Άρθρο 59 – Προϋποθέσεις απόκτησης ιδιότητας Εθελοντή Πολιτικής Προστασίας

1. Τα μέλη των εθελοντικών οργανώσεων προκειμένου να λάβουν την ιδιότητα του Εθελοντή Πολιτικής Προστασίας, πρέπει να έχουν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα επί τουλάχιστον τριετία, ή υπήκοοι τρίτων χωρών που είναι κάτοχοι άδειας παραμονής επί μακρόν διαμένοντος.
β. Να μιλούν και να γράφουν με επάρκεια την ελληνική γλώσσα.
γ. Να μην διώκονται και να μην έχουν καταδικαστεί για εγκλήματα που αποτελούν κωλύματα για την πρόσληψη στο Δημόσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007).
δ. Να έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους και να μην υπερβαίνουν το εξηκοστό πέμπτο (65ο). Προκειμένου για υποστηρικτικές δράσεις το ως άνω όριο ηλικίας παρατείνεται έως το εβδομηκοστό (70ο) έτος.
ε. Να έχουν αποδεδειγμένα καλή σωματική και ψυχική υγεία που θα πιστοποιείται κατόπιν υποβολής γνωμάτευσης καλής γενικής ιατρικής κατάστασης από ιατρούς ειδικότητας παθολόγου, καρδιολόγου και ψυχιάτρου, δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας.
στ. Να έχουν λάβει την απαιτούμενη πιστοποιημένη εκπαίδευση και πιστοποίηση από την Σχολή Εθελοντών και Εθελοντικών Οργανώσεων της Ακαδημίας Πολιτικής Προστασίας.
2. Κάθε εθελοντής που πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις, εντάσσεται στο Μ.Ε. του Ε.Μ.Ε.Π.Π. και του αποδίδεται ατομικός, μοναδικός αριθμός μητρώου. Ο εθελοντής πολιτικής προστασίας δεν δύναται να είναι ταυτόχρονα μέλος σε περισσότερες από μια εθελοντικές οργανώσεις του Μ.Ε.Ο.Π.Π., ενώ, η ιδιότητα του Εθελοντή Πολιτικής Προστασίας διατηρείται σε περίπτωση μετακίνησης, από μια εθελοντική ομάδα του Μ.Ε.Ο.Π.Π. σε άλλη, καθώς και σε περίπτωση που η εθελοντική οργάνωση στην οποία ο εθελοντής είναι μέλος, διαλυθεί ή παύσει τις εργασίες της ή διαγραφεί από το Μ.Ε.Ο.Π.Π., εφόσον ενταχθεί εντός εξαμήνου, σε άλλη εθελοντική οργάνωση του Μ.Ε.Ο.Π.Π. Σε κάθε περίπτωση, η εθελοντική οργάνωση προς την οποία μετακινείται ο εθελοντής οφείλει να ενημερώνει άμεσα τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για τη σχετική μετακίνηση.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 17:35 | ΣΕΔΙΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑ’Ι’ΑΣ

  Σε ότι αφορά την § 2 :
  Αρκετές εθελοντικές οργανώσεις δρουν συνεχώς, με καθημερινές περιπολίες και με συνεχή παρουσία στους τομείς ευθύνης. Συνεπώς πρέπει να εξετάζεται συνολικά η δράση μιας οργάνωσης και όχι απλώς σε περίπτωση κινητοποίησης. Είναι επίσης λογικό οι εκθέσεις αυτές να συντάσσονται σε εξαμηνιαία βάση.
  Προτείνεται «εξαμηνιαίως» , αντί για μηνιαίως. ( για την αντιπυρική και τη χειμερινή περίοδο αντίστοιχα )

  Επίσης να κοινοποιείται στην Ε.Ο. το αποτέλεσμα της αξιολόγησης κάθε φορά που διενεργείται.

  Για την αξιολόγηση να συσταθεί τουλάχιστον τριμελής επιτροπή διότι με αυτό το τρόπο εγγυάται η αμεροληψία της αξιολόγησης

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 17:12 | ΣΕΔΙΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑ’Ι’ΑΣ

  Σε ότι αφορά το 1β προτείνεται :
  Η γλωσσομάθεια θα μπορεί να πιστοποιείται κι από την δυνατότητα το εκπαιδευμένου να επιτύχει στις γραπτές και προφορικές εξετάσεις για τις ανά περίπτωση δράσεις.

