Άρθρο 152 – Μεταθέσεις λόγω συμπλήρωσης ορισμένου χρόνου σε Υπηρεσία

1. Υπάλληλοι έως και το βαθμό του Πυρονόμου και Αξιωματικοί έως και το βαθμό του Επιπυραγού, οι οποίοι συμπληρώνουν έξι (6) συνεχή έτη παραμονής στο νομό συμφερόντων τους ή δύο (2) συνεχή έτη σε διαφορετικό νομό, μέχρι 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους μετατίθενται υποχρεωτικά, εφόσον υπάρχουν αιτήσεις άλλων ομοιόβαθμων υπαλλήλων που έχουν δηλώσει αυτόν ως νομό συμφερόντων τους. Κατά την εφαρμογή της διάταξης αυτής, εάν υπάρχουν περισσότεροι υπάλληλοι που έχουν συμπληρώσει τα ανωτέρω έτη παραμονής σε κάποιο νομό από τους επιθυμούντες να μετατεθούν σε αυτόν, τότε μετατίθενται εκείνοι οι οποίοι έχουν τα λιγότερα μόρια, σύμφωνα με τον υπολογισμό του άρθρου 158, προηγουμένων όσων δεν τον έχουν δηλώσει ως νομό συμφερόντων. Μεταξύ υπαλλήλων με ίσο αριθμό μορίων, λαμβανομένης υπόψη της αρχαιότητας, μετατίθενται οι νεότεροι.
2. Δεν διακόπτεται ο ως άνω χρόνος παραμονής, σε περίπτωση:
α) Μετάθεσης, με αίτηση υπαλλήλου, από και προς το νομό συμφερόντων του που απέχει λιγότερο από πενήντα (50) χιλιόμετρα.
β) Μετάθεσης για οπουδήποτε, εφόσον διήρκησε λιγότερο από ένα (1) έτος.
γ) Αμοιβαίας μετάθεσης, μετάθεσης για λόγους καταφανούς υπαιτιότητας και μετάθεσης για συνυπηρέτηση, με εξαίρεση την περίπτωση της παρ. 3 του άρθρου 156.
δ) Απόσπασης.
ε) Αργίας ή διαθεσιμότητας.
στ) Φοίτησης στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ή σε Σχολεία και Κέντρα Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
ζ) Απουσίας λόγω αναρρωτικών αδειών, εξαιρούμενων αυτών που προκύπτουν ένεκα της υπηρεσίας και ελευθερίας ιατρού, αθροιστικά πέραν του ενός (1) μηνός.
3. Εφόσον υπάρχουν σε Υπηρεσίες κενές θέσεις, αυτές καταλαμβάνονται από υπαλλήλους κατά προτεραιότητα με την αναγραφόμενη σειρά, ως ακολούθως:
α) Από όσους έχουν δηλώσει αυτές ως Υπηρεσία προτίμησης.
β) Από όσους έχουν δηλώσει ως νομό συμφερόντων αυτόν όπου εδρεύει η εν λόγω Υπηρεσία.
γ) Από υπεράριθμους που έχουν υποβάλει σχετική δήλωση επιθυμίας.
δ) Από υπεράριθμους άνευ δήλωσης επιθυμίας.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 17:37 | Ντ. Παναγιώτης

  Άρθρο 152 – Μεταθέσεις λόγω συμπλήρωσης ορισμένου χρόνου σε Υπηρεσία

  Η Παράγραφος 1) να τροποποιηθεί:

  Υπάλληλοι έως και το βαθμό του Πυρονόμου και Αξιωματικοί έως και το βαθμό του Επιπυραγού, οι οποίοι συμπληρώνουν έξι (6) συνεχή έτη παραμονής στο νομό συμφερόντων τους ή δύο (2) συνεχή έτη σε διαφορετικό νομό, μέχρι 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους έχουν δικαίωμα να αιτηθούν μετάθεση σε κενή οργανική θέση του βαθμού τους, η οποία έχει ανακοινωθεί από το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος. Κατ’ εξαίρεση μπορεί να τοποθετούνται και μετατίθενται σε οργανικές θέσεις του αμέσως ανωτέρου βαθμού, εφόσον δεν είναι δυνατή η πλήρωση αυτών με Πυροσβέστες του προβλεπομένου βαθμού. Επίσης, Αξιωματικός δύναται να υπηρετήσει, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου οργάνου και σε οργανική θέση αμέσως κατώτερη ή ανώτερη του βαθμού του, εφόσον εξυπηρετείται το υπηρεσιακό συμφέρον.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 13:04 | Γιώργος

  2. Δεν διακόπτεται ο ως άνω χρόνος παραμονής, σε περίπτωση:
  α) Μετάθεσης, με αίτηση υπαλλήλου, από και προς το νομό συμφερόντων του που απέχει λιγότερο από πενήντα (50) χιλιόμετρα. Τα πενήντα(50) χιλιόμετρα δεν είναι λίγα θα έπρεπε να μην υπάρχει αυτή η πρόβλεψη ή να περιοριστούν τα χιλιόμετρα σε είκοσι πέντε(25)

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 09:32 | Γιώργος

  Υπάλληλοι έως και το βαθμό του Πυρονόμου και Αξιωματικοί έως και το βαθμό του Επιπυραγού, οι οποίοι συμπληρώνουν έξι (6) συνεχή έτη παραμονής στο νομό συμφερόντων τους ή δύο (2) συνεχή έτη σε διαφορετικό νομό,
  Προτείνετε
  Υπάλληλοι έως και το βαθμό του Πυρονόμου και Αξιωματικοί έως και το βαθμό του Αντιπυράρχου, οι οποίοι συμπληρώνουν έξι (6) συνεχή έτη παραμονής στο νομό συμφερόντων τους ή δύο (2) συνεχή έτη σε διαφορετικό νομό,

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 08:53 | Ιωάννης

  Πρέπει να τροποποιηθεί το άρθρο έτσι ώστε όσοι συμπληρώνουν 6ετια στο νομό συμφερόντων τους να μετατίθενται μόνο εφόσον καθίστανται υπεράριθμοι λόγω της μετάθεσης ομοιόβαθμων τους στον ίδιο νομό. Αυτό είναι το λογικό γιατί εφόσον υπάρχουν κενά στο νομό δεν υπάρχει λόγος να φύγει κάποιος υποχρεωτικά κι ας υπάρχει αίτηση ομοιόβαθμων για τον ίδιο νομό. Τώρα αν λόγω των αιτήσεων κάποιοι συμπληρώνοντες 6ετια καθίστανται υπεράριθμοι τότε ας μετατεθούν οι έχοντες λιγότερα μόρια.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 02:31 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΟΓΑΝΗΣ

