Άρθρο 35 – Διάρθρωση – Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης και Προγραμμάτων

1. Στη Γ.Γ.Π.Π. συστήνεται Αυτοτελής Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης και Προγραμμάτων, που είναι αρμόδια για το χειρισμό των θεμάτων υλικοτεχνικής και πληροφορικής υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα που έχουν τις κάτωθι αρμοδιότητες:
α. Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης.
β. Τμήμα Προγραμματισμού.
Α. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για:
α. Την οργάνωση, λειτουργία, συντήρηση, ανάπτυξη, ασφάλεια και βελτίωση δικτύων, συστημάτων τηλεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών συσκευών και τηλεοπτικοακουστικών μέσων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
β. Τη διασφάλιση της ηλεκτρονικής διασύνδεσης με Επιχειρησιακά Κέντρα και Υπηρεσίες πολιτικής προστασίας σε Περιφέρειες και Δήμους.
γ. Την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων διαχείρισης έκτακτης ανάγκης και τη συμβατότητα τους με τα υπόλοιπα συστήματα πληροφορικής και επικοινωνιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
δ. Την συντήρηση και την εύρυθμη λειτουργία των υποδομών του κτιρίου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
ε. Τη λειτουργία του συναγερμού και του συστήματος πυρασφάλειας.
στ. Τη συντήρηση κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων στα οποία στεγάζεται η Γ.Γ.Π.Π.
ζ. Τη συντήρηση, επισκευή, διάθεση και έλεγχο της χρήσης των οχημάτων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
η. Την αξιοποίηση και τεχνική υποστήριξη των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών για τους σκοπούς της πολιτικής προστασίας σε συνεργασία με τις λοιπές Διευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
θ. Την τεχνική υποστήριξη των αποστολών στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.
Β. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
Το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για:
α. Την ανάπτυξη, υποστήριξη και διαχείριση των κεντρικών συστημάτων πληροφορικής και των εν γένει δικτύων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
β. Την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, διαχείριση, συντήρηση, υποστήριξη και διαθεσιμότητα των Η/Υ, των περιφερειακών και των αναλώσιμων αυτών καθώς και των λοιπών μηχανών γραφείου που εντάσσονται στα συστήματα πληροφορικής, καθώς και μεριμνούν για την απρόσκοπτη λειτουργία τους.
γ. Την εγκατάσταση, συντήρηση, υποστήριξη και διαθεσιμότητα των ενεργών στοιχείων των δικτύων δεδομένων και της διάθεσης δικτυακής υποδομής.
δ. Την κατά περίπτωση ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση, υποστήριξη και διαθεσιμότητα των εφαρμογών και υπηρεσιών λογισμικού.
ε. Το συντονισμό δράσεων για την συνεχή, ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
στ. Την τεχνική υποστήριξη των χρηστών.
ζ. Την εκπαίδευση και τη διάθεση εκπαιδευτών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις, για την υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης σε θέματα νέων λογισμικών.
η. Την εισήγηση και σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών για το υλικό και το λογισμικό των Πληροφοριακών Συστημάτων, σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες Διευθύνσεις και τη διαβίβαση αυτών για τη διενέργεια διαγωνισμών και τη σύνταξη συμβάσεων.
θ. Την ασφάλεια, την ολοκλήρωση, την ομοιομορφία και τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων πληροφορικής.
ι. Την υποστήριξη διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων και την προσαρμογή τους στα ευρωπαϊκά πρότυπα.
ια. Τη συμμόρφωση των δράσεων της, σύμφωνα με την Πολιτική Ασφάλειας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
2. Στις Αυτοτελείς Διευθύνσεις της Γ.Γ.Π.Π. και στα Τμήματα και Γραφεία αυτών, προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, οι οποίοι επιλέγονται και τοποθετούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3528/2007 (Α’ 26), όπως ισχύει.

 • 11 Ιανουαρίου 2020, 04:48 | Χαράλαμπος

  Προτείνεται για το «Α. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ» η τροποποίηση των υποπαραγράφων (α) & (β) ως εξής:

  Το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για:
  α. Την οργάνωση, λειτουργία, συντήρηση, ανάπτυξη, ασφάλεια και βελτίωση δικτύων, συστημάτων τηλεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών συσκευών και τηλεοπτικοακουστικών μέσων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, καθώς και την εξασφάλιση της εφεδρικότητας σε περίπτωση βλάβης ή ασύμμετρης απειλής.
  β. Τη διασφάλιση της ηλεκτρονικής διασύνδεσης με Επιχειρησιακά Κέντρα και Υπηρεσίες πολιτικής προστασίας σε Περιφέρειες και Δήμους, εξασφαλίζοντας την εφεδρικότητα σε περίπτωση βλάβης ή ασύμμετρης απειλής.

 • 9 Ιανουαρίου 2020, 11:23 | ΕΥΓΕΝΙΑ

  Επί της παρ. 1β: αναφέρεται τμήμα προγραμματισμού το οποίο αναφέρεται και στην Δ/νση Τεχνικών Έργων και Περιβάλλοντος.