Άρθρο 56 – Αποστολή και δράση των Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας

1. Αποστολή των Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας είναι η παροχή συνδρομής στους αρμόδιους κρατικούς Φορείς στο έργο της προστασίας της ζωής, της υγείας, της περιουσίας των πολιτών, καθώς και του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς από απειλούμενες ή εν εξελίξει φυσικές, τεχνολογικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές και απειλές, που προκαλούν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης κατά τη διάρκεια ειρηνικής περιόδου.
2. Οι Εθελοντικές Ομάδες Πολιτικής Προστασίας συνδράμουν τον Εθνικό Μηχανισμό, δρουν και υποστηρίζουν το έργο των αρμόδιων Αρχών και των κρατικών υπηρεσιών για την εκπλήρωση της αποστολής τους, σύμφωνα με τις αρχές της κοινωνικής αλληλεγγύης.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 15:10 | Νικόλαος Γ. Μπάλσης

  Αναφέρεται η έννοια: «φυσικές, τεχνολογικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές και απειλές» ενώ αλλού στο Μέρος Α΄ του νόμου αναγράφεται φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές και λοιπές απειλές. Θα δημιουργηθεί σύγχυση για την παραπάνω διαφοροποίηση στους όρους και ειδικότερα με τον όρο: «ανθρωπογενείς».

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 10:06 | ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  1.Το σύνολο των μελών που ανήκουν στις εθελοντικές οργανώσεις είναι απαραίτητο να διέπονται και να διακατέχονται από το βασικό συστατικό του εθελοντισμού που είναι η ανιδιοτέλεια. Στοιχεία όπως η αλληλεγγύη, ο αλτρουισμός, η προστασία του περιβάλλοντος( κλιματική αλλαγή, εμπρησμοί, υποβάθμιση κλπ), η προστασία της ανθρώπινης ζωής και τέλος το εθνικό και δημόσιο συμφέρον θεωρούνται αναγκαία και απαραίτητα.
  2.Οι εθελοντικές οργανώσεις (Ε.Ο) δρουν πολυδιάστατα, συνεργάζονται και αλληλοσυμπληρώνονται. Αποτελούν δε, βασικό πυλώνα τόσο σε θέματα πολιτικής προστασίας όσο και σε θέματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών. Πιο συγκεκριμένα, οι εθελοντές πυροσβέστες κατά νόμο υπάγονται στο ΠΣ αλλά και στην Πολιτική Προστασία, έχουν δηλαδή διπλό ρόλο. Οι εθελοντές είναι απαραίτητο να λειτουργούν δια-συνδετικά μεταξύ Κράτους (Τ.Α, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις κλπ) και πολιτών.
  3.Οι Ε.Ο θα συμμετάσχουν από κοινού και στο μέτρο του δυνατού σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ή προγράμματα που θα στοχεύουν στη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών. Δράσεις ενημέρωσης σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης, δράσεις δενδροφυτεύσεις, καθαρισμών και δασοπροστασίας εντάσσονται στον ετήσιο σχεδιασμό. Η χρήση των κοινωνικών δικτύων αλλά και έντυπο υλικού θεωρείται επιβεβλημένη καθώς και η χρήση ερωτηματολογίων τα οποία θα διανέμονται και θα συμπληρώνονται από τα μέλη των Ε.Ο και θα αποτυπώνουν τυχόν ελλείψεις, προτάσεις, σχόλια. Οι παραπάνω δράσεις θα πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς αλλά και σε συνεργασία με φορείς ή οργανώσεις που ως βασικό τους στόχο έχουν την προστασία του περιβάλλοντος και της φυσικής κληρονομιάς. Εξυπακούεται οτι κατόπιν συλλογής δεδομένων και στοιχείων που θα αφορούν θέματα πολιτικής προστασίας θα αποστέλλονται σχετικά έγγραφα στις αρμόδιες υπηρεσίες ή σε σοβαρές περιπτώσεις στις δικαστικές αρχές. Απαιτείται η ύπαρξη γραμματειακής υποστήριξης η οποία είτε θα διατίθεται εθελοντικά είτε μέσω προγραμμάτων.
  4.Κατόπιν της αναμόρφωσης και των αυξημένων αρμοδιοτήτων που έχει η Τοπική Αυτοδιοίκηση από την εφαρμογή του ¨Κλεισθένης” οι Ε.Ο θα είναι επιφορτισμένες με την δημιουργία Εθελοντών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Τ.Α) Στους Ε.Τ.Α θα χορηγείται εξοπλισμός και θα εκπαιδεύονται από το Π.Σ. Θα διατηρούν μικρή αποθήκη με ελάχιστο εξοπλισμό στις Τοπικές Κοινότητες και θα υπάρχει σε κάθε χωριό ένας υπεύθυνος ο οποίος θα επιφορτίζεται με το έργο της ενημέρωσης ή της αμέσου δράσεως σε περίπτωση συμβάντος. Ο ρόλος του κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικός στην πρώτη φάση εκδήλωσης συμβάντος.
  5.Καινοτόμες τεχνολογίες ή τυχόν εξολισμός αιχμής θα εντάσσεται επιχειρησιακά στις Ε.Ο και θα ενημερώνονται έγκαιρα οι αρμόδιες υπηρεσίες για τη χρήση τους και την αποτελεσματικότητά τους.

  ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΝΗΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (Σ.Ε.ΠΥ.Ν.Λ)

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 09:36 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Θεωρούμε ότι το νομοσχέδιο έχει πολλά κενά, ασάφειες και δεν υπάρχει επαρκείς ενημέρωση των εθελοντικών οργανώσεων σχετικά με όλες τις διατάξεις του.

  Θα έπρεπε πρώτα να γίνουν συναντήσεις – ενημερώσεις με τις εθελοντικές οργανώσεις, να καταγραφούν τα προβλήματα, οι ελλείψεις, οι προτάσεις και μετά να προχωρήσετε σε ανάλογο νομοσχέδιο.

 • Οι Εθελοντικές Ομάδες Πολιτικής Προστασίας συνδράμουν τον Εθνικό Μηχανισμό, δρουν και υποστηρίζουν το έργο των αρμόδιων αρχών και των κρατικών υπηρεσιών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 56.
  Αυτή η δράση θα πρέπει να είναι ομογενής και να λειτουργεί μέσω της τοπικής Αυτοδιοίκησης Α και Β βαθμού των αντίστοιχων τμημάτων και Διευθύνσεων Πολιτικής Προστασίας, διότι διαφορετικά δεν θα υπάρχει ενιαία λειτουργική σχέση στην δομή του Εθνικού μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.