Άρθρο 162 – Έκταση εφαρμογής των διατάξεων του Κανονισμού Μεταθέσεων

1. Εξαιρούνται των μεταθέσεων και αποσπάσεων, χωρίς αίτησή τους, οι υπάλληλοι που υπάγονται σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες:
α) οι πολύτεκνοι,
β) οι τρίτεκνοι και ο γονέας μονογονεϊκής οικογένειας,
γ) η μητέρα για τρία (3) έτη από την ημερομηνία γέννησης τέκνου,
δ) οι υπάλληλοι που έχουν σύζυγο ή τέκνο με αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%,
ε) οι υπάλληλοι που έχουν την επιμέλεια τουλάχιστον ενός (1) τέκνου και τελούν σε χηρεία,
στ) οι διαζευγμένοι που έχουν με δικαστική απόφαση την επιμέλεια έστω και ενός τέκνου,
ζ) οι ολυμπιονίκες και όσοι προάγονται, λόγω διάκρισης σε άθλημα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, και για όσο χρόνο παραμένουν στην ενεργό αγωνιστική δράση,
η) οι ευρισκόμενοι σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου.
Οι ανωτέρω υπηρετούν σε Υπηρεσίες του νομού συμφερόντων τους. Σε περίπτωση μη ύπαρξης κενής οργανικής θέσης υπηρετούν προσωρινά ως υπεράριθμοι, καταλαμβάνοντας την πρώτη κενωθείσα.
2. Δεν μετατίθενται, χωρίς αίτησή τους, από το νομό συμφερόντων τους οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι από το βαθμό του Πυρονόμου και κάτω που έχουν συμπληρώσει τριάντα (30) έτη πραγματικής υπηρεσίας στο Πυροσβεστικό Σώμα.
3. Δε μετατίθενται, χωρίς αίτησή τους, για όλο το διάστημα που διαρκεί η θητεία τους:
α) Τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων των πυροσβεστικών υπαλλήλων, εφόσον αυτές ανήκουν σε δευτεροβάθμιες,
β) τα μέλη των Δ.Σ. Δευτεροβάθμιων Οργανώσεων, που ανήκουν σε τριτοβάθμιες οργανώσεις και
γ) τα μέλη του Δ.Σ. Πρωτοβάθμιων Ενώσεων πανελλαδικής έκτασης με αριθμό εγγεγραμμένων μελών άνω των διακοσίων (200) και των περιφερειακών εκπροσώπων αυτών και
δ) τα αιρετά μέλη των Συμβουλίων Μεταθέσεων.
Στα αιρετά μέλη των Συμβουλίων Μεταθέσεων, που δεν υπηρετούν στο νομό που εδρεύουν αυτά, χορηγείται φύλλο μετάβασης δυο (2) ημερών, προκειμένου να συμμετάσχουν στις συνεδριάσεις αυτών.
4. Υπάλληλοι που ανήκουν σε υπηρεσίες για τις οποίες υφίστανται ειδικότερες συμβάσεις μεταξύ του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλων Φορέων δεν δύνανται να υποβάλουν αίτηση για τακτική μετάθεση για δυο (2) τουλάχιστον έτη από το έτος που παρουσιάστηκαν στις υπηρεσίες αυτές.
5. Οι Αξιωματικοί που έχουν προσληφθεί στο Πυροσβεστικό Σώμα κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του π.δ. 365/1990 (Α΄ 144) όπως έχει τροποποιηθεί με τον άρθρο 1 του π.δ. 203/1995 (Α΄ 109) και του π.δ. 127/2016 (Α΄ 226) δύνανται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος, να υπηρετούν στις Κεντρικές Υπηρεσίες και στις έδρες των Περιφερειακών Πυροσβεστικών Διοικήσεων. Ελάχιστος χρόνος παραμονής στις προαναφερόμενες υπηρεσίες είναι τα πέντε (5) έτη με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον πέντε (5) έτη, εφόσον το επιθυμούν.
6. Αξιωματικοί που υπηρετούν στο Επιτελείο Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος για τρία (3) τουλάχιστον έτη, δύναται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος, να εξαιρεθούν των τακτικών μεταθέσεων, κατόπιν έγγραφης εισήγησης του Αρχηγού με επισημειωματική πράξη έγκρισης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και αιτιολογημένης απόφασης του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μεταθέσεων.
7. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου έχουν εφαρμογή για τους υπαλλήλους μέχρι και το βαθμό του Αντιπυράρχου. Για τους λοιπούς Αξιωματικούς έχουν εφαρμογή μόνο οι διατάξεις του άρθρου 149 και της παρ. 1 του άρθρου 160.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 18:30 | Γιώργος Κ

  Άρθρο 162 παρ4. Προτείνεται η κατ εξαίρεση πρόσληψη υπαλλήλων εκτός πανελληνίων εξετάσεων για κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών των αεροδρομίων με ισχυρό το κριτήριο της εντοπιότητας και με τον χαρακτήρα του αμετάθετου των νεοπροσληφθέντων( μεταθέσεις μόνο για λόγους υγείας ή πειθαρχικούς λόγους).Άλλωστε η δαπάνη αυτών των προσλήψεων δεν επιβαρύνει το δημόσιο διότι καλύπτεται από τον φορέα διαχείρισης του αεροδρομίου.
  Επίσης προτείνεται να αυξηθεί σε τουλάχιστον τρία έτη το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για τακτική μετάθεση από το έτος που παρουσιάστηκαν στις υπηρεσίες αυτές.
  Άρθρο 162 παρ 7 . Προτείνεται οι διατάξεις του παρόντος άρθρου να έχουν εφαρμογή για όλους τους πολυτέκνους υπαλλήλους ανεξαρτήτως βαθμού λόγω σοβαρού δημογραφικού προβλήματος.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 17:01 | Νικόλαος Γ. Μπάλσης

