Άρθρο 33 – Αποστολή – Διάρθρωση – Αρμοδιότητες Γενικής Διεύθυνσης Συντονισμού

1. α. Στη Γ.Γ.Π.Π. συστήνεται Γενική Διεύθυνση Συντονισμού. Η Γενική Διεύθυνση Συντονισμού έχει ως αποστολή το συντονισμό των δράσεων για την κατάρτιση και την εφαρμογή του σχεδιασμού πολιτικής προστασίας σε εθνικό επίπεδο, την έρευνα, τη μελέτη και την τεκμηρίωση του ως άνω σχεδιασμού, σύμφωνα με τα σύγχρονα επιστημονικά και τεχνολογικά δεδομένα, τη λήψη μέτρων εκτίμησης του κινδύνου, πρόληψης, ετοιμότητας, ενημέρωσης και αντιμετώπισης των φυσικών, τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, την ενημέρωση των πολιτών για τα ζητήματα αυτά, το συντονισμό των δράσεων αποκατάστασης καταστροφών, τον έλεγχο της εφαρμογής των ανωτέρω μέτρων και δράσεων, τη συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους Φορείς και Υπηρεσίες του Δημοσίου, καθώς και την προώθηση των σχέσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους διεθνείς οργανισμούς και αντίστοιχους Φορείς άλλων χωρών στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας, τη συμμετοχή και υλοποίηση διεθνών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων αρμοδιότητάς της και την προώθηση του εθελοντισμού πολιτικής προστασίας της χώρας, με στόχο τη συνολική βελτίωση του επιπέδου προστασίας των πολιτών από καταστροφές, τη μείωση του κινδύνου καταστροφών και τη συμβολή στην αειφόρο ανάπτυξη της χώρας. Επίσης, είναι αρμόδια για το συντονισμό και την παρακολούθηση της δράσης των Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων που υπάγονται σε αυτήν, για το σχεδιασμό, την εποπτεία, την υλοποίηση και την παρακολούθηση διεθνών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων αρμοδιότητάς της, προτείνει στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κάθε αναγκαίο μέτρο για το σχεδιασμό και την υλοποίηση της πολιτικής προστασίας της Χώρας.
β. Στη Γενική Διεύθυνση Συντονισμού, προΐσταται Γενικός Διευθυντής. Ο Γενικός Διευθυντής Συντονισμού ασκεί τις αρμοδιότητες της περιπτώσεως α’ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου καθώς και κάθε άλλη αρμοδιότητα που του μεταβιβάζει ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας.
γ. Ο Γενικός Διευθυντής ορίζεται, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, είτε στέλεχος της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας κατηγορίας ΠΕ και βαθμού Α΄, είτε στέλεχος του Πυροσβεστικού Σώματος, πτυχιούχος Πανεπιστημίου ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής, με επαρκή γνώση τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας. Απαραίτητο κριτήριο για την επιλογή του Γενικού Διευθυντή θεωρείται η αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέση Διευθυντή Διεύθυνσης με αρμοδιότητες συναφείς με τις αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Συντονισμού, ενώ συνεκτιμώνται, η κατοχή μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τίτλων σπουδών. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο ζήτημα, τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα, που αφορά τη διαδικασία επιλογής του Γενικού Διευθυντή Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και κάθε άλλο συναφές θέμα.
2. Η Γενική Διεύθυνση Συντονισμού διαρθρώνεται στις ακόλουθες Διευθύνσεις και Γραφείο:
α. Διεύθυνση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών.
β. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων.
γ. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Περιβάλλοντος.
δ. Διεύθυνση Εθελοντισμού και Εκπαίδευσης.
ε. Γραφείο Κίνησης.
3. Η Διεύθυνση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών έχει αρμοδιότητες που ανάγονται στον σχεδιασμό και στη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών (και λοιπών απειλών), στη σύνταξη και παρακολούθηση του Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας, στον έλεγχο και παρακολούθηση της εφαρμογής των Σχεδίων Πολιτικής Προστασίας, στην τεκμηρίωση των ερευνών και της στατιστικής καταγραφής κάθε είδους δεδομένων, διαρθρώνεται, δε, στα ακόλουθα Τμήματα:
α. Τμήμα Φυσικών Καταστροφών.
β. Τμήμα Ανθρωπογενών Καταστροφών.
γ. Τμήμα Τεκμηρίωσης και Χαρτογραφικής Υποστήριξης.
δ. Τμήμα Υποστήριξης Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας.
4. Η Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων, που έχει αρμοδιότητες που ανάγονται στην προώθηση των σχέσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους Διεθνείς Οργανισμούς και αντίστοιχους Φορείς άλλων χωρών στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας, διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα και Γραφεία:
α. Τμήμα Ευρωπαϊκών Σχέσεων.
β. Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, το οποίο συνίσταται σε:
αα. Γραφείο ΝΑΤΟ.
ββ. Γραφείο Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου-Black Sea Economic Cooperation (BSEC).
γγ. Γραφείο Διακρατικών Συμφωνιών.
5. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Περιβάλλοντος, που έχει αρμοδιότητες που ανάγονται στo σχεδιασμό αντιμετώπισης και αποκατάστασης των επιπτώσεων των φυσικών καταστροφών πλην αυτών του δομικού πλούτου της χώρας, στο σχεδιασμό, προγραμματισμό, ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, έργων, μελετών και παροχής υπηρεσιών για τα έργα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, την άσκηση αρμοδιοτήτων Διευθύνουσας Υπηρεσίας, σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία Δημοσίων Έργων, την παροχή τεχνικής συνδρομής σε οποιαδήποτε φάση εξέλιξης (σχεδιασμός, μελέτη, υλοποίηση) έργων και εργασιών πρόληψης και αποκατάστασης, που εκτελούνται από άλλους Φορείς ή επίπεδα διοίκησης, ύστερα από προγραμματική συμφωνία και τη σύνταξη προτάσεων για τη βελτίωση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου παρεμβάσεων και έργων σε θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Περιβάλλοντος διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα:
α. Τμήμα Προγραμματισμού.
β. Τμήμα Μελετών.
γ. Τμήμα Τεχνικών Έργων.
δ. Τμήμα Περιβάλλοντος.
6. Η Διεύθυνση Εθελοντισμού και Εκπαίδευσης, που έχει αρμοδιότητες που ανάγονται στην οργάνωση, αξιοποίηση, προώθηση, υποστήριξη και εποπτεία της εθελοντικής δράσης, στο σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης στα αντικείμενα της πολιτικής προστασίας μέσω της Ακαδημίας Πολιτικής Προστασίας, στην τυποποίηση και παρακολούθηση των διαθέσιμων πόρων του Εθνικού Μηχανισμού, στο συντονισμό των δράσεων του άρθρου 46 και στην επιμέλεια των εκδόσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα:
α. Τμήμα Εθελοντισμού.
β. Τμήμα Εκπαίδευσης.
γ. Τμήμα Εκδόσεων.
7. Το Γραφείο Κίνησης μεριμνά για την καλή κατάσταση των υπηρεσιακών οχημάτων της Γ.Γ.Π.Π. και των υπαγομένων σε αυτό Υπηρεσιών που δεν διαθέτουν αντίστοιχο Τμήμα, ή Γραφείο.
8. Στα Γραφεία, Τμήματα και Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, προΐστανται, με απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, υπάλληλοι οι οποίοι επιλέγονται από οποιαδήποτε εκ των τριών κατηγοριών προσωπικού της παρ. 2 του άρθρου 32, με αποκλειστικό κριτήριο την εμπειρία τους στο αντικείμενο της προς κάλυψη θέσης.
9. Οι αρμοδιότητες, λειτουργικά, διοικητικά και οργανωτικά θέματα και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά στα Γραφεία, Τμήματα και Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Συντονισμού καθορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας εντός εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος. Αρμοδιότητες, λειτουργικά, διοικητικά και οργανωτικά θέματα υφιστάμενων Γραφείων, Τμημάτων και Διευθύνσεων της Γ.Γ.Π.Π. εξακολουθούν να ισχύουν έως την έκδοσης της απόφασης του προηγούμενου εδαφίου.