  Να προστεθεί στην § 1 στ το εξής :
  «ή να έχουν λάβει την απαιτούμενη πιστοποιημένη εκπαίδευση από την Πυροσβεστική Ακαδημία μεταξύ των ετών 2014 και 2019»

  Εφόσον έχει παρέλθει πενταετία εθελοντικής προσφοράς , ο εθελοντής Π.Π. θα λαμβάνει συμπληρωματική εκπαίδευση.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 13:34 | ΕΔΑΣΑ (Εθελοντές Δασοπυροπροστασίας Αττικής)

  Θα ήταν σκόπιμο να αναγνωριστούν οι πιστοποιήσεις των Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας που έχουν αποκτηθεί μέσω της διαδικασίας πιστοποίησης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και να μη γίνει όλη η εκπαίδευση εξ αρχής για όσους ήδη τις κατέχουν

  Εθελοντές Δασοπυροπροστασίας Αττικής (ΕΔΑΣΑ)

 • Στην Παράγραφο 1στ του Άρθρου 59 προτείνεται η εξής τροποποίηση:

  «…Να έχουν λάβει την απαιτούμενη πιστοποιημένη εκπαίδευση και πιστοποίηση από την Σχολή Εθελοντών και Εθελοντικών Οργανώσεων της Ακαδημίας Πολιτικής Προστασίας ή να είναι πιστοποιημένοι εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού…»

  Τεκμηρίωση:

  Λόγω της γεωγραφικής εξάπλωσης του ΕΕΣ καθώς και λόγω του μεγάλου πλήθους των εθελοντών του εγείρεται σοβαρό ζήτημα συμμετοχής των εθελοντών του ΕΕΣ στην εν λόγω ακαδημία. Εξάλλου, οι εθελοντές του ΕΕΣ ήδη προετοιμάζονται σε θέματα πολιτικής προστασίας και αντιμετώπισης καταστροφών στα κατά τόπους περιφερειακά τους τμήματα μέσα από τις ειδικές εκπαιδεύσεις της Υπηρεσίας Προετοιμασίας, Διαχείρισης και Αντιμετώπισης Καταστροφών του ΕΕΣ. Η συμμετοχή τόσων χιλιάδων εθελοντών του ΕΕΣ στην σχολή αυτή θα γίνει με αργό ρυθμό λόγω του μεγάλου αριθμού εθελοντών αλλά κυριότερα θα επιφέρει πολύ μεγάλη επιβάρυνση σε όσους εθελοντές κατοικούν εκτός Αττικής. Επιπλέον η επιβάρυνση με επιπλέον υποχρεώσεις εκπαίδευσης πέραν των σημερινών θα αποτελέσει σοβαρό αντικίνητρο συμμετοχής στους μελλοντικούς υποψήφιους εθελοντές που ο ΕΕΣ προσπαθεί να προσελκύσει. Συνολικά και τα 2 παραπάνω αποτελούν σοβαρό πλήγμα για την επιχειρησιακή ικανότητα του ΕΕΣ αλλά και για τη μελλοντική βιωσιμότητα του εθελοντικού του σώματος. Εξάλλου μέσα από μια τέτοια διαδικασία πιστοποίησης ενδεχομένως να πλήττεται η Θεμελιώδης Αρχή της Ανεξαρτησίας του Ερυθροσταυρικού Κινήματος η οποία αναφέρει πως: «Το Κίνημα είναι ανεξάρτητο. Οι Εθνικοί Σύλλογοι, ενώ είναι βοηθητικοί στις ανθρωπιστικές υπηρεσίες των κυβερνήσεων τους και υπόκεινται στους νόμους των χωρών τους, πρέπει πάντοτε να διατηρούν την αυτονομία τους έτσι ώστε να μπορούν να ενεργούν πάντοτε σύμφωνα με τις Αρχές του Κινήματος» την οποία και έχει αποδεχτεί η Ελλάδα τόσο με την προσχώρησή της στη Συνθήκη της Γενεύης όσο και με την αποδοχή του καταστατικού του ΕΕΣ στο οποίο επίσης αναφέρεται.
  Σύμφωνα με τα παραπάνω, επειδή μια τέτοια υποχρέωση πλήττει τους χιλιάδες εθελοντές του ΕΕΣ, επειδή πλήττει σοβαρά τη μελλοντική δυνατότητα του οργανισμού για προσέλκυση νέων εθελοντών σε πανελλαδικό επίπεδο και επειδή ο οργανισμός πρέπει να λειτουργεί με ένα βαθμό ανεξαρτησίας, είναι σημαντικό να εξαιρεθούν όλοι οι πιστοποιημένοι εθελοντές του ΕΕΣ από τις υποχρεώσεις αυτής της παραγράφου.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 11:11 | Στυλιανός Βερνίκος

