Άρθρο 10 – Πλαίσια Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών (Π.Δ.Ε.Α.)

1. Ο Εθνικός Μηχανισμός υποστηρίζεται επιχειρησιακά και λειτουργικά από τα Πλαίσια Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών (Π.Δ.Ε.Α.) (Emergency Management Frameworks E.M.Fs.). Τα Πλαίσια Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών:
α. Αποτελούν (δίχως να θίγεται κατά τα λοιπά η αυτοτέλεια τους), το σύνολο των (συν)αρμόδιων οργανικών μονάδων και Φορέων που διαθέτουν το κατάλληλο δυναμικό, υλικά και μέσα.
β. Σε κεντρικό επίπεδο, ενεργοποιούνται, είτε από τον Επικεφαλής του Εθνικού Μηχανισμού, είτε από τον Διοικητή Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του άρθρου 92 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134), ενώ, σε περιφερειακό επίπεδο, ενεργοποιούνται από τον κατά τόπο αρμόδιο Περιφερειακό Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας του άρθρου 93 του ν. 4623/2019. Η απόφαση ενεργοποίησης των Π.Δ.Ε.Α. καθορίζεται, ανά περίπτωση και επίπεδο έκτακτης ανάγκης (όπως αυτό ορίζεται στις παρ. 5επ. του άρθρου 18) και ανάλογα με τις φάσεις του κύκλου καταστροφής (πρόληψη, ετοιμότητα, κινητοποίηση και βραχεία αποκατάσταση), είτε καλύπτοντας τες με ενιαίο τρόπο, είτε ανταποκρινόμενη σε μία (ή κάποιες) από αυτές.
2. Στα Π.Δ.Ε.Α., οι περιπτώσεις ενεργοποίησης των οποίων προβλέπονται σε σχετικό Κατάλογο, ορίζονται Επικεφαλής, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για:
α. το συντονισμό των δράσεων και των ενεργειών τους.
β. τη συλλογή, επεξεργασία και διακίνηση πληροφοριών εκτίμησης διακινδύνευσης εκτάκτων αναγκών.
γ. την υποστήριξη του επιχειρησιακού σχεδιασμού και παρακολούθηση της υλοποίησης των δράσεων τους.
δ. τη διασύνδεση των κεντρικών και περιφερειακών Π.Δ.Ε.Α. μεταξύ τους.
3. Ο προσδιορισμός, η εξειδίκευση, η οριοθέτηση και οι περιπτώσεις ενεργοποίησης των Πλαισίων Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών του Καταλόγου Π.Δ.Ε.Α., οποιοδήποτε ζήτημα τήρησης και περιεχομένου αυτού, οι Φορείς, μονάδες και δομές λειτουργίας των Π.Δ.Ε.Α., η σύνθεση και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 08:24 | Δρόσος Θανάσης, Δντης ΠΠ, Περ. Ν. Αιγαίου

  Πράγματι είναι απαραίτητο να μπορεί να ενεργοποιεί τα ΠΔΕΑ ο Περιφερειάρχης ή ο Δήμαρχος, που είναι και Πρόεδροι των αντίστοιχων οργάνων, καθώς και ο Προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας, λόγω αρμοδιότητας.

 • 9 Ιανουαρίου 2020, 22:47 | cpexpert

  Ο προσδιορισμός, η εξειδίκευση, η οριοθέτηση και οι περιπτώσεις ενεργοποίησης των Πλαισίων Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών του Καταλόγου Π.Δ.Ε.Α., οποιοδήποτε ζήτημα τήρησης και περιεχομένου αυτού, οι Φορείς, μονάδες και δομές λειτουργίας των Π.Δ.Ε.Α., η σύνθεση και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΚΑΘΕ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΝΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΖΕΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΙΟΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

 • 8 Ιανουαρίου 2020, 18:11 | ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Είναι προκλητικό σε επίπεδο κεντρικό να μπορεί να μπορούν να ενεργοποιούνται τα Π.Δ.Ε.Α. από τον Επικεφαλής του Εθνικού Μηχανισμού, ενώ σε Περιφερειακό Επίπεδο να μη μπορεί ο Περιφερειάρχης ή και ο Δήμαρχος, που είναι και Πρόεδροι των αντίστοιχων οργάνων, καθώς και ο Προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας, όταν από το παρόν σχέδιο έχει ως αρμοδιότητα να
  α. Συντονίζει, κατά χωρική αρμοδιότητα, το έργο της πολιτικής προστασίας σχετικά με την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών, σύμφωνα με τις μεθόδους οργάνωσης,
  τα όργανα και την κατανομή αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος.
  δ. Αναλαμβάνει κάθε αναγκαία πρωτοβουλία, ενέργεια και δράση για τη συνδρομή του Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π. και των λοιπών εμπλεκόμενων Φορέων σε επίπεδο αναγνώρισης, εκτίμησης και ανάλυσης της επικινδυνότητας εκδήλωσης καταστροφών.
  Δεν μπορεί μια τέτοια αρμοδιότητα να αποτελεί ενέργεια ενός!