Άρθρο 29 – Αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

1. Η Γ.Γ.Π.Π.:
α. Επεξεργάζεται, σχεδιάζει, καθορίζει και παρακολουθεί την εφαρμογή της πολιτικής στον τομέα της πολιτικής προστασίας. Στο πλαίσιο αυτό, μεριμνά, προωθεί και συντονίζει τις διαδικασίες για τη διαμόρφωση της Εθνικής Πολιτικής Μείωσης Κινδύνου Καταστροφών, εισηγείται την έγκρισή της στη Διυπουργική Επιτροπή Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας και παρακολουθεί και ελέγχει την εφαρμογή αυτής σε εθνικό επίπεδο.
β. Προωθεί και συντονίζει τις διαδικασίες για τη διαμόρφωση του Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με την Εθνική Πολιτική Μείωσης Κινδύνου Καταστροφών, επεξεργάζεται τις σχετικές προτάσεις, εισηγείται την έγκρισή του στη Διυπουργική Επιτροπή Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας, παρακολουθεί και ελέγχει την εφαρμογή του.
γ. Παρακολουθεί την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας και προβαίνει σε έλεγχο της εφαρμογής του σε συνεργασία με τους αρμόδιους Φορείς και Υπηρεσίες.
δ. Καταρτίζει, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους κρατικούς Φορείς, το πρόγραμμα προμηθειών όλων των μηχανικών υλικών και μέσων, που είναι αναγκαία για την Πολιτική Προστασία της Χώρας, με βάση τον Εθνικό Σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας.
4. Προωθεί την εφαρμοσμένη έρευνα, μελέτη και επεξεργασία θεμάτων αρμοδιότητάς της που αφορούν στους τομείς πρόληψης, ετοιμότητας, αντιμετώπισης και αποκατάστασης από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές και πάσης φύσεως απειλές. Στο πλαίσιο αυτό:
α. Συνεργάζεται με την επιστημονική και ερευνητική κοινότητα, τα ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα της Χώρας και με δημόσιους και ιδιωτικούς Φορείς, με σκοπό την αξιοποίηση γνώσεων, δεξιοτήτων και προϊόντων εφαρμοσμένης έρευνας και καινοτομίας.
β. Αξιοποιεί, εγκρίνει και χρηματοδοτεί Προγράμματα Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Τεχνολογίες εφαρμοσμένης έρευνας και μελέτες για την υποστήριξη του σχεδιασμού πολιτικής προστασίας και την ενημέρωση του πληθυσμού.
5. Έχει την ευθύνη τήρησης Ειδικού Φακέλου Καταστροφής για κάθε μεγάλης έντασης καταστροφή στον οποίο περιέχονται τα στοιχεία του συνόλου των ενεργειών, στο πλαίσιο του αντίστοιχου σχεδιασμού, για την αντιμετώπιση των καταστροφών κατά την εκδήλωση των φαινομένων, καθώς και για την αποκατάσταση των ζημιών. Στον ίδιο φάκελο εμπεριέχονται εκθέσεις απολογισμού δράσης των επιμέρους αρμόδιων Φορέων και προτάσεις για βελτίωση των δράσεων σε περίπτωση εκδήλωσης παρόμοιων φαινομένων, που ενσωματώνονται στην έκθεση απολογισμού δράσεων αναφορικά με τα προβλεπόμενα στον τριετή Εθνικό Σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας. Επίσης, περιλαμβάνονται στοιχεία που αφορούν στην αποτύπωση της έκτασης και έντασης της καταστροφής και στο εκτιμώμενο κόστος αποκατάστασης. Ο φάκελος καταστροφής ολοκληρώνεται με τη συμπλήρωση των οικονομικών στοιχείων που αφορούν στο συνολικό κόστος για την αντιμετώπιση και την αποκατάσταση της καταστροφής μετά το πέρας των σχετικών διαδικασιών.
6. Η Γ.Γ.Π.Π. είναι αρμόδια για το συντονισμό των εμπλεκόμενων Φορέων σε όλες τις φάσεις του κύκλου καταστροφών και απειλών, με την επιφύλαξη της λειτουργικής και επιχειρησιακής αυτοτέλειας των διαδικασιών και ενεργειών έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα που συντονίζονται από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, κατά τις διατάξεις που διέπουν τις δράσεις αυτές. Στο πλαίσιο αυτό:
α. Συντονίζει την προετοιμασία του δυναμικού και των μέσων πολιτικής προστασίας της Χώρας για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων καταστροφών, στο πλαίσιο του υφιστάμενου σχεδιασμού, ανά κατάσταση ετοιμότητας.
β. Αξιοποιεί τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία και πληροφορίες για την κινητοποίηση του δυναμικού και μέσων πολιτικής προστασίας της Χώρας, εν όψει επαπειλούμενου κινδύνου, ή προειδοποίησης για εκδήλωση αυξημένης διακινδύνευσης συμβάντων φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών.
γ. Οργανώνει και λειτουργεί Μονάδα Ευρωπαϊκού Αριθμού Έκτακτης Ανάγκης (Unit 5-112).
δ. Συντονίζει το έργο και τις δράσεις αντιμετώπισης των καταστροφών, κατά την εκδήλωση των φαινομένων, καθώς και το έργο αποκατάστασης των προκαλούμενων ζημιών.
ε. Μεριμνά, μέσω των εμπλεκομένων Φορέων του Εθνικού Μηχανισμού για την ασφάλεια και προστασία της ζωής, της υγείας και περιουσίας των πολιτών και του Κράτους, του φυσικού περιβάλλοντος και ιδίως, του δασικού πλούτου της Χώρας, καθώς και της πολιτιστικής κληρονομιάς, από τους κινδύνους των πυρκαγιών, θεομηνιών και λοιπών καταστροφών.
στ. Μεριμνά, σε περίπτωση εξελισσόμενης ή επικείμενης καταστροφής, για την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών από μία περιοχή για λόγους προστασίας της ζωής ή της υγείας τους. Η λήψη της απόφασης για την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών αποτελεί ευθύνη των κατά τόπους Δημάρχων, οι οποίοι έχουν το συντονισμό του έργου πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση της καταστροφής σε τοπικό επίπεδο. Όταν η εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή μπορεί να επηρεάσει πάνω από ένα δήμο, η απόφαση λαμβάνεται από τον αρμόδιο Περιφερειάρχη, ο οποίος μπορεί να εξουσιοδοτήσει σχετικώς τον οικείο χωρικό Αντιπεριφερειάρχη. Όταν η εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή μπορεί να επηρεάσει πάνω από μία Περιφέρεια, η ανωτέρω απόφαση λαμβάνεται από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του, από τον νόμιμο Αναπληρωτή του στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας, το Διοικητή του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, και εκτελείται από τους αρμόδιους Περιφερειάρχες και Δημάρχους. Η λήψη των ως άνω αποφάσεων οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών, βασίζεται στις εισηγήσεις των Φορέων που, κατά περίπτωση, έχουν την ευθύνη περιορισμού των επιπτώσεων από την εξέλιξη της καταστροφής.
ζ. Λειτουργούν, σε μόνιμη βάση και για όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου, τα Περιφερειακά Κέντρα Πολιτικής Προστασίας (ΠΕ.ΚΕ.Π.Π.) και το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) των άρθρων 17 και 36 του παρόντος.
7. Καταρτίζει και συντονίζει το έργο της πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των πολιτών στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας, τόσο σε επίπεδο γενικής ενημέρωσης όσο και σε επίπεδο παροχής ειδικών οδηγιών, προς αντιμετώπιση συγκεκριμένης καταστροφής ή έκτακτης ανάγκης.
8. Τηρεί το Ενιαίο Μητρώο Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας όπως αναφέρεται στο Μέρος Β’.
9. Συντονίζει τους εμπλεκόμενους Φορείς και Υπηρεσίες για την κατάρτιση των Γενικών, Περιφερειακών και Τοπικών Σχεδίων Πολιτικής Προστασίας, εγκρίνει τα Σχέδια αυτά και προβαίνει σε έλεγχο και παρακολούθηση της εφαρμογής τους.
10. Είναι αρμόδια, μέσω της Εθνικής Σχολής Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, για την εκπαίδευση και επιμόρφωση των στελεχών των εμπλεκόμενων Φορέων του Εθνικού Μηχανισμού, των εθελοντών, των στελεχών των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, των δημόσιων λειτουργών, καθώς και των πολιτών, σε θέματα πολιτικής προστασίας. Για το σκοπό αυτόν:
α. Συνεργάζεται, χρηματοδοτεί και αναθέτει στην Ακαδημία Πολιτικής Προστασίας της Εθνικής Σχολής Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων την εκπόνηση και εκτέλεση προγραμμάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης, επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης των στελεχών των εμπλεκόμενων Φορέων του Εθνικού Μηχανισμού σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. Ομοίως, σχεδιάζει ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και πιστοποίησης των εθελοντικών οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικού Σώματος και των μελών τους καθώς και πολιτών, τα οποία υλοποιούνται από την ως άνω Σχολή.
β. Συνεργάζεται με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για το σχεδιασμό προγραμμάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης, επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης των στελεχών των εμπλεκόμενων Φορέων του Εθνικού Μηχανισμού, των στελεχών των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των δημόσιων λειτουργών σε θέματα πολιτικής προστασίας.
11. Προωθεί τις σχέσεις της Χώρας στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας με τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς και αντίστοιχους Φορείς πολιτικής προστασίας άλλων χωρών, συντονίζει την παροχή επιστημονικής ή υλικής βοήθειας από και προς άλλες χώρες, οι οποίες πλήττονται από καταστροφές και αξιοποιεί παρόμοια βοήθεια για τη Χώρα. Το αίτημα των κρατικών υπηρεσιών του άρθρου 8 για συνδρομή άλλων Αρχών, Υπηρεσιών και Φορέων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με σκοπό την αντιμετώπιση κάθε μορφής καταστροφών υποβάλλεται μέσω των αρμόδιων Μονάδων (Units) του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων.
12. Εισηγείται στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κάθε αναγκαίο μέτρο για το σχεδιασμό και την υλοποίηση της Πολιτικής Προστασίας της Χώρας.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 01:13 | Δρ. Γαβριήλ Ξανθόπουλος

  Όσον αφορά το Άρθρο 20, 6στ, η απόφαση εκκένωσης όσον αφορά έναν Δήμο πρέπει να λαμβάνεται από τον Δήμαρχο με πρόταση του επικεφαλής διαχείρισης του περιστατικού, ακόμη και αν κινδυνεύουν περισσότεροι του ενός Δήμοι, προς αποφυγή καθυστερήσεων. Ο Περιφερειάρχης μπορεί να ενημερώνεται παράλληλα και να επεκτείνει την εκκένωση. Αλλιώς, οι καθυστερήσεις μπορεί να οδηγήσουν σε νέο Μάτι…

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 20:26 | Δημήτριος Μπ.

  Προτείνετε για αλλαγή: Παρ στ. Όσον αφορά την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών θα πρέπει να εξασφαλίζεται η μετάβαση του σε ασφαλές σημείο όπου δεν θα κινδυνεύει μέσω διόδου διαφυγής γι η όποια θα περεχεί την μεγίστη προστασία στον πολίτη έναντι της επικείμενης καταστροφής.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 21:05 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΑΝΙΚΙΩΤΗΣ SV1HER

  Στην υποπαράγραφο
  ζ. Λειτουργούν, σε μόνιμη βάση και για όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου, τα Περιφερειακά Κέντρα Πολιτικής Προστασίας (ΠΕ.ΚΕ.Π.Π.) και το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) των άρθρων 17 και 36 του παρόντος.