  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 152 με τίτλο «Μεταθέσεις λόγω
  συμπλήρωσης ορισμένου χρόνου σε Υπηρεσία» πρέπει να τροποποιηθεί και να
  αντικατασταθεί ως εξής :
  «Υπάλληλοι έως και το βαθμό του Πυρονόμου και εφόσον δεν έχουν
  συμπληρώσει το 45ο έτος της ηλικίας τους καθώς και Αξιωματικοί έως και το
  βαθμό του Επιπυραγού, οι οποίοι συμπληρώνουν έξι (6) συνεχή έτη παραμονής
  στο νομό συμφερόντων τους ή δύο (2) συνεχή έτη σε διαφορετικό νομό, μέχρι 31
  Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους μετατίθενται υποχρεωτικά, εφόσον
  υπάρχουν αιτήσεις άλλων ομοιόβαθμων υπαλλήλωνπου έχουν δηλώσει αυτόνως νομό
  συμφερόντων τους. Κατά την εφαρμογή της διάταξης αυτής, εάν υπάρχουν
  περισσότεροι υπάλληλοι που έχουν συμπληρώσει τα ανωτέρω έτη παραμονής σε
  κάποιο νομό από τους επιθυμούντες να μετατεθούν σε αυτόν, τότε μετατίθενται
  εκείνοι οι οποίοι έχουν τα λιγότερα μόρια, σύμφωνα με τον υπολογισμό του
  άρθρου 158, προηγουμένων όσων δεν τον έχουν δηλώσει ως νομό συμφερόντων.
  Μεταξύ υπαλλήλων με ίσο αριθμό μορίων, λαμβανομένης υπόψη της αρχαιότητας,
  μετατίθενται οι νεότεροι.»

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 01:29 | ΡΟΥΣΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟς Ε.Υ.Π.Σ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Υπάρχουν σειρές (από 62η/1996 και μετά) που έχουν εισαχθεί στο Σώμα για κάλυψη οργανικών κενών, σε προσωποπαγείς θέσεις.
  Μετά από 20 έτη υπηρεσίας, δεν είναι λογικό να χάνεται το «αμετάθετο» για αυτούς και να ξεσπιτώνονται.
  Επίσης, στο 3β οι δηλώσεις πόλης συμφερόντων θα πρέπει να γίνονται ανά νησί και όχι ανά Νομό, αφού το να μετατεθεί κάποιος αόριστα στις Κυκλάδες(έδρα η Σύρος) κι ενώ θέλει να καλύψει κενό στην Τήνο, δεν έχει νόημα.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 23:51 | Χ. & Γ.

  Άρθρο 152 παρ.γ & δ : Οι υπεράριθμοι ανεξαρτήτου δήλωσης επιθυμίας ή άνευ δήλωσης, θα μετατίθενται για κάλυψη κενών θέσεων σε υπηρεσίες, ή θα μετακινούνται για κάλυψη κενών σε αυτές.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 22:17 | Θεοφάνης

  Στην παράγραφο 3δ θα έπρεπε ρητά και ξεκάθαρα να ορίζεται πως:
  ΟΤΑΝ πρόκειται να γίνουν μεταθέσεις υπαλλήλων από υπεράριθμες Υπηρεσίες τότε αυτές να γίνονται σε επίπεδο νομών κι όχι από κάθε υπεράριθμη Υπηρεσία ή κλιμάκιο του νομού ξεχωριστά.. Δηλαδή προτείνεται να μετατίθενται οι νεότεροι υπάλληλοι ανά νομό κι όχι οι νεότεροι υπάλληλοι μιας υπεράριθμης υπηρεσίας ενός νομού. Έτσι αποτρέπεται να μετατίθενται οι νεότεροι υπάλληλοι μιας Υπηρεσίας ή κλιμακίου με την αιτιολογία ότι είναι υπεράριθμοι στη συγκεκριμένη Υπηρεσία και να παραμένουν στο νομό αμετάθετοι νεότεροι από αυτούς υπάλληλοι, επειδή δεν είναι υπεράριθμοι στην υπηρεσία ή κλιμάκιο που υπηρετούν. Σωστό λοιπόν θα ήταν να μετατίθενται οι νεότεροι υπάλληλοι σε επίπεδο νομού και αν τα κενά που προκύπτουν στις υπηρεσίες που υπηρετούσαν είναι σημαντικά τότε με μετακινήσεις του άρθρου 161 εντός νομού για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών θα λυνόταν το πρόβλημα.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 22:13 | Θεοφάνης

  Άρθρο 152 – Μεταθέσεις λόγω συμπλήρωσης ορισμένου χρόνου σε Υπηρεσία
  1. Υπάλληλοι έως και το βαθμό του Πυρονόμου και Αξιωματικοί έως και το βαθμό του Επιπυραγού, οι οποίοι συμπληρώνουν έξι (6) συνεχή έτη παραμονής στο νομό συμφερόντων τους ή δύο (2) συνεχή έτη σε διαφορετικό νομό, μέχρι 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους μετατίθενται υποχρεωτικά, εφόσον υπάρχουν αιτήσεις άλλων ομοιόβαθμων υπαλλήλων που έχουν δηλώσει αυτόν ως νομό συμφερόντων τους. Κατά την εφαρμογή της διάταξης αυτής, εάν υπάρχουν περισσότεροι υπάλληλοι που έχουν συμπληρώσει τα ανωτέρω έτη παραμονής σε κάποιο νομό από τους επιθυμούντες να μετατεθούν σε αυτόν, τότε μετατίθενται εκείνοι οι οποίοι έχουν τα λιγότερα μόρια, σύμφωνα με τον υπολογισμό του άρθρου 158, προηγουμένων όσων δεν τον έχουν δηλώσει ως νομό συμφερόντων. Μεταξύ υπαλλήλων με ίσο αριθμό μορίων, λαμβανομένης υπόψη της αρχαιότητας, μετατίθενται οι νεότεροι.

  Βάσει του ανωτέρω άρθρου όσοι συμπληρώνουν 6ετια στο νομό τους φεύγουν υποχρεωτικά αν άλλοι ομοιόβαθμοι θέλουν να έρθουν στο νομό.
  Αυτό πρέπει να τροποποιηθεί και να προβλέπεται ρητά ότι όσοι συμπληρώνουν 6ετια στο νομό συμφερόντων τους θα φεύγουν υποχρεωτικά εφόσον ομοιόβαθμοι τους θέλουν να έρθουν στο νομό ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ που δεν έχει κενά ο νομός και καθίστανται υπεράριθμοι λόγω της μετάθεσης των ομοιόβαθμων τους στο νομό.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 21:27 | Δημήτριος Μπ.

