Άρθρο 47 – Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης

1. Η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης είναι αρμόδια για:
α. Τη διασφάλιση της ομαλής εκτέλεσης του Προϋπολογισμού των Φορέων της Γ.Γ.Π.Π. με την εφαρμογή των απαιτούμενων ελέγχων και δικλείδων ασφαλείας, σχετικά με κάθε είδους δαπάνες της Γ.Γ.Π.Π.
β. Την ορθολογική αξιοποίηση των πόρων της Γ.Γ.Π.Π., κατ’ εφαρμογή των γενικών αρχών και κανόνων της δημοσιονομικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4270/2014, όπως ισχύει.
γ. Την εξασφάλιση της νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών των Φορέων της Γ.Γ.Π.Π., σύμφωνα με τις ισχύουσες δημοσιολογιστικές διατάξεις.
2. Η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης διαρθρώνεται σε Τμήματα και Γραφεία, ως εξής:
α. Τμήμα Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Λογιστικής Παρακολούθησης Δαπανών, το οποίο διαρθρώνεται σε:
αα. Γραφείο Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Λογιστικής Παρακολούθησης Δαπανών Τακτικού Προϋπολογισμού και,
ββ. Γραφείο Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Λογιστικής Παρακολούθησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Προγραμμάτων Δημοσίων Επενδύσεων.
β. Τμήμα Ελέγχου και Εκκαθάρισης Παγίας Προκαταβολής.
γ. Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών, το οποίο διορθώνεται σε:
αα. Γραφείο Πυροσβεστικού Προσωπικού.
ββ. Γραφείο Πολιτικού Προσωπικού.
γγ. Γραφείο Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης (Π.Π.Υ.), προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) και προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.)
δδ. Τμήμα Πληρωμών.
Α. ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για:
α. Την κατάρτιση και έκδοση σχεδίων αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, την ανάρτηση στο διαδίκτυο (Πρόγραμμα «Διαύγεια»), καθώς και την έκδοση αποφάσεων μεταβολών εκτελούμενου Προϋπολογισμού για τη μεταφορά – μεταβολή πιστώσεων των Φορέων της Γ.Γ.Π.Π., κατόπιν υποβολής τεκμηριωμένου αιτήματος.
β. Την κατάρτιση επιτροπικών ενταλμάτων για τη μεταβίβαση πιστώσεων στους δευτερεύοντες Διατάκτες των Φορέων της Γ.Γ.Π.Π.
γ. Την έκδοση εντολής πληρωμής των δαπανών, εντός των οριζομένων μηνιαίων ορίων πληρωμών και την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας από το ενωσιακό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο.
δ. Τη σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με το διατάκτη κατά τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας και κανονικότητας της δαπάνης και την υποβολή της μετά του σχετικού φακέλου στη Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων, με σχετική κοινοποίηση στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 26 του ν. 4270/2014.
ε. Τη συλλογή και τον έλεγχο νομιμότητας και κανονικότητας των παραστατικών και δικαιολογητικών πληρωμής, καθώς και την εκκαθάριση κάθε είδους δαπάνης των Φορέων της Γ.Γ.Π.Π.
στ. Την έκδοση τίτλου για την πληρωμή των δαπανών, σε συνεργασία με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών, κατά περίπτωση, εντός των καθοριζόμενων μηνιαίως ορίων πληρωμών και εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών από το ενωσιακό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο.
ζ. Την έκδοση και την τακτοποίηση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής (ΧΕΠ), καθώς επίσης και την εποπτεία των υπολόγων.
η. Την παρακολούθηση του βιβλίου υπολόγων και την εισήγηση στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της Γ.Γ.Π.Π., για την έκδοση εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών για την επίσχεση των αποδοχών δημόσιων υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασμού, καθώς και την εισήγηση στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον καταλογισμό του υπερήμερου υπολόγου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
θ. Τη καταχώρηση των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και την τήρηση του μητρώου αυτών.
ι. Τη σύνταξη και την υποβολή έκθεσης προκειμένου να κινηθεί η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις διαδικασία του επιτόπιου ελέγχου.