  Στο άρθρο 59,παρ.1ε γίνεται σαφής αναφορά στην καλή σωματική υγεία και πως αυτή πιστοποιείται.
  Εκτιμώ οτι αυτό δημιουργεί ζήτημα διάκρισης και αφήνει εκτός εθελοντικής δράσης ΑΜΕΑ,άτομα με κινητικά προβλήματα,προβλήματα όρασης, κ.λ.π, με αποτέλεσμα την ευθεία προσβολή των δικαιωμάτων ισοτιμίας και ελευθερίας δράσης και έκφρασης.
  Αυτό δεν συνάδει με τις δημοκρατικές αντιλήψεις περί κράτους δικαίου μιας σύγχρονης κοινωνίας.
  Κανείς δεν πρέπει να εξαιρείται από την εθελοντική προσφορά.Οι συνάνθρωποι μας αυτοί μπορούν να παρέχουν συγκεκριμένες υπηρεσίες με άριστο τρόπο στο πεδίο των επικοινωνιών, του εφοδιασμού,της καταγραφής κ.λ.π.
  Παρακαλώ για την άμεση επανόρθωση τις συγκεκριμένης αναφοράς.
  Με εκτίμηση
  Στέλιος Βερνίκος
  Δημιουργός και επιστημονικός υπεύθυνος του ΠΡΟΤΕΚΤΑ.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 11:02 | ΕΟΠΥΔ

  Σε ότι αφορά το 1β προτείνεται :
  Η γλωσσομάθεια θα μπορεί να πιστοποιείται κι από την δυνατότητα το εκπαιδευμένου να επιτύχει στις γραπτές και προφορικές εξετάσεις για τις ανά περίπτωση δράσεις.

  Να προστεθεί στην § 1 στ το εξής :
  «ή να έχουν λάβει την απαιτούμενη πιστοποιημένη εκπαίδευση από την Πυροσβεστική Ακαδημία μεταξύ των ετών 2014 και 2019»

  Εφόσον έχει παρέλθει πενταετία εθελοντικής προσφοράς , ο εθελοντής Π.Π. θα λαμβάνει συμπληρωματική εκπαίδευση.

  ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ
  ΑΜ ΓΓΠΠ 8/2015
  ΕΔΡΑ: ΘΕΡΙΑΝΟ ΠΑΤΡΩΝ
  ΝΟΜΟΣ: ΑΧΑΙΑΣ

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 10:13 | Ομάδα Εθελοντικής Δράσης Χίου – ΟΜΙΚΡΟΝ

  Σε ότι αφορά την § 1 β :
  Πως πιστοποιείται η επάρκεια ομιλίας και γραφής της ελληνικής γλώσσας

  Να προστεθεί στην § 1 στ το εξής :
  «ή να έχουν λάβει την απαιτούμενη πιστοποιημένη εκπαίδευση από την Πυροσβεστική Ακαδημία μεταξύ των ετών 2014 και 2019»

  Εφόσον έχει παρέλθει πενταετία εθελοντικής προσφοράς , ο εθελοντής Π.Π. θα λαμβάνει συμπληρωματική εκπαίδευση.

 • Επειδή ο κύριος όγκος ενεργών εθελοντών είναι ηλικίας 50-55plus (λόγω περισσότερου ελεύθερου χρόνου, συνταξιοδότησης κλπ) προτείνουμε η εθελοντική τους θητεία να λήγει όπως στα εργάσιμα έτη στην ηλικία των 68 ετών και μετά από αυτήν, με την προϋπόθεση ότι είναι εκπαιδευμένοι και σε καλή φυσική κατάσταση να συνεχίζουν το εθελοντικό τους έργο!

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 22:05 | Δίκτυο Εθελοντικών Ομάδων Υμηττού

  §δ. Δεδομένου ότι η νόμιμη ηλικία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου είναι πλέον τα συμπληρωμένα 17 έτη, και στο πλαίσιο της προώθησης του εθελοντισμού πολιτικής προστασίας στη Νέα Γενιά, προτείνουμε το όριο για να γίνε κανείς εθελοντής πολιτικής προστασίας να είναι ομοίως 17, με συναίνεση γονέων/κηδεμόνων.
  §ε. Να προβλεφθεί κάλυψη των εξετάσεων για ανασφάλιστους.
  §στ. Δεδομένου ότι ήδη από το 2014 λειτουργούσε σύστημα πιστοποίησης από την Πυροσβεστική Ακαδημία για τα αντικείμενα της Δασοπροστασίας και Δασοπυρόσβεσης και ότι ο χρόνος των εθελοντών είναι πολύτιμος, θεωρούμε ότι πρέπει να προστεθεί η φράση «ή να έχουν πιστοποιηθεί από την Πυροσβεστική Ακαδημία μεταξύ των ετών 2014 και 2019».