  Προτείνεται: Υπάλληλοι έως και το βαθμό του Πυρονόμου και Αξιωματικοί που προέρχονται από την σχολή μετεκπαίδευσης πυρονόμων κάτω των 45 ετών, οι οποίοι συμπληρώνουν οχτώ (8) συνεχή έτη παραμονής στο νομό συμφερόντων τους ή δύο (2) συνεχή έτη σε διαφορετικό νομό, μέχρι 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους μετατίθενται υποχρεωτικά, εφόσον υπάρχουν αιτήσεις άλλων ομοιόβαθμων υπαλλήλων που έχουν δηλώσει αυτόν ως νομό συμφερόντων τους.
  Στην παρ. 2α θα πρέπει να οριστεί ξεκάθαρα τα πενήντα χιλιόμετρα από και προς το νομό συμφερόντων του, από πού μετρούνται από την πρωτεύουσα του νομού συμφερόντων ως και την πρωτεύουσα του νομού μετάθεσης ή από την έδρα της κατά τόπου υπηρεσίας μέχρι την έδρα της υπηρεσίας που μετατίθεται.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 19:21 | Ανδρεόπουλος Παναγιώτης

  Άρθρο 152 παρ. 1 : να διαγραφεί το «και το βαθμό του Πυρονόμου και Αξιωματικοί» και το «6 συνεχή έτη παραμονής στο νομό».

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 19:02 | Chatzi

  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 152 με τίτλο «Μεταθέσεις λόγω συμπλήρωσης ορισμένου χρόνου σε Υπηρεσία» πρέπει να τροποποιηθεί και να αντικατασταθεί ως εξής :
  «Υπάλληλοι έως και το βαθμό του Πυρονόμου και εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει το 45ο έτος της ηλικίας τους καθώς και Αξιωματικοί έως και το βαθμό του Επιπυραγού, οι οποίοι συμπληρώνουν έξι (6) συνεχή έτη παραμονής στο νομό συμφερόντων τους ή δύο (2) συνεχή έτη σε διαφορετικό νομό, μέχρι 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους μετατίθενται υποχρεωτικά, εφόσον υπάρχουν αιτήσεις άλλων ομοιόβαθμων υπαλλήλων που έχουν δηλώσει αυτόν ως νομό συμφερόντων τους. Κατά την εφαρμογή της διάταξης αυτής, εάν υπάρχουν περισσότεροι υπάλληλοι που έχουν συμπληρώσει τα ανωτέρω έτη παραμονής σε κάποιο νομό από τους επιθυμούντες να μετατεθούν σε αυτόν, τότε μετατίθενται εκείνοι οι οποίοι έχουν τα λιγότερα μόρια, σύμφωνα με τον υπολογισμό του άρθρου 158, προηγουμένων όσων δεν τον έχουν δηλώσει ως νομό συμφερόντων. Μεταξύ υπαλλήλων με ίσο αριθμό μορίων, λαμβανομένης υπόψη της αρχαιότητας, μετατίθενται οι νεότεροι.»

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 18:43 | . Κωνσταντίνος Τσιλικιδης

  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 152 με τίτλο «Μεταθέσεις λόγω
  συμπλήρωσης ορισμένου χρόνου σε Υπηρεσία» πρέπει να τροποποιηθεί και να
  αντικατασταθεί ως εξής :
  «Υπάλληλοι έως και το βαθμό του Πυρονόμου και εφόσον δεν έχουν
  συμπληρώσει το 45ο έτος της ηλικίας τους καθώς και Αξιωματικοί έως και το
  βαθμό του Επιπυραγού, οι οποίοι συμπληρώνουν έξι (6) συνεχή έτη παραμονής
  στο νομό συμφερόντων τους ή δύο (2) συνεχή έτη σε διαφορετικό νομό, μέχρι 31
  Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους μετατίθενται υποχρεωτικά, εφόσον
  υπάρχουν αιτήσεις άλλων ομοιόβαθμων υπαλλήλωνπου έχουν δηλώσει αυτόνως νομό
  συμφερόντων τους. Κατά την εφαρμογή της διάταξης αυτής, εάν υπάρχουν
  περισσότεροι υπάλληλοι που έχουν συμπληρώσει τα ανωτέρω έτη παραμονής σε
  κάποιο νομό από τους επιθυμούντες να μετατεθούν σε αυτόν, τότε μετατίθενται
  εκείνοι οι οποίοι έχουν τα λιγότερα μόρια, σύμφωνα με τον υπολογισμό του
  άρθρου 158, προηγουμένων όσων δεν τον έχουν δηλώσει ως νομό συμφερόντων.
  Μεταξύ υπαλλήλων με ίσο αριθμό μορίων, λαμβανομένης υπόψη της αρχαιότητας,
  μετατίθενται οι νεότεροι.»

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 15:20 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

  δεν αναφέρετε ο τρόπος επάνοδος τον μετατιθέμενων προς τον νομό συμφερόντων και υπηρεσία προτίμησης.
  πρόταση απο ΕΥΠΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
  Όσοι υπηρετούν ή μετατεθούν εκτός νομού συμφερόντων σε υπηρεσία της νησιωτικής Ελλάδας, να επιστρέφουν υποχρεωτικά στην υπηρεσία προτίμησης του. Δίνοντας κίνητρο για επάνδρωση των υπηρεσιών της νησιωτικής Ελλάδας.
  ΕΥΠΣ ΛΑΚΩΝΩΙΑΣ

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 13:41 | Γιάννης Π.

  Να εφαρμοστεί και το α,γ και δ του άρθρου 158 παρ.1 και όχι μόνο το β και το ε. Να μην εφαρμοστεί το άρθρο 164 παρ. 2. Πολλοί συνάδελφοι έχουν υπηρετήσει μακριά από τον τόπο τους, με κάθε οικονομική,ψυχολογική και οικογενειακή επιβάρυνση, ενώ άλλοι υπηρετούν στο τόπο τους εξαρχής.
  Ο καινούργιος κανονισμός θα πρέπει να διορθώνει τις αδικίες και όχι να εξυπηρετεί κάποιους.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 02:14 | Στέλιος Μπούφτας

  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 152 με τίτλο «Μεταθέσεις λόγω
  συμπλήρωσης ορισμένου χρόνου σε Υπηρεσία» πρέπει να τροποποιηθεί και να
  αντικατασταθεί ως εξής :
  «Υπάλληλοι έως και το βαθμό του Πυρονόμου και εφόσον δεν έχουν
  συμπληρώσει το 45ο έτος της ηλικίας τους καθώς και Αξιωματικοί έως και το
  βαθμό του Επιπυραγού, οι οποίοι συμπληρώνουν έξι (6) συνεχή έτη παραμονής
  στο νομό συμφερόντων τους ή δύο (2) συνεχή έτη σε διαφορετικό νομό, μέχρι 31
  Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους μετατίθενται υποχρεωτικά, εφόσον
  υπάρχουν αιτήσεις άλλων ομοιόβαθμων υπαλλήλων που έχουν δηλώσει αυτόν ως νομό
  συμφερόντων τους. Κατά την εφαρμογή της διάταξης αυτής, εάν υπάρχουν
  περισσότεροι υπάλληλοι που έχουν συμπληρώσει τα ανωτέρω έτη παραμονής σε
  κάποιο νομό από τους επιθυμούντες να μετατεθούν σε αυτόν, τότε μετατίθενται
  εκείνοι οι οποίοι έχουν τα λιγότερα μόρια, σύμφωνα με τον υπολογισμό του
  άρθρου 158, προηγουμένων όσων δεν τον έχουν δηλώσει ως νομό συμφερόντων.
  Μεταξύ υπαλλήλων με ίσο αριθμό μορίων, λαμβανομένης υπόψη της αρχαιότητας,
  μετατίθενται οι νεότεροι.»

 • 11 Ιανουαρίου 2020, 21:24 | ΣΤΕΛΙΟΣ

  ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ , ΑΛΛΑΓΗ Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2.β) ως εξής :
  β) Μετάθεσης για οπουδήποτε, εφόσον διήρκησε λιγότερο από έξη (6)μήνες.

 • 11 Ιανουαρίου 2020, 16:18 | panos

  καθε εξι χρονια ουσιαστικα θα παιρνεις μεταθεση..
  ευλογο θα ηταν να πας στον τοπο συμφεροντων σου οταν υπαρξει κενη
  οργανικη θεση και να μην ξαναμετατεθεις γιατι εκει
  θα εχεις δημιουργησει ολη σου τη ζωη
  δεν μπορειτε κυριοι να καταστρεψετε την ζωη του πυροσβεστη
  που μαχεται και να τον τιμωρειται μακρια απο την οικογενεια του

 • 11 Ιανουαρίου 2020, 13:58 | Μιχάλης. Π

  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 152 με τίτλο «Μεταθέσεις λόγω συμπλήρωσης ορισμένου χρόνου σε Υπηρεσία» πρέπει να τροποποιηθεί και να αντικατασταθεί ως εξής : «Υπάλληλοι έως και το βαθμό του Πυρονόμου και εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει το 45ο έτος της ηλικίας τους καθώς και Αξιωματικοί έως και το βαθμό του Επιπυραγού, οι οποίοι συμπληρώνουν έξι (6) συνεχή έτη παραμονής στο νομό συμφερόντων τους ή δύο (2) συνεχή έτη σε διαφορετικό νομό, μέχρι 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους μετατίθενται υποχρεωτικά, εφόσον υπάρχουν αιτήσεις άλλων ομοιόβαθμων υπαλλήλων που έχουν δηλώσει αυτόν ως νομό συμφερόντων τους. Κατά την εφαρμογή της διάταξης αυτής, εάν υπάρχουν περισσότεροι υπάλληλοι που έχουν συμπληρώσει τα ανωτέρω έτη παραμονής σε κάποιο νομό από τους επιθυμούντες να μετατεθούν σε αυτόν, τότε μετατίθενται εκείνοι οι οποίοι έχουν τα λιγότερα μόρια, σύμφωνα με τον υπολογισμό του άρθρου 158, προηγουμένων όσων δεν τον έχουν δηλώσει ως νομό συμφερόντων. Μεταξύ υπαλλήλων με ίσο αριθμό μορίων, λαμβανομένης υπόψη της αρχαιότητας, μετατίθενται οι νεότεροι.»

 • 11 Ιανουαρίου 2020, 13:22 | Δημήτρης

  Οι μεταθέσεις θα πρέπει να γίνονται βάση την οικογενειακή κατάσταση. Δεν γίνεται να παίρνει μετάθεση κάποιος με δυο παιδιά και κάποιος ανύπαντρος λόγω του ότι είναι πιο παλιός να μην μετατεθεί. Πώς θα επιβίωσει μια οικογένεια μακριά από το σπίτι της? Γιατί μια γυναίκα πυροσβέστη που δουλεύει στον ιδιωτικό τομέα να αναγκαστεί να παρατήσει την δουλειά της? Οπότε πρώτα οι ανύπαντροι, μετά οι παντρεμένοι κοκ.

 • 11 Ιανουαρίου 2020, 11:46 | Κώστας Παλαιολόγου

  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 152 με τίτλο «Μεταθέσεις λόγω συμπλήρωσης ορισμένου χρόνου σε Υπηρεσία» πρέπει να τροποποιηθεί και να αντικατασταθεί ως εξής : «Υπάλληλοι έως και το βαθμό του Πυρονόμου και εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει το 45ο έτος της ηλικίας τους καθώς και Αξιωματικοί έως και το βαθμό του Επιπυραγού, οι οποίοι συμπληρώνουν έξι (6) συνεχή έτη παραμονής στο νομό συμφερόντων τους ή δύο (2) συνεχή έτη σε διαφορετικό νομό, μέχρι 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους μετατίθενται υποχρεωτικά, εφόσον υπάρχουν αιτήσεις άλλων ομοιόβαθμων υπαλλήλων που έχουν δηλώσει αυτόν ως νομό συμφερόντων τους. Κατά την εφαρμογή της διάταξης αυτής, εάν υπάρχουν περισσότεροι υπάλληλοι που έχουν συμπληρώσει τα ανωτέρω έτη παραμονής σε κάποιο νομό από τους επιθυμούντες να μετατεθούν σε αυτόν, τότε μετατίθενται εκείνοι οι οποίοι έχουν τα λιγότερα μόρια, σύμφωνα με τον υπολογισμό του άρθρου 158, προηγουμένων όσων δεν τον έχουν δηλώσει ως νομό συμφερόντων. Μεταξύ υπαλλήλων με ίσο αριθμό μορίων, λαμβανομένης υπόψη της αρχαιότητας, μετατίθενται οι νεότεροι.»

