Άρθρο 142 – Προσφυγή του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη στο Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Κρίσεων

1. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη δύναται να προσφύγει στο δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Κρίσεων για δυσμενέστερη ή ευμενέστερη κρίση των Αξιωματικών στις περιπτώσεις που συντάσσονται πίνακες, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία υποβολής των πρακτικών των Συμβουλίων σ’ αυτόν.
2. Η προσφυγή του Υπουργού κοινοποιείται εγγράφως στους Αξιωματικούς που αφορά, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία άσκησης της. Οι Αξιωματικοί αυτοί δικαιούνται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση, να υποβάλουν εναντίον της προσφυγής του Υπουργού αίτηση-προσφυγή που διαβιβάζεται στο Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο, μαζί με την προσφυγή του Υπουργού.
3. Η προθεσμία και η άσκηση της προσφυγής του Υπουργού αναστέλλουν την εκτέλεση των αποφάσεων των Συμβουλίων για τους Αξιωματικούς στους οποίους αυτές αφορούν.