ια. Την εισήγηση για τον καταλογισμό δημόσιου υπολόγου, καθώς και για λήπτη αχρεώστητης πληρωμής.
ιβ. Την έρευνα για την ύπαρξη αντικειμενικής αδυναμίας απόδοσης λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.
ιγ. Την επανέκδοση χρηματικών ενταλμάτων πριν από την εξόφλησή τους, σε περίπτωση απώλειας αυτών, μετά και από την ολοκλήρωση των απαιτούμενων από τις ισχύουσες διατάξεις διοικητικών ενεργειών.
ιδ. Τη βεβαίωση επί των πράξεων διορισμών, εντάξεων, μετατάξεων, αποσπάσεων και προαγωγών του προσωπικού κάθε κατηγορίας των Φορέων της Γ.Γ.Π.Π., για την ύπαρξη σχετικών προβλέψεων στον Προϋπολογισμό της.
Β. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Το Γραφείο αυτό είναι αρμόδιο για:
α. Τη συλλογή και τον έλεγχο της νομιμότητας και της κανονικότητας των παραστατικών και των δικαιολογητικών πληρωμής, καθώς και την εκκαθάριση έργων του Π.Δ.Ε.
β. Την έκδοση εντολής πληρωμής Έργων Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων.
γ. Την έκδοση συμψηφιστικών ενταλμάτων (τακτικών και προπληρωμής) για την εμφάνιση των εξόδων που βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στη δημόσια ληψοδοσία, καθώς και την έκδοση λοιπών συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων, όπου προβλέπεται.
δ. Την έκδοση αποφάσεων ορισμού υπολόγων-διαχειριστών των πιστώσεων των έργων-μελετών του Π.Δ.Ε. για την πληρωμή των εκτελούμενων έργων από την Γ.Γ.Π.Π.
ε. Την έκδοση εντολών κατανομής και χρηματοδότησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για την πίστωση των λογαριασμών των έργων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Γ. ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
Το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για:
α. Την αποκατάσταση της πάγιας προκαταβολής των Φορέων της Γ.Γ.Π.Π.
β. Την απόδοση δαπανών υπηρεσιακών μετακινήσεων, μεταθέσεων και αποσπάσεων υπαλλήλων των Φορέων της Γ.Γ.Π.Π. στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.
γ. Την απόδοση λοιπών δαπανών των Φορέων της Γ.Γ.Π.Π.
δ. Τον έλεγχο νομιμότητας και κανονικότητας, καθώς και την εκκαθάριση των δαπανών, με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά.
ε. Την έκδοση εντολής πληρωμής των δαπανών μέσα στα καθοριζόμενα μηνιαίως όρια πληρωμών και την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας από το ενωσιακό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο.
στ. Τη σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με το διατάκτη κατά τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας και κανονικότητας της δαπάνης και την υποβολή της μετά του σχετικού φακέλου στη Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων, με σχετική κοινοποίηση στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 26 του ν. 4270/2014.
ζ. Την καταχώριση των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και την τήρηση Μητρώου.
η. Τη σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Δ.Υ.Ε.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3δ του άρθρου 66 του ν. 4270/2014 και του περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες, π.δ. 80/2016 (Α’ 145)
Δ. ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
Το Τμήμα αυτό αποτελείται από:
α) Το Γραφείο Πυροσβεστικού Προσωπικού που είναι αρμόδιο για:
αα. Τον έλεγχο των προϋποθέσεων χορήγησης και διακοπής της μισθοδοσίας, την έκδοση των σχετικών βεβαιώσεων, την επεξεργασία προς εκκαθάριση δικαστικών αποφάσεων που αφορούν στα δικαιώματα του προσωπικού για την τακτοποίηση ασφαλιστικών υποχρεώσεων.
ββ. Την εκκαθάριση και τη μέριμνα για την πληρωμή των αποδοχών και αποζημιώσεων.
γγ. Την παροχή στοιχείων και ιδίως βεβαιώσεων για τις αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές, αποζημιώσεις και κρατήσεις.
δδ. Τον υπολογισμό των μηνιαίων τακτικών και αναδρομικών αποδοχών των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος με βάση τις ισχύουσες διατάξεις και τις σχετικές υπηρεσιακές μεταβολές.
