Άρθρο 65 – Υποχρεώσεις εργοδοτών των εργαζόμενων Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας

1. Οι Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας που υπηρετούν ως υπάλληλοι του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., κρατικών Ν.Π.Ι.Δ., Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού ή εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα και κινητοποιηθούν, απασχοληθούν ή αξιοποιηθούν με την ιδιότητά τους ως Εθελοντές στην αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, δικαιούνται υποχρεωτικής, ισόχρονης άδειας απουσίας από την κύρια απασχόλησή τους, η οποία δεν συνυπολογίζεται στο συνολικό χρόνο της προβλεπόμενης κανονικής ετήσιας άδειας. Για τη λήψη της εν λόγω άδειας, απαιτείται η χορήγηση βεβαίωσης του κατά τόπο Περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας, στην οποία θα περιγράφεται με σαφήνεια ο χρόνος απασχόλησης και η φύση των ανατεθειμένων καθηκόντων.
2. Ο χρόνος συμμετοχής στις δράσεις της προηγούμενης παραγράφου, λογίζεται ως χρόνος απασχόλησης στην κύρια εργασία του Εθελοντή, με όλα τα εργασιακά δικαιώματα που απορρέουν από αυτή, πλην της υποχρέωσης καταβολής αμοιβής από τον εργοδότη. Στην περίπτωση αυτή, οι ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και του εργαζομένου Εθελοντή καλύπτονται, από τον φορέα κύριας απασχόλησης του (για Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., κρατικά Ν.Π.Ι.Δ. ή Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού) και από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, στην περίπτωση απασχόλησης του στον ιδιωτικό τομέα.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 16:54 | Χρήστος Κεής

  Με κριτήριο την ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ του εθελοντικού τομέα της πολιτικής προστασίας η δημιουργία λογικών κινήτρων για την εμπλοκή των πολιτών είναι απαραίτητη.

  Εργασιακή διευκόλυνση
  -Σε υπάλληλους δημοσίου ή φορέων που εμπίπτουν στο δημόσιο να δίνεται η κατά προτεραιότητα δυνατότητα απόσπασης(ή μετάθεσης εφόσον προβλέπεται) του εθελοντή σε περιοχή κοντά στην βάση επιχειρήσεων της οργάνωσης στην οποία υπάγεται.
  Σκοπός : Η αμεσότητα της επέμβασης σε περιστατικά απειλητικά για την ανθρώπινή ζωή και περιουσία και συγκέντρωση ανθρώπινου δυναμικού άμεσα ακόμα και όταν οι συνθήκες είναι αντίξοες και οι μετακινήσεις δύσκολες ή αδύνατες και η ηθική ικανοποίηση του εθελοντή ότι έχει στοιχειώδη υποστήριξη από το κράτος στο έργο του.
  Προϋπόθεση: η ιδιότητα Εθελοντή για πάνω από δυο έτη και η καταγραμμένη εμπλοκή του σε δράσεις της οργάνωσής του στο διάστημα αυτό. (για αποφυγή κατάχρησης της προσωρινής εγγραφής σε μία οργάνωση και παροχή κινήτρου για την μακροχρόνια εμπλοκή του εθελοντή).

