Άρθρο 130 – Αρμοδιότητες των Συμβουλίων Κρίσεων

1. Το Κατώτερο Συμβούλιο Πυροσβεστικού Σώματος είναι αρμόδιο για: α) τις κρίσεις των Αξιωματικών από το βαθμό του Ανθυποπυραγού μέχρι και του Πυραγού, β) τις κρίσεις Πυρονόμων, γ) τη γνωμοδότηση για εκπαιδευτική άδεια κατώτερων Αξιωματικών και Πυρονόμων.
2. Το Ανώτερο Συμβούλιο Πυροσβεστικού Σώματος είναι αρμόδιο για: α) τις κρίσεις των Αξιωματικών από το βαθμό του Επιπυραγού μέχρι και του Πυράρχου, β) τις επανακρίσεις των Αξιωματικών από το βαθμό του Ανθυποπυραγού μέχρι και του Πυραγού, γ) τις επανακρίσεις των Πυρονόμων, δ) την κατάρτιση των πινάκων των κατ’ έτος κρινόμενων και των παραλειπομένων από τις κρίσεις Αξιωματικών, ε) τις μεταθέσεις των Αξιωματικών, καθώς και για τις τοποθετήσεις των εξερχομένων από τη Σχολή Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στ) τη γνωμοδότηση για εκπαιδευτική άδεια Ανώτερων Αξιωματικών.
3. Το Πρωτοβάθμιο Ανώτατο Συμβούλιο Πυροσβεστικού Σώματος είναι αρμόδιο για: α) τις κρίσεις των Αρχιπυράρχων, Υποστρατήγων, Αντιστρατήγων, πλην του Αρχηγού, β) τις επανακρίσεις των Αξιωματικών από το βαθμό του Επιπυραγού μέχρι και του Πυράρχου, γ) την εξέταση των προσφυγών των Επιπυραγών, Αντιπυράρχων και Πυράρχων που παραλείφθηκαν κατά την επιλογή στον ανώτερο βαθμό.
4. Το Δευτεροβάθμιο Ανώτατο Συμβούλιο Πυροσβεστικού Σώματος είναι αρμόδιο για τις επανακρίσεις των Αρχιπυράρχων, Υποστρατήγων και Αντιστρατήγων, πλην του Αρχηγού.

  • 12 Ιανουαρίου 2020, 18:51 | Κατσιλιερης Θεοδωρος

    Προτείνεται να εξετάσετε:

    1. Στην παρ.1 γ Την επέκταση της εκπαιδευτικής άδειας σε όλο το πυροσβεστικό προσωπικό ανεξαρτήτου βαθμού. Έτσι θα δοθεί κίνητρο στους συναδέλφους οι οποίοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν τις σπουδές τους χωρίς να τους γίνει εμπόδιο η ίδια η Υπηρεσία και να αξιοποιηθούν / προαχθούν μέσα σε αυτή, σε θέσεις και τμήματα με γνωστικό αντικείμενο συναφές με τους τίτλους σπουδών που έχουν αποκτήσει.