Άρθρο 131 – Εργασίες των Συμβουλίων

1. Στις συνεδριάσεις των Συμβουλίων Κρίσεων μετέχουν κάθε φορά όλα τα τακτικά μέλη που τα απαρτίζουν, και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, αναπληρώνονται από τα προβλεπόμενα αναπληρωματικά μέλη. Οι αποφάσεις των Συμβουλίων λαμβάνονται κατά πλειοψηφία.
2. Για τη νόμιμη σύνθεση των συμβουλίων Κρίσεων απαιτείται η έγκαιρη πρόσκληση προς συνεδρίαση όλων των τακτικών και αναπληρωματικών μελών. Ο Πρόεδρος κάθε Συμβουλίου δύναται να καλεί, κατά την κρίση του στις συνεδριάσεις, κάθε αρμόδιο Αξιωματικό για παροχή πληροφοριών.
3. Τα Συμβούλια εξετάζουν τα έγγραφα των Αξιωματικών που βρίσκονται στους ατομικούς τους φακέλους και αξιολογούν τα ουσιαστικά και ειδικά τυπικά προσόντα των κρινόμενων με βάση και την αιτιολογημένη προσωπική αντίληψη των μελών των Συμβουλίων και εγγράφουν αυτούς στους προβλεπόμενους πίνακες. Για κάθε συνεδρίαση τηρούνται πρακτικά στα οποία καταχωρίζονται οι αποφάσεις των Συμβουλίων και οι δυσμενείς κρίσεις αιτιολογούνται σαφώς, ορισμένως και επαρκώς. Η λήψη των αποφάσεων γίνεται με φανερή ψηφοφορία των μελών. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων των Συμβουλίων υπογράφονται από τα μέλη τους και το γραμματέα. Σε αυτά καταχωρίζεται υποχρεωτικά αιτιολογημένη η γνώμη της μειοψηφίας.
4. Εάν το Συμβούλιο δεν δύναται να διαμορφώσει γνώμη, λόγω έλλειψης ουσιωδών στοιχείων τα οποία προσδιορίζει ρητά στο οικείο πρακτικό, αναβάλλει την κρίση για νέα συνεδρίαση, που ορίζει εκ των προτέρων με ρητή πράξη του και η οποία δεν επιτρέπεται να απέχει από την προηγούμενη πέρα του διμήνου.
5. Κατά τη διενέργεια των τακτικών κρίσεων των Αξιωματικών ακολουθείται η κάτωθι διαδικασία: Συνέρχεται το Πρωτοβάθμιο Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων, κατόπιν δημοσιεύονται οι διοικητικές πράξεις που εκδίδονται σε εκτέλεση των αποφάσεων του, έπειτα συνέρχεται το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων, κατόπιν δημοσιεύονται οι διοικητικές πράξεις που εκδίδονται σε εκτέλεση των αποφάσεων του και, τέλος, συνέρχεται το Κατώτερο Συμβούλιο Κρίσεων.
6. Τα ως άνω Συμβούλια Κρίσεων ανασυγκροτούνται σε κάθε περίπτωση που καθίσταται αναγκαίο.

  • 13 Ιανουαρίου 2020, 17:27 | Νικόλαος Γ. Μπάλσης

    Να προστεθεί παράγραφος 7 ως ακολούθως: «7. Οι πρόεδροι των Συμβουλίων ανακοινώνουν την απόφαση του Συμβουλίου τους στους ενδιαφερόμενους, μετά την έκδοση της απόφασης και πριν τη λήξη της συνεδρίασης».