Άρθρο 108 – Μόνιμη διαθεσιμότητα

Μόνιμη διαθεσιμότητα είναι η κατάσταση του πυροσβεστικού προσωπικού που τίθεται μόνιμα εκτός ενεργού υπηρεσίας συνεπεία τραυμάτων ή παθήσεων κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας και ένεκα αυτής.