δεν διέπονται από τις αρχές της αμεροληψίας, της αξιοκρατίας, της αντικειμενικότητας και κυρίως του αισθήματος δικαίου.
  Στο Πυροσβεστικό Σώμα υπήρχε μια αναλόγια υπαλλήλων από το βαθμό του Πυρονόμου και κάτω στις μάχιμες Υπηρεσίες τουλάχιστον το 1/5 και το 1/3 της δύναμης να είναι αντίστοιχα απόφοιτοι παραγωγικής Σχολής και οδηγοί πυροσβεστικών οχημάτων οπού βοηθούσε στην εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας, πλέον αυτό δεν αναφέρετε πουθενά.
  Θα πρέπει να γίνει μια ανάλυση της Δύναμης του Σώματος ανά Νομό και Υπηρεσία οπού θα συμπεριλαμβάνονται και τα γραφεία των Συντονιστών με την δύναμη που χρειάζονται για την εύρυθμη λειτουργία τους όπως επίσης οι Περιφερειακές Διοικήσεις, οι Διοικήσεις Νομών, οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, λαμβάνοντας υπόψη και τα γραφεία που στελεχώνουν, οι Σταθμοί και τα Κλιμάκια αναλύοντας την δύναμη του Σώματος σε οργανική και υπηρετούσα.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 20:52 | Δημήτριος Μπ.

  Ο ορός «Ανθρωπογενών καταστροφών» ενώ υπάρχει στο άρθρο 33 από εκεί και μετά δεν υπάρχει σε κανένα σημείο του νόμου. Οι τεχνολογικές καταστροφές είναι συνέπεια των ανθρωπογενών ενεργειών.
  Η περιφρούρηση και η διαφύλαξη της περιουσίας που καταστράφηκε η απειλήθηκε από οποιαδήποτε καταστροφή και εφόσον παρήλθε η καταστροφή για την περιουσία, θα πρέπει να είναι αρμοδιότητα της ΕΛ.ΑΣ. που είναι και πιο έμμεσα εμπλεκόμενη υπηρεσία.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 16:32 | Γιάννης Ζούνης Εθ. Πυροσβέστης

  Το Πυροσβεστικό Σώμα να δύναται να χρησιμοποιεί τ’ ασθενοφόρα του και το προσωπικό που έχει για αυτά, για διακομιδές πολιτών σε περιστατικά που εμπλέκετε η Πυροσβεστική.
  π.χ. όταν η Πυροσβεστική έχει απεγκλωβίσει έναν τραυματία από κάποιο ατύχημα, να μην περιμένει το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αλλά να μπορεί να μεταφέρει με τα δικά τις ασθενοφόρα τον τραυματία στο Νοσοκομείο.
  Αυτό είναι εντελώς ανέξοδο γιατί μπορεί να δοθεί η δυνατότητα στο Πυροσβεστικό Σώμα να χρησιμοποιήσει τον υπάρχον εξοπλισμό και νοσηλευτικό προσωπικό που έχει, στην υπηρεσία του πολίτη όταν το ΕΚΑΒ δεν μπορεί να εξυπηρετήσει.
  Αυτή την στιγμή το Πυροσβεστικό Σώμα χρησιμοποιεί τ’ Ασθενοφόρα του, μόνο για τους υπαλλήλους του.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 02:48 | Νικόλαος Γ. Μπάλσης

  1α. Απουσιάζει η φράση «..κινδύνους των πυρκαγιών..» που είναι βασικό συστατικό στοιχείο και άρρηκτα συνδεδεμένο με την αποστολή του ΠΣ. Η φράση «φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές» δεν περιλαμβάνουν τις συνήθεις αστικές πυρκαγιές πχ σε πυρκαγιά σε διαμέρισμα. Να προστεθεί η φράση «κινδύνους από πυρκαγιές εν γένει».
  1β. Προτείνεται να αφαιρεθεί η φράση «..και των πλημμυρών..». Δεν εξυπηρετεί εξίσωση της αντιμετώπισης των πλημμυρών με την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, ούτε απαιτείται διάκριση των πλημμυρών από τις φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές.
  1γ. Να προστεθεί η φράση «…της οποίας συνιστά τον κύριο επιχειρησιακό βραχίονα», όπως αναγραφόταν στην παρ.1γ του άρθρου 1 του ν.3511/2006.