 • 13. Η παρ.1α του Άρθρο 33 «Αποστολή – Διάρθρωση – Αρμοδιότητες Γενικής Διεύθυνσης Συντονισμού» να συμπληρωθεί ως ακολούθως:
  «1. α. Στη Γ.Γ.Π.Π. συστήνεται Γενική Διεύθυνση Συντονισμού. Η Γενική Διεύθυνση Συντονισμού έχει ως αποστολή το συντονισμό των δράσεων για την κατάρτιση και την εφαρμογή του σχεδιασμού πολιτικής προστασίας σε εθνικό επίπεδο, την έρευνα, τη μελέτη και την τεκμηρίωση του ως άνω σχεδιασμού, σύμφωνα με τα σύγχρονα επιστημονικά και τεχνολογικά δεδομένα, τη λήψη μέτρων εκτίμησης του κινδύνου, πρόληψης, ετοιμότητας, ενημέρωσης και αντιμετώπισης των φυσικών, τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, την ενημέρωση των πολιτών για τα ζητήματα αυτά σε μορφές προσβάσιμες σε όλους ώστε να ικανοποιούνται και οι ανάγκες των πολιτών με αναπηρία, το συντονισμό των δράσεων αποκατάστασης καταστροφών, […]»
  Αιτιολόγηση: Η προαναφερθείσα προτεινόμενη συμπλήρωση βασίζεται στις απαιτήσεις της παρ. 1 του άρθρου 9 και του άρθρου 11 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (ν.4074/2012) καθώς και των άρθρων 61-63 του ν.4488/2017.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 12:53 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΓΠΠ

  Επί της παρ.4: Προτείνεται: Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων να είναι ενιαίο και όχι χωρισμένο σε γραφεία. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για τις αρμοδιότητές του και τη συνεργασία κάθε φύσης διεθνή οργανισμό (όχι μόνο οσεπ και νατο), όπως επίσης διμερείς και πολυμερείς συνεργασίες εκτός Ε.Ε..

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 08:38 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΓΠΠ

  επί της παρ.6: Προτείνεται η σύσταση Τμήματος Ασκήσεων στην Δ/νση Εθελοντισμού και Εκπαίδευσης και η μετονομασία της Δ/νσης.

  Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Εθελοντισμού και Ασκήσεων, που έχει αρμοδιότητες που ανάγονται στην οργάνωση, αξιοποίηση, προώθηση, υποστήριξη και εποπτεία της εθελοντικής δράσης, στο σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης στα αντικείμενα της πολιτικής προστασίας μέσω της Ακαδημίας Πολιτικής Προστασίας(ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΊ) «και φορέων του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα»,
  (να διαγραφεί η ακόλουθη φράση):»στην τυποποίηση και παρακολούθηση των διαθέσιμων πόρων του Εθνικού Μηχανισμού, στο συντονισμό των δράσεων του άρθρου 46″,
  στο σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση προγραμμάτων ασκήσεων και σχετικών υποστηρικτικών δράσεων και στην επιμέλεια των εκδόσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα:
  α. Τμήμα Εθελοντισμού.
  β. Τμήμα Εκπαίδευσης.
  γ. Τμήμα Εκδόσεων.
  δ. Τμήμα Ασκήσεων

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 08:12 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΓΠΠ

  Επί της παρ. 9: . Οι αρμοδιότητες, λειτουργικά, διοικητικά και οργανωτικά θέματα και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά στα Γραφεία, Τμήματα και Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης καθορίζονται με Προεδρικό Διάταγμα και όχι με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 08:25 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΓΠΠ

  Επί της παρ. 8: . Προτείνεται η επιλογή προϊσταμένων στη Δ/νση Συντονισμού να ακολουθήσει το άρθρο 19 του Ν.4622/2019 που αναφέρεται στις αρχές τις νομιμότητας, διαφάνειας, αξιοκρατίες και επαγγελματισμού καθώς και τα άρθρα του Ν.3528/2007 όπως ισχύουν. Δεν προβλέπεται να συμμετέχουν στην επιλογή προϊσταμένων αποσπασμένοι Υπάλληλοι.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 08:42 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΓΠΠ

  Α. Προτείνεται να προστεθεί στη διατύπωση η πρόταση «κατόπιν αίτησης του Υπαλλήλου».
  Β. Οι τακτικοί Υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας να ακολουθούν σε κάθε περίπτωση, αναφορικά με τις μετακινήσεις τους, τις διατάξεις του 3528/2007 και όχι να διατίθενται.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 01:11 | ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΖΗΝΗ

  Eπί τvn παρ. 1γ’ και 8:
  Για τις δύο αυτοτελείς Δ/νσεις της ΓΓΠΠ (Αυτοτελής Δ/νση Διοίκησης & Υποστήριξης και Αυτοτελής Δ/νση Τεχνικής Υποστήριξης και Προγραμμάτων) προβλέπεται ότι θα προΐστανται υπάλληλοι ΠΕ ή ΤΕ βάσει των διατάξεων του Ν. 3528/2007.
  Στις θέσεις όλων των επιπέδων ευθύνης της Γενικής Δ/νσης Συντονισμού, προβλέπεται ότι θα προΐστανται υπάλληλοι που θα ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα με αποκλειστικό κριτήριο την εμπειρία τους στο αντικείμενο της προς κάλυψη θέσης.
  Ποια αναγκαιότητα υπαγορεύει την εξαίρεση των θέσεων όλων των επιπέδων ευθύνης της Γενικής Δ/νσης Συντονισμού από τις διαδικασίες επιλογής Προϊσταμένων, όπως αυτές προβλέπονται στον Ν. 4369/2016 (αρ. 29), ήτοι από ειδικά Συμβούλια (ΕΙΣΕΠ για τους Γενικούς Δ/ντές, ΣΕΠ για Δ/ντές και Υπηρεσιακό Συμβούλιο), τα οποία εξασφαλίζουν σε μεγάλο βαθμό την αξιοκρατική επιλογή των στελεχών?
  Προτείνεται και οι θέσεις αυτές να συμμετέχουν στο σύστημα επιλογής Προϊσταμένων που ισχύει ενιαία για όλους τους φορείς του Δημοσίου, βάσει του νέου Οργανισμού της Υπηρεσίας που θα εκδοθεί. Κατ’ εξαίρεση, η τοποθέτηση στις θέσεις αυτές να γίνεται με απόφαση Γενικού Γραμματέα μόνο μεταβατικά κατά την πρώτη στελέχωση της νέας Υπηρεσίας και μέχρι την ολοκλήρωση επιλογής στις θέσεις αυτές βάσει των διατάξεων του Ν 4369/2016.
  Περαιτέρω, αναφορικά με τη θέση του Γενικού Δ/ντή και λόγω της σπουδαιότητας της, θα πρέπει να καθορίζονται στον νόμο αυξημένα προσόντα (τίτλοι σπουδών, εξειδίκευση στο αντικείμενο της θέσης, άριστη γνώση τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας και τριετής τουλάχιστον θητεία ως Προϊσταμένου Δ/νσης συναφούς αντικειμένου), ούτως ώστε να στοιχειοθετείται επαρκώς το κριτήριο της καταλληλότητας και της «εμπειρίας» για την κατοχή της εν λόγω θέσης. Το ίδιο θα πρέπει να ισχύει και για την επιλογή σε θέση Γενικού Δ/ντή στελεχών του Π.Σ., όπου θα πρέπει να προβλέπεται κατ’ ελάχιστον ότι υποψήφιος θα μπορεί να είναι ανώτερος αξιωματικός του Π.Σ (από τον βαθμό του Πυράρχου και άνω) και να κατέχει όλα τα ανωτέρω προσόντα.
  Τα ανωτέρω θα πρέπει να προβλεφθούν, ούτως ώστε οι διατάξεις να συνάδουν με τις αρχές της καλής διακυβέρνησης και της χρηστής διοίκησης, που προβλέπονται στο νόμο για το Επιτελικό Κράτος (αρ. 19 Ν. 4622/2019).

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 20:57 | Δημήτριος Μπ.

