Άρθρο 94 – Αρχαιότητα Αξιωματικών

1. Η αρχαιότητα κάθε βαθμού των Αξιωματικών, Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων σε κάθε βαθμό, προσδιορίζεται από το χρόνο κτήσης του βαθμού. Ως ημερομηνία κτήσης αυτού λογίζεται η ημερομηνία υπογραφής της πράξης ονομασίας ή προαγωγής στο βαθμό ή, επί αναδρομικής προαγωγής, η καθοριζόμενη στην πράξη αυτή ημερομηνία. Στην περίπτωση ταυτόχρονης προαγωγής ομοιοβάθμων, η αρχαιότητα προσδιορίζεται από εκείνη του αμέσως προηγούμενου βαθμού.
2. Ανεξάρτητα από τη χρονολογία κτήσης του βαθμού:
α) Οι Αξιωματικοί Γενικών Καθηκόντων είναι αρχαιότεροι από τους ομοιόβαθμούς τους Ειδικών Καθηκόντων.
β) Η αρχαιότητα μεταξύ ομοιόβαθμων Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων, είτε της αυτής ειδικότητας είτε διαφορετικών ειδικοτήτων, καθορίζεται από τη σειρά ορισμού τους στην παρ. 1 του άρθρου 101.
γ) Οι Αξιωματικοί Γενικών Καθηκόντων που προέρχονται από παραγωγική σχολή είναι αρχαιότεροι από τους ομοιόβαθμούς τους που προέρχονται από τη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης.
3. Η αρχαιότητα των Αξιωματικών διατηρείται σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους, εκτός εάν επέλθουν μεταβολές λόγω: α) προαγωγής κατ’ εκλογή, β) κρίσης τους ως παραμενόντων στον αυτό βαθμό, γ) προαγωγής δι’ ανδραγαθίας, δ) επιβολής ανώτερης πειθαρχικής ποινής, ε) παράλειψης αξιωματικού που είναι γραμμένος σε πίνακα διατηρητέων στις περιπτώσεις που προβλέπεται προαγωγή κατόπιν επιλογής ή στ) Μη συμπλήρωσης των τυπικών προσόντων, γενικών και ειδικών.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 17:54 | Νικόλαος Γ. Μπάλσης

  Θα πρέπει να προβλεφθούν δύο επετηρίδες: Επετηρίδα ΕντΟΘ (Εντός Οργανικών Θέσεων) και Επετηρίδα ΕκτΟΘ (Εκτός Οργανικών Θέσων.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 13:49 | παν

  Να αποσυρθεί στην παράγραφο 3 το α. Ώστε να μην αλλάζει η αρχαιότητα με όχι και τόσο ¨¨ Διαφανή «» κριτήρια

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 19:45 | Ανδρεόπουλος Παναγιώτης

  Άρθρο 94 παρ. 2γ : να καταργηθεί πλήρως ή να ισχύει μόνο κατά το ίδιο έτος κτήσης του βαθμού δηλαδή από παραγωγική σχολή είναι αρχαιότεροι από τους υπόλοιπους ομοιόβαθμούς τους κατά το ίδιο ημερολογιακό έτος.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 18:13 | ΝΙΚΟΣ

  Οι αξιωματικοι ειδικών καθηκόντων που προέρχονται από μετάταξή τους από το λοιπό πυροσβεστικό προσωπικό να είναι αρχαιότεροι των ομοιοβαθμών τους (της αυτής ειδικότητας) αξιωματικών ειδικών καθηκόντων οι οποίοι προέρχονται από ιδιώτες.
  Ειδικά αυτοί που πριν την μεταταξή τους ήταν αξιωματικοί γενικών καθηκόντων.

 • 8 Ιανουαρίου 2020, 14:24 | pha

  ΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ
  ΟΜΟΙΟΒΑΘΜΟΥΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ.