Άρθρο 40 – Κέντρο Μελετών Διαχείρισης Κρίσεων (ΚΕ.ΜΕ.ΔΙ.Κ.)

1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Μελετών Διαχείρισης Κρίσεων» (ΚΕ.ΜΕ.ΔΙ.Κ.), εφεξής Κέντρο Μελετών, με έδρα την έδρα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, υπό την εποπτεία της οποίας τελεί. Η εποπτεία περιλαμβάνει τον οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο, την έγκριση του προϋπολογισμού και απολογισμού του έργου του και τον διοικητικό έλεγχο σχετικά με τη νομιμότητα των πράξεων και ενεργειών των οργάνων διοίκησής του.
2. Το ΚΕ.ΜΕ.ΔΙ.Κ. έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και λειτουργεί προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας.
3. Η επωνυμία «Κέντρο Μελετών Διαχείρισης Κρίσεων» και ο διακριτικός τίτλος «ΚΕ.ΜΕ.ΔΙ.Κ.» ανήκουν αποκλειστικά στο παραπάνω νομικό πρόσωπο, απαγορευομένης της χρήσης αυτών ως εταιρικής επωνυμίας ή σήματος ή διακριτικού τίτλου από οποιαδήποτε επιχείρηση ή οποιοδήποτε τρίτο. Η επωνυμία αυτή για τις σχέσεις του με το εξωτερικό μεταφράζεται στην Αγγλική ως «Crisis Management Studies Center».
4. Σκοπός του ΚΕ.ΜΕ.ΔΙ.Κ. είναι η διεξαγωγή θεωρητικής και εφαρμοσμένης έρευνας και η εκπόνηση μελετών, ιδίως σε στρατηγικό επίπεδο, για θέματα που αφορούν στην πολιτική προστασία και στη διαχείριση κρίσεων και απειλών, καθώς και η παροχή υπηρεσιών, γνωμοδοτικού και συμβουλευτικού χαρακτήρα, για τα θέματα αυτά προς τη Γ.Γ.Π.Π. ή άλλους Φορείς.
5. Για την εκπλήρωση του ανωτέρω σκοπού το ΚΕ.ΜΕ.ΔΙ.Κ.:
α. διεξάγει ερευνητικά προγράμματα και μελέτες για θέματα πολιτικής προστασίας και διαχείρισης κρίσεων και απειλών που αφορούν στη Γ.Γ.Π.Π. και στις υπηρεσίες που υπάγονται σε αυτή, καθώς και σε λοιπούς Φορείς του εσωτερικού,
β. εκπονεί και εκτελεί ερευνητικά προγράμματα για λογαριασμό ή σε συνεργασία με αντίστοιχους Φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άλλων κρατών ή διεθνών οργανισμών,
γ. αναπτύσσει συνεργασία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με οργανισμούς και υπηρεσίες, ερευνητικά και εκπαιδευτικά κέντρα, ιδρύματα, δημόσιους και ιδιωτικούς κοινωνικούς, επιστημονικούς και παραγωγικούς Φορείς, καθώς και με Μ.Κ.Ο.,
δ. προβαίνει στη μελέτη του φαινομένου της πυρκαγιάς και των ποιοτικών και ποσοτικών μεταβολών που επιφέρει επί της ασφάλειας των δομικών κατασκευών καθώς και στο σχεδιασμό και βελτιστοποίηση προδιαγραφών και προτύπων πυροπροστασίας ώστε να αποτρέπονται και να μειώνονται οι απώλειες ζωής και περιουσίας από τη φωτιά στις κατασκευές,
ε. διατυπώνει προτάσεις για την υιοθέτηση και αξιοποίηση της διεθνούς εμπειρίας, της τεχνογνωσίας και των βέλτιστων πρακτικών (best practices) αναφορικά με προδιαγραφές και πρότυπα πυροπροστασίας,
στ. παρακολουθεί και μελετά τις τεχνολογικές εξελίξεις των συστημάτων ασφάλειας και αξιολογεί τα νέα επιτεύγματα στο χώρο αυτόν,
ζ. οργανώνει και διεξάγει συνέδρια, δημοσιεύει ερευνητικά και γενικότερα επιστημονικά πορίσματα και συναφή έργα, πραγματοποιεί εκπαιδευτικά σεμινάρια και παρέχει πιστοποιημένες εκπαιδεύσεις σε θέματα πολιτικής προστασίας και διαχείρισης κρίσεων και απειλών και εκπονεί πιστοποιημένες μελέτες σε συναφή θέματα,
η. αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη συναφή με τους σκοπούς του δραστηριότητα.
