Άρθρο 32 – Διάρθρωση – Προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

1. Η Γ.Γ.Π.Π. διαρθρώνεται διοικητικά, ως εξής:
α. Γενική Διεύθυνση Συντονισμού.
β. Αυτοτελής Διεύθυνση Διοίκησης και Υποστήριξης.
γ. Αυτοτελής Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης και Προγραμματισμού.
2. Η Γ.Γ.Π.Π. στελεχώνεται με Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, από:
α. Πολιτικό προσωπικό, που είναι τακτικοί δημόσιοι υπάλληλοι, και διακρίνεται σε Μόνιμο και Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.).
β. Ένστολο προσωπικό, που προέρχεται είτε με διάθεση από το Πυροσβεστικό Σώμα και την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.), είτε με απόσπαση από το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή (ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.) και τις Ένοπλες Δυνάμεις.
γ. Πολιτικό προσωπικό που προέρχεται με απόσπαση από τους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.
3. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ύστερα από πρόταση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, δύνανται οι τακτικοί υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας να διατίθενται για λόγους υπηρεσιακού συμφέροντος και σε θέσεις συναφούς αντικειμένου, σε δομές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
4. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Προστασίας του Πολίτη και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, δύναται να υπάγονται στη Γ.Γ.Π.Π. Φορείς ή Υπηρεσίες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ή άλλων Υπουργείων και να ρυθμίζονται όλα τα οργανωτικά, λειτουργικά και υπηρεσιακά ζητήματα που προκύπτουν από την υπαγωγή αυτή.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 15:46 | WWF Ελλάς

  Υπάρχει ανοιχτό το θέμα των κριτηρίων, των γνώσεων και των προσόντων που πρέπει απαραίτητα να διαθέτουν οι Διευθυντές και οι Τμηματάρχες της ΓΓΠΠ προκειμένου να φέρουν εις πέρας μια σύνθετη αποστολή που δεν είναι μια απλή διεκπεραιωτή κρατική λειτουργία αλλά ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο και δυναμικό αντικείμενο. Για παράδειγμα ως σήμερα η Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων, Εθελοντισμού και Εκπαίδευσης δεν έχει στελεχωθεί με στελέχη που να κατανοούν, να έχουν τις ικανότητες και την διάθεση να διαχειριστούν με επιτυχία τα ζητήματα εκπαίδευσης, εποπτείας και καθοδήγησης του εθελοντικού δυναμικού παρά τις προτάσεις που έχουν γίνει κατά το παρελθόν. Είναι λοιπόν κρίσιμο να γίνει αναδιανομή ρόλων για το υπάρχον προσωπικό και θέσπιση συγκεκριμένων γνωστικών και εμπειρικών ικανοτήτων για τα νέα στελέχη τα οποία δεν θα προέλθουν από ένα απλό πρόγραμμα κινητικότητας στο Δημόσιο Τομέα.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 13:37 | ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΖΗΝΗ

  Επί της παρ. 3: Οι πολιτικοί υπάλληλοι της ΓΓΠΠ διέπονται από τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007). Κατά συνέπεια θα πρέπει να ισχύουν οι μορφές και διαδικασίες μετακίνησης που προβλέπονται σε αυτόν (απόσπαση, μετάταξη κλπ). Στην περίπτωση που θα διατίθενται σε άλλες υπηρεσίες του Υ.ΠΡΟ.ΠΟ,για να διασφαλίζεται ότι η μετακίνηση τους δεν θα είναι αναγκαστική και επιλεκτική, αυτό θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά κατόπιν αίτησής τους. Να προστεθεί στη διάταξη η φράση » κατόπιν αίτησής τους».

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 11:05 | Αλέξης Κουρελής-MSc Διαχείριση Κινδύνων-Καταστροφών

  Προτείνεται να συμπληρωθεί το υπάρχον κείμενο της παραγράφου 2β, ως εξής:

  «2. Η Γ.Γ.Π.Π. στελεχώνεται με Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, από:
  β. Ένστολο προσωπικό, που προέρχεται είτε με διάθεση από το Πυροσβεστικό Σώμα και την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ), είτε με απόσπαση από το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή (ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ), είτε με μετάθεση από τις Ένοπλες Δυνάμεις. Το υπόψη προσωπικό απαιτείται να κατέχει αποδεδειγμένα τίτλο σπουδών-εξειδίκευση και εμπειρία σχετιζόμενα με το αντικείμενο και τους σκοπούς της πολιτικής προστασίας. Ο χρόνος διάθεσης ή απόσπασης ή μετάθεσης του υπόψη προσωπικού στη Γ.Γ.Π.Π (3 χρόνια με δυνατότητα ανανέωσης), λογίζεται κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και επιπλέον σε ότι αφορά τις Ένοπλες Δυνάμεις ως χρόνος άσκησης διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας για τον βαθμό που το προσωπικό κατέχει.»

