Άρθρο 182 – Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
α. Τα άρθρα 63 έως 97, 100 έως 100Α, 104 έως 109, 110 παράγραφος 1 και 111 έως 119 του ν. 4249/2014 (Α΄ 73).
β. Τα άρθρα 10 έως 23, 26 και 28 του ν. 3511/2006 (Α΄ 258).
γ. Το άρθρο 59 του ν. 4443/2016 (Α΄ 232).
δ. Τα άρθρα 1, 2, 3 παράγραφος 1, 4 έως 6, 8 έως 10, 11 παρ. 1, 12, 14 έως 15, 16 παρ. 2 και 17 του ν. 3013/2002 (Α΄ 102)
ε. Τα άρθρα 9 έως 23 του π.δ. 170/1996 (Α΄ 131).
στ. Το π.δ. 305/1992 (Α΄ 152).
ζ. Η παράγραφος 1 του άρθρου 58 του π.δ. 174/1983 (Α΄ 68).
η. Η υπ’ αριθ. 34866 οικ. Φ.109.1/10-6-2019 Υπουργική Απόφαση «Διαδικασία ένταξης Εποχικών Πυροσβεστών στο τέλος του πίνακα επιλαχόντων επιτυχόντων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης» (B΄ 2478).
θ. Η υπ’ αριθ. 39058 οικ. Φ. 109.1/2-7-2019 Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση της 34866 οικ. Φ. 109.1/10-06-2019 απόφασης Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Διαδικασία ένταξης Εποχικών Πυροσβεστών στο τέλος του πίνακα επιλαχόντων επιτυχόντων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης (Β΄ 2478)» (Β΄ 2859).
ι. Η υπ’ αριθ.46714 οικ. Φ.109.1/03-08-2017 Υπουργική Απόφαση Οργάνωση, διάρθρωση και λειτουργία των Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού, σύσταση Γραφείου Προμηθειών – Δαπανών στις Ειδικές Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος και τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 16 της υπ’ αριθμ. 18386 οικ. Φ.109.1/9.4.2014 υπουργικής απόφασης «Οργάνωση, διάρθρωση και λειτουργία των Κεντρικών Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος (Β΄ 942)» (Β΄ 2748).
ια. Η υπ’ αριθ. 18386 οικ. Φ.109.1/09-04-2014 Υπουργική Απόφαση «Οργάνωση, διάρθρωση και λειτουργία των Κεντρικών Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος. (Β΄ 942).
ιβ. Η υπ’ αριθ. 21321 οικ. Φ.109.1/29-04-2014 Υπουργική Απόφαση «Οργάνωση, διάρθρωση και λειτουργία των Περιφερειακών Πυροσβεστικών Διοικήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος». (Β΄ 1132).
ιγ. Η υπ’ αριθ. 29310 οικ. Φ.109.1/27-06-2014 Υπουργική Απόφαση «Οργάνωση, Διάρθρωση Λειτουργία Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.)» (Β΄ 1869).

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 16:30 | Νικόλαος Γ. Μπάλσης

  Παρ. ζ: Να αντικατασταθεί με την προτεινόμενη παράγραφο ως ακολούθως: « ζ. Η παράγραφος 1 του άρθρου 58 και τα άρθρα 73, 74 και 75 του π.δ. 174/1983 (Α΄ 68).όπως είχαν αντικατασταθεί με την παρ.24 του ν.4249/2014, καταργούνται».

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 22:33 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ

  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος να καταργηθεί
  Η υπ’ αριθ. 1, Άρθρο 1,παρ.1και 2, Υπουργική Απόφαση, Τεύχος Β΄ 4748/29-12-2017

  (Η τροποποίηση της υπ’ αριθ. 5804 οικ. Φ.109.1/02-02-2009 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών «Κανονισμός λειτουργίας Λιμενικών Πυροσβεστικών Σταθμών (Β΄/281)» (Β΄ 4748/29-12-2017).) , καθώς δεν μπορεί να εφαρμοστεί, αντίκειται στην Νομοθεσία εσωτερικού κανονισμού του Π.Σ.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 19:10 | Ανδρεόπουλος Παναγιώτης