6. Στα ερευνητικά προγράμματα του ΚΕ.ΜΕ.ΔΙ.Κ. δύναται να απασχολούνται, μετά από έγκριση του Δ.Σ., και μεταπτυχιακοί ερευνητές ή υπότροφοι στο πλαίσιο διεξαγόμενης μεταπτυχιακής ή διδακτορικής διατριβής.
7. Το ΚΕ.ΜΕ.ΔΙ.Κ. δύναται να αναλαμβάνει ερευνητικά προγράμματα, εκπαιδεύσεις, μελέτες, γνωμοδοτήσεις σε θέματα πολιτικής προστασίας και διαχείρισης κρίσεων και απειλών, κατόπιν ανάθεσης από οποιονδήποτε φορέα ή εκπρόσωπο συλλογικού οργάνου της δομής του Επιτελικού Κράτους του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
8. Το ΚΕ.ΜΕ.ΔΙ.Κ. διαρθρώνεται στους παρακάτω τομείς:
α. Μελετών, Ερευνών και Τεκμηρίωσης.
β. Διαχείρισης Κρίσεων και Απειλών.
γ. Διεθνούς Συνεργασίας και Επικοινωνίας.
δ. Τεχνολογίας και Συστημάτων.
9. Με απόφαση του Δ.Σ., μετά από εισήγηση του Διευθυντή, ορίζονται με τριετή θητεία, που μπορεί να ανανεώνεται, οι επικεφαλής των τομέων από το προσωπικό που υπηρετεί στο ΚΕ.ΜΕ.ΔΙ.Κ. και διαθέτει τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 16 του παρόντος άρθρου προσόντα.
10. Το ΚΕ.ΜΕ.ΔΙ.Κ.:
α. Δύναται να στελεχώνεται, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας με προσωπικό της παρ. 2 του άρθρου 32 του παρόντος.
β. Δύναται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, κατόπιν πρότασης του Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.ΔΙ.Κ. και ρητής συναίνεσης του ενδιαφερομένου να αποσπά εξειδικευμένους ερευνητές, ειδικούς επιστήμονες, τεχνικούς από ιδρύματα, οργανισμούς ή Φορείς του Δημοσίου. Στην απόφαση αυτή ορίζεται ο χρόνος της απόσπασης και ορίζεται το φυσικό αντικείμενο απασχόλησης τους.
11. Το ΚΕ.ΜΕ.ΔΙ.Κ. διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) τριετούς θητείας με δυνατότητα ανανέωσης, που διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, κατόπιν εισήγησης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, και μπορεί να απαρτίζεται από καταξιωμένα και αναγνωρισμένα πρόσωπα της δημόσιας διοίκησης, της ιδιωτικής οικονομίας και της ακαδημαϊκής κοινότητας, οι οποίοι με τις γνώσεις και την πείρα τους θα συμβάλλουν αποτελεσματικά στην επίτευξη των σκοπών του. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι πλήρους απασχόλησης, ενώ ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. μπορεί να είναι πλήρους ή μερικής απασχόλησης. Με την απόφαση διορισμού του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.ΔΙ.Κ. ορίζεται και το καθεστώς πλήρους ή μερικής απασχόλησής του στο νομικό πρόσωπο. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. είναι ελευθέρως ανακλητά και η αντικατάστασή τους, για το υπόλοιπο της θητείας τους, γίνεται με την ίδια διαδικασία.
12. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελεί το ανώτατο όργανο διοίκησης του ΚΕ.ΜΕ.ΔΙ.Κ. και έχει όλες τις αρμοδιότητες λειτουργίας, εκπροσώπησης, διαχείρισης και διάθεσης των πόρων του προς εκπλήρωση των σκοπών του. Ειδικότερα:
α. Καθορίζει τη στρατηγική και τις ειδικότερες δράσεις.
β. Εποπτεύει, ελέγχει και κατευθύνει τους τομείς του.
γ. Εγκρίνει τον προϋπολογισμό, απολογισμό και ισολογισμό εκάστου οικονομικού έτους, πριν την υποβολή του προς επικύρωση στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη.
δ. Προτείνει, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή, την πρόσληψη του αναγκαίου ειδικού επιστημονικού προσωπικού.
ε. Εγκρίνει την ετήσια έκθεση πεπραγμένων, η οποία υποβάλλεται στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.
στ. Αποφασίζει για την εκπόνηση μελετών ή εργασιών, την παροχή υπηρεσιών από τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, επιστημονικούς Φορείς ή μεμονωμένους επιστήμονες ή ομάδες εργασίας για θέματα που σχετίζονται με την αποστολή του ΚΕ.ΜΕ.ΔΙ.Κ., εξουσιοδοτώντας τον Πρόεδρο για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
ζ. Αποφασίζει για την αποδοχή ή αποποίηση κάθε είδους επιχορηγήσεων, δωρεών, εισφορών τρίτων, κληρονομιών και κληροδοσιών, διαχειρίζεται την περιουσία του νομικού προσώπου και μεριμνά για την είσπραξη των πόρων του, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
η. Καθορίζει το ύψος της αποζημίωσης για την παροχή υπηρεσιών του ΚΕ.ΜΕ.ΔΙ.Κ.
θ. Αποφασίζει επί παντός θέματος σχετικά με τη δικαστική επιδίωξη οιασδήποτε αξιώσεως υπέρ ή κατά του Κέντρου σε κάθε δικαστήριο ανεξαρτήτως βαθμού και δικαιοδοσίας.
ι. Εγκρίνει κάθε είδους δαπάνη, για τη διενέργεια διαγωνισμών για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθορίζοντας τους όρους και τις προϋποθέσεις των υποβαλλόμενων προσφορών.
ια. Αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εκτέλεση συμβάσεων προμηθειών και μισθώσεων ή την παράταση της ισχύος αυτών, τη χορήγηση προκαταβολών σε προμηθευτές, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση, την κήρυξη προμηθευτών έκπτωτων και την κατάπτωση ή μη συμβατικών ρητρών, ως και την καταγγελία των σχετικών συμβάσεων.
13. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. συγκαλεί σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διαμορφώνει την ημερήσια διάταξη, εκπροσωπεί το ΚΕ.ΜΕ.ΔΙ.Κ. ενώπιον κάθε διοικητικής, δικαστικής ή άλλης αρχής και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που ορίζει ο εσωτερικός κανονισμός.
14. Ο Διευθυντής του ΚΕ.ΜΕ.ΔΙ.Κ. προσλαμβάνεται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, κατόπιν εισήγησης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, για τριετή θητεία που δύναται να ανανεώνεται, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
15. Ο Διευθυντής απαιτείται να διαθέτει πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και αξιόλογο επιστημονικό έργο στους τομείς πολιτικής προστασίας και διαχείρισης κρίσεων και απειλών ή να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία και εξειδίκευση στους ως άνω τομείς σε συνδυασμό με επαρκή εμπειρία στη διοίκηση.
16. Ο Διευθυντής έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α. Διευθύνει το ΚΕ.ΜΕ.ΔΙ.Κ., συντονίζει τη δράση των τομέων και επιβλέπει την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ.
β. Μεριμνά για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, του ισολογισμού και του απολογισμού.
γ. Καταρτίζει και υποβάλλει στο Δ.Σ. προς έγκριση το πλαίσιο της γενικότερης δράσης του ΚΕ.ΜΕ.ΔΙ.Κ.
δ. Μεριμνά για την εφαρμογή της επικοινωνιακής πολιτικής.
