Άρθρο 70 – Οδήγηση-Χειρισμός Πυροσβεστικών Οχημάτων-Μηχανημάτων

1. Μετά την παράγραφο 6 του άρθρου 36 του ν. 3801/2009 (Α΄163) η παράγραφος 7 αναριθμείται σε 8 και προστίθεται νέα παράγραφος 7, ως ακολούθως:
«7. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας επιτρέπεται η κατ’ εξαίρεση οδήγηση και χειρισμός από Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας μελών Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας ενταγμένων στο Μ.Ε.Ο.Π.Π., πυροσβεστικών οχημάτων, υδροφόρων και λοιπών οχημάτων, τα οποία φέρουν κρατικές πινακίδες – πινακίδες Μηχανήματος Έργου (ΜΕ) – πινακίδες Αγροτικού Μηχανήματος (ΑΜ), ή οποιεσδήποτε άλλες συμβατικές πινακίδες, και ανήκουν στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, για την αντιμετώπιση φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών ή άλλων λοιπών απειλών. Οι ανωτέρω Εθελοντές προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, αμισθί, άνευ έτερης αποζημίωσης ή άλλου τυχόν επιδόματος, ενώ για τη ρύθμιση ζητημάτων που ανακύπτουν συνεπεία τροχαίων ατυχημάτων, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 976/1979 (Α’ 236).
Για την έκδοση της ως άνω απόφασης οι ανωτέρω Εθελοντές απαιτείται:
α. Να διαθέτουν την ανάλογη άδεια οδήγησης (ενδεικτικά Β, Γ, Ε κ.α.).
β. Να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία το ειδικό Σχολείο του Κέντρου Εκπαίδευσης της Εθνικής Σχολής Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων της Γ.Γ.Π.Π., έχοντας λάβει την οικεία βεβαίωση χειρισμού πυροσβεστικών οχημάτων-μηχανημάτων.
Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Εθνικής Σχολής Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας δύναται να εκδίδει απόφαση έγκρισης οδήγησης και χειρισμού των παραπάνω οχημάτων κατόπιν σχετικής εισήγησης των Επιτροπών των παρ. 5 και 6 του άρθρου 13 του π.δ. 62/2018 (Α΄ 121)».
3. Μετά το τέλος του εδαφίου β’ της παραγράφου 6 του άρθρου 47 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74), προστίθεται εδάφιο γ’ ως ακολούθως:
«Η ανωτέρω αναβλητική αίρεση δεν εφαρμόζεται για τους Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας στους οποίους έχει χορηγηθεί η κατ’ εξαίρεση άδεια οδήγησης και χειρισμού οχημάτων και μηχανημάτων της παρ. 7 του άρθρου 36 του ν. 3801/2009, η διάρκεια της οποίας δύναται να ισχύει για το χρονικό διάστημα ισχύος της ιδιότητας του Εθελοντή Πολιτικής Προστασίας, υπό την ταυτόχρονη προϋπόθεση ότι η ανάλογη άδεια οδήγησης είναι σε ισχύ».
3. Με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος δύνανται να παραχωρούνται δωρεάν, κατά χρήση αποσυρθέντα οχήματα του Π.Σ. σε ενταγμένες Εθελοντικές Οργανώσεις στο Μ.Ε.Ο.Π.Π. οι οποίες υποστηρίζουν τη δράση της Δασοπυρόσβεσης. Το κόστος λειτουργίας, συντήρησης και ασφάλισης του παραχωρηθέντος εξοπλισμού, όπως και κάθε άλλο προκύπτον κόστος, καλύπτεται από τις οικείες Εθελοντικές Οργανώσεις. Σε περίπτωση λύσης ή διάλυσης των Εθελοντικών Οργανώσεων (ή διαγραφής τους από το Μ.Ε.Ο.Π.Π.), τα ως άνω οχήματα επιστρέφουν υποχρεωτικά στο Π.Σ. με ευθύνη των οργάνων διοίκησής τους.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 16:13 | Χαρης Κ.

  Στο 7 θα πρέπει να προστεθεί η παράγραφος γ)Οι οδηγοί-χειριστές πυροσβεστικών οχημάτων θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την εκπαίδευση στην Σχολή οδηγών – χειριστών πυροσβεστικών οχημάτων της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, καθώς και να έχουν λάβει ανάλογη εκπαίδευση και πιστοποίηση στη κατάσβεση πυρκαγιών της Σχολής Μετεκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 16:29 | ΣΕΔΙΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑ’Ι’ΑΣ

  Στη παράγραφο 7β που προβλέπει τη διαδικασία έκδοσης άδειας χειριστού αναφέρεται στη παράγραφο 5 και 6 του άρθρου 13 του π.δ. 62/2018 (Α΄ 121)
  «ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 62/2018
  ΦΕΚ 121/Α/9-7-2018
  Ρύθμιση θεμάτων έκδοσης Αδειών Ικανότητας Οδηγού – Χειριστή Υπηρεσιακών Οχημάτων – Μηχανημάτων του Πυροσβεστικού Σώματος και κυκλοφορίας αυτών.