 • 11 Ιανουαρίου 2020, 11:00 | Σωκράτης

  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 152 με τίτλο «Μεταθέσεις λόγω συμπλήρωσης ορισμένου χρόνου σε Υπηρεσία» πρέπει να τροποποιηθεί και να αντικατασταθεί ως εξής : «Υπάλληλοι έως και το βαθμό του Πυρονόμου και εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει το 45ο έτος της ηλικίας τους καθώς και Αξιωματικοί έως και το βαθμό του Επιπυραγού, οι οποίοι συμπληρώνουν έξι (6) συνεχή έτη παραμονής στο νομό συμφερόντων τους ή δύο (2) συνεχή έτη σε διαφορετικό νομό, μέχρι 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους μετατίθενται υποχρεωτικά, εφόσον υπάρχουν αιτήσεις άλλων ομοιόβαθμων υπαλλήλων που έχουν δηλώσει αυτόν ως νομό συμφερόντων τους. Κατά την εφαρμογή της διάταξης αυτής, εάν υπάρχουν περισσότεροι υπάλληλοι που έχουν συμπληρώσει τα ανωτέρω έτη παραμονής σε κάποιο νομό από τους επιθυμούντες να μετατεθούν σε αυτόν, τότε μετατίθενται εκείνοι οι οποίοι έχουν τα λιγότερα μόρια, σύμφωνα με τον υπολογισμό του άρθρου 158, προηγουμένων όσων δεν τον έχουν δηλώσει ως νομό συμφερόντων. Μεταξύ υπαλλήλων με ίσο αριθμό μορίων, λαμβανομένης υπόψη της αρχαιότητας, μετατίθενται οι νεότεροι.»

 • 11 Ιανουαρίου 2020, 10:07 | Παναγιώτης. Σ

  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 152 με τίτλο «Μεταθέσεις λόγω συμπλήρωσης ορισμένου χρόνου σε Υπηρεσία» πρέπει να τροποποιηθεί και να αντικατασταθεί ως εξής : «Υπάλληλοι έως και το βαθμό του Πυρονόμου και εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει το 45ο έτος της ηλικίας τους καθώς και Αξιωματικοί έως και το βαθμό του Επιπυραγού, οι οποίοι συμπληρώνουν έξι (6) συνεχή έτη παραμονής στο νομό συμφερόντων τους ή δύο (2) συνεχή έτη σε διαφορετικό νομό, μέχρι 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους μετατίθενται υποχρεωτικά, εφόσον υπάρχουν αιτήσεις άλλων ομοιόβαθμων υπαλλήλων που έχουν δηλώσει αυτόν ως νομό συμφερόντων τους. Κατά την εφαρμογή της διάταξης αυτής, εάν υπάρχουν περισσότεροι υπάλληλοι που έχουν συμπληρώσει τα ανωτέρω έτη παραμονής σε κάποιο νομό από τους επιθυμούντες να μετατεθούν σε αυτόν, τότε μετατίθενται εκείνοι οι οποίοι έχουν τα λιγότερα μόρια, σύμφωνα με τον υπολογισμό του άρθρου 158, προηγουμένων όσων δεν τον έχουν δηλώσει ως νομό συμφερόντων. Μεταξύ υπαλλήλων με ίσο αριθμό μορίων, λαμβανομένης υπόψη της αρχαιότητας, μετατίθενται οι νεότεροι.»

 • 11 Ιανουαρίου 2020, 09:36 | Σωτηρης. Τ

  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 152 με τίτλο «Μεταθέσεις λόγω
  συμπλήρωσης ορισμένου χρόνου σε Υπηρεσία» πρέπει να τροποποιηθεί και να
  αντικατασταθεί ως εξής :
  «Υπάλληλοι έως και το βαθμό του Πυρονόμου και εφόσον δεν έχουν
  συμπληρώσει το 45ο έτος της ηλικίας τους καθώς και Αξιωματικοί έως και το
  βαθμό του Επιπυραγού, οι οποίοι συμπληρώνουν έξι (6) συνεχή έτη παραμονής
  στο νομό συμφερόντων τους ή δύο (2) συνεχή έτη σε διαφορετικό νομό, μέχρι 31
  Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους μετατίθενται υποχρεωτικά, εφόσον
  υπάρχουν αιτήσεις άλλων ομοιόβαθμων υπαλλήλων που έχουν δηλώσει αυτόν ως νομό
  συμφερόντων τους. Κατά την εφαρμογή της διάταξης αυτής, εάν υπάρχουν
  περισσότεροι υπάλληλοι που έχουν συμπληρώσει τα ανωτέρω έτη παραμονής σε
  κάποιο νομό από τους επιθυμούντες να μετατεθούν σε αυτόν, τότε μετατίθενται
  εκείνοι οι οποίοι έχουν τα λιγότερα μόρια, σύμφωνα με τον υπολογισμό του
  άρθρου 158, προηγουμένων όσων δεν τον έχουν δηλώσει ως νομό συμφερόντων.
  Μεταξύ υπαλλήλων με ίσο αριθμό μορίων, λαμβανομένης υπόψη της αρχαιότητας,
  μετατίθενται οι νεότεροι.»

 • 11 Ιανουαρίου 2020, 08:06 | κώστας

  Στο Άρθρο 152 – Μεταθέσεις λόγω συμπλήρωσης ορισμένου χρόνου σε Υπηρεσία, θα πρέπει η εφαρμογή του να περιλαμβάνει Αξκουης ως και το βαθμό του Αντιπυράρχου1. Υπάλληλοι έως και το βαθμό του Πυρονόμου και Αξιωματικοί έως και το βαθμό του ΑΝΤΙΠΥΡΑΡΧΟΥ

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 19:43 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΑΠΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Τροποποίηση του Άρθρου 152

  Ο Υπάλληλος δύναται να μετατεθεί εφόσον έχει συμπληρώσει την εξαετία και δεν υπάρχουν κενά στο Νομό συμφερόντων μετά τη μετάθεση του.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 15:19 | Δημήτρης. Χ

  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 152 με τίτλο «Μεταθέσεις λόγω συμπλήρωσης ορισμένου χρόνου σε Υπηρεσία» πρέπει να τροποποιηθεί και να αντικατασταθεί ως εξής :

  «Υπάλληλοι έως και το βαθμό του Πυρονόμου και εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει το 45ο έτος της ηλικίας τους καθώς και Αξιωματικοί έως και το βαθμό του Επιπυραγού, οι οποίοι συμπληρώνουν έξι (6) συνεχή έτη παραμονής στο νομό συμφερόντων τους ή δύο (2) συνεχή έτη σε διαφορετικό νομό, μέχρι 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους μετατίθενται υποχρεωτικά, εφόσον υπάρχουν αιτήσεις άλλων ομοιόβαθμων υπαλλήλων που έχουν δηλώσει αυτόν ως νομό συμφερόντων τους. Κατά την εφαρμογή της διάταξης αυτής, εάν υπάρχουν περισσότεροι υπάλληλοι που έχουν συμπληρώσει τα ανωτέρω έτη παραμονής σε κάποιο νομό από τους επιθυμούντες να μετατεθούν σε αυτόν, τότε μετατίθενται εκείνοι οι οποίοι έχουν τα λιγότερα μόρια, σύμφωνα με τον υπολογισμό του άρθρου 158, προηγουμένων όσων δεν τον έχουν δηλώσει ως νομό συμφερόντων. Μεταξύ υπαλλήλων με ίσο αριθμό μορίων, λαμβανομένης υπόψη της αρχαιότητας, μετατίθενται οι νεότεροι.»