  Ένα σύστημα αξιολόγησης-μεταθέσεων που σέβεται τον εαυτό του θα πρέπει να έχει ενσωματώσει τη διαδικασία προκήρυξης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Ειδικά για προαγωγή-μετάθεση-τοποθέτηση στους βαθμούς Πυράρχου, Αρχιπυράρχου και Υποστρατήγου προτείνεται να ακολουθηθεί η κάτωθι διαδικασία: Προκήρυξη θέσεων – εκδήλωση ενδιαφέροντος από υποψηφίους που έχουν τα προσόντα και πληρούν τα προκαθορισμένα κριτήρια. Η επιλογή από το αρμόδιο Συμβούλιο μεταξύ των υποψηφίων να γίνεται με ανάληψη υποχρέωσης 2+2 έτη υποχρεωτικής παραμονής [πλην πειθαρχικών ή άλλων περιπτώσεων πχ ανεπαρκούς διοικητικής ή επιχειρησιακής απόδοσης] για τους Πυράρχους και για 2+1 έτη υποχρεωτικής παραμονής για τους Αρχιπυράρχους και 1+1 έτη για τους Υποστρατήγους. (Η ανωτέρω διαδικασία καθιερώνει αξιοκρατικό σύστημα επιλογής σε θέσεις αλλά και εμμέσως προαγωγής των αξιωματικών τουλάχιστον για τους ανώτερους και ανώτατους βαθμούς (Πυράρχων, Αρχιπυράρχων και Υποστρατήγων ΠΣ). Οράτε ανάλογη πρόταση στο άρθρο 112.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 17:01 | Χάρης Κ.

  Στην παράγραφο 5 υπάρχει αδικία για τους υπολοίπους αξκους οι οποίοι θα μετατίθενται από δω και από κει. Το σωστό και δίκαιο θα ήταν όλοι οι αξκοι οι οποίοι προσλήφθηκαν «κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του π.δ. 365/1990 (Α΄ 144) όπως έχει τροποποιηθεί με τον άρθρο 1 του π.δ. 203/1995 (Α΄ 109) και του π.δ. 127/2016 (Α΄ 226)» «εφόσον το επιθυμούν να παραμείνουν για 5 έτη στις Κεντρικές Υπηρεσίες και στις έδρες των Περιφερειακών Πυροσβεστικών Διοικήσεων», καθώς είχαν προσόν κατάταξης τα πτυχία τους να μεταταχθούν σε ειδικών καθηκόντων που είναι και το ορθότερο και σωστότερο.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 16:58 | Ε.Μ

  Για όσους έχουν υπηρετήσει ως Εθελοντές Πενταετούς Υπηρεσίας Ε.Π.Υ. Ε.ΠΟ.Π στις Ένοπλες Δυνάμεις στην Αστυνομία, Ειδικοι Φρουροι, πιστεύω ότι αυτός ο χρόνος πρέπει να λογιστεί ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και να υπολογίζεται στην βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου,δεδομένου ότι πριν το νέο μισθολόγιο υπολογιζόταν στην μισθολογική προαγωγή και ότι οι Ε.Π.Υ. υπάγονται στα Ειδικά Μισθολόγια.Επίσης να υπολογίζεται και στην μάχιμη πενταετία.
  Η θητεία ως Εθελοντής Πενταετούς Υπηρεσίας Ε.Π.Υ.,είναι εξορισμού προσόν κατάταξης καθώς ανέβαζε το όριο ηλικίας συμμετοχής στους διαγωνισμούς πρόσληψης στο Πυροσβεστικό Σώμα χωρίς το οποίο προσόν ,σε πολλές περιπτώσεις,ο υποψήφιος δεν θα μπορούσε να συμμετέχει.
  Αντίστοιχη πρόβλεψη για τους Ε.Π.Υ. έχει γίνει στο Λιμενικό Σώμα με τον Νόμο 4532/2018 άρθρο 23.
  Η παράλειψη αυτή για την συγκεκριμένη κατηγορία έχει ως αποτέλεσμα Πυροσβέστης με συνολική υπηρεσία πάνω από 20 έτη ,ακόμα και 25 έτη, στα σώματα ασφαλείας να αμείβεται σαν να έχει υπηρεσία 14 χρόνια.
  Ο Χρόνος αυτός αν μετρήσει… Έχει μα Κάνει με το παρόν άρθρο πάρ.2 Για την συμπλήρωση 30 ετών Υπηρεσίας.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 14:36 | ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ

  Μη κατάληψη οργανικής θέσης. Οι εξαιρούμενοι των μεταθέσεων και αποσπάσεων του
  άρθρου 162 να μην καταλαμβάνουν οργανική θέση στο Νομό.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 13:28 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Άρθρο 162: «ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΆΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ»
  Η πρόθεση του νομοσχεδίου να καταλαμβάνουν κενές οργανικές θέσεις οι αξιωματικοί που είναι στη κατηγορία που εξαιρούνται από τις μεταθέσεις λόγω άρθρου, στρεβλώνει τον υπό συζήτηση κανονισμό μεταθέσεων εις βάρος των αξιωματικών που δεν υπάγονται στα άρθρα, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται αξιωματικοί δύο ταχυτήτων, και αυτοαναιρείται στην πράξη ο κανονισμός μεταθέσεων, και η αντικειμενικότητά του. Στην πράξη λόγω λιγοστών κενών οργανικών θέσεων, οι μετατιθέμενοι αξιωματικοί δεν θα γυρίσουν ποτέ στο νομό συμφερόντων τους.
  ΠΡΟΤΑΣΗ: Οι Αξιωματικοί που εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων να μην καταλαμβάνουν οργανικές θέσεις, όπως ακριβώς ήταν στην προηγούμενο κανονισμό μεταθέσεων.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 13:13 | Κυριάκος

  Δεν μετατίθενται, χωρίς αίτησή τους, από το νομό συμφερόντων τους οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι από το βαθμό του Πυρονόμου και κάτω που έχουν συμπληρώσει τριάντα (30) έτη πραγματικής υπηρεσίας στο Πυροσβεστικό Σώμα.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 13:21 | Κυριάκος

  ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ : ΝΑ ΜΗΝ ΜΕΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΞΑΝΑΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙ, ΣΕ ΝΗΣΙΑ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 13:09 | Νίκος 21

  Στην παραγραφο 2 να ισχυει η πραγματικη δημόσια υπηρεσια. Δεν μετατίθενται, χωρίς αίτησή τους, από το νομό συμφερόντων τους οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι από το βαθμό του Πυρονόμου και κάτω που έχουν συμπληρώσει τριάντα (30) έτη πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας . και όχι στο Π.Σ