ε. Εισηγείται στο Δ.Σ. την πρόσληψη και τοποθέτηση του ειδικού επιστημονικού προσωπικού.
στ. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται από τον εσωτερικό κανονισμό ή με αποφάσεις του Δ.Σ.
17. Σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή κωλύματος του Διευθυντή, αναπληρώνεται από τον επικεφαλής του τομέα Διαχείρισης Κρίσεων και Απειλών.
18. Ως Διευθυντής ΚΕ.ΜΕ.ΔΙ.Κ. δύναται να ορίζεται και εν ενεργεία στέλεχος των Υπηρεσιών και Φορέων που εποπτεύει, που έχει τα προσόντα που προβλέπονται στην παράγραφο 16 του παρόντος άρθρου για χρονικό διάστημα μέχρι τριών ετών που μπορεί να ανανεώνεται μία φορά.
19. Το Επιστημονικό Συμβούλιο (Ε.Σ.) είναι το συμβουλευτικό όργανο του ΚΕ.ΜΕ.ΔΙ.Κ. και απαρτίζεται από τους επικεφαλής των τομέων του και από δύο (2) επιστήμονες εγνωσμένου κύρους με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με την αποστολή του ΚΕ.ΜΕ.ΔΙ.Κ., οι οποίοι προέρχονται από συνεργαζόμενους με το ΚΕ.ΜΕ.ΔΙ.Κ. ακαδημαϊκούς ή ερευνητικούς Φορείς και διαθέτουν επιστημονική εξειδίκευση για την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων μεταξύ του ΚΕ.ΜΕ.ΔΙ.Κ. και των Φορέων αυτών. Ο ορισμός των δύο (2) ως άνω μελών και ο χρόνος απασχόλησής τους γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, μετά από πρόταση του Δ.Σ. Του Επιστημονικού Συμβουλίου προεδρεύει ένας εκ των επικεφαλής των τομέων του ΚΕ.ΜΕ.ΔΙ.Κ., ο οποίος ορίζεται από το Δ.Σ., μετά από εισήγηση του Διευθυντή.
20. Το Ε.Σ. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α. Εισηγείται στο Δ.Σ. επί θεμάτων που σχετίζονται με τις γενικότερες δράσεις και τον ετήσιο προγραμματισμό του ΚΕ.ΜΕ.ΔΙ.Κ.
β. Ενημερώνει το Δ.Σ. για τις εξελίξεις στον εθνικό και διεθνή χώρο σχετικά με τους σκοπούς του θέματα, προτείνοντας πολιτικές και στρατηγικές εναρμόνισης.
γ. Γνωματεύει σε θέματα που τίθενται από τα όργανα διοίκησης.
δ. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται από τον εσωτερικό κανονισμό.
21. Το Ε.Σ. συγκαλείται από τον Διευθυντή του ΚΕ.ΜΕ.ΔΙ.Κ. και μπορεί να συνεργάζεται με λοιπούς επιστήμονες, υπουργεία και Φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα καθώς και με ειδικευμένο προσωπικό των Υπηρεσιών και Φορέων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για την κατάρτιση προτάσεων και σχεδίων.
22. Οι πόροι του ΚΕ.ΜΕ.ΔΙ.Κ. προέρχονται από:
α. Την εφάπαξ κατά το έτος 2020 κρατική επιχορήγηση από τους προϋπολογισμούς των Φορέων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
β. Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων όλων των εμπλεκόμενων, σε θέματα Πολιτικής Προστασίας, Υπουργείων για την εκτέλεση ερευνητικού έργου, στο πλαίσιο των κατ’ έτος εγκρινόμενων πιστώσεων του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων.
γ. Χορηγίες και χρηματοδοτήσεις από δημόσιες επιχειρήσεις, Φορείς πάσης φύσεως, Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλους Διεθνείς Οργανισμούς.
