Άρθρο 129 – Σύνθεση των Συμβουλίων Κρίσεων

1.Τα Συμβούλια Κρίσεων συγκροτούνται για ένα (1) έτος από τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, ως εξής:
α. Κατώτερο Συμβούλιο: Απαρτίζεται από τον Αντιστράτηγο – Επιτελάρχη Πυροσβεστικού Σώματος ως πρόεδρο και δύο (2) Αρχιπυράρχους Γενικών Καθηκόντων ως μέλη. Ως αναπληρωματικά μέλη ορίζονται, αντίστοιχα, ένας (1) Υποστράτηγος Γενικών Καθηκόντων και δύο (2) Αρχιπύραρχοι Γενικών Καθηκόντων.
β. Ανώτερο Συμβούλιο: Απαρτίζεται από τον Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος, ως πρόεδρο, τον Αντιστράτηγο – Υπαρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος και έναν (1) Υποστράτηγο Γενικών Καθηκόντων ως μέλη. Ως αναπληρωματικά μέλη του Υπαρχηγού και του Υποστρατήγου Γενικών Καθηκόντων ορίζονται ο Αντιστράτηγος – Επιτελάρχης και ένας (1) Υποστράτηγος Γενικών Καθηκόντων.
γ. Πρωτοβάθμιο Ανώτατο Συμβούλιο: Απαρτίζεται από το Νομικό Σύμβουλο του Κράτους στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ως Πρόεδρο, έναν (1) Αντιστράτηγο του Στρατού Ξηράς και τον Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος ως μέλη. Ως αναπληρωματικά μέλη ορίζονται αντίστοιχα ένας (1) Νομικός Σύμβουλος του Κράτους και ένας (1) Αντιστράτηγος της ΕΛ.ΑΣ.
δ. Δευτεροβάθμιο Ανώτατο Συμβούλιο: Απαρτίζεται από το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ως Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης και έναν (1) Αντιπρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ως μέλη. Ως αναπληρωματικά μέλη ορίζονται, αντίστοιχα, ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. και ένας (1) Νομικός Σύμβουλος του Κράτους.
2. Οι συνεδριάσεις των παραπάνω Συμβουλίων γίνονται στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 09:09 | Π.Δ

  Εφόσον υπάρχει η αναγκαιότητα θέσπισης νέας σύγχρονης και αδιάβλητης διαδικασίας αξιολόγησης (δεν απορρέει από το άρθρο αυτό) προς βελτίωση της αντικειμενικότητας, στο πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο ανώτατο συμβούλιο να υπάρξει με αυτή την σύνθεση και ανεξάρτητη αρχή (με ψήφο) ως προς τον έλεγχο των προσόντων του κάθε κρινόμενου.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 20:47 | Νικόλαος Γ. Μπάλσης

