Άρθρο 125 – Τακτικές και έκτακτες κρίσεις – κρινόμενοι Αξιωματικοί

1. Οι Αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος κρίνονται τακτικά και έκτακτα. Οι τακτικές κρίσεις ενεργούνται το μήνα Ιανουάριο κάθε έτους και δεν μπορούν να παρα-ταθούν πέραν της 20ης Φεβρουαρίου του ιδίου έτους. Αναβολή τους επιτρέπεται, με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, μετά από πρόταση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, το πολύ έως δύο μήνες από την έκδοση της εν λόγω Απόφασης. Έκτακτες κρίσεις ενεργούνται όταν συντρέχει μία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 124,134 παρ. 8, 138, 139, 140 και 144.
2. Στις τακτικές κρίσεις κρίνονται:
α. Οι Αντιστράτηγοι, πλην του Αρχηγού, οι Υποστράτηγοι και οι Αρχιπύραρχοι, ανεξάρτητα από το χρόνο παραμονής τους στο βαθμό, καθώς και οι Πύραρχοι, εφόσον οι τελευταίοι αυτοί συμπληρώνουν ένα (1) έτος στο βαθμό τους.
β. Οι Αντιπύραρχοι που συμπληρώνουν μέχρι τέλους του έτους για το οποίο ενεργούνται οι κρίσεις, τέσσερα (4) έτη στο βαθμό τους ή δεκαοκτώ (18) έτη συνολικής υπηρεσίας ως Αξιωματικοί, από τα οποία δύο (2) έτη στο βαθμό τους.
γ. Οι Επιπυραγοί που συμπληρώνουν μέχρι τέλους του έτους για το οποίο ενεργούνται οι κρίσεις, τέσσερα (4) έτη στο βαθμό τους ή δεκαέξι (16) έτη συνολικής υπηρεσίας ως Αξιωματικοί, από τα οποία τρία (3) έτη στο βαθμό τους.
δ. Οι Πυραγοί, που συμπληρώνουν μέχρι τέλους του έτους για το οποίο ενεργούνται οι κρίσεις, πέντε (5) έτη στο βαθμό τους ή δέκα (10) έτη συνολικής υπηρεσίας ως Αξιωματικοί, από τα οποία δύο (2) έτη στο βαθμό τους.
ε. Οι Υποπυραγοί που συμπληρώνουν μέχρι τέλους του έτους για το οποίο ενεργούνται οι κρίσεις πέντε (5) έτη στο βαθμό ή δέκα (10) έτη συνολικής υπηρεσίας ως Αξιωματικοί, από τα οποία τέσσερα (4) έτη στο βαθμό.
στ. Οι Ανθυποπυραγοί που συμπληρώνουν τρία (3) έτη στο βαθμό τους μέχρι τέλους του έτους για το οποίο ενεργούνται οι κρίσεις.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 17:21 | ΚΑ

  Το άρθρο 113 στα χρόνια υπολογισμού των κρίσεων των αξιωματικών είναι σε αντίφαση με το παρόν άρθρο 125, παρακαλούμε κάντε σωστά τους υπολογισμούς.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 09:15 | Γιώργος

  Προτείνετε
  β) Αντιπύραρχος: Τέσσερα (4) έτη στο βαθμό ή είκοσι τρία (23) έτη συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού, από τα οποία δυο (2) έτη στο βαθμό.
  γ) Επιπυραγός: Πέντε (5) έτη στο βαθμό ή δεκαοκτώ(18) έτη συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού, από τα οποία τρία (3) έτη στο βαθμό.
  δ) Πυραγός: Πέντε (5) έτη στο βαθμό ή δώδεκα (12) έτη συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού, από τα οποία δυο (2) έτη στο βαθμό.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 19:49 | Ανδρεόπουλος Παναγιώτης

  Άρθρο 125 παρ. 2 : να τροποποιηθεί ώστε να συμβαδίζει και με το βαθμολόγιο χαμηλοβάθμων.

 • 4 Ιανουαρίου 2020, 13:23 | Δημήτρης

  Στο Άρθρο 113 Οι Αξιωματικοί που προσλήφθηκαν στο Πυροσβεστικό Σώμα πριν από τη θέση σε ισχύ του π.δ 44/2016 (Α΄ 68), προάγονται, εφόσον συμπληρώσουν κατά το έτος κρίσης, τον ελάχιστο χρόνο παραμονής στο βαθμό, ως εξής:Υποπυραγός τέσσερα (4) έτη.
  Σύμφωνα με το Άρθρο 125 «Στις τακτικές κρίσεις κρίνονται:Οι Υποπυραγοί που συμπληρώνουν μέχρι τέλους του έτους για το οποίο ενεργούνται οι κρίσεις πέντε (5) έτη στο βαθμό ή δέκα (10) έτη συνολικής υπηρεσίας ως Αξιωματικοί, από τα οποία τέσσερα (4) έτη στο βαθμό.
  Τα δέκα (10) έτη συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού στο Άρθρο 113 ισχύουν για το βαθμό του Πυραγού.
  Νομίζω υπάρχει αντίφαση.