Άρθρο 92 – Αρμοδιότητες και λειτουργία Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομών (ΔΙ.Π.Υ.Ν.)

1. Οι Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού (ΔΙ.Π.Υ.Ν.) υπάγονται στην οικεία Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση, έχουν στην αρμοδιότητά τους τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες του Νομού και εδρεύουν στην πρωτεύουσά του.
2. Στις ΔΙ.ΠΥ.Ν. προΐσταται Αξιωματικός Γενικών Καθηκόντων, ο οποίος είναι διάφορος των Διοικητών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του οικείου Νομού και όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο αρχαιότερος Αξιωματικός Γενικών Καθηκόντων που υπηρετεί στο νομό, που στην περίπτωση αυτή έχει όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του Διοικητή.
3. Στις Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αθηνών, Πειραιώς, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής και στη ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσσαλονίκης, ως Διοικητής τοποθετείται Αρχιπύραρχος.
4. Οι Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού (ΔΙ.Π.Υ.Ν.) διαρθρώνονται στα ακόλουθα Τμήματα και Γραφεία και έχουν τις κάτωθι αρμοδιότητες:
α. Τμήμα Διοικητικό, στο οποίο υπάγονται:
αα. Το Γραφείο Γραμματείας.
ββ. Το Γραφείο Προσωπικού.
β. Τμήμα Πυρασφάλειας, στο οποίο υπάγονται:
αα. Το Γραφείο Προληπτικής και Κατασταλτικής Πυρασφάλειας.
ββ. Το Γραφείο Εκπαίδευσης και Επιχειρήσεων.
γγ. Το Γραφείο Π.Σ.Ε.Α.
γ. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης στο οποίο υπάγονται:
αα. Το Γραφείο Κίνησης
ββ. Το Γραφείο Προμηθειών – Δαπανών.
γγ. Το Γραφείο Υγειονομικού.
δδ. Το Γραφείο Διαχείρισης Υλικού.

Α. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Το Γραφείο αυτό είναι αρμόδιο για τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας, τη διακίνηση των εγγράφων και την ενημέρωση του πρωτοκόλλου και του αρχείου της οικείας ΔΙ.Π.Υ.Ν.
β. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Το Γραφείο αυτό είναι αρμόδιο για θέματα του υπηρετούντος προσωπικού, την ενημέρωση των ατομικών τους εγγράφων, τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας και την έκδοση διαταγών που αφορούν στη λειτουργία της Υπηρεσίας.
Β. ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Το Γραφείο αυτό είναι αρμόδιο για:
αα. Την επιβολή προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων για την αποτροπή ή καταπολέμηση των κινδύνων που μπορεί να προκύψουν για ανθρώπους και υλικά σε βιομηχανικούς και βιοτεχνικούς χώρους, αίθουσες συγκέντρωσης κοινού, καθώς και σε κάθε κτίριο ή δομική κατασκευή, που από τη φύση των υλικών κατασκευής τους, τη διαρρύθμιση των χώρων του, τον προορισμό χρήσης του και γενικά τη σχέση του με τον ανθρώπινο παράγοντα και την οικονομική δραστηριότητα της χώρας, κρίνεται αναγκαίο να προστατευθεί.
ββ. Την επίβλεψη και τον έλεγχο εφαρμογής των παραπάνω μέτρων και τη μέριμνα για την εκπαίδευση του προσωπικού των επιχειρήσεων στη χρήση των μόνιμων και φορητών μέσων πυρασφαλείας.
γγ. Την πραγματοποίηση ενημερωτικών διαλέξεων στους μαθητές και στους πολίτες σε θέματα πυροπροστασίας.
δβ. Τη διάθεση προσωπικού και οχημάτων μηχανημάτων για προληπτική πυροπροστασία.
Β. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Το Γραφείο αυτό είναι αρμόδιο για:
αα. Την εκπόνηση σχεδίων επέμβασης για την αντιμετώπιση σοβαρών συμβάντων.
ββ. Τη μέριμνα για τη σύνθεση των εξόδων πυρκαγιάς και διάσωσης και την επάνδρωσή τους ανάλογα με την αριθμητική δύναμη των ανδρών της Υπηρεσίας.
γγ. Τη σύνταξη προγραμμάτων εκπαίδευσης προσωπικού και την παρακολούθηση εφαρμογής τους.
δδ. Τη συνεχή ενημέρωση του προσωπικού για τις νέες τεχνολογίες πυροσβεστικού ενδιαφέροντος και τη μέριμνα για τη βελτίωση της επαγγελματικής του κατάρτισης.
γ. ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Σ.Ε.Α.
Το Γραφείο είναι αρμόδιο για την κατάρτιση σχεδίων πολιτικής κινητοποίησης και πολιτικής άμυνας της ΔΙ.Π.Υ.Ν. και των Υπηρεσιών της δικαιοδοσίας της, για την εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα Π.Σ.Ε.Α. και τον έλεγχο της οργάνωσης της πολιτικής άμυνας των Υπηρεσιών της.
Γ. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
Το Γραφείο αυτό είναι αρμόδιο για τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας, για την καλή κατάσταση των οχημάτων και λοιπών μηχανημάτων της ΔΙ.Π.Υ.Ν. και για τη συνεχή εκπαίδευση των οδηγών.
β. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
Το Γραφείο αυτό είναι αρμόδιο για:
αα. Τη ρύθμιση θεμάτων προμήθειας ειδών και παροχής υπηρεσιών της ΔΙ.ΠΥ.Ν., σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
ββ. Την εποπτεία – μέριμνα για τον εφοδιασμό της ΔΙ.ΠΥ.Ν. με όλα τα απαραίτητα μέσα, μηχανήματα και υλικά.
γγ. Το χειρισμό θεμάτων χρηματικού και εν γένει διαχείρισης δαπανών που αφορούν στη ΔΙ.ΠΥ.Ν. σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
δδ. Τη μέριμνα για την υποβολή τεκμηριωμένων αιτημάτων στην αρμόδια Διεύθυνση για την πραγματοποίηση δαπανών και την ανάληψη – ανάκληση υποχρεώσεων σε βάρος πιστώσεων, οι οποίες τίθενται στη διάθεση του κατ’ εντολή του κύριου διατάκτη με επιτροπικό ένταλμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες περί διατακτών διατάξεις.
γ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
Το Γραφείο αυτό είναι αρμόδιο για τη νοσολογική κίνηση των υπαλλήλων.
δ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
Το Γραφείο αυτό είναι αρμόδιο για τη διαχείριση και διακίνηση του υλικού της Υπηρεσίας.