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 13:27 | Μιλτιάδης Αποστολάτος

  Να διευκρινιστεί αν διακόπτεται ο χρόνος παραμονής στην περίπτωση που ο υπάλληλος υπηρετεί εκτός Νομού Συμφερόντων και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα ζητήσει αλλαγή Νομού Συμφερόντων σε αυτόν που υπηρετεί.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 10:17 | ΝΙΚΟΣ

  Οι υπάλληλοι οι οποίοι εντάχθηκαν στο σώμα τα έτη 98,99,2001 καλύπτονται από την προκήρυξη τους ως τον βαθμό του Πυρονόμου να παραμένουν στον τόπο συμφερόντων τους ανεξαρτήτως χρόνων παραμονής.Κατά την πρόσληψη τους,λόγω υποχρεωτικής επιλογής τόπου τοποθέτησης,υπήρχαν υποψήφιοι,για παράδειγμα στην Αθήνα,που με πχ 2000 μόρια δεν πέρασαν στην Πυροσβεστική ενώ άλλοι πέρασαν με 500 σε ένα νησί.Επίσης υπήρχε σε αρκετά μέρη εντοπιότητα.Η κάθε προκήρυξη αποτελεί σύμβαση εργασίας με όρους εκατέρωθεν αποδεκτούς.Γιαυτό άλλωστε μέχρι τώρα οι υπάλληλοι των συγκεκριμένων σειρών είχαν μηδέν μόρια στον ανάλογο πίνακα.
  Τα παραπάνω και οι προεκτάσεις τους πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψιν σε οποιαδήποτε αλλαγή.Όλοι έχουν κάνει την ζωή τους και τις επιλογές τους με βάση τα συγκεκριμένα δεδομένα τα οποία αποδέχτηκαν, οποιαδήποτε αλλαγή θα μειώσει το βιωτικό τους επίπεδο.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 08:28 | Ελευθέριος Π

  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 152 με τίτλο «Μεταθέσεις λόγω
  συμπλήρωσης ορισμένου χρόνου σε Υπηρεσία» πρέπει να τροποποιηθεί και να
  αντικατασταθεί ως εξής :
  «Υπάλληλοι έως και το βαθμό του Πυρονόμου και εφόσον δεν έχουν
  συμπληρώσει το 45ο έτος της ηλικίας τους καθώς και Αξιωματικοί έως και το
  βαθμό του Επιπυραγού, οι οποίοι συμπληρώνουν έξι (6) συνεχή έτη παραμονής
  στο νομό συμφερόντων τους ή δύο (2) συνεχή έτη σε διαφορετικό νομό, μέχρι 31
  Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους μετατίθενται υποχρεωτικά, εφόσον
  υπάρχουν αιτήσεις άλλων ομοιόβαθμων υπαλλήλωνπου έχουν δηλώσει αυτόνως νομό
  συμφερόντων τους. Κατά την εφαρμογή της διάταξης αυτής, εάν υπάρχουν
  περισσότεροι υπάλληλοι που έχουν συμπληρώσει τα ανωτέρω έτη παραμονής σε
  κάποιο νομό από τους επιθυμούντες να μετατεθούν σε αυτόν, τότε μετατίθενται
  εκείνοι οι οποίοι έχουν τα λιγότερα μόρια, σύμφωνα με τον υπολογισμό του
  άρθρου 158, προηγουμένων όσων δεν τον έχουν δηλώσει ως νομό συμφερόντων.
  Μεταξύ υπαλλήλων με ίσο αριθμό μορίων, λαμβανομένης υπόψη της αρχαιότητας,
  μετατίθενται οι νεότεροι.»

 • Στην παράγραφο 1 του άρθρου 152 με τίτλο «Μεταθέσεις λόγω συμπλήρωσης ορισμένου χρόνου σε Υπηρεσία» πρέπει να τροποποιηθεί και να αντικατασταθεί ως εξής :
  «Υπάλληλοι έως και το βαθμό του Πυρονόμου και εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει το 45ο έτος της ηλικίας τους καθώς και Αξιωματικοί έως και το βαθμό του Επιπυραγού, οι οποίοι συμπληρώνουν έξι (6) συνεχή έτη παραμονής στο νομό συμφερόντων τους ή δύο (2) συνεχή έτη σε διαφορετικό νομό, μέχρι 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους μετατίθενται υποχρεωτικά, εφόσον υπάρχουν αιτήσεις άλλων ομοιόβαθμων υπαλλήλων που έχουν δηλώσει αυτόν ως νομό συμφερόντων τους. Κατά την εφαρμογή της διάταξης αυτής, εάν υπάρχουν περισσότεροι υπάλληλοι που έχουν συμπληρώσει τα ανωτέρω έτη παραμονής σε κάποιο νομό από τους επιθυμούντες να μετατεθούν σε αυτόν, τότε μετατίθενται εκείνοι οι οποίοι έχουν τα λιγότερα μόρια, σύμφωνα με τον υπολογισμό του άρθρου 158, προηγουμένων όσων δεν τον έχουν δηλώσει ως νομό συμφερόντων. Μεταξύ υπαλλήλων με ίσο αριθμό μορίων, λαμβανομένης υπόψη της αρχαιότητας, μετατίθενται οι νεότεροι.»

 • 9 Ιανουαρίου 2020, 14:17 | ΣΚ

  Άρθρο 152 – Μεταθέσεις λόγω συμπλήρωσης ορισμένου χρόνου σε Υπηρεσία
  Στην παράγραφο 1 η έκταση εφαρμογής να περιλαμβάνει και τον Βαθμό του Αντιπυράρχου

  1. Υπάλληλοι έως και το βαθμό του Πυρονόμου και Αξιωματικοί έως και το βαθμό του ΑΝΤΙΠΥΡΑΡΧΟΥ, οι οποίοι συμπληρώνουν έξι (6) συνεχή έτη παραμονής στο νομό συμφερόντων τους ή δύο (2) συνεχή έτη σε διαφορετικό νομό, μέχρι 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους μετατίθενται υποχρεωτικά, εφόσον υπάρχουν αιτήσεις άλλων ομοιόβαθμων υπαλλήλων που έχουν δηλώσει αυτόν ως νομό συμφερόντων τους. Κατά την εφαρμογή της διάταξης αυτής, εάν υπάρχουν περισσότεροι υπάλληλοι που έχουν συμπληρώσει τα ανωτέρω έτη παραμονής σε κάποιο νομό από τους επιθυμούντες να μετατεθούν σε αυτόν, τότε μετατίθενται εκείνοι οι οποίοι έχουν τα λιγότερα μόρια, σύμφωνα με τον υπολογισμό του άρθρου 158, προηγουμένων όσων δεν τον έχουν δηλώσει ως νομό συμφερόντων. Μεταξύ υπαλλήλων με ίσο αριθμό μορίων, λαμβανομένης υπόψη της αρχαιότητας, μετατίθενται οι νεότεροι.

