Άρθρο 06 – Διαβάθμιση Κατάστασης Ετοιμότητας

Ο Εθνικός Μηχανισμός ενεργοποιείται κλιμακούμενος ανάλογα με την κατάσταση ετοιμότητας, η οποία διαβαθμίζεται ως εξής:

α. Κατάσταση συνήθους ετοιμότητας (Green Code): Οι εμπλεκόμενοι σε δράσεις πολιτικής προστασίας Φορείς επαγρυπνούν, κατόπιν προειδοποίησης για την περίπτωση εκδήλωσης ήπιας διακινδύνευσης συμβάντος, ή κινητοποίησης, κατόπιν εκδήλωσης χαμηλής επικινδυνότητας συμβάντος, ελέγχοντας τη διαθεσιμότητα σε ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα και εφαρμόζουν τα κατά περίπτωση σχέδια και μνημόνια ενεργειών.

β. Κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας (Yellow Code): Οι εμπλεκόμενοι Φορείς αυξάνουν την ετοιμότητά τους κατόπιν εκδήλωσης (ή  προειδοποίησης) μέσης επικινδυνότητας συμβάντος και ενεργοποιούνται συγκεκριμένα Πλαίσια Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών (Π.Δ.Ε.Α.).

γ. Κατάσταση επιφυλακής (Orange Code): Οι εμπλεκόμενοι Φορείς εξαντλούν τα μέτρα ετοιμότητας και τίθενται σε επιφυλακή, επαυξανόμενοι σε στελέχωση, ύστερα από εκδήλωση  αυξημένης επικινδυνότητας συμβάντος ή προειδοποίησης για πάσης φύσεως απειλή.

δ. Κατάσταση κινητοποίησης (Red Code): Eνεργοποιείται αμέσως μετά την εκδήλωση καταστροφικού φαινομένου, ή, σε περίπτωση σοβαρής πιθανότητας επέλευσης καταστροφής ή πάσης φύσεως απειλής. Ο Εθνικός Μηχανισμός τίθεται σε πλήρη κινητοποίηση, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα και δρομολογούνται δράσεις βραχείας αποκατάστασης, αρωγής και υποστήριξης για τη μετρίαση των επιπτώσεων καταστροφής.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 15:50 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΦΥΛΑΚΉ
  Στο άρθρο 06 καλείτε σε επιφυλακή το Πυροσβεστικό προσωπικό χωρίς να υπάρχουν έκτακτες ανάγκες που δημιουργήθηκαν από συμβάν.
  Σε αντίθεση με το Άρθρο 24 του π.δ.210/1992 που αναφέρει ότι : «επιφυλακή καλείτε το Πυροσβεστικό προσωπικό για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που μπορούν να δημιουργηθούν από συμβάντα για τα οποία έχει αρμοδιότητα επέμβασης το Πυροσβεστικό Σώμα…» σε ότι αφορά την ετοιμότητα του Πυροσβεστικού προσωπικού, (εκ του συντάγματος) θεωρείτε ότι βρίσκετε σε διατεταγμένη υπηρεσία όταν κρίνετε αναγκαία η επέμβαση του.

  ΠΡΌΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΦΥΛΑΚΉ
  Η άσκοπη επιβολή σε απλήρωτη εργασία του υπαλλήλου λόγο έλλειψης προσωπικού είναι παράνομη και άδικη, διότι η επάνδρωση των υπηρεσιών είναι υποχρέωση της πολιτείας.
  Με αυτή την διάταξη οι πυροσβέστες θα εργάζονται για υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα, πέρα του ωραρίου, χωρίς καμία αποζημίωση.
  Γι’ αυτό το λόγο ζητάμε για το επιπλέον χρόνο εργασίας να προβλεπτή χρηματική αποζημίωση, όπως όλους του εργαζόμενους του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.
  ΕΥΠΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 19:20 | Κοσμάς Σ.

  Στη Διαβάθμιση Κατάστασης Ετοιμότητας θα μπορεί να συνδράμει ένα Σύστημα Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων (Decision Support System – DSS), το οποίο θα επικουρεί στο έργο του τη Γ.Γ.Γ.Π. Ιδιαίτερα σχετικά με τα φαινόμενα δασικών πυρκαγιών, στο σύστημα αυτό θα μπορούν να εισάγονται δεδομένα μετεωρολογικά, δασικής καύσιμης ύλης, γεωμορφολογικά, κοινωνιολογικά, συγκοινωνιολογικά, ανθρωπίνων πόρων, κρίσιμων υποδομών κλπ.