5. Σε κάθε ένα από τα ανωτέρω Γραφεία προΐσταται Αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος, με δυνατότητα να προΐσταται ο ίδιος Αξιωματικός παράλληλα σε περισσότερα του ενός γραφεία. Ο έλεγχος, η καθοδήγηση και η εποπτεία αυτών ασκείται από τον Διοικητή ΔΙ.ΠΥ.Ν.
6. Σε περίπτωση πυρκαγιάς ή θεομηνίας ή άλλου σοβαρού συμβάντος ο Διοικητής ΔΙ.Π.Υ.Ν., κατόπιν ενημέρωσης του Διοικητή της οικείας ΠΕ.ΠΥ.Δ., μεταβαίνει και αναλαμβάνει τη διεύθυνση του πυροσβεστικού έργου και το συντονισμό των πυροσβεστικών και λοιπών, τακτικών, επιχειρησιακών και υποστηρικτών δυνάμεων πολιτικής προστασίας. Το Διοικητή ΔΙ.ΠΥ.Ν. όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο αρχαιότερος Αξιωματικός Γενικών Καθηκόντων που υπηρετεί στο νομό, έχοντας όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Διοικητή.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 16:10 | Παναγιώτης Μπ.

  Δεν αναφέρονται τα Ανακριτικά Γραφεία, ούτε αναφέρει ρητά ότι θα λειτουργούν στις Π.Υ. πλέον.
  Το ιδανικό θεωρώ πως είναι η μετακίνηση της προανάκρισης από το Π.Σ. στην ΕΛ.ΑΣ., με δημιουργία αντίστοιχου κλάδου Ασφαλείας,στον οποίο θα αποσπώνται με αίτηση τους βαθμοφόροι του ΠΣ, σε μικρό αριθμό τοπικά, για να λειτουργούν ως συνδρομή στην προανάκριση στους αστυνομικούς υπαλλήλους, αφού ουσιαστικά, κακά τα ψέματα, κανείς δε θέλει το ανακριτικό έργο στο Σώμα, πλην ελάχιστων εξαιρέσεων, όλοι θεωρούν πως είναι ξένο προς την πυροσβεστική νοοτροπία, όμως τελικά, αυτό διατηρείτε μόνο ως επιπλέον θέσεις προϊσταμένων (για Αξιωματικούς) και σε πολλές περιπτώσεις…χώρος στάθμευσης εν δυνάμει συνταξιούχων συναδέλφων.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 16:10 | Νικόλαος Γ. Μπάλσης

  Παρ.3 Να προστεθεί παράγραφος ως εξής: «Στις λοιπές ΔΙΠΥΝ, ως Διοικητής τοποθετείται Πύραρχος. Κατ΄ εξαίρεση δύναται με εισήγηση του Αρχηγού ΠΣ στο αρμόδιο Συμβούλιο, να τοποθετείται Αντιπύραρχος, σε θέση μεγαλύτερη του βαθμού του για ένα έτος με δυνατότητα παράτασης για ένα ακόμη έτος με τη συναίνεση του Αξιωματικού».

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 15:16 | Χάρης Κ.