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 12:56 | T.F

  Οι υπάλληλοι που εντάσσονται για οποιοδήποτε λόγο σε κάποιο άρθρο, αποτελούν ως εκ των πραγμάτων μια ειδική κατηγορία υπαλλήλων, οπότε και εξαιρούνται των μεταθέσεων και αποσπάσεων λόγω της ειδικής αυτής κατάστασης και συνθήκης που ευρίσκονται, υπηρετώντας μονίμως στον Νομό συμφερόντων τους (παρ.1). Νόμιμο και ηθικό, ώστε να διασφαλιστεί τόσο η προσωπική όσο και η οικογενειακή τους ισορροπία.
  Όταν όμως αυτή η ειδική κατηγορία υπαλλήλων (που δεν μετατίθεται και δεν αποσπάται) καταλαμβάνει οργανικές θέσεις από το σύνολο των οργανικών θέσεων ενός Νομού, τότε οι υπόλοιποι υπάλληλοι που δεν εμπίπτουν σε κάποιο άρθρο, αναγκαστικά θα πρέπει για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της σταδιοδρομίας τους, να τελούν υπό το καθεστώς μεταθέσεως ή αποσπάσεως (καθώς οι οργανικές θέσεις θα έχουν ήδη καλυφθεί από τους ευρισκόμενους σε άρθρο και δεν θα ανανεώνονται ποτέ). Αναφέρομαι σε υπαλλήλους που ενδεχομένως έχουν 1 ή 2 παιδιά, υπαλλήλους που η/ο σύζυγος τους εργάζεται, υπαλλήλους με οικονομικά προβλήματα, δάνεια κ.λ.π. Υπάλληλοι που αντιμετωπίζουν κοινές ανάγκες, καθώς επίσης τους ίδιους προβληματισμούς και δυσχέρειες τόσο σε προσωπικό όσο και σε οικογενειακό επίπεδο, με τους αντίστοιχους που εμπίπτουν σε άρθρα. Ο νόμος λειτουργεί κατ’ επέκταση μεροληπτικά, δίχως στοιχεία ισονομίας, ηθικότητας και εντιμότητας προς το γενικότερο σύνολο των υπαλλήλων. Θίγεται λοιπόν η διασφάλιση της προσωπικής, οικογενειακής αλλά και οικονομικής ισορροπίας όλων αυτών των ανθρώπων με πολλαπλές συνέπειες και μεγάλο κόστος.
  Προτείνεται κατ’ελάχιστο, οι ευρισκόμενοι σε άρθρα να μην καταλαμβάνουν οργανικές θέσεις στον Νομό συμφερόντων τους (αφού ως ειδικές περιπτώσεις υπαλλήλων δεν μετατίθενται και δεν αποσπώνται), καθώς είναι άδικο και μη ηθικό, να καταλαμβάνουν θέσεις υπαλλήλων της γενικότερης κατηγορίας που εμπίπτουν στην διαδικασία των μεταθέσεων.
  Η Νομοθέτηση εκτός από νόμιμη, οφείλει να είναι ηθική, έντιμη και να έχει πλήρη γνώση για τις ανάγκες, τις συνθήκες και τις συνέπειες που πραγματικά επικρατούν όταν κάποιος μετατίθεται ή αποσπάται (σε προσωπικό, οικογενειακό και οικονομικό επίπεδο).

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 11:00 | Βασιλης Μ.

  Στο άρθρο 162 προτείνουμε την τροποποίηση της παραγράφου 2 ως εξής : «Δεν μετατίθενται, χωρίς αίτηση τους, από το νομό συμφερόντων τους οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι από το βαθμό του Πυρονόμου και κάτω που είτε έχουν συμπληρώσει είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής υπηρεσίας στο Πυροσβεστικό είτε έχουν συμπληρώσει το τεσσαρακοστό πέμπτο (45ο) έτος της ηλικίας τους.».
  Ευχαριστώ

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 10:39 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

  Άρθρο 162 – Έκταση εφαρμογής των διατάξεων του Κανονισμού Μεταθέσεων
  -Στην παράγραφο 1 και όλα τα επιμέρους διευκρινιστικά αυτής, οι Αξιωματικοί που δεν εμπίπτουν σε άρθρο δεν θα έχουν ποτέ την ίδια μεταχείριση και τα ίδια προνόμια παραμονής, διότι οι οργανικές θέσεις κάθε Υπηρεσίας θα καταλαμβάνονται από τα άτομα που τελούν σε άρθρο.
  -Είμαι αξιωματικός και συγκεκριμένα στο Νόμο συμφερόντων που βρίσκομαι το 80% των οργανικών θέσεων θα καλύπτεται από αξιωματικούς που εμπίπτουν στα άρθρα και συνεπώς μένει ένα 20% από τις οργανικές θέσεις για τους υπολοίπους, οι οποίοι αποτελούν την πλειονότητα των αξιωματικών.
  ΠΡΌΤΑΣΗ:Επειδή τα άρθρα αποτελούν μια ιδιαίτερη περίπτωση δεν πρέπει να καταλαμβάνουν τις κενές οργανικές θέσεις διότι δεν λειτουργεί αμερόληπτα ο κανονισμός μεταθέσεων για όλους.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 09:11 | Αναστάσιος Καναβός

  Παρ.1: Δεν διατηρείται η δυνατότητα μετάθεσης του υπαλλήλου για σπουδές μέλους της οικογένειάς του σε δημόσια Ανώτατη ή Ανώτερη Σχολή για την απόκτηση πρώτου πτυχίου, όπως προβλεπόταν στο ΠΔ170. Οπότε, ένας υπάλληλος που υπηρετεί στην Αθήνα, με παιδί που σπουδάζει στα Ιωάννινα, να μπορεί να μετατεθεί για Υπηρεσιακές ανάγκες στην Λαμία.
  Η πρόταση είναι, να εξαιρούνται των μεταθέσεων ή των μετακινήσεων πέραν του τετραμήνου (που προβλέπεται για Διοικητές) οι υπάλληλοι που παιδί τους σπουδάζει σε πόλη διαφορετική από την πόλη προτίμησής τους και να μετατίθεται, εφόσον ο ίδιος το επιθυμεί, στην πόλη σπουδών του τέκνου.
  Επίσης προτείνεται η εξαίρεση μετάθεσης ή μετακίνησης του υπαλλήλου του οποίου παιδί βρίσκεται στην τρίσιμη τάξη της Γ΄ λυκείου (κάτι που συμβαίνει και στον στρατό), ώστε να δίνεται η οικονομική δυνατότητα και η απαραίτητη γαλήνη στις οικογένειες να υποστηρίξουν τα παιδιά τους, για την εισαγωγή τους στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