 • 9 Ιανουαρίου 2020, 11:08 | Κατερίνα

  Στην παράγραφο 1, οι υπάλληλοι οι οποίοι συμπληρώνουν έξι (6) συνεχή έτη παραμονής στο νομό συμφερόντων τους θα πρέπει να μετατεθούν υποχρεωτικά ακόμα κι αν υπάρχει αίτηση μετάθεσης υπαλλήλου που έχει δηλώσει διαφορετικό νομό συμφερόντων?

 • 8 Ιανουαρίου 2020, 13:50 | Σ.Κ.

  Στο Άρθρο 152 – Μεταθέσεις λόγω συμπλήρωσης ορισμένου χρόνου σε Υπηρεσία, θα πρέπει η εφαρμογή του να περιλαμβάνει Αξκουης ως και το βαθμό του Αντιπυράρχου

  1. Υπάλληλοι έως και το βαθμό του Πυρονόμου και Αξιωματικοί έως και το βαθμό του ΑΝΤΙΠΥΡΑΡΧΟΥ

 • 7 Ιανουαρίου 2020, 21:43 | Α.Λ.

  Άρθρο 152 § 2. εδ. α
  Το όριο των 50 χιλιομέτρων έχει αποδειχθεί ελλατωματικό κριτήριο. Υπάρχουν Υπηρεσίες που είναι κάτω των 50 χιλιομέτρων απόσταση που όμως είναι δυσμενέστερες των 70 και 100 χιλιομέτρων αφού μπορεί να μεσολαβεί θάλασσα ή να είναι δυσπρόσιτες λόγω θέσης και οδικού άξονα. Ενδεικτικά τέτοιες είναι: Π.Υ. Λεχαινών με Π.Υ. Ζακύνθου στα 49 χλμ, Π.Υ. Ηγουμενίτσας με Π.Υ. Κέρκυρας στα 43.4 χλμ, Π.Υ. Λευκάδας με Π.Υ. Πρέβεζας στα 27 χλμ.
  Θα πρέπει να βρεθεί μια άλλη φόρμουλα όπου συνδυάζει ναι μεν χιλιομετρική απόσταση αλλά και πέρασμα σε άλλον νομό μαζί με δυσπρόσιτο περιοχής.
  Θα πρέπει να δεχτούμε ότι όταν κάποιος μετατίθεται σε υπηρεσία άλλου νομού, να δικαιούται και μόρια (λιγότερα φυσικά) και ανανέωση εξαετίας. Έτσι, οι κοντινές υπηρεσίες μεγάλων πόλεων, που πάσχουν από αξιωματικούς, πιθανόν να γεμίσουν από αυτούς που θέλουν να ανανεώσουν.

 • 7 Ιανουαρίου 2020, 18:51 | ΚΩΣΤΑΣ

  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕ ΠΡΙΝ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΤΙ ΤΟΤΕ ΗΤΑΝ ΟΧΤΑΕΤΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΔΙΚΑΙΟΣ ΑΛΛΑΞΕ.ΕΞΑΕΤΙΕΣ ΙΣΟΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

 • 7 Ιανουαρίου 2020, 18:58 | ΚΩΣΤΑΣ

  ΕΞΑΕΤΙΕΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΡΓΑ Η΄ΓΡΗΓΟΡΑ.ΑΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 62η ΕΩΣ ΚΑΙ 69η ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΕ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΡΙΠΟΥ ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΤΩΡΑ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΘΑ ΞΕΣΠΙΤΩΘΟΥΝ.
  ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΕΩΣ ΤΩΡΑ ΓΝΩΡΙΖΑΝ ΟΤΙ ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΝ ΝΑ ΜΕΤΑΤΕΘΟΥΝ ΜΟΝΟ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΕΧΟΥΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΠΑΝΩ Σ΄ΑΥΤΟ ΕΧΟΥΝ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΣΠΟΥΔΑΖΟΥΝ ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΣΗ ΠΟΛΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Σ΄ΑΥΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ.

 • 7 Ιανουαρίου 2020, 11:44 | Σπύρος Αργυρόπουλος

  Με αυτό το σκεπτικό η Τρίπολη π.χ. απέχει λιγότερο από 50 χλμ.από τα όρια των νομών της υπόλοιπης περιφέρειας, άρα αυτές οι μετακινήσεις δε θεωρούνται μεταθέσεις. Είναι λογικό;

 • 6 Ιανουαρίου 2020, 22:38 | Κυριακίδης Κυριάκος

  Ως προς το άρθρο 159:Στον πίνακα αξιωματικών με το σύνολο των μορίων του καθενός που συντάσσεται το Φεβρουάριο εκάστου έτους να ενταχθούν και οι αξιωματικοί με τον βαθμό του Αντιπυράρχου, υπολογίζοντας τα μόρια τους όπως και των μικρότερων από αυτόν βαθμών (και θεωρώντας αποδεκτά τα μόρια που κατείχαν στο βαθμό του Επιπυραγού όπως αυτά αναρτήθηκαν από το ΑΠΣ σε παρελθόντα έτη)
  Ως προς το άρθρο 152:Οι αξιωματικοί έως και το βαθμό του Αντιπυράρχου που συμπληρώνουν έξι (6) συνεχή έτη παραμονής στο νομό συμφερόντων τους να μετατίθενται υποχρεωτικά (λαμβάνοντας υπόψιν και τα μόριά τους σύμφωνα με τον πίνακα μορίων της προηγούμενης παρατήρησης), εφόσον υπάρχουν αιτήσεις άλλων ομοιόβαθμων υπαλλήλων.