  Σε κάθε ΔΙΠΥΝ θα πρέπει να υπάρχει ανεξάρτητο Ανακριτικό Γραφείο στο οποίο να προΐσταται αξκος Νομικός .

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 14:02 | ΤΣΑΒΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

  1. Το κεφ. (Β) του άρθρου 92 να αναδιατυπωθεί ως εξής:

  «Β. ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
  α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
  Το Γραφείο αυτό είναι αρμόδιο για:
  αα. Την ορθή εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας.
  ββ. Την εκπαίδευση του προσωπικού των επιχειρήσεων – εγκαταστάσεων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας.
  γγ. Την πραγματοποίηση ενημερωτικών διαλέξεων στους μαθητές και στους πολίτες σε θέματα πυροπροστασίας, εφόσον ζητηθεί.
  δδ. Τη διάθεση προσωπικού και οχημάτων μηχανημάτων για προληπτική πυροπροστασία.».

  2. Στην παρ. 5 του άρθρου 92 να προστεθούν εδ. (β) και (γ) ως εξής και να καταργηθεί το άρθρο 2 του π.δ. 100/1991 (Α΄ 44), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του π.δ. 359/1993 (Α΄ 179):
  «β. Με πρόταση του οικείου Διοικητή της ΔΙ.Π.Υ. ή ΔΙ.Π.Υ.Ν και απόφαση του Διοικητή της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης (ΠΕΠΥΔ), ορίζονται οι Προϊστάμενοι των Γραφείων Προληπτικής και Κατασταλτικής Πυρασφάλειας και Γραφείων Ανακριτικών του Τμήματος Πυρασφάλειας των Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αθηνών, Πειραιώς (ΔΙ.Π.Υ.) και Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομών (ΔΙ.Π.Υ.Ν.) εντός των τομέων ευθύνης που καθορίζονται από την ΠΕ.ΠΥ.Δ. στην οποία υπάγονται. Προϊστάμενοι των γραφείων αυτών ορίζονται Αξιωματικοί από το βαθμό του Επιπυραγού έως και το βαθμό του Πυράρχου, μη εξαιρουμένων και των ευρισκόμενων σε κατάσταση Υπηρεσίας Γραφείου, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) χρόνια στο αντίστοιχο Γραφείο. Ειδικότερα, στα Τμήματα Πυρασφάλειας της ΔΙ.Π.Υ. Αθηνών και ΔΙ.ΠΥ.Ν. Θεσσαλονίκης που έχουν αποκεντρωθεί και στεγάζονται σε Πυροσβεστικούς Σταθμούς και ανήκουν διοικητικά στην οικεία ΔΙ.Π.Υ. και ΔΙ.Π.Υ.Ν., ο ορισμός των Προϊσταμένων των Γραφείων Προληπτικής και Κατασταλτικής Πυρασφάλειας και Ανακριτικού γίνεται από τον Διοικητή της ΠΕ.ΠΥ.Δ. για κάθε γραφείο. Στα γραφεία αυτά οι οριζόμενοι Αξιωματικοί θα πρέπει να έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον τρία (3) χρόνια σε αντίστοιχο Γραφείο.
  γ. Οι Προϊστάμενοι των Γραφείων του εδ. (β) υπογράφουν έγγραφα αρμοδιότητας των Γραφείων αυτών «με εντολή Διοικητού.».

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 12:16 | ΛΟΥΚΑΚΗΣ Ε.

  1. Σύσταση Γραφείου Διενέργειας Ε.Δ.Ε., αναλαμβάνοντας την διενέργεια όλων των Ε.Δ.Ε. και Π.Δ.Ε.
  2. Σύσταση Γραφείου Εκπαίδευσης του οποίου αρμοδιότητα θα είναι η εκπαίδευση του προσωπικού, αλλά και όλων των αιτούμενων προς την Υπηρεσία εκπαιδεύσεων.
  Μέχρι σήμερα τις παραπάνω υπηρεσίες παρέχουν συνάδελφοι παράλληλα με τα όποια καθήκοντά τους. Με τη σύσταση των παραπάνω γραφείων θα υπάρξει εξειδίκευση στα παραπάνω εξέχουσας σημασίας αντικείμενα με ποιοτικότερα αποτελέσματα. Στην ΕΛ.ΑΣ. υφίστανται.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 09:31 | Γιώργος

  3. Στις Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αθηνών, Πειραιώς, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής και στη ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσσαλονίκης, ως Διοικητής τοποθετείται Αρχιπύραρχος.
  Προτείνετε να προστεθεί και στις υπόλοιπες Διοικήσεις ως Διοικητής τοποθετείται Πύραρχος