  -Να προβλέπεται χορήγηση ειδικής άδειας και στις προγραμματισμένες εκπαιδεύσεις/ασκήσεις των κρατικών φορέων στις οποίες καλούνται να συμμετέχουν οι Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας καθώς και στα συντονιστικά όργανα όπως προϋπάρχει στον νόμο 4249/2014 παρ.14Ζ καθώς και για επιμορφώσεις ή πραγματοποίηση επιμορφώσεων προς τρίτους με σκοπό την αύξηση ικανότητας της κοινωνίας στη διαχείριση καταστροφικών συμβάντων(πχ επιμορφώσεις για σεισμούς ή πρώτες βοήθειες σε σχολεία) .
  Η Βεβαίωση συμμετοχής στην εκπαίδευση/επιχείρηση να χορηγείται από τον/την επικεφαλής Πολιτικής Προστασίας του Δήμου ή της Περιφέρειας, ή τον/την επικεφαλής του Κρατικού Φορέα διαχείρισης του συμβάντος/εκπαίδευσης.
  – Η περικοπή μισθού αντιβαίνει την όλη προσπάθεια αναβάθμισης δημιουργώντας τεράστια προβλήματα στο ήδη οικονομικά επιβαρυμένο εθελοντή που πληρώνει μόνος του εκπαίδευση και εξοπλισμό. Είναι σαφές ότι πρέπει να απομακρυνθεί σαν όρος αν θέλουμε να έχουμε εκπαιδευμένα άτομα στο πεδίο την ώρα που τα χρήματα δεν μετράνε.
  Προτείνεται η κανονική καταβολή αμοιβής για δημόσιους φορείς (ούτως ή άλλως ο υπάλληλος εργάζεται ακόμα και πέραν του πραγματικού του ωραρίου σε κάλυψη κρατικής ανάγκης μεγαλύτερης σπουδαιότητας από τα καθημερινά του καθήκοντα) και στον ιδιωτικό τομέα φορολογική απαλλαγή του ισόποσου της αμοιβής του εθελοντή για τον εργοδότη για κανονική καταβολή της. Ώστε να δημιουργηθεί και κίνητρο στον εργοδότη να ενισχύσει το εθελοντικό έργο. Επίσης προτείνεται μία συμβολική προκαθορισμένη αμοιβή σε αυτεπάγγελτους ή άνεργους ανά ημέρα εμπλοκής σε συμβάν.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 15:46 | WWF Ελλάς

  Τα έμμεσα οικονομικά κίνητρα είναι εξαιρετικά σημαντικά για την ανάπτυξη και διατήρηση του εθελοντικού δυναμικού. Δυστυχώς παρατηρείται και σε αυτό το νομοσχέδιο η ίδια διστακτικότητα όπως και στο παρελθόν για την θέσπιση πιο ισχυρών κινήτρων. Εξακολουθεί να μην προβλέπεται αποζημίωση σε περίπτωση απώλειας εισοδήματος (ειδικά για εθελοντές ελεύθερους επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενους) ή η απαγόρευση απόλυσης από εργοδότη κατά την διάρκεια κινητοποίησης του εθελοντικού δυναμικού. Η απώλεια εισοδήματος θα πρέπει να συνδέεται όχι μόνο με τις ημέρες κινητοποίησης ή εκπαίδευσης αλλά και με την περίπτωση ατυχήματος (άρθρο 69). Επανέρχονται επομένως οι ελλείψεις και οι γενικότητες που ίσχυαν και στους δύο προηγούμενους νόμους και οι οποίες λειτουργούν ουσιαστικά ως αντικίνητρο εθελοντικής συμμετοχής. Δεν ακολουθείται το παράδειγμα άλλων χωρών όπως η Ρουμανία όπου προβλέπεται η αποζημίωση των δαπανών που πραγματοποίησε ο εθελοντής κατά την διάρκεια της κινητοποίησης, την αποζημίωση για απώλεια εισοδήματος κατά την περίοδο κατά την οποία συμμετέχει σε συμβάν ή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, δωρεάν ετήσιο ιατρικό έλεγχο, δωρεάν χρήση για τα μέσα μαζικής μεταφοράς (με αντίστοιχη για την χώρα μας πρόβλεψη για μη πληρωμή τελών κυκλοφορίας και διοδίων για τα εθελοντικά πυροσβεστικά οχήματα). Στην Πορτογαλία προβλέπεται ως και 15 ημέρες άδεια με πλήρη αποζημίωση εισοδήματος για να συμμετέχουν οι εθελοντές σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 10:45 | Ομάδα Εθελοντικής Δράσης Χίου – ΟΜΙΚΡΟΝ

  Προτείνεται η θέσπιση κινήτρων , όπως εξειδικευμένα προσόντα : λ.χ. Πρώτες Βοήθειες, Πυρασφάλεια κλπ, ή προτεραιότητα σε κάποιες παροχές προς ανέργους π.χ. κατασκηνώσεις, σεμινάρια, εισιτήρια ΜΜΜ και θεαμάτων, φορολογικές ελαφρύνσεις.