  Αδικαιολόγητη, νομικά επισφαλής και αντισυνταγματική η μη πρόβλεψη αναπλήρωσης του κ. Αρχηγού στο Ανώτερο Συμβούλιο καθώς και στο Πρωτοβάθμιο Ανώτατο Συμβούλιο που κρίνει τις προσφυγές κατά του Ανώτερου Συμβουλίου. Με την υποχρεωτική συμμετοχή του κ.Αρχηγού παραβλάπτεται η αντικειμενικότητα της νέας κρίσης, διότι το ίδιο πρόσωπο πολύ πιθανώς να συμμετέχει και στην εξέταση της προσφυγής (παραβίαση της αρχής περί αμερόληπτης – δίκαιης κρίσης με άλλη σύνθεση).
  Αδικαιολόγητη και νομικά επισφαλής η μη πρόβλεψη εισηγητή (με ή χωρίς ψήφο) σε κανένα Συμβούλιο. Ποιος εισηγείται επί των θεμάτων? Ξεκινά η ψηφοφορία των μελών και του Προέδρου χωρίς καμία εισήγηση από κανέναν? Σύμφωνα με την παρ.12 του άρθρου 159 του ν.3528/2007 (Δημοσιουπαλληλικός Κώδικας), «Στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των Δημόσιων Υπηρεσιών και στα ΝΠΔΔ, ως εισηγητές ορίζονται οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών προσωπικού» . Επίσης, στην παρ. 3α (δδ) του άρθρου 30 του ν.4319/2016 «Εισηγητής ορίζεται ο προϊστάμενος της οικείας υπηρεσίας αρμόδιος για τα θέματα προσωπικού, με αναπληρωτή αυτόν που νομίμως τον αναπληρώνει στα υπηρεσιακά του καθήκοντα».
  Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης στο δευτεροβάθμιο ανώτατο συμβούλιο προτείνεται, λόγω της ετερόκλητης ιδιότητάς του, να αντικατασταθεί από έναν Αρχηγό ΠΣ ε.α. που έχει αποστρατευτεί τη τελευταία 10ετία (φέρει τον βαθμό του Στρατηγού ε.α.) τα στοιχεία του οποίου με τον αναπληρωτή του να προκύπτουν ύστερα από δημόσια κλήρωση.
  Προτείνεται η πρόβλεψη δυνατότητας ακρόασης των προσφυγέντων ενώπιον των δευτεροβαθμίων Συμβουλίων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και πριν τη λήψη της απόφασης.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 19:01 | Νικόλαος Γ. Μπάλσης

  Αδικαιολόγητη, νομικά επισφαλής και αντισυνταγματική η μη πρόβλεψη αναπλήρωσης του κ. Αρχηγού στο Ανώτερο Συμβούλιο καθώς και στο Πρωτοβάθμιο Ανώτατο Συμβούλιο που κρίνει τις προσφυγές κατά του Ανώτερου Συμβουλίου. Με την υποχρεωτική συμμετοχή του κ.Αρχηγού παραβλάπτεται η αντικειμενικότητα της νέας κρίσης, διότι το ίδιο πρόσωπο πολύ πιθανώς να συμμετέχει και στην εξέταση της προσφυγής (παραβίαση της αρχής περί αμερόληπτης – δίκαιης κρίσης με άλλη σύνθεση).
  Αδικαιολόγητη και νομικά επισφαλής η μη πρόβλεψη εισηγητή (με ή χωρίς ψήφο) σε κανένα Συμβούλιο. Ποιος εισηγείται επί των θεμάτων? Ξεκινά η ψηφοφορία των μελών και του Προέδρου χωρίς καμία εισήγηση από κανέναν? Σύμφωνα με την παρ.12 του άρθρου 159 του ν.3528/2007 (Δημοσιουπαλληλικός Κώδικας), «Στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των Δημόσιων Υπηρεσιών και στα ΝΠΔΔ, ως εισηγητές ορίζονται οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών προσωπικού». Επίσης, στην παρ. 3α (δδ) του άρθρου 30 του ν.4319/2016 «Εισηγητής ορίζεται ο προϊστάμενος της οικείας υπηρεσίας αρμόδιος για τα θέματα προσωπικού, με αναπληρωτή αυτόν που νομίμως τον αναπληρώνει στα υπηρεσιακά του καθήκοντα»
  Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης στο δευτεροβάθμιο ανώτατο συμβούλιο προτείνεται, λόγω της ετερόκλητης ιδιότητάς του, να αντικατασταθεί από έναν Αρχηγό ΠΣ ε.α. που έχει αποστρατευτεί την τελευταία 10ετία (φέρει τον βαθμό του Στρατηγού ε.α.) τα στοιχεία του οποίου με τον αναπληρωτή του να προκύπτουν ύστερα από δημόσια κλήρωση.
  Προτείνεται η πρόβλεψη δυνατότητας ακρόασης των προσφυγέντων ενώπιον των δευτεροβαθμίων Συμβουλίων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης πριν τη λήψη της απόφασης.