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 00:10 | ΡΟΥΣΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Υ.Π.Σ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Υπάρχουν Υπηρεσίες (π.χ. η Π.Υ.Ερμούπολης) που δεν υφίσταται ΠΕ.ΚΕ. (Νότιο Αιγαίο-Σύρος) και με την επιπλέον υπηρεσία του -112- χρειάζεται επιπλέον και εξειδικευμένο προσωπικό.
  Οι υπάλληλοι καλούνται να ανταπεξέλθουν σε κάθε είδους αρμοδιότητα (επάνδρωση βάρδιας,περιπολίες, πεζοπόρα,γραμματειακή υποστήριξη, ανακριτικά καθήκοντα,πυρασφάλειες, τηλεφωνητές κ.α.), εκτελώντας παράλληλα καθήκοντα σε έταιρες μη επανδρωμένες Υπηρεσίες (χωρίς δηλαδή αυτόνομη οργανική δύναμη), όπως η ΔΙ.ΠΥ.Ν.Κυκλάδων και η ΠΕ.ΠΥ.Δ. Νοτίου Αιγαίου.
  Δε γίνεται 30 άνθρωποι να ανταπεξέλθουν στην κάλυψη αναγκών και αρμοδιοτήτων 3 Υπηρεσιών (Π.Υ.-ΔΙ.ΠΥ.Ν-ΠΕ.ΠΥ.Δ.).
  Τα Πυροσβεστικά Κλιμάκια θα πρέπει να πάψουν να μην έχουν διοικητική αυτοτέλεια.
  Επίσης, δε δύναται να νοούνται Υπηρεσίες ΠΕΠΥΔ και ΔΙΠΥΝ (ειδικά στη νησιωτική Ελλάδα) χωρίς πρόβλεψη οργανικής δύναμης και το προσωπικό που καλείται να καλύψει τις ανάγκες να προέρχεται από την τοπική Υπηρεσία (Π.Υ.), προκαλώντας τη δυσλειτουργία αυτής.
  Τέλος, το πεζοπόρο Νοτίου Αιγαίου με έδρα τη Ρόδο, δεν έχει συνδράμει ποτέ εκ συστάσεώς του στον Νομό Κυκλάδων, για ευνόητους λόγους.
  Άρα η σύσταση πεζοπόρου τμήματος, ανά Νομό για τις νησιωτικές περιοχές και με επάνδρωση που δε θα γίνεται από την ήδη μειωμένη δύναμη των νησιών, κρίνεται επιβεβλημένη.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 20:36 | Δημήτριος Μπ.

  Στις ΔΙΠΥΝ δεν υπάρχει η πρόβλεψη γραφείου Δασών που να ασχολείται με θέματα οργάνωσης, εύρυθμης λειτουργίας και προπαρασκευής των σχεδίων δασοπυρόσβεσης. Τον έλεγχο εργαλείων, οχημάτων και μηχανημάτων που εμπλέκονται στην δασοπυρόσβεση, των υπηρεσιών που εποπτεύουν. Επιπλέον τον έλεγχο ως προς την παροχή υπηρεσιών, την εποπτεία και την έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών σε εμπλεκόμενους φορείς με την δασοπυρόσβεση όπως εθελοντικές οργανώσεις, κλπ φορείς. Επιπλέον να είναι ο συνδετικός κρίκος «Σύνδεσμος» μεταξύ ΔΙΠΥΝ και Περιφερειακή Ενότητα για θέματα που σχετίζονται με την πρόληψη και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών και των πυρκαγιών υπαίθρου. Η στελέχωση του θα είναι από Δασολόγους και Δασοπόνους του Σώματος.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 19:15 | Ανδρεόπουλος Παναγιώτης

  Άρθρο 92 : να οριστεί συγκεκριμένο οργανόγραμμα και όχι όσα άτομα θέλει ο κάθε Δ/της.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 15:31 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΠΥΛ.
  Στο άρθρο 92 Για τις έδρες τον ΔΙΠΥΛ που ορίζετε η πρωτεύουσα του έκαστου νομού δεν προβλέπετε οργανική δύναμη για την κάλυψη των αναγκών που θα προκύψουν από αυτή την υποχρέωση.

  ΠΡΌΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΠΥΛ.
  Λόγο ότι στη Λακωνία η Πυροσβεστική Σπάρτης και έδρα ΔΙΠΥΛ είναι πυροσβεστική υπηρεσία Γ΄ τάξης (σχεδόν όλες οι έδρες των νομών είναι β΄ ή α΄ τάξης) ζητάμε την αναβάθμιση της σε πυροσβεστική υπηρεσία Α΄ τάξης.
  ΕΥΠΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