  Σχόλια τεκμηρίωσης υποβληθείσας πρότασης:
  1.Η πρόταση αφορά την τοποθέτηση στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π), εξειδικευμένου στο αντικείμενο της Πολιτικής Προστασίας ένστολου προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, και καθίσταται προφανώς συμφέρουσα για την εύρυθμη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της Γ.Γ.Π.Π, ειδικότερα σε ότι αφορά την ολιστική αντιμετώπιση και διαχείριση των κινδύνων και των καταστροφών.Οι Ένοπλες Δυνάμεις αποτελούν αναμφισβήτητα πολύ σοβαρό επιχειρησιακό βραχίονα της κρατικού μηχανισμού για την εκτέλεση αποστολών διαχείρισης κινδύνων και αντιμετώπισης καταστροφών, ως εκ τούτου είναι εξαιρετικά σημαντικό να υφίσταται εξειδικευμένος εκπρόσωπός τους στη Γ.Γ.Π.Π.

  2.Ο χρόνος υπηρεσίας των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων στη Γ.Γ.Π.Π (στο επιτελείο ή στο Ε.Σ.ΚΕ.ΔΙ.Κ), ακριβώς επειδή αφορά θέσεις ευθύνης με σοβαρές αρμοδιότητες στις οποίες περιλαμβάνεται η άσκηση διοίκησης (πχ των Μονάδων του Ε.Σ.ΚΕ.ΔΙ.Κ), είναι απαραίτητο να λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και ως χρόνος άσκησης διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας στο βαθμό που τα στελέχη κατέχουν. Ο χρόνος διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας αποτελεί τυπικό προσόν για την προαγωγή των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων στον επόμενο βαθμό σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν.3883/2010. Σε αντίθετη περίπτωση, η επιλογή και απόσπαση/μετάθεση στη Γ.Γ.Π.Π σχετικού με το αντικείμενο της Πολιτικής Προστασίας εξειδικευμένου προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, θα λειτουργεί ανασταλτικά για την προαγωγή τους στον επόμενο βαθμό. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την ανάγκη συχνής εναλλαγής τους με νέους άλλους (πριν την περάτωση της 3ετίας), γεγονός το οποίο με τη σειρά του θα καταστήσει την στελέχωση της Γ.Γ.Π.Π με προσωπικό των Ε.Δ ως μη ελκυστική ή/και αδύνατη για το προσωπικό που κατέχει τα απαραίτητα προσόντα και ταυτόχρονα ως μη συμφέρουσα για την εύρυθμη λειτουργία της Γ.Γ.Π.Π και τον ευαίσθητο τομέα της αντιμετώπισης και διαχείρισης των κινδύνων και των καταστροφών.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 20:55 | Χαράλαμπος

  Προτείνεται η παράγραφος 2β να τροποποιηθεί ως εξής:
  β. Ένστολο προσωπικό, που προέρχεται είτε με διάθεση από το Πυροσβεστικό Σώμα και την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.), είτε με απόσπαση από το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή (ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.) καθώς και κατάλληλο προσωπικό από τις Ένοπλες Δυνάμεις ως σύνδεσμοι». Ο ορισμός προσωπικού από τις Ένοπλες Δυνάμεις απευθείας στην Γ.Γ.Π.Π. και όχι μόνο ως σύνδεσμοι με αυτήν για απλοποίηση των διαδικασιών μεταξύ της Γ.Γ.Π.Π. και των Ενόπλων Δυνάμεων, ίσως δεν συνάδει με τα καθήκοντα που δύναται να εκτελούν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων σε Ειρηνική Περίοδο. Κατά τη γνώμη πρέπει να υπάρχει ρητή αναγραφή ότι τα στελέχη αυτά δύνανται να διαχειριστούν συμβάντα Πολιτικής Προστασίας και τα δεδομένα που πιθανόν να περιέλθουν σε αυτούς, τα οποία δυνητικά μπορεί να αποτελούν στοιχεία Προανάκρισης.

 • 9 Ιανουαρίου 2020, 11:09 | ΕΥΓΕΝΙΑ

  Επί της παρ. 3: Οι πολιτικοί υπάλληλοι που υπηρετούν στην ΓΓΠΠ ακολουθούν τα όσα ορίζονται στο μέρος δ- κεφ. Α- ΚΕΦ. Β, του Ν. 3528/2007. Συνεπώς δεν μπορούν να διατίθενται αλλά να μετακινούνται κατόπιν επιθυμίας τους, να μετατίθενται, να αποσπώνται και να μετατάσσονται.

 • 3 Ιανουαρίου 2020, 21:11 | Αντώνης Γ

  Θα πρέπει να διορθώσετε τη «στελέχωση» σε οτι αφορά τους εντεταλμένους συμβούλους (Υπεύθυνους επιχειρησιακούς Πολιτικής Προστασίας)πολιτικής προστασίας που σήμερα είναι άμισθοι και που έχουν την ευθύνη για τους μόνιμους υπαλλήλους η τους συμβασιούχους της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου οι οποίοι έχουν μισθό. Από τη στιγμή που η θέση ευθύνης απαιτεί να είσαι εκεί πάντα 7 μέρες την εβδομάδα 24ωρες το 24ωρο για οτιδήποτε προκύψει,να ελέγχεις το προσωπικό να είσαι εσύ που θα δώσεις τν εντολή για το οτιδήποτε κάνουν,να είσαι εσύ που θα πρέπει να ελέγξεις τν περιοχή σου για το τ χρειάζεται και να προετοιμαστείς για χειμώνα καλοκαίρι με αποτέλεσμα να απουσιάζεις από τν εργασία συχνά πυκνά με κίνδυνο να τν χάσεις για κάτι που έχει τεράστιες απαιτήσεις χωρίς να σου εξασφαλίζει τίποτα.