Άρθρο 95 – Αρχαιότητα Πυρονόμων, Υπαξιωματικών και Πυροσβεστών

1. Οι Πυρονόμοι αποτελούν ενδιάμεση βαθμίδα πυροσβεστικού προσωπικού μεταξύ Αξιωματικών και Υπαξιωματικών.
2. Στους Υπαξιωματικούς ανήκουν οι Αρχιπυροσβέστες και οι Υπαρχιπυροσβέστες.
3. Η αρχαιότητα κάθε βαθμού των Πυρονόμων και Υπαξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος προσδιορίζεται από το χρόνο κτήσης του βαθμού. Ως ημερομηνία κτήσης λογίζεται η ημερομηνία υπογραφής της πράξης ονομασίας ή προαγωγής στο βαθμό ή επί αναδρομικής προαγωγής, η καθοριζόμενη στην πράξη αυτή ημερομηνία. Στην περίπτωση ταυτόχρονης προαγωγής ομοιοβάθμων, η αρχαιότητα προσδιορίζεται από εκείνη του αμέσως προηγούμενου βαθμού.
4. Η αρχαιότητα που αποκτούν οι Πυρονόμοι και Υπαξιωματικοί, διατηρείται σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους, εκτός αν επέλθουν μεταβολές λόγω: α) κρίσης τους ως παραμενόντων στον αυτό βαθμό ένεκεν επιβολής ανώτερης πειθαρχικής ποινής ή β) προαγωγής επ’ ανδραγαθίας.
5. Ανεξάρτητα από το χρόνο κτήσης του βαθμού, οι Πυρονόμοι, Αρχιπυροσβέστες και Υπαρχιπυροσβέστες παραγωγικής σχολής λογίζονται αρχαιότεροι από τους ομοιόβαθμούς τους μη παραγωγικής σχολής.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 19:24 | Ανδρεόπουλος Παναγιώτης

  Άρθρο 95 παρ. 5 : να καταργηθεί πλήρως ή να ισχύει μόνο κατά το ίδιο έτος κτήσης του βαθμού δηλαδή από παραγωγική σχολή είναι αρχαιότεροι από τους υπόλοιπους ομοιόβαθμούς τους κατά το ίδιο ημερολογιακό έτος.

 • 11 Ιανουαρίου 2020, 22:56 | ΚΩΣΤΑΣ

  Για τους Πυροσβέστες Γενικών Καθηκόντων που έχουν καταταγεί στο Πυροσβεστικό Σώμα ως ειδική κατηγορία (…. να έχουν υπηρετήσει στις Ένοπλες Δυνάμεις ως μόνιμοι και να έχουν απολυθεί ευδοκίμως -ΕΠ.ΟΠ. Ε.Π.Υ. κτλ), πρέπει τα έτη υπηρεσίας τους στις Ένοπλες Δυνάμεις να αναγνωριστούν και όσον αφορά την εξέλιξη τους βαθμολογικά, ειδικά όταν έχουν ήδη αναγνωριστεί εξαρχής μισθολογικά. Να σημειωθεί ότι τα έτη υπηρεσίας στις Ένοπλες Δυνάμεις ήταν τυπικό προσόν κατάταξης τους – προϋπόθεση. Επίσης να σημειωθεί, ότι το παραπάνω βρίσκει ήδη εφαρμογή στο Λιμενικό Σώμα.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 23:54 | Δημήτριος

  Σχετικά με το βαθμολόγιο να δοθεί σε όλους τους Πυροσβέστες ΜΠΣ που έχουν φοιτήσει σε σχολή με το παλιό σύστημα πριν τις πανελλαδικές, ο βαθμός του Υπαρχιπυροσβέστη, ώστε να διαφοροποιούνται στην αρχαιότητα σε σχέση με αυτούς( μόνιμοι τριετείς εξ εποχικών) οι οποίοι έχουν μονιμοποιηθεί το 2017 χωρίς να έχουν φοιτήσει σε σχολή.

  Επίσης, στο βαθμολόγιο που προβλέπεται για τους χαμηλόβαθμους στο εν λόγω νομοσχέδιο δεν δίδεται και κάτι το ιδιαίτερο διότι ο μόνος βαθμός που προστέθηκε είναι ο βαθμός του Υπαρχιπυροσβέστη. Κατά την γνώμη μου κάτι αντίστοιχο με το βαθμολόγιο του Στρατού ξηράς να προβλεφθεί και για τους Πυροσβέστες και Υπαξιωματικούς του ΠΣ.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 17:53 | Giannis

  Σχετικά με το βαθμολόγιο να δοθεί σε όλους τους Πυροσβέστες ΜΠΣ που έχουν φοιτήσει σε σχολή με το παλιό σύστημα πριν τις πανελλαδικές, ο βαθμός του Υπαρχιπυροσβέστη, ώστε να διαφοροποιούνται στην αρχαιότητα σε σχέση με αυτούς( μόνιμοι τριετείς εξ εποχικών) οι οποίοι έχουν μονιμοποιηθεί το 2017 χωρίς να έχουν φοιτήσει σε σχολή.