 • 11 Ιανουαρίου 2020, 14:38 | Σωκράτης Παπαγεωργίου

  Διόρθωση-συμπλήρωση του από 11-1-2020 σχόλιου μου:
  Στην παρ. 4Β. ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
  α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
  γγ. μετά την λέξη «διαλέξεων» να προστεθεί «, εκπαιδεύσεων και ασκήσεων» για τον ίδιο λόγο που αιτιολόγησα στο σχόλιό μου περί πρακτικής εξάσκησης, στο Άρθρο 75 «Αρμοδιότητες Π.Σ.» του νομοσχεδίου. Να προσθέσω ως αιτιολόγηση και τα εξής: Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει και δεν έχει αναπτυχθεί εξωστρέφεια του Π.Σ. προς το ευρύ κοινό. Εννοώ μέσα από ζωντανές και εποικοδομητικές εκπαιδεύσεις. Αυτό γίνεται (σύμφωνα με το Π.Δ. 210/92) μόνο στα Σχολεία και αν και όποτε αιτηθούν… Επίσης, για να είναι μία διάλεξη-ενημέρωση ουσίας και να έχει αποτέλεσμα, χρειάζεται να υπάρχει πρακτική, να είναι βιωματική και να συμμετάσχει ενεργά το κοινό σε αυτή (π.χ. χρήση πυροσβεστήρων). Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την ενεργοποίηση των πολιτών.
  Τι γίνεται όμως με τους χώρους συνάθροισης κοινού ή εκεί όπου υπάρχουν μεγάλες πληθυσμιακά, συγκεντρώσεις; Εκεί λοιπόν χρειάζεται να μπορεί να εξουσιοδοτείται το όργανο (σε συνεννόηση πρωτίστως με τους επιχειρηματίες) να προβαίνει σε ΑΣΚΗΣΗ εκκένωσης. Ενός πολυόροφου κτηρίου-καταστήματος, ενός κινηματοθεάτρου και γενικά όπου συναθροίζεται πολύς κόσμος. Εξυπακούεται ότι θα προηγείται ενημέρωσή του από το μεγαφωνικό σύστημα της επιχείρησης, το οποίο διαθέτουν τα περισσότερα καταστήματα-εμπορικά κέντρα.
  Έτσι και ο κόσμος θα βιώνει μια ξεχωριστή εμπειρία και ο πολίτης θα αισθάνεται ότι κάποιος τον νοιάζεται πραγματικά στο θέμα αυτό (άσχετα αν αρχικά δυσανασχετήσει, επειδή θα χάσει ίσως πολύτιμο χρόνο από ψώνια ή διασκέδαση), ενώ το Π.Σ. θα κερδίζει ποικιλοτρόπως. Ας μη γελιόμαστε: Ο Νο1 πονοκέφαλος του πυροσβέστη σε μια αστική πυρόσβεση σε πολυόροφο κτήριο-χώρο συνάθροισης κοινού, είναι η ασφαλής εκκένωση-διάσωση του κοινού. Το κτήριο είναι κτήριο.. Εφόσον το κτήριο είναι άδειο, πέφτει κατακόρυφα ο βαθμός δυσκολίας της επέμβασης. Μια αναδρομή σε συμβάντα τέτοιων χώρων στο εξωτερικό, μπορεί να επιβεβαιώσει τα λεγόμενά μου.
  Τέλος θα ακολουθεί ενημέρωση-αποτίμηση εν θερμώ, του κοινού που συμμετείχε (εν αγνοία του) στην Άσκηση από τον Επικεφαλής Αξιωματικό-Πυροσβέστη, με τηλεβόα, πριν επιστρέψει κανονικά στο κτήριο για την συνέχιση όσων έκανε.

 • 11 Ιανουαρίου 2020, 00:41 | Σωκράτης Παπαγεωργίου

  Στην παρ. 4Β. ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
  α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
  γγ. μετά την λέξη «διαλέξεων» να προστεθεί «και εκπαιδεύσεων» για τον ίδιο λόγο που αιτιολόγησα στο σχόλιό μου περί πρακτικής εξάσκησης, στο Άρθρο 75 «Αρμοδιότητες Π.Σ.» του νομοσχεδίου.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 19:42 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΑΠΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Τροποποίηση του Άρθρου 92 παράγραφος 4 Β.γ:

  ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Σ.Ε.Α.
  Το Γραφείο είναι αρμόδιο για την κατάρτιση σχεδίων πολιτικής κινητοποίησης και
  πολιτικής άμυνας της ΔΙ.Π.Υ.Ν. και των Υπηρεσιών της δικαιοδοσίας της , για την εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα Π.Σ.Ε.Α. και τον έλεγχο της οργάνωσης τη πολιτικής άμυνας των Υπηρεσιών της.

  Σύμφωνα με ΠΔ 20/1989(ΦΕΚ Α’/10/1989) «Κανονισμός οργάνωσης και λειτουργίας Πυροσβεστικών Σταθμών Αεροδρομίων της Πολεμικής Αεροπορίας» Κεφάλαιο Ε΄ Άρθρα 4β , 15 κ 31, στο πλαίσιο της επιχειρησιακής υπαγωγής των Π.Υ Π/Α στη Διοίκηση της Πολεμικής Αεροπορίας , ορθόν είναι η τροποποίηση του άρθρου 92 του παρόντος Νομοσχεδίου και η εξαίρεση της υπαγωγής σε θέματα Π.Σ.Ε.Α. των Υπηρεσιών των Πολεμικών Αεροδρομίων από τις ΔΙ.Π.Υ.Ν.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 14:06 | SD