δ. Έσοδα από την παροχή υπηρεσιών και τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων χρήσης αποτελεσμάτων ερευνητικών έργων και μελετών, καθώς επίσης και από την εκτέλεση έργων ή δράσεων, συμπεριλαμβανομένων ενεργειών τεχνικής βοήθειας, στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ε.Σ.Π.Α. ως δικαιούχος έργων ευθύνης του οικείου Υπουργείου ανεξάρτητα από την πηγή χρηματοδότησης.
ε. Δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, εισπράξεις από τόκους καταθέσεων, προσόδους από την εκμετάλλευση της περιουσίας του και λοιπά πάσης φύσεως έσοδα από νόμιμες πηγές.
23. Μέσα στους δύο (2) πρώτους μήνες κάθε οικονομικού έτους γίνεται ο ετήσιος τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του προηγούμενου έτους από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, που ορίζονται με απόφαση του εποπτεύοντος Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Οι εκθέσεις των ορκωτών ελεγκτών λογιστών διαβιβάζονται στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία δύναται να διατάσσει οποτεδήποτε αυτεπάγγελτα ή μετά από αίτημα του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας έκτακτο διαχειριστικό έλεγχο. Οι δαπάνες ελέγχου βαρύνουν το ΚΕ.ΜΕ.ΔΙ.Κ.
24. Το 60% του ποσού που προκύπτει από την αφαίρεση των εξόδων από τα έσοδα της οικονομικής διαχείρισης κάθε χρήσης του ΚΕ.ΜΕ.ΔΙ.Κ. αποδίδεται στον Κρατικό Προϋπολογισμό ως δημόσιο έσοδο, ενώ, το υπόλοιπο 40% παραμένει στο ΚΕ.ΜΕ.ΔΙ.Κ. Μέρος του τελευταίου αυτού υπολοίπου μπορεί να διατίθεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.ΔΙ.Κ. προς κάλυψη αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σε ανταπόδοση της παρεχό¬μενης διοικητικής υποστήριξης σε προσωπικό και μέσα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.
25. Τα θέματα που αφορούν στις συμβάσεις προμηθειών, παροχής έργου και υπηρεσιών του ΚΕ.ΜΕ.ΔΙ.Κ. ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.
26. Το ΚΕ.ΜΕ.ΔΙ.Κ. απολαμβάνει όλων των διοικητικών, οικονομικών και δικαστικών ατελειών του Δημοσίου. Επίσης, απαλλάσσεται από την καταβολή δασμών, άμεσων ή έμμεσων φόρων, εισφορών υπέρ τρίτων και τελών οποιασδήποτε φύσης για τον εισαγόμενο από αυτό εξοπλισμό που προορίζεται για την εκπλήρωση των σκοπών του, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά κοινοτικές διατάξεις.
27. Σε περίπτωση διάλυσης του ΚΕ.ΜΕ.ΔΙ.Κ. τα περιουσιακά στοιχεία του περιέρχονται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Η αναγκαία εκκαθάριση διενεργείται από ειδική επιτροπή που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.
28. Η οργάνωση, η στελέχωση, η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες των τομέων του ΚΕ.ΜΕ.ΔΙ.Κ., η κατάργηση, συγχώνευση ή δημιουργία νέων τομέων, οι ειδικότερες αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του προσωπικού, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την λειτουργία του ως άνω νομικού προσώπου ρυθμίζονται με τον εσωτερικό κανονισμό που καταρτίζεται από το Δ.Σ. και εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.