  Οι παρατηρήσεις αυτές στο Νομοσχέδιο «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, Αναδιάρθρωση της ΓΓΠΠ, Αναβάθμιση Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας, Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις» συμφωνήθηκαν ομόφωνα μετά από διεξοδική συζήτηση από τις ακόλουθες Εθελοντικές Οργανώσεις, μέλη του Δικτύου Εθελοντικών Ομάδων Υμηττού:

  Δασοπροστασία Παπάγου Χολαργού
  Εθελοντική Δασοπροστασία Δήμου Καισαριανής
  Κέντρο Προστασίας Δασων και Φυσικού Περιβάλλοντος Βύρωνα
  Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας και Πυρόσβεσης Ηλιούπολης
  Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας και Πυρασφάλειας Βάρης

 • Σε ότι αφορά το 1β προτείνεται :
  Η γλωσσομάθεια θα μπορεί να πιστοποιείται κι από την δυνατότητα το εκπαιδευμένου να επιτύχει στις γραπτές και προφορικές εξετάσεις για τις ανά περίπτωση δράσεις.

  Να προστεθεί στην § 1 στ το εξής :
  «ή να έχουν λάβει την απαιτούμενη πιστοποιημένη εκπαίδευση από την Πυροσβεστική Ακαδημία μεταξύ των ετών 2014 και 2019»

  Εφόσον έχει παρέλθει πενταετία εθελοντικής προσφοράς , ο εθελοντής Π.Π. θα λαμβάνει συμπληρωματική εκπαίδευση.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 18:03 | ΕΝΩΣΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΡΤΑΣ (SZ6ARTA)

  ΕΝΩΣΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΡΤΑΣ (SZ6ARTA)
  Αριθμός Καταστατικού / Ημερομηνία Επικ/σης Καταστατικού: 170/11-07-2011
  Ενταγμένη στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας,
  με Αριθμό Μητρώου : 11/2011

  Άρθρο 68. Οι ραδιοερασιτέχνες προβλέπεται να συνδράμουν στις τηλεπικοινωνίες (δες και άρθρο 57 παρ. 3α του εν λόγω σχεδίου νόμου). Οι ραδιοερασιτεχνικοί σύλλογοι προβλέπεται να/και εγκαθιστούν αναμεταδότες και επαναλήπτες, οι οποίοι προφανώς και θα χρησιμοποιηθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης που θα συνδράμουν. {δες άρθρο 17 παρ. 2.4 της Υ.Α. Αριθμ. 38200/1136/11 (ΦΕΚ 1969 Β/2-9-2011) καθώς και αρθ. 18 και αρ. 26 παρ.1, τροποπ. με την Υ.Α. αρ. 10800/310/13 (ΦΕΚ 648 Β/21-3-2013)}.
  Οι ποιο κατάλληλες θέσεις εγκατάστασης για τους αναμεταδότες και επαναλήπτες, είναι οι κορυφές των βουνών. Για να αδειοδοτηθούν οι αναμεταδότες και επαναλήπτες των ραδιοερασιτεχνικών συλλόγων, μεταξύ άλλων δικαιολογητικών είναι και η παραχώρηση της θέσης – χώρου της εγκατάστασής τους από τον ιδιοκτήτη της θέσης – χώρου {δες άρθρο 26 παρ. 2.4 της Υ.Α. Αριθμ. 38200/1136/11 (ΦΕΚ 1969 Β/2-9-2011) τροποπ. με την Υ.Α. αρ. 10800/310/13 (ΦΕΚ 648 Β/21-3-2013)}. Προφανώς οι ποιο συνήθεις ιδιοκτήτες των κορυφών των βουνών είναι το δημόσιο ή οι ΟΤΑ (δήμοι). Να προβλέπεται (με το εύλογο μέτρο) υποχρέωση του δημοσίου και των ΟΤΑ να παραχωρούν τον αναγκαίο χώρο στις κορυφές των βουνών που είναι ιδιοκτήτες συνιδιοκτήτες κλπ., προκειμένου να αδειοδοτηθούν και να εγκατασταθούν οι αναμεταδότες και επαναλήπτες (με τις κεραίες τους και τα παρελκόμενα τους), των ραδιοερασιτεχνικών συλλόγων. {δες στην Υ.Α. Αριθμ. 38200/1136/11 (ΦΕΚ 1969 Β/2-9-2011) το άρθρο 26 παρ. 1 (… επ’ ωφελεία του κοινωνικού συνόλου) και παρ. 6 που παραπέμπει στο άρθρο 15 αυτής}. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα είναι εφικτό να αξιοποιηθούν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους οι αναμεταδότες και επαναλήπτες αφού δεν θα είναι στις ποιο κατάλληλες θέσεις ή δεν θα εγκατασταθούν γιατί δεν θα υπάρχει θέση που να προσφέρεται για το σκοπό αυτό (σε σπίτι στον κάμπο δεν έχει νόημα).