  4. Οι Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού (ΔΙ.Π.Υ.Ν.) διαρθρώνονται στα ακόλουθα Τμήματα και Γραφεία, τα οποία και θα τα απορροφήσουν από τις υφιστάμενες ΠΥ, με εξαίρεση αυτές των νησιών που δεν συνυπάρχουν στο ίδιο νησί με ΔΙΠΥΝ, και έχουν τις κάτωθι αρμοδιότητες:

  Οι ΠΥ που μεταβίβασαν τις αρμοδιότητές τους σε ΔΙΠΥΝ, έχουν τις αρμοδιότητες των εξαρτημένων ΠΣ (Γραμματεία, Πρ.Κίνησης, Μερικό Διαχειριστή)

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 12:04 | Κ.Α.

  Είναι απαραίτητο να προβλεφθεί ένας ελάχιστος αριθμός υπαλλήλων που θα υπηρετει σε καθε ΔΙΠΥΝ.
  Εως τωρα χρησιμοποιούνται οι υπαλληλοι της έδρας του νομού παράλληλα με τα καθήκοντα στην ΠΥ έδρας.
  Απο την στιγμη που ο Διοικητης ΔΙΠΥΝ προβλεπεται να ειναι διαφορος του Δκτή ΠΥ εδρας νομού αυτο δεν θα μπορει να συνεχιστει.
  Απο που θα αντληθει αυτό το προσωπικο?
  Απο την υπηρεσια της έδρας του Νομού?
  Απο όλες τις υπηρεσιες του Νομου? Σε αυτή την περίπτωση με το παρόν σχέδιο δεν ειναι εύκολο αφου συμφωνα με το αρθρο 161 περιοριζεται η μετακινηση υπαλληλων πχ έκαστοςεως ενα 2μηνο και μια φορα τον χρόνο. Εάν αντληθεί το προσωπικο μονο απο την ΠΥ έδρας ειναι βεβαιο οτι αυτη θα υποστελεχωθεί.
  Συμπερασματικά ο χρονικοί και λοιποί περιορισμοί στις μετακινησεις των υπαλληλων εντος του νομού που προβλέπονται στο αρθρο 161 θα δημιουργησουν στην πραξη ανυπέρβλητα προβληματα στην λειτουργία των ΔΙΠΥΝ με αποτελεσμα να καταστουν αυτες αδρανεις οπως γινεται και με το υφισταμενο νομοθετικο πλάισιο.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 08:55 | sa

  τα αεροδρόμια της Fraport πρέπει να παραμείνουν ανεξάρτητες υπηρεσίες και να υπάγονται απευθείας στο Αρχηγείο. Αυτό επιβάλλεται λόγο των απόρρητων συμβάσεων που διέπουν τη λειτουργία τους αλλά και γιατί δεν είναι δυνατό αν ο Διοικητής του αεροδρομίου είναι ο αμέσως αρχαιότερος του Διοικητή της ΔΙΠΥΝ να τον αντικαθιστά στα καθήκοντά του

 • 9 Ιανουαρίου 2020, 19:18 | ΑΝΤΩΝΗΣ

  ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΝΑ ΥΠΑΧΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΛΟΓΩ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ, ΕΞΙΔΕΙΚΕΥΣΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Η ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΞΕΧΩΡΙΖΕΙ ΠΟΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟ ΟΙ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΗ.

 • 9 Ιανουαρίου 2020, 14:45 | Αναστάσιος Τ.

  2. Στις ΔΙ.ΠΥ.Ν. προΐσταται Αξιωματικός Γενικών Καθηκόντων, ο οποίος είναι διάφορος των Διοικητών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του οικείου Νομού και όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Υποδιοικητής τις ΔΙ.ΠΥ.Ν., που στην περίπτωση αυτή έχει όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του Διοικητή.

  Όχι ο αρχαιότερος Αξιωματικός του Νομού, διότι αυτός ενδεχομένως να υπηρετεί σε απομακρυσμένη Υπηρεσία ή νησιωτικό χώρο και ως εκ τούτου να αδυνατεί να επιτελέσει τα σχετικά καθήκοντα.