 • Η χορήγηση βεβαίωσης χρόνου απασχόλησης του εθελοντή από τον συντονιστή της πληγείσας περιοχής προς όλους είναι ένα ακόμη επιπρόσθετο βάρος στο δύσκολο έργο του συντονισμού όλων μας. Πρέπει να βρεθεί μια άλλη λύση παροχής βεβαίωσης απασχόλησης.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 20:12 | ΚΩΣΤΑΣ SV6RDE

  Άρθρο 65. παρ. 1: Δεν είναι σαφές για ποιο χρονικό διάστημα είναι αυτή η άδεια. Προφανώς είναι για καλύψει νομικά την απουσία του υπαλλήλου κατά το διάστημα της κινητοποίησης και όχι με την έννοια της τιμητικής άδειας. Θα υπάρξουν παρερμηνείες. Να γίνει ποιο σαφής η διατύπωση και ο σκοπός της άδειας αυτής. Δεν προβλέπει το χρονικό διάστημα για την Εκπαίδευση (δες άρθρο 51 παρ. 1στ., άρθρο 60 και άρθρο 61 του εν λόγω σχεδίου νόμου).

  Άρθρο 65. παρ. 2 : (…. πλην της υποχρέωσης καταβολής αμοιβής από τον εργοδότη.) δηλαδή ο εργαζόμενος δεν θα πληρωθεί. Θα χάσει και αυτό το πενιχρό του εισόδημα. Και προφανώς ο ιδιωτικός τομέας δεν θα πληρώσει την άδεια του εργαζομένου για αυτό τον σκοπό. Στην περίπτωση όπου είναι υπάλληλοι του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., κρατικών Ν.Π.Ι.Δ., Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού θα αφαιρεθούν από την μισθοδοσία τους ; είναι άδεια χωρίς αποδοχές και για αυτούς; Γιατί; Αυτοί οι υπάλληλοι ανήκουν στο κράτος με την ευρεία έννοια του όρου. Δηλαδή συνάδελφοί τους (με την ευρεία έννοια του όρου) σε άλλη υπηρεσία (ή και από την ίδια υπηρεσία και από τη ίδια αίθουσα ακόμα, που θα εμπλακούν με άλλη ιδιότητα) για το ίδιο συμβάν θα πληρωθούν και αυτοί όχι; Δηλαδή το ελληνικό κράτος θέλει ευκαιρία και δικαιολογία για να μην πληρώσει; (αργίες και ώρες μη εργασίας να μην τις πληρώσει στους εθελοντές όπου είναι υπάλληλοι του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., κρατικών Ν.Π.Ι.Δ., Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού. Αλλά και τις ημέρες και ώρες εργασίας;) Δηλαδή ο υπάλληλος εθελοντής που δεν τον τοποθετήσανε στο γραφείο της πολιτικής προστασίας δεν θα πληρωθεί, αλλά ο συνάδελφός του που τον τοποθετήσανε στο γραφείο πολιτικής προστασίας θα πληρωθεί!!!! Και υπερωρίες θα πληρωθεί!!! Και εκτός έδρας θα πληρωθεί!!! Μάλλον είναι θέμα εξυπνάδας. Ο άλλος υπάλληλος που θα πληρωθεί είναι ποιο έξυπνος!!! Ή μήπως ο εργοδότης (κράτος) είναι ποιο έξυπνος;

 • Προτείνεται η θέσπιση κινήτρων , όπως εξειδικευμένα προσόντα : λ.χ. Πρώτες Βοήθειες, Πυρασφάλεια κλπ, ή προτεραιότητα σε κάποιες παροχές προς ανέργους π.χ. κατασκηνώσεις, σεμινάρια, εισιτήρια ΜΜΜ και θεαμάτων, φορολογικές ελαφρύνσεις.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 03:55 | Βασίλης Χριστοφοριδης

  Οι ελεύθεροι επαγγελματίες;

 • 11 Ιανουαρίου 2020, 14:59 | Κούτσιας Κων/νος

  Να υπάρξει αντίστοιχη πρόβλεψη αποζημίωσης και για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και όχι μόνο για τους εργαζόμενους με υπαλληλική σχέση.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 23:15 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΑΝΙΚΙΩΤΗΣ SV1HER

  Να υπάρξει αντίστοιχη πρόβλεψη αποζημίωσης και για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και όχι μόνο για τους εργαζόμενους με υπαλληλική σχέση.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 13:14 | ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ

  Να υπάρξει αντίστοιχη πρόβλεψη αποζημίωσης και για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και όχι μόνο για τους εργαζόμενους με υπαλληλική σχέση.

