Άρθρο 42 – Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου

1. Στη Γ.Γ.Π.Π. συστήνεται, με απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου η οποία, ανεξάρτητα από την κήρυξη κάποιας περιοχής σε Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας, μπορεί να χαρακτηρίζει, ως κατεπείγοντα και άμεσης υλοποίησης, προληπτικής φύσεως έργα ή εργασίες των Δήμων ή Περιφερειών ή της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας ή οποιουδήποτε άλλου αρμόδιου φορέα του Δημοσίου που διακρίνονται σε:
α. έργα ή εργασίες καθαρισμού,
β. έργα ή εργασίες αντιπλημμυρικής θωράκισης μικρής κλίμακας,
γ. έργα ή εργασίες διάνοιξης αντιπυρικών ζωνών,
δ. έργα ή εργασίες συντήρησης δασικού οδικού δικτύου.
Στην εν λόγω επιτροπή συμμετέχουν με τους αναπληρωτές τους:
α. ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, ως επικεφαλής,
β. ο Διοικητής του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας,
γ. ο Γενικός Διευθυντής Συντονισμού,
δ. ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,
ε. ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών,
στ. ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
ζ. ένας εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας,
η. ο Περιφερειακός Διοικητής χωρικής ενότητας του έργου,
θ. ένας εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.) όταν πρόκειται για έργο της Περιφέρειας ή εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) όταν πρόκειται για έργο Δήμου.
2. Σε περίπτωση που ένα έργο ή εργασία, έχει χαρακτηριστεί ως κατεπείγον και άμεσης υλοποίησης, η εκτέλεση του ακολουθεί τις διαδικασίες των άρθρων 25 και 26 του παρόντος κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, η έγκριση τυχόν περιβαλλοντικών όρων και λοιπών αδειοδοτικών απαιτήσεων πραγματοποιείται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενενήντα (90) ημερών.
3. Οι ειδικότεροι όροι, προϋποθέσεις, κριτήρια, διαδικασίες, λοιπά τεχνικά ζητήματα και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

 • Στην Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου πρέπει να προβλεφθεί και η συμμετοχή εκπροσώπου του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ), του επίσημου συμβούλου της Πολιτείας για γεωτεχνικά θέματα και στο οποίο εκπροσωπούνται, εκτός άλλων, οι επιστημονικές ειδικότητες των γεωλόγων και των δασολόγων.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 15:49 | Κριστίνα Μακνέα

  1. καθώς τα κατεπείγοντα έργα άμεσης υλοποίησης αφορούν κυρίως απευθείας αναθέσεις θα πρέπει να οριστούν ασφαλιστικές δικλίδες ώστε να μην ενεργοποιούνται κατ’επανάληψη οι ίδιοι ανάδοχοι, κατ’αναλογία του άρθρου 118 του Ν.4412/16
  2. Σε καμία περίπτωση οι κατ’ επείγουσες εργασίες έκτακτης, δεν πρέπει να αποζημιώνονται απολογιστικά, με αμοιβή ανά ΩΡΑ εργασίας αλλά με μια αμοιβή βάσει μετρήσιμων μεγεθών (ελεγχόμενων) όπως, €/m2, m3, tn κλπ.

  ΜΑΚΝΕΑ ΚΡΙΣΤΙΝΑ ΗΛΕΚΤΡΑ
  ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΥΠΑΛ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΜΔΥΔΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
  ΟΡΓ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΜΔΥΔΑΣ
  ΜΕΛΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΑΣ Τ.Ε.Ε.

  ΕΜΔΥΔΑΣ- ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 15:57 | WWF Ελλάς

  Το συγκεκριμένο άρθρο εισάγει παρεκκλίσεις στην περιβαλλοντική νομοθεσία με σοβαρές αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
  Ειδικά για όσα έργα εμπίπτουν στο άρθρο 6 παρ. 3 της Οδηγίας 92/43, η πρόβλεψη δεν συμβιβάζεται με τις προβλέψεις του άρθρου αυτού. Πιο συγκεκριμένα, τα έργα αυτά απαιτούν καταρχήν δέουσα εκτίμηση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας αυτής. Θα πρέπει, για παράδειγμα, να τονιστεί ότι οι εργασίες «καθαρισμού», με τον τρόπο που εκτελούνται (ιδίως από υπηρεσίες της αυτοδιοίκησης) έχουν συχνά πολύ σοβαρές, αν όχι καταστροφικές, συνέπειες για το περιβάλλον. Για όσα από τα αναφερόμενα έργα εμπίπτουν στην Οδηγία 2011/92, η διάταξη είναι ασύμβατη με το άρθρο 2 παρ. 4 της Οδηγίας αυτής.
  Όπως προκύπτει από το άρθ. 42 παρ. 1 του νομοσχεδίου, η υλοποίηση των έργων αυτών δεν εξαρτάται από την κήρυξη κάποιας περιοχής σε Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας. Ωστόσο, η διάταξη δεν προβλέπει κάποια άλλη διαδικασία διαπίστωσης και τεκμηρίωσης, ex ante ή ex post, του κατεπείγοντος χαρακτήρα των έργων. Δεν προβλέπεται καμία επιστημονικά και τεχνικά τεκμηριωμένη διαπίστωση (με αντίστοιχη τεχνική έκθεση ειδικών) ότι κατ΄ελάχιστο τα έργα αυτά θα έχουν για παράδειγμα τον σκοπό βραχείας αποκατάστασης και θα πραγματοποιηθούν για την προστασία της ανθρώπινης ζωής ή την αποτροπή νέας άμεσης καταστροφής. Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει η παραμικρή δικλείδα ασφαλείας, η οποία να αποτρέπει την καταχρηστική εφαρμογή της διάταξης σε όσες περιπτώσεις οι αρμόδιοι φορείς αδυνατούν να ακολουθήσουν τις απαιτούμενες αδειοδοτικές διαδικασίες.
  Σημειώνεται ότι για ορισμένα από τα έργα αυτά, όπως τα αντιπλημμυρικά, υπάρχει σχεδιασμός κατά το ισχύον νομικό πλαίσιο. Σχεδιασμός προβλέπεται και για άλλα από τα αναφερόμενα στο άρθ. 42 έργα – π.χ., την αντιπυρική προστασία: ο σχεδιασμός αυτός, φυσικά, καλύπτει κατεπείγοντα φαινόμενα, και αντί να υπονομεύεται, πρέπει να εφαρμοστεί. Τα έργα πρόληψης (ειδικά για έργα που υλοποιούνται σε ετήσια βάση όπως η συντήρηση δασικών οδών) υποτίθεται ότι αποτελούν έργα μακροχρόνιου σχεδιασμού για τα οποία υπάρχει διαθέσιμος χρόνος υλοποίησης και τήρησης των περιβαλλοντικών όρων εφόσον σχεδιαστούν εγκαίρως και αποτελεσματικά. Η ανεπάρκεια που παρατηρείται στον σχεδιασμό της πρόληψης δεν πρέπει να αποτελεί δικαιολογία για την παράκαμψη της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
  Όσο αφορά την επιτροπή του άρθρου 42 παρ. 1 μόνο ένα μέλος της επιτροπής φαίνεται να έχει ειδικές γνώσεις για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των έργων αυτών (ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΝ). Η επιτροπή αυτή θα επιτρέπει παρεκκλίσεις από διαδικασίες που αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος χωρίς να έχει την απαραίτητη τεχνογνωσία.
  Για άλλη μια φορά, θα πρέπει να τονιστεί ότι ο καλύτερος τρόπος προστασίας από επαπειλούμενους φυσικούς ή τεχνολογικούς κινδύνους είναι ο σχεδιασμός των χρήσεων γης και η αξιοποίηση των φυσικών («πράσινων») υποδομών. Είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό το γεγονός ότι ο νομοθέτης θεωρεί ότι μία Επιτροπή, χωρίς ειδική τεχνογνωσία για το περιβάλλον ή τις φυσικές καταστροφές, λειτουργώντας αδιαφανώς και σπασμωδικά, μπορεί να προσφέρει τις απαραίτητες λύσεις.

 • 11 Ιανουαρίου 2020, 20:11 | Κατερίνα Κουρούδη


  ε. έργα ή εργασίες αντιστήριξης πρανών, εδαφών κλπ

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 19:32 | Κοσμάς Σ.

  Προτείνεται στην εν λόγω επιτροπή να συμμετέχει εκπρόσωπος του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος θα έχει την απαραίτητη εμπειρία, προϋπηρεσία και σπουδές σε θέματα διαχείρισης κρίσεων. Η συμμετοχή αυτή δύναται να βοηθήσει προκατασταλτικά κυρίως.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 14:34 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΠΑ.ΣΥ.ΓΕ.ΔΗ.)

  Στην Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου», θα πρέπει να συμμετέχει και εκπρόσωπος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ), που αποτελεί τον επίσημο σύμβουλο του κράτους για τα Γεωτεχνικά θέματα (Γεωλογικά, Δασολογικά, κλπ)

 • 8 Ιανουαρίου 2020, 21:15 | ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Δεν είναι σωστό να αποφασίζει μια επιτροπή για κάποια περιοχή χωρίς την εκπροσώπησή της. Ο εκπρόσωπος της ΕΝΠΕ ή της ΚΕΔΕ δε σημαίνει τίποτα.
  Θα πρέπει να είναι από την περιοχή ώστε να δοθούν και απαραίτητες διευκρινήσεις. Θα μπορούσε να είναι και ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην οποία υπάγεται η περιοχή, ή εκπρόσωπος της Περιφέρειας ή του Δήμου.

 • 3 Ιανουαρίου 2020, 11:15 | ΕΛΕΝΗ ΠΛΟΥΜΙΔΗ

  Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση όταν ένα έργο ή εργασία, έχει χαρακτηριστεί ως κατεπείγον και άμεσης υλοποίησης, η εκτέλεση του να ακολουθεί ειδικές διαδικασίες κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης.
  Μήπως όμως η επιτροπή του άρθρου 42 είναι πολυπληθής; Εξασφαλίζεται η ευελιξία και ταχύτητα δράσης αυτής;