  Επίσης, στο βαθμολόγιο που προβλέπεται για τους χαμηλόβαθμους στο εν λόγω νομοσχέδιο δεν δίδεται και κάτι το ιδιαίτερο διότι ο μόνος βαθμός που προστέθηκε είναι ο βαθμός του Υπαρχιπυροσβέστη. Κατά την γνώμη μου κάτι αντίστοιχο με το βαθμολόγιο του Στρατού ξηράς να προβλεφθεί και για τους Πυροσβέστες και Υπαξιωματικούς του ΠΣ.

 • 8 Ιανουαρίου 2020, 18:52 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ.Β

  Δυστυχώς δεν θα έπρεπε να υπάρχει ο βαθμός του μη παραγωγικής σχολής.Δεν είναι τιμητικό για κανένα συνάδελφο.Δεν είναι επιλογή του.Θα έπρεπε να υπάρχει η φυσική εξέλιξη των υπαξιωματικών και όχι αυτή η διάκριση.

 • 4 Ιανουαρίου 2020, 20:20 | Μανούσος Γακηλάζος

  το Άρθρο 95 έχει τίτλο: Αρχαιότητα Πυρονόμων, Υπαξιωματικών και Πυροσβεστών.

  α.Δεν αναφέρεται εντός του άρθρου η αρχαιότητα μεταξύ Πυροσβεστών.
  β.Οι Πυροσβέστες δεν υπάγονται στους Υπαξιωματικούς;

  ————————————————————-

  ***στο άρθρο 96 αναγράφονται οι βαθμοί του Πυροσβεστικού Σώματος και η αντιστοιχία τους με το αστυνομικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ), το λιμενικό προσωπικό του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) και το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων.

  …η αντιστοιχία του βαθμού του Πυροσβέστη γίνεται με εκείνη των Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων(Λοχίας, Κελευστής, Σμηνίας)

 • 3 Ιανουαρίου 2020, 21:15 | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ -ΙΩΑΝΝΗΣ

  Στο άθρο 95 παρ.5 παρακαλώ να αλλάξει. Καλό θα ήταν όλοι όσοι είναι ήδη πυροσβέστες προ των πανελληνίων εξετάσεων να πραγματοποιηθούν για αυτούς ταχύρυθμα τμήματα ώστε όλοι οι υπάλληλοι να γίνουν παραγωγικής σχολής!Με αυτό τον τρόπο θα υπάρχει πραγματική ιεραρχία ίσοι προς ίσους και οι αρχαιότεροι με νεότερους.

 • 31 Δεκεμβρίου 2019, 16:13 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΝΟΣ ΖΑΓΓΟΓΙΑΝΝΗΣ

  Θα ήθελα να σας παραθέσω μερικές από τις διαπιστώσεις που έχω κάνει, καθώς και προτάσεις επί του σχεδίου Νόμου ως εξής:

  1.Στο άρθρο 178 του σχεδίου θα ήθελα να προτείνω την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.)καθώς και την Υπηρεσία Εναέριων Μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος, οι οποίες δημιουργηθήκαν μεταγενέστερα και δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό άρθρο. Επίσης θα μπορούσε να συμπεριληφθούν και όλοι ανεξαιρέτως που υπηρετούν σε Υπηρεσίες που εκτελούν υπηρεσίες πέραν του πενθημέρου σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ΣΤ΄ του άρθρου 55 του ν. 1249/1982 ΦΕΚ 43Α, όπως έχουμε ζητήσει ως συνδικαλιστές και από τον Υπουργό Εργασίας.

  2.Οι προβλεπόμενες ποινές χρηματικού προστίμου του άρθρου 72 του Π.Δ.210/16-6-1992 (ΦΕΚ99 τ. Α΄) όπως ισχύουν κάθε φορά, καθώς και κάθε άλλο χρηματικό πρόστιμο εις βάρος των Πυροσβεστικών Υπαλλήλων, που παρακρατείται από την τακτική μισθοδοσία τους, θεωρούμε ορθό να αποτελούν πόρο του Τ.Π.Υ.Π.Σ./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. και καταβάλλονται σε αυτόν κατ ανάλογη εφαρμογή με τις ποινές της Ελληνικής Αστυνομίας, που αποτελούν πόρο (έσοδα) του Τομέα του Τ.Π.ΑΣ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1169/1981.

  3.Επίσης, όπως έχουμε ζητήσει και ως συνδικαλιστές και από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τα Διοικητικά πρόστιμα του άρθρου 167του σχεδίου, θεωρούμε ότι θα μπορούσε να αποτελέσει πόρο του Λογαριασμού Λεσχών του Πυροσβεστικού Σώματος (ΦΕΚ Β’ 3109/9-12-2013), διότι μέσα από αυτόν (όπως ισχύει) δύνεται νομικά η δυνατότητα για χρηματοδότηση των αναγκών των Υπηρεσιών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Σε περίπτωση δε πλεονάσματος, προβλέπεται η μεταφορά αυτού στο κλαδικό μας Ταμείο Τ.Π.Υ.Π.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α,.

  Εύχομαι καλές Γιορτές και καλή χρονιά

  Κων/νος Ζαγγογίαννης
  Αντιπρόεδρος ΕΥΠΣ Περιφέρειας ΑΤΤΙΚΗΣ