29. Το ΚΕ.ΜΕ.ΔΙ.Κ. μπορεί, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού του Συμβουλίου και με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, να ιδρύει ή να συμμετέχει σε εταιρείες και επιχειρήσεις του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, καθώς και σε κοινοπραξίες, διεθνείς ενώσεις και ενώσεις προσώπων, που εξυπηρετούν συναφείς σκοπούς. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται ο τρόπος, η διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής της παραγράφου αυτής.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 18:24 | ΓΕ

  Παρ.1. Στο Άρθρο 10 του Εσωτερικού Κανονισμού του ΚΕΜΕΑ περιλαμβάνεται μεταξύ των Τομέων Ερευνητικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης του Κέντρου, ο Τομέας Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών και Πολιτικής Προστασίας. Η επιλογή και ο ορισμός του Υπευθύνου του Τομέα Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών και Πολιτικής Προστασίας μπορεί να γίνεται από τον Γενικό Γραμματέα ΠΠ. Το αντικείμενο του Τομέα αυτού στο πλαίσιο λειτουργίας του ΚΕΜΕΑ αναφέρεται στο Άρθρο 11 της Απόφασης ΓΔ0ΕΣ/1/2/414 της 15/1/2019. Στο άρθρο 9 (Επιστημονικό Συμβούλιο ΚΕΜΕΑ) της ίδιας Απόφασης προβλέπεται ο ορισμός ειδικού επιστήμονα με εξειδίκευση σε θέματα Πολιτικής Προστασίας o οποίος θα μπορούσε να ορίζεται επίσης απο τον ΓΓΠΠ.

  Παρ.4 Σύμφωνα με το σχόλιο για την Παρ. 1, το αντικείμενο το οποίο περιγράφεται σαν Σκοπός του ΚΕ.ΜΕ.ΔΙΚ. ικανοποιείται πλήρως σπο το θεσμικό πλαίσιο του ΚΕ.ΜΕ.Α. Στο πλαίσιο του πνεύματος διοίκησης που καθορίζει ο Ν.4622. ΦΕΚ A’ 133/07.08.2019 για το επιτελικό κράτος (Αρθρο 19-Αρχές καλής διακυβέρνησης και χρηστής διοίκησης- παρ.4 «Η αρχή της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας έχει την έννοια ότι η λειτουργία της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης οφείλει να κατατείνει στην εκπλήρωση της αποστολής της, με τη χρήση των λιγότερων, κατά το δυνατόν, πόρων»), θα πρέπει ο αριθμός των κρατικών φορέων που ανήκουν στο ίδιο Υπουργείο να κρατηθεί στο ελάχιστο. Η ένταξη των σκοπών του προτεινόμενου Κέντρου μέσα στο θεσμικό πλαίσιο του ΚΕ.ΜΕ.Α. μπορεί να επιταχύνει την συνεργατική ανάπτυξη ερευνητικής και τεχνολογικής δραστηριότητας σε θέματα διαχείρισης κρίσεων ενδιαφέροντος πολιτικής προστασίας, να βελτιώσει και να μεγιστοποιήσει τις ευκαιρίες συνέργειας μεταξύ των υπηρεσιών και φορέων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη στην κατεύθυνση της ολιστικής προσέγγισης της διαχείρισης των κρίσεων (απο οποιαδήποτε αιτία).

  Παρ4δ,ε. Θα πρέπει να τεκμηριωθεί ο διαχωρισμός και η έμφαση που δίνεται έμφαση στο νομοσχέδιο για την ενασχόληση του ΚΕ.ΜΕ.ΔΙ.Κ. με το αντικείμενο των (δασικών) πυρκαγιών (παρ.4δ και 4ε) χωρίς να γίνεται αντίστοιχη αναφορά σε αντίστοιχη ενασχόληση του Κέντρου με άλλα επικίνδυνα φαινομένα και κινδύνους (σεισμοί, πλημμύρες, τεχνολογικά ατυχήματα, ακραία καιρικά φαινόμενα …). Η προσέγγιση αυτή δεν συνιστά ολιστική (all-hazards approach) όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση ότι είναι η προσέγγιση του υπο διαβούλευση νομοσχεδίου.

 • 16. Η παρ. 5 του Άρθρο 40 «Κέντρο Μελετών Διαχείρισης Κρίσεων (ΚΕ.ΜΕ.ΔΙ.Κ.)» να συμπληρωθεί ως ακολούθως:
  «1.[…]
  5. Για την εκπλήρωση του ανωτέρω σκοπού το ΚΕ.ΜΕ.ΔΙ.Κ.:
  α. […]
  β. εκπονεί και εκτελεί ερευνητικά προγράμματα για λογαριασμό ή σε συνεργασία με αντίστοιχους Φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άλλων κρατών ή διεθνών οργανισμών, γ. αναπτύσσει συνεργασία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με οργανισμούς και υπηρεσίες, ερευνητικά και εκπαιδευτικά κέντρα, ιδρύματα, δημόσιους και ιδιωτικούς κοινωνικούς, επιστημονικούς και παραγωγικούς Φορείς, καθώς και με Μ.Κ.Ο. και φορείς της κοινωνίας των πολιτών, ιδίως δε με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.),
  δ. […]».