  Δεδομένου ότι οι πιστοποιημένοι εθελοντές από τη Πυροσβεστική Ακαδημία έχουν εκπαιδευτεί βάση του προγράμματος σπουδών στη χρήση πυροσβεστικών αντλιών που φέρουν τα πυροσβεστικά οχηματα προτείνουμε:

  ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΟ

  Να προστεθεί άρθρο που να αναφέρει τα εξής:

  Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας οι ήδη πιστοποιημένοι εθελοντές Πολιτική Προστασίας για τη μεταβατική περίοδο μέχρι να ιδρυθεί η Εθνική Σχολή, δύναται να οδηγούν και να χειρίζονται πυροσβεστικά οχήματα που φερουν οποιασδήποτε κατηγοριας πινακίδες ( κρατικές, ΜΕ, ΑΜ, κλπ ) σύμφωνα με την ανάλογη κατηγορία διπλώματος που κατέχουν.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 15:33 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ

  Οι οδηγοί των πυροσβεστικών οχημάτων του Δήμου μας λαμβάνουν εδώ και 10 χρόνια άδεια κατ΄ εξαίρεση . Μέχρι την έναρξη της νέας αντιπυρικής είναι δυνατόν να περάσουν από σχολή και να λάβουν και άδεια χειριστή; Θα φτάσουμε να έχουμε πυροσβεστικά αυτοκίνητα χωρίς οδηγούς. Μιλάμε για πεπειραμένο προσωπικό με πολλές εργατοώρες σε καταστολή πυρκαγιών. Θα πρέπει να επαναεξεταστεί το θέμα. Για τους παλιούς οδηγούς που έχουν λάβει άδεια και έχουν συμμετάσχει σε συμβάντα να μη χρειάζονται τα παραπάνω. Για τους νέους να γίνονται κατά τόπους σχολεία πριν την αντιπυρική περίοδο για να υπάρχει επάρκεια οδηγών. Στο Δήμο μας έχουμε 50 πυροσβεστικά οχήματα με 60 εθελοντές οδηγούς και οι οδηγοί του Δήμου δεν ξεπερνούν του 12 και δεν γνωρίζουν χρήση πυροσβεστικών αντλιών . Θέλει μεγάλη προσοχή το θέμα.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 15:23 | WWF Ελλάς

  Κατόπιν των σχετικών επισημάνσεων και παρεμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν πριν την σύνταξη του παρόντος νομοσχεδίου, τακτοποιείται μια χρόνια εκκρεμότητα που αφορούσε στην δυνατότητα νόμιμης χρήσης από εθελοντές πυροσβεστικών οχημάτων με πινακίδες κυκλοφορίες ΜΕ ή ΑΜ που ανήκουν σε ΟΤΑ. Η παράγραφος 7β που προβλέπει τη διαδικασία έκδοσης άδειας χειριστού αναφέρεται στη παράγραφο 5 και 6 του άρθρου 13 του π.δ. 62/2018 ( ΦΕΚ Α΄ 121) «Ρύθμιση θεμάτων έκδοσης Αδειών Ικανότητας Οδηγού – Χειριστή Υπηρεσιακών Οχημάτων – Μηχανημάτων του Πυροσβεστικού Σώματος και κυκλοφορίας αυτών». Οι εθελοντές που έχουν λάβει βεβαίωση πιστοποίησης από τη Πυροσβεστική Ακαδημία τα τελευταία έτη, έχουν εκπαιδευτεί (σύμφωνα με το σχετικό πρόγραμμα εκπαίδευσης) στη χρήση πυροσβεστικών αντλιών που φέρουν τα πυροσβεστικά οχήματα. Προτείνεται για την μεταβατική περίοδο εφαρμογής του νόμου, προκειμένου να καταστεί άμεσα εφικτή η χρήση των οχημάτων, να προστεθεί παράγραφος που να αναφέρει τα εξής: «Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας οι εθελοντές Πολιτικής Προστασίας που διαθέτουν βεβαίωση πιστοποίησης από τη Πυροσβεστική Ακαδημία για τη μεταβατική περίοδο μέχρι να ιδρυθεί η Εθνική Σχολή, δύναται να οδηγούν και να χειρίζονται πυροσβεστικά οχήματα που φέρουν οποιασδήποτε κατηγορίας πινακίδες ( κρατικές, ΜΕ, ΑΜ) σύμφωνα με την ανάλογη κατηγορία διπλώματος που κατέχουν».