 • 3 Ιανουαρίου 2020, 21:01 | Θεοφάνης

  Επίσης ίσως θα έπρεπε ρητά να ορίζεται πως όταν πρόκειται να γίνουν μεταθέσεις υπαλλήλων από υπεράριθμες Υπηρεσίες τότε αυτές να γίνονται σε επίπεδο νομών κι όχι από κάθε υπεράριθμη Υπηρεσία ή κλιμάκιο του νομού ξεχωριστά.. Δηλαδή προτείνεται να μετατίθενται οι νεότεροι υπάλληλοι ανά νομό κι όχι οι νεότεροι υπάλληλοι μιας υπεράριθμης υπηρεσίας ενός νομού. Με αυτόν τον τρόπο θα αποφευχθεί να μετατίθενται οι νεότεροι υπάλληλοι μιας Υπηρεσίας ή κλιμακίου ενός νομού με την αιτιολογία ότι είναι υπεράριθμοι στη συγκεκριμένη Υπηρεσία και να παραμένουν στο νομό αμετάθετοι νεότεροι από αυτούς υπάλληλοι, επειδή δεν είναι υπεράριθμοι στην υπηρεσία ή κλιμάκιο που υπηρετούν. Σωστό λοιπόν θα ήταν να μετατίθενται οι νεότεροι υπάλληλοι σε επίπεδο νομού και αν τα κενά που προκύπτουν στις υπηρεσίες που υπηρετούσαν είναι σημαντικά τότε με μετακινήσεις του άρθρου 161 εντός νομού για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών θα λυνόταν το πρόβλημα.

 • 3 Ιανουαρίου 2020, 09:56 | Θεοφάνης

  Άρθρο 152 – Μεταθέσεις λόγω συμπλήρωσης ορισμένου χρόνου σε Υπηρεσία
  1. Υπάλληλοι έως και το βαθμό του Πυρονόμου και Αξιωματικοί έως και το βαθμό του Επιπυραγού, οι οποίοι συμπληρώνουν έξι (6) συνεχή έτη παραμονής στο νομό συμφερόντων τους ή δύο (2) συνεχή έτη σε διαφορετικό νομό, μέχρι 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους μετατίθενται υποχρεωτικά, εφόσον υπάρχουν αιτήσεις άλλων ομοιόβαθμων υπαλλήλων που έχουν δηλώσει αυτόν ως νομό συμφερόντων τους.

  Το άρθρο έχει μια δίκαιη βάση. Ίσως Θα ήταν σωστότερο οι υπάλληλοι που συμπληρώνουν 6ετια στο νομό συμφερόντων τους να φεύγουν (εφόσον υπάρχουν αιτήσεις ομοιόβαθμων τους) στην περίπτωση που δεν έχει κενά ο νομός και καθίστανται υπεράριθμοι, όπως επίσης κ στην περίπτωση που δημιουργούνται δυσαναπλήρωτα κενά στην υπηρεσία του υπαλλήλου που μετατίθεται προς το νομό συμφερόντων του (σαν ανταλλαγή Υπηρεσιών). Σε κάθε περίπτωση όποιος φεύγει από το νομό συμφερόντων του πρέπει να επιστρέφει σ αυτόν το πολύ σε 2 χρόνια καθότι οι περισσότεροι υπάλληλοι που έχουν μπει πριν το 2016 έχουν δημιουργήσει οικογένειες οπότε κ βάσει των οικονομικών βαρών μιας οικογένειας δεν είναι και το πιο εύκολο να λείπει όλη η οικογένεια ή έστω να αποχωρίζεται ο μετατιθέμενος την οικογένεια του για μεγάλο χρονικό διάστημα.

 • 2 Ιανουαρίου 2020, 10:13 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν.

  Άρθρο 152 – Μεταθέσεις.
  -Γιατί στους Αξιωματικούς της επαρχίας ισχύει η συμπλήρωση 6 ετών, ενώ στους Αξιωματικούς του νομού Αττικής όχι; Έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο Αξιωματικοί στο νομό Αττικής να είναι και 15 χρόνια αμετάθετοι και αντίστοιχα συνάδελφοί τους στην επαρχία να έχουν 2 και 3 μεταθέσεις λόγω συμπλήρωσης ετών ή κάλυψης κενών σε άλλες Υπηρεσίες.

 • 1 Ιανουαρίου 2020, 15:48 | Νικος

  Μόνιμοι από Π.Π.Υ και πρώην εποχικοί. Είμαστε 20 χρόνια στο Σώμα.

  Είναι «ανέκδοτο» να αντιμετωπιστούμε άλλη μια φορά ως νεοπροσλαμβανόμενοι. Έχουμε αντιμετωπίσει αστικά και ιδίου τύπου συμβάντα. Είμαστε στην συντριπτική πλειοψηφία άνθρωποι που έχουμε χαμηλό εισόδημα και οι περισσότεροι έχουν ήδη πάρει μια ρότα ζωής. (Άλλοι έκαναν ένα παιδί, άλλοι μένουν ε τους γονείς τους, άλλοι και τα 2. Άλλοι αγόρασαν ένα σπίτι, άλλοι το έφτιαξαν, άλλοι τους το παραχώρησαν οι γονείς τους η τους το άφησαν κληρονομιά.)
  Είναι κοινό μυστικό ότι ο μισθός τελειώνει σε 15 μέρες, είναι κοινό μυστικό ότι περιμένουμε την σύνταξη του πατέρα η της γιαγιάς για να βγει ο μήνας. Είναι επίσης γνωστό ότι κατά την διάρκεια της 2 μηνών εκπαίδευσης ως Π.Π.Υ κάποιοι παραιτήθηκαν διότι οικονομικά δεν είχαν βενζίνη να πάνε στη διπλανή πόλη.

  Το παράδειγμα που πρέπει να ακολουθηθεί για τους Μόνιμους που προέρχονται απο Π.Π.Υ και εποχικοί είναι να ακολουθηθούν ειδικές διατάξεις, όπως και στην περίπτωση της απορρόφησης των δασικών υπαλλήλων με τον νόμο «Ν.2612_1998_Α112_Ανάθεση Δασοπυρόσβεσης στο Π.Σ.» ή με διατάξεις για όμορους νομούς, με αιτήσεις και άλλα.

  Είναι αδύνατον μετά απο 20+ να γίνουμε έρμαιο διατάξεων που ισχυουν για 19χρονους πυροσβέστες. Είναι αδύνατον να μην εχει «κατασταλάξει η ζωή μας μετά από 20 ΧΡΟΝΙΑ.

  Οι κλυκλικες 3μηνιαίες υποχρεωτικές μεταθέσεις για ΟΛΟΥΣ είναι μια λύση για ατην κατηγορία Μονίμων απο πρώην Π.Π.Υ και εποχικοί.

  ΠΡΈΠΕΙ να γίνει μια πρόβλεψη όπως οι ΔΑΣΙΚΟΊ το 1998.

  Σε όλους τους Νομούς υπάρχουν κενά κλιμάκια και υπηρεσίες. Ας καλεστούμε να καλύψουμε αυτά σε αυτά την κατηγορία.

  Ενώ άλλοι μπήκαν στο Σώμα με όρους μεταθέσεων εμείς μπήκαμε με πριμοδότηση εντοπιότητας.

  Όλα αυτά είναι βάσιμα. ΚΑΝΕΙΣ δεν φρόντισε να τα λύσει έως τώρα.