Άρθρο 133 – Τιμητικές διακρίσεις αποστρατευόμενων Αξιωματικών

1. Οι Αντιστράτηγοι και Υποστράτηγοι Πυροσβεστικού Σώματος που υπηρέτησαν σε οργανικές θέσεις του βαθμού τους τουλάχιστον επί τρίμηνο διατηρούν τιμητικά τον τίτλο της θέσεώς τους και μετά την αποστρατεία τους, κατόπιν Αποφάσεως του αρμοδίου για την αποστρατεία τους Συμβουλίου, εφόσον η αποστρατεία τους δεν ενεργείται συνεπεία εγγραφής τους σε πίνακα αποστρατευτέων.
2. Η διατήρηση του τιμητικού τίτλου μνημονεύεται στο προεδρικό διάταγμα της αποστρατείας τους και οι διατηρούντες τον τίτλο του επιτίμου Αξιωματικοί, απολαμβάνουν τα αντίστοιχα προνόμια που προβλέπονται για τους Αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων.
3. Οι αναφερόμενοι στην παρ. 1 Αξιωματικοί αποστερούνται του τίτλου του επιτίμου (και τυχόν ειδικών προνομίων), εφόσον με απόφαση του αρμοδίου Συμβουλίου κριθεί ότι ασκούν εμπορικό ή βιοποριστικό επάγγελμα κατά τρόπο που δεν συμβιβάζεται με τις υποχρεώσεις, οι οποίες απορρέουν από τον τίτλο τους ή καταδικαστούν για πράξεις που αντιβαίνουν στην τιμή και την αξιοπρέπεια. Η κατά τα ανωτέρω αποστέρηση του τίτλου ενεργείται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.