 • 11 Ιανουαρίου 2020, 14:29 | Κούτσιας Κων/νος

  Να έχουν λάβει την απαιτούμενη πιστοποιημένη εκπαίδευση και πιστοποίηση από την Σχολή Εθελοντών και Εθελοντικών Οργανώσεων της Ακαδημίας Πολιτικής Προστασίας.

  Προτείνουμε να παραμείνει ως έχει το άρθρο 118 του ν. 4249/14, που συμπλήρωνε το άρθρο 14 του 3013/02, ως εξής: “Άρθρο 14Γ Εκπαίδευση Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας παρ3. Στην περίπτωση των τηλεπικοινωνιών αρκεί ως πιστοποίηση της εκπαίδευσης η άδεια ραδιοερασιτέχνη που δίδεται κατόπιν εξετάσεων από το Υπουργείο ΨΗΠΕΤΕ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 2801/2000 (Α’46), όπως ισχύει και στις κείμενες κάθε φορά διατάξεις»
  Επιπλέον προτείνω οι Ραδιοερασιτέχνες να εκπαιδεύονται με σεμινάρια και πρακτικές ασκήσεις τηλεπικοινωνιών Εκτάκτων Αναγκών που θα υλοποιούνται από τους Ραδιοερασιτεχνικούς συλλόγους, σε συνεργασία με την σχολή Εθελοντικών Οργανώσεων της Ακαδημίας Πολιτικής Προστασίας και να συμμετέχουν στις ασκήσεις που διεξάγονται από κρατικούς και άλλους πιστοποιημένους φορείς σε επίπεδο τηλεπικοινωνιών.

 • 11 Ιανουαρίου 2020, 10:07 | ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ

  Σε θετική κατεύθυνση κινούνται οι προϋποθέσεις για την λήψη της ιδιότητας του Εθελοντή, ιδίως όσον αφορά τις υπό στοιχεία γ) , δ) και ε). Αντιθέτως, προβληματισμό εγείρει η υπό στοιχείο στ) προϋπόθεση, η εφαρμογή της οποίας προϋποθέτει την παροχή πιστοποιημένης εκπαίδευσης από την Σχολή Εθελοντών και Εθελοντικών Οργανώσεων της Ακαδημίας Πολιτικής Προστασίας. Είναι άγνωστο που, πότε και πώς θα λειτουργήσει η ανωτέρω Σχολή και εάν θα μπορέσει να παράσχει εκπαίδευση σε ραδιοερασιτέχνες και μάλιστα σε πανελλήνιο επίπεδο. Υπενθυμίζεται πάντως ότι η προβλεπόμενη από το άρθρο 14Γ του ν. 3013/2002 (μετά την εισαγωγή του με το ν. 4249/2014) Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας, ουδέποτε συστήθηκε και λειτούργησε…..

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 22:49 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΑΝΙΚΙΩΤΗΣ SV1HER

  στ. Να έχουν λάβει την απαιτούμενη πιστοποιημένη εκπαίδευση και πιστοποίηση από την Σχολή Εθελοντών και Εθελοντικών Οργανώσεων της Ακαδημίας Πολιτικής Προστασίας.