  Παρ.3: προτείνεται να συμπληρωθεί και η εξαίρεση των μετακινήσεων, πέραν των μεταθέσεων και των αποσπάσεων. Αυτό αφορά ειδικότερα τις μετακινήσεις σε «μεγάλες αποστάσεις», διότι σε έναν υπάλληλο που βρίσκεται σε απόσταση κοντά στα 100χλμ από τη οικία του με μετακίνηση, του αφαιρείται (εντελώς) η δυνατότητα να ασχολείται με άλλα καθήκοντα όπως τα συνδικαλιστικά.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 08:22 | Ιωάννης

  20 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας ή μόλις συμπληρώσει ο υπάλληλος τα 45 έτη είναι κατάλληλες προϋποθέσεις για το αμετάθετο. 25-30 είναι πάρα πολλά ως προϋπόθεση

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 08:12 | Ανδρεας

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 : 2. Δεν μετατίθενται, χωρίς αίτησή τους, από το νομό συμφερόντων τους οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι από το βαθμό του Πυρονόμου και κάτω που έχουν συμπληρώσει τριάντα (30) έτη πραγματικής υπηρεσίας στο Πυροσβεστικό Σώμα.
    Επειδή αυτή τη στιγμή, στο Σώμα υπηρετούν συνάδελφοι, που κατά την πρόσληψη τους,ηλικιακά βρισκόταν στα 26 έως και 34 έτη, με τα 30 έτη πραγματική υπηρεσίας, θα συνταξιοδοτηθουν,πριν καν καλύψουν τα έτη αυτα. Πέραν αυτού,υπάλληλοι σε ηλικία άνω των 40 ετών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη της προσωπικής τους ζωής!(στεγαστικά δάνεια, τέκνα σε εφηβεία και περιόδου εξετάσεων,κ.α)πράγμα που σημαίνει  ενδεχομένη μετακίνησή τους σε άλλο μέρος , δισλειτουργεία στην προσωπική τους ζωή,και κατ επέκταση στην επιχειρησιακη απόδοση και διάθεσή τους στο καθήκον. Επίσης  οι συνάδελφοι που εισέρχονται στο Σώμα μέσω πανελληνίων εξετάσεων,όταν καλύψουν τα 30 ετη πραγματικής υπηρεσίας, θα βρίσκονται ηλικιακά στα 48 έτη της ζωής τους. Πράγμα που σημαίνει μεγάλη ψυχολογική και σωματική πίεση από της υπηρεσιακες μεταβολές λόγω των μετακινήσεων. Πέρα από όλα αυτα, ας μην ξεχνάμε το ιδιαίτερο της επιχειρησιακής διαχείρισης των συμβάντων που καλείτε να αντιμετωπίσει το Σώμα,είναι η πολύ καλή γνώση της περιοχής!(αστικός ιστός- δασικές περιοχές-ορεινά ανάγλυφα συναισθηματικη και προσωπική  επαφή του υπαλλήλου με το μέρος )Πράγμα το οποίο με μετακίνηση σε μέρη,εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του υπαλλήλου εκμηδενίζονται!
  ΠΡΟΤΑΣΗ: Η ΜΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΦΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ 20 ΕΤΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ,(50% ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ) Η ΤΟ 45ο ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥΣ (65%ΕΤΟΥΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ)Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 02:40 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΟΓΑΝΗΣ

  Στο άρθρο 162 με τίτλο «Έκταση εφαρμογής των διατάξεων του
  Κανονισμού Μεταθέσεων» προτείνουμε την τροποποίηση της περίπτωσης δ)
  ως εξής :
  «δ) οι υπάλληλοι που έχουν σύζυγο ή τέκνο ή γονέα ή αδερφών με αναπηρία
  σε ποσοστό τουλάχιστον 67%.».
  Στο ίδιο άρθρο προτείνουμε την τροποποίηση της παραγράφου 2 ως εξής :
  «Δεν μετατίθενται, χωρίς αίτησή τους, από το νομό συμφερόντων τους οι
  πυροσβεστικοί υπάλληλοι από το βαθμό του Πυρονόμου και κάτω που είτε
  έχουν συμπληρώσει είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής υπηρεσίας στο
  Πυροσβεστικό είτε έχουν συμπληρώσει το τεσσαρακοστό πέμπτο (45ο)
  έτος της ηλικίας τους.».
  Στο ίδιο άρθρο προτείνουμε την τροποποίηση της παραγράφου 3, ως εξής :
  «3. Δεν μετατίθενται, χωρίς αίτησή τους, για όλο το διάστημα που διαρκεί η
  θητεία τους : α) Τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των πρωτοβάθμιων
  συνδικαλιστικών οργανώσεων των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού
  Σώματος, β) τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Δευτεροβάθμιων
  Οργανώσεων, γ) τα μέλη του Δ.Σ. πρωτοβάθμιων ενώσεων πανελλαδικής
  έκτασης με αριθμό εγγεγραμμένων μελών άνω των πεντακοσίων (500)
  και των περιφερειακών εκπροσώπων αυτών και δ) τα αιρετά μέλη των
  Συμβουλίων Μεταθέσεων.»

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 01:09 | ΡΟΥΣΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Υ.Π.Σ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Αρθρο 2: «Δεν μετατίθενται, χωρίς αίτησή τους, από το νομό συμφερόντων τους οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι από το βαθμό του Πυρονόμου και κάτω που έχουν συμπληρώσει τριάντα (30) έτη πραγματικής υπηρεσίας στο Πυροσβεστικό Σώμα.»
  Προτείνεται να επανέλθει το αμετάθετο στα 25 έτη υπηρεσίας.
  Δε γίνεται μετά από τόσα έτη υπηρεσίας και σε αρκετά μεγάλη ηλικία, έχοντας μάλιστα δημιουργήσει το σπίτι και την οικογένειά σου σε έναν τόπο, να έχεις την ανασφάλεια για το αν θα….μετατεθείς.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 00:19 | Χ. & Γ.

  Άρθρο 162 παρ.1 : Προτείνεται να αφαιρεθεί το «χωρίς αίτηση τους«.
  Άρθρο 162 παρ. 1 στ : Προτείνεται η επανεξέταση (ανά 2 ή 3 χρόνια) όλων των υπαλλήλων που έχουν υπαχθεί σε άρθρο σχετικά με την επιμέλεια τέκνου.
  Άρθρο 162 παρ. 1η : Προτείνεται η επανεξέταση από την υγειονομική υπηρεσία των υπαλλήλων που έχουν υπαχθεί σε υπηρεσία γραφείου (ανά 2 ή 3 χρόνια).
  Άρθρο 162 παρ. 5 : Προτείνεται να υπάρχει πρόβλεψη για τους αξιωματικούς σχετικά με το τι θα ισχύει μετά το πέρας της επέκτασης της πενταετίας τους.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 23:51 | Ε.Υ.Π.Σ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Στο εν λόγω άρθρο θα πρέπει όπως ορθά υπήρχε στο παρελθόν, να επανέλθει το :
  «Δεν μετατίθενται παρά μόνο με αίτησή τους και σε τόπο της επιλογής τους (όχι αποκλειστικά μόνο στον τόπο συμφερόντων) οι πολύτεκνοι, οι γονείς τριών τέκνων, οι γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες, οι υπάλληλοι που έχουν την επιμέλεια τουλάχιστον ενός (1) παιδιού και τελούν σε χηρεία, ή έχουν με δικαστική απόφαση την επιμέλεια συγγενούς εξ αίματος μέχρι και 2ου βαθμού, οι υπάλληλοι που έχουν σύζυγο ή τέκνο με αναπηρία τουλάχιστον 67%, οι διαζευγμένοι που έχουν με δικαστική απόφαση την επιμέλεια έστω και ενός παιδιού».
  Οι δε ανωτέρω, να υπηρετούν ως υπεράριθμοι και να μην καταλαμβάνουν κενή οργανική θέση.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 22:06 | Θεοφάνης

  Στο ίδιο άρθρο παράγραφο 4 αναφέρει: 4. Υπάλληλοι που ανήκουν σε υπηρεσίες για τις οποίες υφίστανται ειδικότερες συμβάσεις μεταξύ του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλων Φορέων δεν δύνανται να υποβάλουν αίτηση για τακτική μετάθεση για δυο (2) τουλάχιστον έτη από το έτος που παρουσιάστηκαν στις υπηρεσίες αυτές.

  Σ αυτήν την παράγραφο εννοούνται περιπτώσεις όπως fraport. Κατάλληλη λύση για την μεγάλη και πραγματική δυσκολία στελέχωσης των Υπηρεσιών Αεροδρομίων που παραχωρήθηκαν στη Fraport κυρίως στα νησιά, με αποτέλεσμα το ξεσπίτωμα πολλών υπαλλήλων παρά τη θέληση τους, θα ήταν, παράλληλα με το θεσμό των πανελλαδικών εξετάσεων, η έκδοση συμπληρωματικών προκηρύξεων (όπως συμβαίνει κ στο Λιμενικό Σώμα ή όπως συνέβη με τη νεότερη προκήρυξη 1500 ειδικών φρουρών στην αστυνομία), αυστηρά προσωποπαγών θέσεων για τις ανωτέρω Υπηρεσίες, προς αντικατάσταση του υπάρχοντος προσωπικού που βρίσκεται εκεί παρά τη θέληση του. Οι αυστηρά προσωποπαγείς αυτές θέσεις να έχουν το χαρακτήρα του αμετάθετου (μόνο εξαιρετικές περιπτώσεις πχ υγείας επιτρέπουν μετάθεση) και η πρόσληψη σ αυτές θα γίνεται με βαθμολόγηση κριτηρίων δίνοντας μεγαλύτερη μοριοδότηση στο κριτήριο της εντοπιότητας.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 22:23 | Θεοφάνης

  Άρθρο 162 – Έκταση εφαρμογής των διατάξεων του Κανονισμού μεταθέσεων:
  2. Δεν μετατίθενται, χωρίς αίτησή τους, από το νομό συμφερόντων τους οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι από το βαθμό του Πυρονόμου και κάτω που έχουν συμπληρώσει τριάντα (30) έτη πραγματικής υπηρεσίας στο Πυροσβεστικό Σώμα.

  Αυτό πρέπει να τροποποιηθεί και να ορίζονται ως προϋπόθεση για το αμετάθετο τα 20 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας ή συμπλήρωση των 45ετων.

  Διότι οι υπάλληλοι που έχουν μπει στο Σώμα πριν το 2016 (δηλαδή πριν τις πανελλήνιες) ήταν στο ηλικιακό εύρος των 25-30 ετών. Στα 30 έτη υπηρεσίας που θέτει ο νέος νόμος για να μη μετατίθεται κάποιος σημαίνει ότι μέχρι την ηλικία των 55-60 ο υπάλληλος θα έχει το άγχος των μεταθέσεων. Σωστό θα ήταν να οριστούν ως τα 20 έτη υπηρεσίας ως όριο για μη μετάθεση ή όταν συμπληρώσει κάποιος τα 45 έτη. Διότι οι περισσότεροι έχουν ήδη οικογένειες και δεν είναι συνετό να μετατίθενται συνεχώς κ ίσως σωστό θα ήταν να μπει ένα όριο στις πόσες φορές θα μετατίθεται ένας υπάλληλος.. Ίσως 2 φορές το πολύ.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 21:58 | Δημήτριος Μπ.

  Δεν διευκρινίζεται ρητά ότι τα μόρια αυτά ισχύουν και για όλους τους υπάλληλους που κατά τον υπηρεσιακό τους βίο μέχρι και την ημέρα που θα είναι σε ισχύ ο νέος νομός θα προσμετρούνται αθροιστικά.
  Στην παρ 2 όπου «Δεν μετατίθενται, χωρίς αίτησή τους, από το νομό συμφερόντων τους οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι από το βαθμό του Πυρονόμου και κάτω που έχουν συμπληρώσει τριάντα (30)έτη πραγματικής υπηρεσίας στο Πυροσβεστικό Σώμα θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι Αξιωματικοί που προέρχονται από την Σχολή επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης Πυρονόμων μέχρι και το βαθμό του Πύραγου.
  Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ο Πυροσβεστικός υπάλληλος με το βαθμό του Πυροσβέστη θα τοποθετηθεί αρχικά στις Υπηρεσίες του νομού Αττικής στην συνέχεια στην νησιωτική Ελλάδα και κλείνοντας πενταετία θα έχει το δικαίωμα να μπορεί να πάρει μετάθεση εάν υπάρχουν οργανικά κενά στο νομό συμφερόντων. Στην συνέχεια της εξέλιξης του ως νέος Αρχιπυροσβέστης εξερχόμενος από την Ακαδημία θα τοποθετηθεί ξανά κάπου μακριά και στην συνέχεια ανα εξαετία σε μετάθεση.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 19:50 | Γιαννης