  101. Άρθρο 182 : να δοθεί προσοχή στα υπό κατάργηση άρθρα και νόμους που υπάγονται στο άρθρο 182 για να μην συγκρούονται από διατάξεις που προτείνονται από τις ανωτέρω προτάσεις μας.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 17:12 | Γεώργιος

  Στις καταργούμενες διατάξεις να προστεθεί η κατάργηση του άρθρου 25 του Νόμου 2000 που αφορά την Υπηρεσία Εναερίων Μέσων επειδή με το άρθρο 86 του παρόντος Νόμου ρυθμίζονται όλα τα θέματα που αφορούν την Υ.Ε.Μ.Π.Σ.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 17:12 | Ευθυμιος

  Το άρθρο 19 του π.δ 170/1996 (Α’131) στην παράγραφο 6γ αναφέρει για υπαλληλους που έχουν πάρει μετάθεση σε νεοϊδρυθείσα υπηρεσία και σ αεροδρόμια ότι για 3 έτη δεν γίνεται οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης η απόσπασης και ότι μετά τα 3 έτη θα μπορούν να μετατεθούν στην πόλη συμφερόντων τους ακόμη και σαν υπεράριθμοι αν το επιθυμούν και η υπηρεσία τους το επιτρέπει (ελλείψεις), με την κατάργηση αυτού του άρθρου θα υπάρξει ξανά μια αδικία για τους ίδιους υπαλλήλους που εδώ και 3 χρόνια υπηρετούν σ αεροδρόμια.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 17:46 | Χρηστος

  Το άρθρο 19 του π.δ 170/1996 (Α’131) στην παράγραφο 6γ αναφέρει για υπαλληλους που έχουν πάρει μετάθεση σε νεοϊδρυθείσα υπηρεσία και σ αεροδρόμια ότι για 3 έτη δεν γίνεται οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης η απόσπασης και ότι μετά τα 3 έτη θα μπορούν να μετατεθούν στην πόλη συμφερόντων τους ακόμη και σαν υπεράριθμοι αν το επιθυμούν και η υπηρεσία τους το επιτρέπει (ελλείψεις), με την κατάργηση αυτού του άρθρου θα υπάρξει ξανά μια αδικία για τους ίδιους υπαλλήλους που εδώ και 3 χρόνια υπηρετούν σ αεροδρόμια.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 13:21 | Απόστολος Οικονόμου

  Προτείνεται η κατάργηση του Άρθρου 6 παρ 1Αγ, παρ 1Αδ, παρ 1Βγ και παρ 2 του Π.Δ. 67/2018

 • 5 Ιανουαρίου 2020, 20:56 | Κωνσταντίνος

  Καταργείται το άρθρο που αφορά την δικαστική συμπαράσταση συγγενούς εξ αίματος έως 2ου βαθμού. Αυτό θα φέρει τεράστια αναστάτωση στους κόλπους των οικογενειών των πυροσβεστών που το κατέχουν. Παρακαλώ να μείνει ός έχει. Αν αυτό για λόγους που δεν γνωρίζω είναι αδύνατο. Να προστατευθούν όσοι έχουν εκμεταλλευτεί αυτήν την διάταξη παραμένοντας στης υπηρεσίες που υπηρετούν

 • 1 Ιανουαρίου 2020, 00:54 | Γεωργιος

  Το αρθρο 69 παρ 18 που καταργείτε είναι το επίμαχο άρθρο που απο πλευράς Υπουργείου παρέλειψε να έκδοσή Π.Δ μιας και εκκρεμή κατάθεση απο την ΠΟΕΥΠΣ αίτηση ακύρωσης για την παράληψη έκδοσης σχ Π.Δ. Νομίζω οτι ετσι δεν λύνονται τα θέματα και μάλιστα που εκρεμουν στα δικαστήρια. Προτείνεται η μη καταργηση του σχετικού άρθρου(και ειδικότερα η παρ 18) του επίμαχου σημείου μέχρι έκδοσης απόφασης οριστικής απο την δικαιοσύνη.η παραλήψεις θεραπεύονται δεν καταργούνται