Άρθρο 22 – Εθνική Βάση Δεδομένων Κινδύνων και Απειλών

1. Στον Εθνικό Μηχανισμό συστήνεται Εθνική Βάση Δεδομένων Κινδύνων και Απειλών σε εθνικό επίπεδο, εφεξής καλούμενη «Εθνική Βάση Δεδομένων». Στην Εθνική Βάση Δεδομένων περιλαμβάνονται αναγνωρισμένοι κίνδυνοί και απειλές, όπως αυτοί έχουν καθοριστεί από τον επιχειρησιακό Εθνικό Σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας. Την ενημέρωση και επικαιροποίηση της Εθνικής Βάσης Δεδομένων αναλαμβάνει η Γενική Διεύθυνση Συντονισμού της Γ.Γ.Π.Π., στην οποία εισηγούνται οι αρμόδιοι Φορείς που είναι υπεύθυνοι για την εκτίμηση ή τη διαχείριση ενός κινδύνου.
2. Ειδικότερα, η Εθνική Βάση Δεδομένων περιλαμβάνει ιδίως:
α. Τους αναγνωρισμένους κινδύνους και απειλές, που ενεργοποιούν τον κύκλο καταστροφών.
β. Τους Φορείς και τα συστήματα διαχείρισης και εκτίμησης κινδύνων και συμβάντων όλου του κύκλου καταστροφών.
γ. Τα υφιστάμενα Π.Δ.Ε.Α..
δ. Τους αρμόδιους Φορείς που ανάλογα με τον κίνδυνο, ή την απειλή, εισηγούνται την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών.
3. Για την κατάρτιση, συμπλήρωση ή τροποποίηση της Εθνικής Βάσης Δεδομένων ο αρμόδιος για την εκτίμηση, ή διαχείριση κινδύνων, ή συμβάντων φορέας, υποχρεούται να υποβάλλει προς τη Γενική Διεύθυνση Συντονισμού της Γ.Γ.Π.Π., αίτημα καταχώρισης του υπό κρίση κινδύνου για την ενημέρωση της Εθνικής Βάσης Δεδομένων, καταθέτοντας αιτιολογημένη έκθεση. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει χωρικό και χρονικό προσδιορισμό της πιθανότητας εκδήλωσης του κινδύνου και εκτίμηση της έκτασης των συνεπειών και απωλειών σε ανθρώπινες ζωές, φυσικό κεφάλαιο, περιουσίες και υποδομές.
4. Η Γενική Διεύθυνση Συντονισμού της Γ.Γ.Π.Π. αξιολογεί τα ανωτέρω υποβληθέντα προς καταχώριση, συμπλήρωση ή τροποποίηση αιτήματα και εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή, ή μη, αυτών. Για την υποστήριξη της αίτησης δύναται να κληθούν και εκπρόσωποι του αιτούντος φορέα.
5. Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας υποβάλλει εντός έξι μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος το σχέδιο της Βάσης Δεδομένων στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος και το εγκρίνει.

 • 9. Η παρ. 1 του άρθρου 22 «Εθνική Βάση Δεδομένων» να συμπληρωθεί ως ακολούθως:
  «1. Στον Εθνικό Μηχανισμό συστήνεται Εθνική Βάση Δεδομένων Κινδύνων και Απειλών σε εθνικό επίπεδο, εφεξής καλούμενη «Εθνική Βάση Δεδομένων». Στην Εθνική Βάση Δεδομένων, η οποία συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στο Μέρος Πρώτο του ν.4591/2019, περιλαμβάνονται αναγνωρισμένοι κίνδυνοί και απειλές, όπως αυτοί έχουν καθοριστεί από τον επιχειρησιακό Εθνικό Σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας. Την ενημέρωση και επικαιροποίηση της Εθνικής Βάσης Δεδομένων αναλαμβάνει η Γενική Διεύθυνση Συντονισμού της Γ.Γ.Π.Π., στην οποία εισηγούνται οι αρμόδιοι Φορείς που είναι υπεύθυνοι για την εκτίμηση ή τη διαχείριση ενός κινδύνου. […]»
  Αιτιολόγηση: Η προαναφερθείσα προτεινόμενη συμπλήρωση βασίζεται στις απαιτήσεις του άρθρου 6 του ν.4591/2019, του οποίου το Μέρος Πρώτο αφορά στην «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία: α) της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, για την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα».

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 01:09 | ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΖΗΝΗ

  Επί της παρ. 1: Δεν προσδιορίζεται ποια Δ/νση και ποιο Τμήμα της Γενικής Δ/νσης Συντονισμού θα τηρεί την Εθνική Βάση Δεδομένων Κινδύνων και Απειλών.

 • Στην Εθνική Βάση Δεδομένων πρέπει επιπλέον να περιλαμβάνεται λεπτομερείς κατάλογος των εμπλεκομένων σε κάθε Τ.Ε.ΣΟΠΠ καθώς και των ένστολων για κάθε περιφερειακό τομέα (αλλάζουν μετά από τις κρίσης και δεν γνωρίζει κανείς).
  Η επικαιροποίηση να ειναι του κάθε φορέα π.χ. ΟΤΑ, Αστυνομία, Πυροσβεστική, και υπεύθυνων των δικτύων υποδομών ( το εχουμε συζητήσει σε όλα τα τελευταία ΣΟΠΠ.
  Σημαντικό σε όλους εμάς (Αντιδημάρχους Πολιτικής Προστασίας) να υπάρχει πρόσβαση στην βάση δεδομένων με κωδικό πρόσβασης για την δυνατότητα εκμετάλλευσης των στοιχείων επικοινωνίας ,μειώνοντας την γραφειοκρατεία για την αναζήτηση των στοιχείων αλλά και την ανάληψη ευθύνης όλων αυτών που απαρτίζουν τα όργανα και υπάρχει ελΛειμα από τις Υπηρεσίες τους να ενημερώσουν πλήθος άλλων Υπηρεσιών.