  Καταργείται το άρθρο που αφορά την δικαστική συμπαράσταση συγγενούς εξ αίματος έως 2ου βαθμού. Αυτό θα φέρει τεράστια αναστάτωση στους κόλπους των οικογενειών των πυροσβεστών που το κατέχουν. Παρακαλώ να μείνει ός έχει. Αν αυτό για λόγους που δεν γνωρίζω είναι αδύνατο. Να προστατευθούν όσοι έχουν εκμεταλλευτεί αυτήν την διάταξη παραμένοντας στης υπηρεσίες που υπηρετούν

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 19:06 | Ανδρεόπουλος Παναγιώτης

  Άρθρο 162 παρ. 1 : προστίθεται θ) ως εξής «οι υπάλληλοι που είναι τα μοναδικά τέκνα ή έχουν με δικαστική απόφαση την επιμέλεια γονέα με αναπηρία τουλάχιστον 67% εφόσον δεν υπάρχει άλλο τέκνο στην ίδια πόλη ή εφόσον αποδεδειγμένα τέκνο που μένει αλλού δεν μπορεί να μετατεθεί εκεί».
  Άρθρο 162 παρ. 2 : να αντικατασταθεί ο βαθμός του Πυρονόμου από το βαθμό που προκύπτει από το νέο βαθμολόγιο και τα 30 έτη να γίνουν 20.
  Άρθρο 162 παρ. 3β : διαγράφεται το «και».
  Άρθρο 162 παρ. 3γ : να μετονομαστεί σε 3δ, να αντικατασταθεί το 200 μέλη με 1000 και να καταργηθεί το υπόλοιπο κείμενο που αφορά τους περιφερειακούς εκπροσώπων αυτών.
  Άρθρο 162 παρ. 3γ : προστίθεται ως νέα παράγραφος με περιεχόμενο ως εξής «τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Τριτοβάθμιων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων».
  Άρθρο 162 παρ. 3δ : μετονομασία σε 3ε.
  Άρθρο 162 παρ. 5 : αντικατάσταση του 5 έτη με 3 έτη.
  Άρθρο 162 παρ. 6 : να προστεθεί για 1 έτος και η διαδικασία να επαναλαμβάνεται κάθε έτος.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 19:00 | Chatzi

  Στο άρθρο 162 με τίτλο «Έκταση εφαρμογής των διατάξεων του Κανονισμού Μεταθέσεων» προτείνουμε την τροποποίηση της περίπτωσης δ) ως εξής : «δ) οι υπάλληλοι που έχουν σύζυγο ή τέκνο ή γονέα με αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%.». Στο ίδιο άρθρο προτείνουμε την τροποποίηση της παραγράφου 2 ως εξής : «Δεν μετατίθενται, χωρίς αίτησή τους, από το νομό συμφερόντων τους οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι από το βαθμό του Πυρονόμου και κάτω που είτε έχουν συμπληρώσει είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής υπηρεσίας στο Πυροσβεστικό είτε έχουν συμπληρώσει το τεσσαρακοστό πέμπτο (45ο) έτος της ηλικίας τους.».

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 18:23 | . Κωνσταντίνος Τσιλικιδης

  Στο άρθρο 162 με τίτλο «Έκταση εφαρμογής των διατάξεων του
  Κανονισμού Μεταθέσεων» προτείνουμε την τροποποίηση της περίπτωσης δ)
  ως εξής :
  «δ) οι υπάλληλοι που έχουν σύζυγο ή τέκνο ή γονέα ή αδερφών με αναπηρία
  σε ποσοστό τουλάχιστον 67%.».
  Στο ίδιο άρθρο προτείνουμε την τροποποίηση της παραγράφου 2 ως εξής :
  «Δεν μετατίθενται, χωρίς αίτησή τους, από το νομό συμφερόντων τους οι
  πυροσβεστικοί υπάλληλοι από το βαθμό του Πυρονόμου και κάτω που είτε
  έχουν συμπληρώσει είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής υπηρεσίας στο
  Πυροσβεστικό είτε έχουν συμπληρώσει το τεσσαρακοστό πέμπτο (45ο)
  έτος της ηλικίας τους.».
  Στο ίδιο άρθρο προτείνουμε την τροποποίηση της παραγράφου 3, ως εξής :
  «3. Δεν μετατίθενται, χωρίς αίτησή τους, για όλο το διάστημα που διαρκεί η
  θητεία τους : α) Τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των πρωτοβάθμιων
  συνδικαλιστικών οργανώσεων των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού
  Σώματος, β) τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Δευτεροβάθμιων
  Οργανώσεων, γ) τα μέλη του Δ.Σ. πρωτοβάθμιων ενώσεων πανελλαδικής
  έκτασης με αριθμό εγγεγραμμένων μελών άνω των πεντακοσίων (500)
  και των περιφερειακών εκπροσώπων αυτών και δ) τα αιρετά μέλη των
  Συμβουλίων Μεταθέσεων.»