  2. Να προστεθεί παράγραφος για την πληρότητα του κειμένου: «Με απόφαση του ΚΥ.Σ.Ε.Α. σε περίοδο πολέμου ή γενικής επιστράτευσης ή σε περίπτωση άμεσης απειλής της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής ανεξαρτησίας και κυριαρχίας της Χώρας, λόγω εξωτερικών κινδύνων, το ΠΣ αναλαμβάνει ο Α/ΓΕΕΘΑ (διαμέσου του Γενικού Επιτελείου Στρατού). υπό τη δικαιοδοσία του και ασκεί απευθείας ή και διαμέσου των κατά τόπους Στρατιωτικών Διοικητών ή και των προϊσταμένων κλιμακίων τους, πλήρη έλεγχο σε ότι αφορά τη συμβολή του στην άμυνα και ασφάλεια της Χώρας, σύμφωνα με διατάξεις της παρ.19 του άρθρου 11 του ν.2292/1995 (Α΄35), όπως ισχύει (δόγμα Αρχιστρατήγου)».

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 12:57 | Ελευθερία Τσιλογιάννη

  Άρθρο 74 – Αποστολή Πυροσβεστικού Σώματος
  1. …………………….
  α. …………………….
  β. Την ευθύνη και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της αντιμετώπισης των πυρκαγιών και των πλημμυρών, καθώς και την παροχή συνδρομής για τη διάσωση των ατόμων και των υλικών αγαθών που απειλούνται από αυτές. Ως «επιχειρησιακός σχεδιασμός» νοείται η οργάνωση, η διαχείριση και ο συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων δυνάμεων και μέσων πυρόσβεσης και διάσωσης, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού αυτών.Ο «επιχειρησιακός σχεδιασμός» περιλαμβάνει ενέργειες που εξασφαλίζουν τον έγκαιρο εντοπισμό, αναγγελία και επέμβαση ώστε να επιτυγχάνεται η άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση όχι μόνο των πυρκαγιών και των κινδύνων που απορρέουν από αυτές, αλλά και κάθε κινδύνου από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές.

  Τι εννοούμε όταν λέμε «αντιμετώπιση» των πυρκαγιών….?????????
  Γιατί έσβησε η λέξη «καταστολή»….???
  Γιατί πλέον λέει «επιχειρησιακός σχεδιασμός» και όχι «επιχειρησιακός σχεδιασμός καταστολής»…..????????????

  Το Πυροσβεστικό Σώμα θα αναλάβει και την πρόληψη….????????????????

 • 6 Ιανουαρίου 2020, 01:16 | Δ.Ε.

  1. Το Πυροσβεστικό Σώμα (Π.Σ.) είναι ιδιαίτερο Σώμα Ασφαλείας, με επιχειρησιακή δομή υπαγόμενη στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με αρμοδιότητα που εκτείνεται σε όλη την Επικράτεια εκτός από τους χώρους για τους οποίους ειδικές διατάξεις προβλέπουν αρμοδιότητα άλλων Υπηρεσιών είναι ο αποκλειστικός Πάροχος Πυροσβεστικού και Διασωστικού έργου καθώς και παροχής υπηρεσιών Πυρασφάλειας στην Ελληνική Επικράτεια καθώς και των πυροσβεστικών-διασωστικών επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας της Χώρας και έχει ως αποστολή του:

 • 4 Ιανουαρίου 2020, 13:16 | Χαράλαμπος

  Σχετικά με την παρ.2 και την πολεμική περίοδο, θα ήταν χρήσιμο να αναγραφεί τί ισχύει σε πολεμική περίοδο και να εξεταστεί η αναβάθμιση του Πυροσβεστικού Σώματος με απευθείας υπαγωγή στον Α/ΓΕΕΘΑ, επικαιροποιώντας την υπάρχουσα δυναμική του ΠΣ σε σχέση με την ισχύουσα όταν καθορίσθηκε η υπαγωγή στον Α/ΓΕΣ.