  Αιτιολόγηση: Η προαναφερθείσα προτεινόμενη συμπλήρωση βασίζεται στις απαιτήσεις της παρ. 3 του άρθρου 4 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (ν.4074/2012).

 • 11 Ιανουαρίου 2020, 19:11 | Νικόλαος Γ. Μπάλσης

  Εξαιρετική ιδέα.
  Προτείνεται να συμπληρωθεί το ΚΕΜΕΔιΚ με αρμοδιότητες «Πυρομηχανικής» ήτοι να ονομασθεί σε «ΚΕΜΕΔιΚΠυ (Κέντρο Μελετών Διαχείρισης Κρίσεων και Πυρομηχανικής)» ή «ΚΕΜΕΠυΔιΚ (Κέντρο Μελετών Πυρομηχανικής και Διαχείρισης Κρίσεων)», ή «ΚΕΠΥΜΕΔιΚ (Κέντρο Πυρομηχανικής και Μελετών Διαχείρισης Κρίσεων)», ώστε να ενταχθεί ένας τεράστιος και ορφανός τομέας με πεδίο λαμπρό για τη Χώρα μας, αυτός της «Πυρομηχανικής» υπό την στέγη του υπό ΚΕ.ΜΕ.
  Με την ενσωμάτωση του όρου «Πυρομηχανικής», στο υπό σύσταση ΝΠΙΔ κατοχυρώνεται ένα περιζήτητο και άκρως επιστημονικό-ερευνητικό brand name υπό την εποπτεία του/της ΓΓΠΠ.
  Παρ.18
  Η φράση: «…που εποπτεύει…» είναι είτε λανθασμένη εκ παραδρομής είτε ελλιπής.

 • 9 Ιανουαρίου 2020, 15:21 | Μανώλης Μπαλτάς, Δ/νων Σύμβουλος ReDePlan AE

  Στην παρ. 12, εδαφ. (στ) προτείνεται να δοθεί η δυνατότητα ανάθεσης και εκπόνησης μελετών ή εργασιών και σε φορείς της ιδιωτικής οικονομίας, ΝΠΙΔ κ.λπ., γνωστικά πεδία ή αντικείμενα που έχουν συνάφεια με τους σκοπού και τις επιδιώξεις του ΚΕΜΕΔΙΚ και της πολιτικής προστασίας γενικότερα.

 • 9 Ιανουαρίου 2020, 15:18 | Μανώλης Μπαλτάς, Δ/νων Σύμβουλος ReDePlan AE

  Προτείνεται η προσθήκη εδαφ. (η) με αναρρύθμιση του υπάρχοντος σε (θ) ως κάτωθι:
  «Διεξάγει έρευνες, οργανώνει και εκπονεί μελέτες σχετικά με την ανάπτυξη υπηρεσιών εκπαίδευσης – κατάρτισης για την πρόληψη και την μείωση της διακινδύνευσης, με προτεραιότητα την παιδική και εφηβική ηλικία.»

 • 8 Ιανουαρίου 2020, 20:34 | ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Να υπάρχει ενημέρωση εκ μέρους της ΓΓΠΠ (και στην ιστοσελίδα της) για τα ευρωπαϊκά προγράμματα που υλοποιούνται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα από διάφορους φορείς (Περιφέρειες, Δήμους, Πανεπιστήμια, Υπουργεία, κλπ) ώστε να μην ανακαλύπτουμε συνεχώς τον τροχό…και στη συνέχεια ενημέρωση όλων για την αξιοποίηση των εργαλείων που έχουν δημιουργηθεί και να μπορεί ο κάθε φορέας να τα αξιοποιήσει ή και να τα βελτιώσει….