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 17:39 | ΗΛΙΑΣ

  Έτη πραγματικής Υπηρεσίας και όριο ηλικίας. Να μεταρρυθμιστεί το άρθρο 162 παρ. 2, έτσι ώστε να μην μετατίθενται, χωρίς αίτησή τους, από το νομό συμφερόντων τους οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι από το βαθμό του Πυρονόμου και κάτω που είτε έχουν συμπληρώσει είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής υπηρεσίας στο Πυροσβεστικό Σώμα είτε έχουν συμπληρώσει την ηλικία των σαράντα πέντε (45) ετών.
  Στο Άρθρο 162 ,Ιδ να προστεθεί στην σύζυγο και τέκνα με αναπηρία και όσοι έχουν Γονέα χήρο με 67% αναπηρία .
  Στο άρθρο 162 ,παρ.3Δε μετατίθενται, χωρίς αίτησή τους, για όλο το διάστημα που διαρκεί η θητεία τους:
  α) Τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών
  οργανώσεων των πυροσβεστικών υπαλλήλων, εφόσον αυτές ανήκουν σε δευτεροβάθμιες, Σε αυτό το κομμάτι να αφαιρεθεί αυτό που λέει: «εφόσον αυτές ανήκουν σε δευτεροβάθμιες»

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 13:41 | Νικος 21

  Δεν μετατίθενται χωρίς αίτηση τους οι Πυροσβεστικοί Υπάλληλοι που έχουν συμπληρώσει 25 έτη πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 11:14 | Τ.Π

  Αναφορικά με το άρθρο 162, παρ. 5, θα πρέπει να υπάρξει διόρθωση, αποκαθιστώντας την «αδικία» που πρόκειται να δημιουργηθεί εις βάρος της πλειοψηφίας των Αξιωματικών. Σύμφωνα με το άρθρο αυτό εξαιρούνται των μεταθέσεων για 5+5 έτη οι Αξιωματικοί που είχαν ως προσόν κατάταξης το πτυχίο. Ταυτόχρονα βρίσκονται στον πίνακα με τα μόρια όπως και οι υπόλοιποι συνάδελφοι τους και εύλογα αναρωτιέται κανείς ποιος ο λόγος εάν εξαιρεθούν για το ανωτέρω διάστημα. Συντελείται έτσι ένας διαχωρισμός μεταξύ των Αξιωματικών, με μοναδικό κριτήριο την κατοχή πτυχίου κατά την πρόσληψη και όχι την πραγματική εκτέλεση των καθηκόντων, καθώς εκτελούν στις περισσότερες των περιπτώσεων τα ίδια ακριβώς καθήκοντα με τους «λοιπούς» Αξιωματικούς. Προτείνεται λοιπόν ή η υπαγωγή τους στον κανονισμό των μεταθέσεων όπως ισχύει και για τους υπόλοιπους Αξιωματικούς ή η χρησιμοποίησή τους στις Κεντρικές Υπηρεσίες και στις έδρες των Περιφερειακών Πυροσβεστικών Διοικήσεων, σύμφωνα με την ειδικότητα πρόσληψης τους και εξαίρεση τους από την υποχρέωση μετάθεσης, με ταυτόχρονη ένταξη τους στο καθεστώς των «ειδικών καθηκόντων».

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 10:50 | Στέλιος Μπούφτας

  Στο άρθρο 162 με τίτλο «Έκταση εφαρμογής των διατάξεων του Κανονισμού Μεταθέσεων» προτείνουμε την τροποποίηση της περίπτωσης δ) ως εξής :
  «δ) οι υπάλληλοι που έχουν σύζυγο ή τέκνο ή γονέα ή αδερφών με αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%.».
  Στο ίδιο άρθρο προτείνουμε την τροποποίηση της παραγράφου 2 ως εξής : «Δεν μετατίθενται, χωρίς αίτησή τους, από το νομό συμφερόντων τους οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι από το βαθμό του Πυρονόμου και κάτω που είτε έχουν συμπληρώσει είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής υπηρεσίας στο Πυροσβεστικό είτε έχουν συμπληρώσει το τεσσαρακοστό πέμπτο (45ο) έτος της ηλικίας τους.».
  Στο ίδιο άρθρο προτείνουμε την τροποποίηση της παραγράφου 3, ως εξής :
  «3. Δεν μετατίθενται, χωρίς αίτησή τους, για όλο το διάστημα που διαρκεί η θητεία τους : α) Τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος, β) τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Δευτεροβάθμιων Οργανώσεων, γ) τα μέλη του Δ.Σ. πρωτοβάθμιων ενώσεων πανελλαδικής έκτασης με αριθμό εγγεγραμμένων μελών άνω των πεντακοσίων (500) και των περιφερειακών εκπροσώπων αυτών και δ) τα αιρετά μέλη των Συμβουλίων Μεταθέσεων

 • 11 Ιανουαρίου 2020, 22:09 | ΣΤΕΛΙΟΣ

  ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΠΟΥ ΥΠΗΡΧΕ ΣΧΕΤΙΚΑ :
  ΝΑ ΜΗΝ ΜΕΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΟΙ ΑΞΚΟΙ, ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΞΑΝΑΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙ, ΣΕ ΝΗΣΙΑ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ.

 • 11 Ιανουαρίου 2020, 22:34 | ΝΙΚΟΣ

  2. Δεν μετατίθενται, χωρίς αίτησή τους, από το νομό συμφερόντων τους οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι από το βαθμό του Πυρονόμου και κάτω που έχουν συμπληρώσει τριάντα (30) έτη πραγματικής υπηρεσίας στο Πυροσβεστικό Σώμα.
  Νομιζω οτι τα 30 χρονια πραγματικης υπηρεσιας για εξαιρεση απο τις μεταθεσεις ειναι πολυ μεγαλος χρονος και θα πρεπει να γινει το μεγιστο 25 χρονια.Τα εξοδα ειναι τεραστια και οι απαιτησεις για οικογενειες με παιδια φοιτητες δυσβασταχτα.

 • 11 Ιανουαρίου 2020, 22:52 | Δ.Ζ

  Άρθρο 162 παρ.3
  α)Τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των α και β εδαφίων να μετατίθενται εντός των ορίων των οργανώσεων.
  β)Στο εδάφιο γ΄όσοι υπάλληλοι είναι μέλη Δ.Σ. πανελλήνιας έκτασης να μετατίθενται κανονικά και όσοι υπάλληλοι είναι περιφερειακοί εκπρόσωποι να μετατίθενται εντός των περιφερειών στις οποίες εκλέγονται.
  Οι υπάλληλοι του εδαφίου δ΄να μετατίθενται κανονικά χωρίς εξαίρεση.

 • 11 Ιανουαρίου 2020, 21:37 | ΣΤΕΛΙΟΣ

  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΡΙΟΙ , ΜΗΝ ΤΟ ΑΛΛΑΖΕΤΑΙ (όπως προϋπήρχε).
  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 1. ως εξής :
  Οι ανωτέρω υπηρετούν σε Υπηρεσίες του νομού συμφερόντων τους. Σε περίπτωση μη ύπαρξης κενής οργανικής θέσης υπηρετούν ως υπεράριθμοι.
  – Να συνεχίσουμε να είμαστε Αξκοι Πυροσβέστες και όχι μόνο Αξκοι Άρθρων (να μην γίνουμε Αξκοι πολλών ταχυτήτων).