εε. Την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων που αφορούν σε κατασχέσεις κατά του προσωπικού, αρμοδιότητας του Τμήματος.
στστ. Την υποβολή αναλυτικής περιοδικής δήλωσης (Α.Π.Δ.), καθώς και τυχόν μεταβολών στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.
β) Το Γραφείο Πολιτικού Προσωπικού που είναι αρμόδιο για:
αα. Την παρακολούθηση των υπηρεσιακών μεταβολών, ιδίως ασθενειών και αποχής από την εργασία του μόνιμου πολιτικού προσωπικού, των υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, του προσωπικού με σχέση έμμισθης εντολής και των μετακλητών υπαλλήλων των Φορέων της Γ.Γ.Π.Π., καθώς και την καταχώριση τους στο πληροφοριακό σύστημα για την εκκαθάριση της μισθοδοσίας.
ββ. Την εκκαθάριση και τη μέριμνα για την πληρωμή των μηνιαίων τακτικών και αναδρομικών αποδοχών των προσώπων της υποπερίπτωσης α’.
γγ. Την υποβολή αναλυτικής περιοδικής δήλωσης (Α.Π.Δ.), καθώς και τυχόν μεταβολών στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.
δδ. Την παροχή στοιχείων και ιδίως βεβαιώσεων για τις αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές, αποζημιώσεις και κρατήσεις.
εε. Τον έλεγχο των προϋποθέσεων χορήγησης και διακοπής της μισθοδοσίας, την έκδοση των σχετικών βεβαιώσεων, την επεξεργασία προς εκκαθάριση δικαστικών αποφάσεων που αφορούν στα δικαιώματα του προσωπικού για την τακτοποίηση ασφαλιστικών υποχρεώσεων.
στστ. Την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων που αφορούν σε κατασχέσεις κατά του προσωπικού, αρμοδιότητας του Γραφείου.

γ) Το Γραφείο Π.Π.Υ., Ι.Δ.Α.Χ. και Ι.Δ.Ο.Χ. που είναι αρμόδιο για:
αα. Την παρακολούθηση των υπηρεσιακών μεταβολών των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης (Π.Π.Υ.) και των υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) που απασχολούνται στο Πυροσβεστικό Σώμα, ιδίως ασθενειών και αποχής από την εργασία, και την καταχώριση τους στο σύστημα για την έκδοση του μισθολογίου.
ββ. Την υποβολή αναλυτικής περιοδικής δήλωσης (Α.Π.Δ.), καθώς και τυχόν μεταβολών στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.
γγ. Τον έλεγχο των προϋποθέσεων χορήγησης και διακοπής της μισθοδοσίας, την έκδοση των σχετικών βεβαιώσεων, την επεξεργασία προς εκκαθάριση δικαστικών αποφάσεων που αφορούν στα δικαιώματα του προσωπικού για την τακτοποίηση ασφαλιστικών υποχρεώσεων.
δδ. Την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων που αφορούν σε κατασχέσεις κατά του προσωπικού.
εε. Την παροχή στοιχείων και ιδίως βεβαιώσεων για τις αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές, αποζημιώσεις και κρατήσεις.
Ε. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
Το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για:
α. Την καταχώριση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής (Ο.Π.Σ.Δ.Π.) ηλεκτρονικών εντολών μεταφοράς και πίστωσης λογαριασμού προς την Τράπεζα της Ελλάδος για την εξόφληση των εκδιδόμενων χρηματικών ενταλμάτων (τακτικών και προπληρωμής), με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων και την απόδοση των διενεργούμενων κρατήσεων υπέρ τρίτων σε αυτούς.
β. Τη μέριμνα για τη διενέργεια συμψηφισμών και την απόδοση στο Δημόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία των οφειλών των δικαιούχων που αναγράφονται στις σχετικές βεβαιώσεις φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών.
γ. Την ενημέρωση των δικαιούχων και των Φορέων για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων, την πληρωμή των δικαιούχων και την χορήγηση βεβαίωσης.
δ. Την καταχώριση των στοιχείων κατασχέσεων και εκχωρήσεων στα τηρούμενα Μητρώα.