  Αναφέρεται: υπάλληλοι οι οποίοι επιλέγονται από οποιαδήποτε εκ των τριών κατηγοριών προσωπικού της παρ. 2 του άρθρου 32, με αποκλειστικό κριτήριο την εμπειρία τους στο αντικείμενο της προς κάλυψη θέσης.
  Δεν προτιμούνται υπάλληλοι που είναι άρτια επιστημονικά καταρτισμένοι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και μεταπτυχιακό τίτλο στην την Ανάλυση και Διαχείριση Φυσικών και Ανθρωπογενών Καταστροφών ή και συναφών με την πολιτική προστασία, συνεκτιμώντας τα χρόνια εμπειρίας. Από μονή της η εμπειρία δεν μπορεί να διαχειριστεί τις ακραίες καταστάσεις της Πολίτικης Προστασίας δεδομένης της κλιματικής αλλαγής και όχι μόνο.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 02:58 | ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΖΙΝΗ

  Επί της παρ. 8 του αρ. 33:
  Με τη διάταξη αυτή καταλείπεται μεγάλη διακριτική ευχέρεια στον εκάστοτε Γενικό Γραμματέα Π.Π να ορίζει στις θέσεις Προϊσταμένων Δ/νσεων και Τμημάτων της Γενικής Δ/νσης Συντονισμού άτομα της αρεσκείας του, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Δ/ντή Συντονισμού, χωρίς να ακολουθούνται ορισμένα κριτήρια (πχ. συγκεκριμένα τυπικά προσόντα, γνώση ξένων γλωσσών ειδικά για τη Δ/νση Διεθνών Σχέσεων, προηγούμενη θητεία σε θέσεις ευθύνης κλπ). Αποκλειστικό κριτήριο θα αποτελεί η εμπειρία,η οποία θα κρίνεται βάσει ποιών κριτηρίων?
  Ουσιαστικά η επιλογή σε θέσεις ευθύνης θα είναι ανέλεγκτη.

 • 11 Ιανουαρίου 2020, 04:42 | Χαράλαμπος

  Προτείνεται, επειδή η Πυροσβεστική Ακαδημία και ειδικότερα η Σχολή Αξιωματικών ανήκει στην Ανώτατη εκπαίδευση και προς αποφυγή παρερμηνειών η παράγραφος (1γ) να τροποποιηθεί ως εξής:
  1γ. «Ο Γενικός Διευθυντής ορίζεται, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, είτε στέλεχος της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας κατηγορίας ΠΕ και βαθμού Α΄, είτε κατ’ ελάχιστο ανώτερος ή ανώτατος Αξιωματικός Γενικών Καθηκόντων του Πυροσβεστικού Σώματος, με επαρκή γνώση τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας. Απαραίτητο κριτήριο για την επιλογή του Γενικού Διευθυντή θεωρείται η αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέση Διευθυντή Διεύθυνσης με αρμοδιότητες συναφείς με τις αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Συντονισμού, ενώ συνεκτιμώνται, η κατοχή συναφών μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τίτλων σπουδών.»

 • 9 Ιανουαρίου 2020, 10:15 | ΕΥΓΕΝΙΑ

  Επί της παρ. 7: Το γραφείο κίνησης μεριμνά για τα οχήματα της ΓΓΠΠ. Ποιες είναι οι λοιπές υπηρεσίες που δεν διαθέτουν τμήμα αλλά εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του γραφείου?

 • 9 Ιανουαρίου 2020, 10:07 | ΕΥΓΕΝΙΑ

  Επί της παρ. 8: Το γεγονός ότι στα τμήματα, δ/νσεις της Γενικής Δ/νσης Συντονισμού προΐστανται με απόφαση ΓΓ υπάλληλοι με αποκλειστικό κριτήριο την εμπειρία, αντίκειται στο άρθρο 19 του Ν.4622/2019 που αναφέρεται στις αρχές τις νομιμότητας, διαφάνειας, αξιοκρατίες και επαγγελματισμού καθώς και στα άρθρα 1 και 84 έως 86 του Ν.3528/2007 όπως ισχύουν.

 • 9 Ιανουαρίου 2020, 10:15 | ΕΥΓΕΝΙΑ

  επί της παρ.9: Οι αρμοδιότητες τμημάτων, Δ/νσεων- διοικητικά θέματα (κλάδοι, ειδικότητες) καθορίζονται με βάση άρ. 20 του Ν. 4622/2019 με έκδοση Π.Δ. η οποία καθορίζει τον οργανισμό μιας Υπηρεσίας.

 • 8 Ιανουαρίου 2020, 20:04 | ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  1.γ. Οι Γενικοί Διευθυντές ορίζονται από το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, σε όλο το Δημόσιο.