 • 9 Ιανουαρίου 2020, 22:44 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ

  Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

  Σχετικά με την αιτιολογία των αδειών απουσίας του αρθ. 65 επισημαίνω ότι αυτές απαιτούνται και :
  «για απασχόληση των Εθελοντών σε ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ή ΑΣΚΗΣΕΙΣ που πραγματοποιούνται ύστερα από νόμιμη πρόσκληση του Περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας»,

  φράση που προτείνω να προσταθεί στο τελικό κείμενο.

  Με εκτίμηση

  ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ
  Δικηγόρος παρ΄ Αρείω Πάγω
  Εκπ/κος Πολιτικών Επιστημών ΠΕ 78
  Εφ Ανθλγος (ΦΠΖ) ΣΕΑΝ Σερρών
  Πτυχ. Ραδιοερασιτέχνης SV7ERA

 • 8 Ιανουαρίου 2020, 22:35 | ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  «Για τη λήψη της εν λόγω άδειας, απαιτείται η χορήγηση βεβαίωσης του κατά τόπο Περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας, στην οποία θα περιγράφεται με σαφήνεια ο χρόνος απασχόλησης και η φύση των ανατεθειμένων καθηκόντων.»
  Πυρκαγιά στη Δράμα, κινητοποιούνται 10 εθελοντικές ομάδες με 10 μέλη η κάθε μια και ο Συντονιστής από την Κομοτηνή θα χορηγήσει βεβαιώσεις ατομικές, όπου θα περιγράφεται με σαφήνεια ο χρόνος απασχόλησης και η φύση των ανατεθειμένων καθηκόντων για τον καθένα…
  Και καλοκαίρι καθημερινά δεκάδες συμβάντα σε όλους του νομούς….
  Τη βεβαίωση θα πρέπει να την παρέχει η Πολιτική Προστασία του Δήμου ή της Περιφέρειας σε συνεργασία με τον επικεφαλής Αξιωματικό του συμβάντος.

 • 3 Ιανουαρίου 2020, 16:55 | Δημήτριος SV2GWY

  Νομίζω ότι στατιστικά οι Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας είναι κατά σειρά πλήθους:

  Ιδ.Υπάλληλοι, Άνεργοι, Ελ.Επαγγελματίες, φοιτητές, Δημ.Υπάλληλοι.

  Αναφέρεστε όμως μόνο στις 2 περιπτώσεις και ειδικά στους Δημοσίους Υπαλλήλους.

  Δώστε κίνητρα και στις υπόλοιπες 3 κατηγορίες Εθελοντών να επιβραβευθούν από την όποια απασχόλησή τους:

  Στους ανέργους πχ το προσόν της εξειδίκευσης στο βιογραφικό τους πχ Πρώτες Βοήθειες, Πυρασφάλεια κλπ, ή προτεραιότητα σε κάποιες παροχές ανέργων πχ κατασκηνώσεις, σεμινάρια, εισητήρια ΜΜΜ, θεαμάτων κλπ

  Στους Ελεύθερους Επαγγελματίες-Επιχειρηματίες φορολογικές ελαφρύνσεις, παροχές πχ σε κατασκηνώσεις, εισητήρια ΜΜΜ, θεαμάτων κλπ

  κ.ο.κ

 • 2 Ιανουαρίου 2020, 15:07 | Αριστοτέλης Μηλιαράς

  Πρόβλεψη με σαφή αναφορά για 1 ημέρα άδειας τουλάχιστον για συμμέτοχή του εθελοντή σε 1 τουλάχιστον άσκηση ετοιμότητας το ετος.