 • 8 Ιανουαρίου 2020, 20:19 | Αλέξανδρος

  Tοποθέτηση Αρχιπυράρχων σε Διοικήσεις Νομών που έχουν αποδεδειγμένα αυξημένες επιχειρησιακές και υπηρεσιακές ανάγκες. ( Ρόδος, Μαγνησία, Χαλκιδική, Έβρος, Εύβοια, Κεφαλλονιά)

 • 8 Ιανουαρίου 2020, 09:36 | Γεώργιος Βορλόου

  Θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη σε κάθε ΔΙΠΥΝ όπου λειτουργεί ήδη τοπικό ΠΕΚΕ / 112 ΦΑΚΕΑ όπως είναι η Ζάκυνθος, η Κεφαλονιά και άλλες Υπηρεσίες, να προστεθεί παράγραφος στη διάρθρωση του άρθρου 92, ανάλογη με την παραγ 1 α του άρθρου 91. Στο τοπικό ΠΕΚΕ θα προΐσταται Αξιωματικός και θα εκτελούν υπηρεσία συγκεκριμένοι (ορισμένοι) υπάλληλοι, τουλάχιστον δύο (2) ανά βάρδια, κατάλληλα εκπαιδευμένοι και με γνώση μίας ξένης γλώσσας, αφού είναι γνωστό ότι λειτουργεί πλέον και το σύστημα 112 με τις αυξημένες απαιτήσεις που απαιτεί ο χειρισμός της εφαρμογής αυτής αλλά και του Engage.

 • 7 Ιανουαρίου 2020, 21:28 | Α.Λ.

  Άρθρο 92 § 4.
  Δεν υπάρχει πρόβλεψη για Ανακριτικό Γραφείο.
  Επίσης θα πρέπει να υπάρχει ενιαία γραμμή ως προς το αν τα κλιμάκια θα διενεργούν ανακριτικές πράξεις ή όχι, καθώς αυτό διαφέφει από Υπηρεσία σε Υπηρεσία.

 • 7 Ιανουαρίου 2020, 21:03 | Α.Λ.

  Με την οριστική δημιουργία των ΔΙΠΥΝ με διοικητή διάφορο της Π.Υ. προκύπτει ένα θέμα με τα υπο στελέχωση γραφεία τα οποία είναι πλέον διπλά. Με άλλα λόγια, ποιός θα στελεχώνει γραφεία Πυρασφάλειας κλπ, η ΔΙΠΥΝ ή η Π.Υ.; Μήπως τα αντίστοιχα γραφεία της ΔΙΠΥΝ να είναι απλά εποπτείας και ελέγχου σε επίπεδο νομού;
  Τι συμβαίνει όμως με τους νομούς που οι παλιές διοικήσεις πόλεων γίναν ΔΙΠΥΝ χωρίς να υπάρχει παντού ανεξάρτητη Π.Υ. Σε αυτή την περίπτωση, τα γραφεία τα στελεχώνει η ΔΙΠΥΝ και υπάγονται σε αυτήν. Ενδεικτικά: ΔΙΠΥΝ Ηρακλείου χωρίς καμία Π.Υ. σε όλο το νομό και ΔΙΠΥΝ Αχαίας χωρίς καμία Π.Υ. στην Πάτρα. Και στις δύο περιπτώσεις τα γραφεία της §4 του άρθρου 92 στελεχώνονται και υπάγονται στις αυτές ΔΙΠΥΝ.
  Εδώ υπάρχει το εξής οξύμωρο: Ενώ η ΔΙΠΥΝ Ηρακλέιου με γεωγραφικά όρια αυτά του Νομού στελεχώνει τα γραφεία της στον αυτό Νομό, η ΔΙΠΥΝ Αχαίας από την άλλη, που και αυτή ως υπηρεσία Νομού έχει γεωγραφικά όρια τον Νομό ολόκληρο, διαθέτει γραφεία πυρασφάλειας, ανακριτικού κλπ με όρια αυτά της πόλης των Πατρών (και μόνο), χωρίς όμως να προβλέπεται αυτό πουθενα καθώς υπάρχουν άλλες Π.Υ. που καλύπτουν τον υπόλοιπο νομο. Δύο ΔΙΠΥΝ με διαφορετική αντιμετώπιση στην δομή και στα όρια.
  Το πρόβλημα δημιουργήθηκε όταν καταργήθηκαν οι διοικήσεις πόλεων με την προηγούμνεη αναρδιάρθρωση.

 • 7 Ιανουαρίου 2020, 15:25 | Θοδωρής

  Γιατί δεν αναφέρεται πουθενά στην δομή λειτουργίας της ΔΙ.Π.Υ.Ν. το ανακριτικό γραφείο με αυτοτελή λειτουργία όπως και τα υπόλοιπα γραφεία (πυρασφαλείας, κίνησης κτλ).Εξάλλου υπάρχει σε ισχύ εγκύκλιος διαταγή του Α.Π.Σ. εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα για την δημιουργία τέτοιων γραφείων με αυτοτελή λειτουργία στις ΔΙ.Π.Υ.Ν. αλλά και στις Π.Υ.χωρίς να εχει πραγματοποιηθεί.Θεωρώ ότι τα ανακριτικά γραφεία με αυτοτελή λειτουργία, στα πρότυπα Αθηνών-Θεσσαλονίκης, θα έπρεπε να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι στην δομή λειτουργίας των ΔΙ.Π.Υ.Ν. αλλά και των Π.Υ. όπου αυτό είναι εφικτό, με την καινούργια αναδιάρθρωση του Πυροσβεστικού Σώματος.