  Να αντικατασταθεί το ΕΣΚΕΔΙΚ με άλλο ποιό πρόσφορο όνομα για να μην μπερδεύεται (γίνεται παρανόηση) με το αντίστοιχο τμήμα της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ που χρησιμοποιεί τον ίδιο όρο.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 19:55 | Χαράλαμπος

  Θα ήταν ιδιαίτερο χρήσιμο να θεσπισθεί ως αρμοδιότητα «η μέριμνα για την ενημέρωση του κοινού σε συμβάντα μεγάλης έκτασης», ώστε να υπάρχει ένας αποκλειστικός φορέας ενημέρωσης και όχι τα γραφεία τύπου διάφορων φορέων, όπως επίσης πρέπει να προβλεφθεί ποιά θα είναι η ακριβής διαδικασία που θα αναλαμβάνει η Γ.Γ.Π.Π. την ενημέρωση του κοινού, καθώς και την πληροφόρηση των αντίστοιχων Προξενικών Αρχών όταν σε συμβάντα αρμοδιότητας Γ.Γ.Π.Π. εμπλέκονται αντίστοιχοι αλλοδαποί πολίτες. Επίσης θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να προστατεύουν τα στοιχεία της προανάκρισης, τηρώντας την αρχή της μυστικότητας της προανάκρισης σε συνεργασία με την αρμόδια προανακριτική αρχή και του οικείου Εισαγγελέα Πρωτοδικών.

 • 9 Ιανουαρίου 2020, 15:59 | Μανώλης Μπαλτάς, Δ/νων Σύμβουλος ReDePlan AE

  Προτείνεται προσθήκη εδαφ. ε στην παρ. 1 ως κάτωθι:
  «Καταρτίζει προγράμματα εκπαίδευσης – κατάρτισης, σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς για την πρόληψη και την μείωση της διακινδύνευσης, με προτεραιότητα την παιδική και εφηβική ηλικία, χρηματοδοτεί και αναπτύσσει δράσεις και υποδομές για αυτό το σκοπό.»

 • 8 Ιανουαρίου 2020, 20:59 | ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  6.ε. Η απόφαση να παίρνεται από τον Περιφερειάρχη που ενημερώνει τους Δημάρχους…μας οδηγεί σε μια διαδικασία που οδηγεί με τη σειρά της σε χάσιμο χρόνου…..
  Η απόφαση να είναι πάντα των Δημάρχων που γνωρίζουν ποιοι είναι για απομάκρυνση και που θα πάνε τους απομακρυνόμενους…..
  Ο κάθε Δήμος έχει το σχέδιό του και γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα που δεν μπορεί τα ξέρει η Περιφέρεια.
  Ο επικεφαλής που εισηγείται ενημερώνει τους Δημάρχους που με τη σειρά τους αποφασίζουν και ενεργοποιούν το σχέδιο εκκένωσης των περιοχών τους….
  Ναι σε περίπτωση Μεγάλου Τεχνολογικού Ατυχήματος σε μεγάλα αστικά κέντρα όπως Αθήνα και Θεσσαλονίκη να παίρνεται η Απόφαση από τον Περιφερειάρχη.
  Περίπτωση Περιφερειάρχη ήταν και η εκκένωση στη Δυτικής Θεσσαλονίκης 70.000 ατόμων για τη βόμβα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, πριν από μερικά χρόνια που ήταν αστική περιοχή με πολλούς Δήμους στην επικίνδυνη περιοχή.
  9. Τα σχέδια των Περιφερειών και των Δήμων δεν εγκρίνονται από την ΓΓΠΠ, αλλά από τους αντίστοιχους φορείς σύμφωνα και με τα άρθρα 20.1.ε και 21.1.ε του σχεδίου