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 11:10 | Ομάδα Εθελοντικής Δράσης Χίου – ΟΜΙΚΡΟΝ

  Επί της § 3 , να προστεθεί το εξής :
  «Το κόστος λειτουργίας , συντήρησης και ασφάλισης των πυροσβεστικών , υδροφόρων και βοηθητικών οχημάτων που ανήκουν στην κυριότητα των Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας δύναται να καλύπτεται από τους Ο.Τ.Α. και τους Συνδέσμους αυτών»

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 10:16 | ΕΟΠΥΔ

  Στη παράγραφο 7β που προβλέπει τη διαδικασία έκδοσης άδειας χειριστού αναφέρεται στη παράγραφο 5 και 6 του άρθρου 13 του π.δ. 62/2018 (Α΄ 121)
  «ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 62/2018
  ΦΕΚ 121/Α/9-7-2018
  Ρύθμιση θεμάτων έκδοσης Αδειών Ικανότητας Οδηγού – Χειριστή Υπηρεσιακών Οχημάτων – Μηχανημάτων του Πυροσβεστικού Σώματος και κυκλοφορίας αυτών.

  Δεδομένου ότι οι πιστοποιημένοι εθελοντές από τη Πυροσβεστική Ακαδημία έχουν εκπαιδευτεί βάση του προγράμματος σπουδών στη χρήση πυροσβεστικών αντλιών που φέρουν τα πυροσβεστικά οχηματα προτείνουμε:

  ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΟ

  Να προστεθεί άρθρο που να αναφέρει τα εξής:

  Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας οι ήδη πιστοποιημένοι εθελοντές Πολιτική Προστασίας για τη μεταβατική περίοδο μέχρι να ιδρυθεί η Εθνική Σχολή, δύναται να οδηγούν και να χειρίζονται πυροσβεστικά οχήματα που φερουν οποιασδήποτε κατηγοριας πινακίδες ( κρατικές, ΜΕ, ΑΜ, κλπ ) σύμφωνα με την ανάλογη κατηγορία διπλώματος που κατέχουν.

  ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ
  ΑΜ ΓΓΠΠ 8/2015
  ΕΔΡΑ: ΘΕΡΙΑΝΟ ΠΑΤΡΩΝ
  ΝΟΜΟΣ: ΑΧΑΙΑΣ

 • 3 Ιανουαρίου 2020, 15:35 | Βασιλάρας Κυριάκος

  Θέλω να επισημάνω την αναγκαιότητα της αλλαγής των πινακίδων των Πυροσβεστικών οχημάτωνπου ανήκουν σε Ο.Τ.Α από ΜΕ σε ΚΗΗ για να μπορούν να οδηγηθούν από εθελοντές.

 • 3 Ιανουαρίου 2020, 13:17 | Καρανικολός Γεώργιος

  Επανέρχομαι πάλι στο γνωστό πρόβλημα που υπάρχει εδώ και χρόνια στην έκδοση πινακίδων κυκλοφορίας για όλα τα πυροσβεστικά οχήματα ιδιοκτησίας των Ο.Τ.Α.
  Δε μπορεί για πυροσβεστικά οχήματα ιδίου τύπου και ίδιας κατηγορίας κάποια να έχουν πινακίδες ΚΗΙ,ΚΗΗ,ΚΗΥ και άλλα να έχουν Μ.Ε. Πρέπει να καταλάβετε ότι εάν ένας Δήμος έχει κάποια πυροσβεστικά οχήματα με πινακίδες Μ.Ε δε θα μπορέσει να τα οδηγήσει κανείς οδηγός ακόμα και αν έχει κατηγορία άδειας οδήγησης Γ΄ . Φυσικά ούτε μέλη εθελοντικών οργανώσεων θα μπορέσουν αφού η κατηγορία Μ.Ε είναι ειδική κατηγορία και σπανίζουν οι χειριστές αυτού του είδους. Θεωρώ ότι είναι μεγάλο λάθος από πλευράς πολιτείας να μένουν ακινητοποιημένα πυροσβεστικά οχήματα με πινακίδες Μ.Ε αφού είναι αδύνατη η οδήγηση τους ή να τα οδηγούν οδηγοί με κίνδυνο να παρανομούν κάθε φορά. Και στη σκέψη προμήθειας ενός πυροσβεστικού οχήματος από το Δήμο μας ή δωρεάς από το εξωτερικό το γεγονός ότι θα πάρει πινακίδες Μ.Ε δε μας επιτρέπει να προχωρήσουμε.
  Συνοψίζοντας τα πυροσβεστικά οχήματα των Ο.Τ.Α πρέπει να έχουν πινακίδες τέτοιες ώστε να μπορούν να τα οδηγήσουν οδηγοί ανάλογης κατηγορίας άδειας οδήγησης και όχι να φέρουν πινακίδες Μ.Ε.

 • 1 Ιανουαρίου 2020, 13:44 | Ρατης Σπύρος

  Το χρόνιο πρόβλημα δεν είμαστε καλυμμένη