 • 11 Ιανουαρίου 2020, 20:01 | SC

  Να επεκταθεί ο πίνακας μορίων των αξιωματικών και στον βαθμό του Αντιπυράρχου.

 • 11 Ιανουαρίου 2020, 19:10 | Παναγιωτης

  Στο άρθρο 162 με τίτλο «Έκταση εφαρμογής των διατάξεων του Κανονισμού Μεταθέσεων» προτείνουμε την τροποποίηση της περίπτωσης δ) ως εξής : «δ) οι υπάλληλοι που έχουν σύζυγο ή τέκνο ή γονέα με αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%.». Στο ίδιο άρθρο προτείνουμε την τροποποίηση της παραγράφου 2 ως εξής : «Δεν μετατίθενται, χωρίς αίτηση τους, από το νομό συμφερόντων τους οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι από το βαθμό του Πυρονόμου και κάτω που είτε έχουν συμπληρώσει είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής υπηρεσίας στο Πυροσβεστικό είτε έχουν συμπληρώσει το τεσσαρακοστό πέμπτο (45ο) έτος της ηλικίας τους.»

 • 11 Ιανουαρίου 2020, 15:19 | Θανάσης

  άρθρο 162 ,παρ 2 .Πρέπει να μειωθούν τα τριάντα (30) έτη πραγματικής υπηρεσίας σε είκοσι (20) και να προστεθεί ηλικιακό όριο τα σαράντα πέντε έτη (45).Μεταθέσεις σε πυροσβέστες 50 ετών είναι έγκλημα.

 • 11 Ιανουαρίου 2020, 13:20 | Μιχάλης. Π

  Στο άρθρο 162 με τίτλο «Έκταση εφαρμογής των διατάξεων του Κανονισμού Μεταθέσεων» προτείνουμε την τροποποίηση της περίπτωσης δ) ως εξής : «δ) οι υπάλληλοι που έχουν σύζυγο ή τέκνο ή γονέα με αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%.». Στο ίδιο άρθρο προτείνουμε την τροποποίηση της παραγράφου 2 ως εξής : «Δεν μετατίθενται, χωρίς αίτησή τους, από το νομό συμφερόντων τους οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι από το βαθμό του Πυρονόμου και κάτω που είτε έχουν συμπληρώσει είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής υπηρεσίας στο Πυροσβεστικό είτε έχουν συμπληρώσει το τεσσαρακοστό πέμπτο (45ο) έτος της ηλικίας τους.».

 • 11 Ιανουαρίου 2020, 11:51 | Κώστας Παλαιολόγου

  Στο άρθρο 162 με τίτλο «Έκταση εφαρμογής των διατάξεων του Κανονισμού Μεταθέσεων» προτείνουμε την τροποποίηση της περίπτωσης δ) ως εξής : «δ) οι υπάλληλοι που έχουν σύζυγο ή τέκνο ή γονέα με αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%.». Στο ίδιο άρθρο προτείνουμε την τροποποίηση της παραγράφου 2 ως εξής : «Δεν μετατίθενται, χωρίς αίτησή τους, από το νομό συμφερόντων τους οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι από το βαθμό του Πυρονόμου και κάτω που είτε έχουν συμπληρώσει είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής υπηρεσίας στο Πυροσβεστικό είτε έχουν συμπληρώσει το τεσσαρακοστό πέμπτο (45ο) έτος της ηλικίας τους.».

 • 11 Ιανουαρίου 2020, 11:50 | Σωκράτης

  Στο άρθρο 162 με τίτλο «Έκταση εφαρμογής των διατάξεων του Κανονισμού Μεταθέσεων» προτείνουμε την τροποποίηση της περίπτωσης δ) ως εξής : «δ) οι υπάλληλοι που έχουν σύζυγο ή τέκνο ή γονέα με αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%.». Στο ίδιο άρθρο προτείνουμε την τροποποίηση της παραγράφου 2 ως εξής : «Δεν μετατίθενται, χωρίς αίτησή τους, από το νομό συμφερόντων τους οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι από το βαθμό του Πυρονόμου και κάτω που είτε έχουν συμπληρώσει είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής υπηρεσίας στο Πυροσβεστικό είτε έχουν συμπληρώσει το τεσσαρακοστό πέμπτο (45ο) έτος της ηλικίας τους.».

 • 11 Ιανουαρίου 2020, 10:33 | Παναγιώτης. Σ

  Στο άρθρο 162 με τίτλο «Έκταση εφαρμογής των διατάξεων του Κανονισμού Μεταθέσεων» προτείνουμε την τροποποίηση της περίπτωσης δ) ως εξής : «δ) οι υπάλληλοι που έχουν σύζυγο ή τέκνο ή γονέα με αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%.». Στο ίδιο άρθρο προτείνουμε την τροποποίηση της παραγράφου 2 ως εξής : «Δεν μετατίθενται, χωρίς αίτησή τους, από το νομό συμφερόντων τους οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι από το βαθμό του Πυρονόμου και κάτω που είτε έχουν συμπληρώσει είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής υπηρεσίας στο Πυροσβεστικό είτε έχουν συμπληρώσει το τεσσαρακοστό πέμπτο (45ο) έτος της ηλικίας τους.».

 • 11 Ιανουαρίου 2020, 09:30 | Σωτηρης. Τ

  Στο άρθρο 162 με τίτλο «Έκταση εφαρμογής των διατάξεων του Κανονισμού Μεταθέσεων» προτείνουμε την τροποποίηση της περίπτωσης δ) ως εξής : «δ) οι υπάλληλοι που έχουν σύζυγο ή τέκνο ή γονέα με αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%.». Στο ίδιο άρθρο προτείνουμε την τροποποίηση της παραγράφου 2 ως εξής : «Δεν μετατίθενται, χωρίς αίτηση τους, από το νομό συμφερόντων τους οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι από το βαθμό του Πυρονόμου και κάτω που είτε έχουν συμπληρώσει είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής υπηρεσίας στο Πυροσβεστικό είτε έχουν συμπληρώσει το τεσσαρακοστό πέμπτο (45ο) έτος της ηλικίας τους.».