  Προτείνουμε να παραμείνει ως έχει το άρθρο 118 του ν. 4249/14, που συμπλήρωνε το άρθρο 14 του 3013/02, ως εξής: “Άρθρο 14Γ Εκπαίδευση Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας παρ3. Στην περίπτωση των τηλεπικοινωνιών αρκεί ως πιστοποίηση της εκπαίδευσης η άδεια ραδιοερασιτέχνη που δίδεται κατόπιν εξετάσεων από το Υπουργείο ΨΗΠΕΤΕ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 2801/2000 (Α’46), όπως ισχύει και στις κείμενες κάθε φορά διατάξεις»
  Επιπλέον προτείνω οι Ραδιοερασιτέχνες να εκπαιδεύονται με σεμινάρια και πρακτικές ασκήσεις τηλεπικοινωνιών Εκτάκτων Αναγκών που θα υλοποιούνται από τους Ραδιοερασιτεχνικούς συλλόγους, σε συνεργασία με την σχολή Εθελοντικών Οργανώσεων της Ακαδημίας Πολιτικής Προστασίας και να συμμετέχουν στις ασκήσεις που διεξάγονται από κρατικούς και άλλους πιστοποιημένους φορείς σε επίπεδο τηλεπικοινωνιών.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 13:42 | ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ

  στ. Να έχουν λάβει την απαιτούμενη πιστοποιημένη εκπαίδευση και πιστοποίηση από την Σχολή Εθελοντών και Εθελοντικών Οργανώσεων της Ακαδημίας Πολιτικής Προστασίας.

  Προτείνουμε να παραμείνει ως έχει το άρθρο 118 του ν. 4249/14, που συμπλήρωνε το άρθρο 14 του 3013/02, ώς εξής: “Άρθρο 14Γ Εκπαίδευση Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας παρ3. Στην περίπτωση των τηλεπικοινωνιών αρκεί ως πιστοποίηση της εκπαίδευσης η άδεια ραδιοερασιτέχνη που δίδεται κατόπιν εξετάσεων από το Υπουργείο ΨΗΠΕΤΕ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 2801/2000 (’46),Α όπως ισχύει και στις κείμενες κάθε φορά διατάξεις» ,
  Επιπλέον προτείνουμε οι Ραδιοερασιτέχνες να εκπαιδεύονται σε σεμινάρια και πρακτικές ασκήσεις τηλεπικοινωνιών Εκτάκτων Αναγκών που θα υλοποιούνται από τους Ραδιοερασιτεχνικούς συλλόγους, σε συνεργασία με την σχολή Εθελοντικών Οργανώσεων της Ακαδημίας Πολιτικής Προστασίας και να συμμετέχουν στις ασκήσεις που διεξάγονται από κρατικούς φορείς σε επίπεδο τηλεπικοινωνιών.

 • 9 Ιανουαρίου 2020, 22:33 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ

  Αξιότιμε κ. Υπουργέ

  σχετικά με το άρθ. 59 παρ 1 παρ. «στ. Να έχουν λάβει την απαιτούμενη πιστοποιημένη εκπαίδευση και πιστοποίηση από την Σχολή Εθελοντών και Εθελοντικών Οργανώσεων της Ακαδημίας Πολιτικής Προστασίας.»
  έχω να παρατηρήσω ότι :

  Δεν είναι στν πράξη δυνατόν όλοι οι Εθελοντές που ζούν και στα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδος να μεταβαίνουν στις εγκαταστάσεις της Ακαδημίας. Αυτό θα αποτελέσει αντικίνητρο και παράγοντα δραματικής μείωση του εθελοντισμού. Θα προκληθεί αποτέλεσμα αντίθετο με το Ν/Σ.

  Για να επιτευχθούν ευνοϊκές συνθήκες και κίνητρα για την εκπ/ση αυτή των Εθελοντών πρέπει κατά τη γνώμη μου να υπάρχουν Σχολές/ Αποκεντρωμένα Παραρτήματα της Ακαδημίας σε κάθε Περιφέρεια της Χώρας.
  Αν εκεί η εκπαίδευση είναι μιας ημέρας, να καλύπτονται τα έξοδα μεταβάσεως.
  Αν είναι πολυήμερη, να καλύπτονται επιπλεον με αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια: η διαμονή καθώς και μια ημερήσια αποζημίωση στους ελεύθερους επαγγελματίες, στους εργοδότες ιδιωτικών υπαλλήλων και σε ορισμένες άλλες κατηγορίες, που θα κριθούν ευλόγως δικαιούχοι από το Υπουργείο σας.

  Με εκτίμηση
  ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ
  Δικηγόρος παρ΄ Αρείω Πάγω
  Εκπ/κος Πολιτικών Επιστημών ΠΕ 78
  Εφ Ανθλγος (ΦΠΖ) ΣΕΑΝ Σερρών
  Πτυχ. Ραδιοερασιτέχνης SV7ERA