 • 6 Ιανουαρίου 2020, 01:15 | ΔΕ

  Αν στα γεωγραφικά όρια μιας ΔΙ.Π.Υ.Ν. λειτουργεί ΠΕ.Κ.Ε./ΦΑΚΕΑ 112 την παροχή υπηρεσιών 199 -Κέντρου Ασύρματης Επικοινωνίας και λήψης συμβάντων δια του 199 ή του 112 αναλαμβάνει το αντίστοιχο ΠΕ.Κ.Ε.
  Το ΠΕ.Κ.Ε. επίσης υποχρεούται να ενημερώνει ανάλογα με την εξέλιξη των συμβάντων τη φυσική ηγεσία και τους αντίστοιχους συναρμόδιους φορείς.

 • 4 Ιανουαρίου 2020, 17:37 | Αναστάσιος

  Οι Π.Υ. θα συνεχίσουν να έχουν Γραμματεία,Γραφείο Κίνησης,Διαχείριση Υλικού,Ανακριτικό κλπ ή όλα θα περάσουν στις ΔΙΠΥΝ;

 • 3 Ιανουαρίου 2020, 10:58 | L,,M

  Η δημιουργία ανακριτικών γραφείων στις ΔΙ.ΠΥ.Ν. στα πρότυπα Αθηνων-Θεσ/κης νομίζω θα έπρεπε να προβλεφθεί (και ο τρόπος λειτουργίας τους).

 • 3 Ιανουαρίου 2020, 00:40 | SD

  Να προστεθεί εδάφιο στην παράγραφο (5), ώστε να μπορούν οι Υποδιοικητές ΔΙΠΥΝ ή οι Τμηματάρχες Πυρασφάλειας και Ανακριτικού να υπογράφουν «Με Εντολή Δκτη» έγγραφα των Γραφείων τους (επέκταση σε όλη την Επικράτεια -εφόσον υπάρχει προσωπικό- του ΠΔ 100/91 & 359/92).

 • 2 Ιανουαρίου 2020, 12:38 | α.λ.

  Διοικητής ΔΙ.Π.Υ.Ν. να ορίζεται ο ανώτερος Αξιωματικός στο σύνολο των Αξιωματικών, εκάστης ΔΙ.Π.Υ.Ν., καθώς και να ορίζεται Υποδιοικητής ο επόμενος ιεραρχικά Αξιωματικός και όχι απλά να αναπληρώνεται από τον αρχαιότερο αξιωματικό όταν απουσιάζει η κωλύεται ο Διοικητής, διότι δημιουργείται κενό στις υφιστάμενες Υπηρεσίες

 • 1 Ιανουαρίου 2020, 22:13 | Λ.Π.

  Στις αρμοδιότητες των ΔΙ.ΠΥ.Ν. πρέπει να μεταφερθούν όλα τα οικονομικά (προϋπολογισμοί, εκτός έδρας κ.λ.π.) του Νομού για καλύτερο έλεγχο δαπανών και καλύτερες τιμές όταν υφίσταται προμήθεια υλικών για όλο των Νομό, καθώς και το ανακριτικό έργο( αστικές και δασικές πυρκαγιές εκτός των αγροτικών πυρκαγιών ) του νομού όπως γίνεται στην ΔΙ.ΠΥ.Ν. Θεσσαλονίκης και σε άλλες Διοικήσεις.

 • 31 Δεκεμβρίου 2019, 13:28 | SD

  Τα ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΑ Γραφεία που υπάγονται;

 • 30 Δεκεμβρίου 2019, 18:09 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ

  Στην παρ. 6 πιστεύω πως ο Διοικητής ΔΙ.Π.Υ.Ν. πρέπει να είναι υπεύθυνος για το πυροσβεστικό έργο και μόνο είτε είναι πυρκαγιά ή άλλη θεομηνία. Για το συντονισμό των υποστηρικτικών δυνάμεων της πολιτικής προστασίας αλλά και για την υποστήριξη των πυροσβεστικών δυνάμεων σε διατροφή και καύσιμα πρέπει να είναι αρμόδιος ο προϊστάμενος της πολιτικής προστασίας του Δήμου στα όρια του οποίου εξελίσσεται η πυρκαγιά ή άλλη θεομηνία ή του Νομού αν το συμβάν αφορά περισσότερους Δήμους. Έτσι θα εξοικονομηθούν ανθρώπινοι πόροι και οχήματα που έως τώρα χρησιμοποιούνται για τη διοικητική μέριμνα και θα διατεθούν για την αντιμετώπιση των συμβάντων.

 • 30 Δεκεμβρίου 2019, 17:56 | Άγγελος

  Στη παράγραφο 5 που αναφέρει ότι στα γραφεία προϊσταται αξιωματικός του πυροσβεστικού σώματος.Η ερώτησή μου είναι η εξής: αξιωματικός γενικών καθηκόντων, ειδικών καθηκόντων (ή μπορούν και οι δύο κατηγορίες) προϊσταται;