Άρθρο 62 – Κινητοποίηση και Επιχειρησιακή Εμπλοκή Εθελοντών

1. Οι ενταγμένες στο Μ.Ε.Ο.Π.Π. του Ε.Μ.Ε.Π.Π. Εθελοντικές Οργανώσεις και οι λοιπές συνεργαζόμενες οργανώσεις και Φορείς, με τις οποίες έχει αναπτυχθεί μνημόνιο συνεργασίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72, κινητοποιούνται και εμπλέκονται επιχειρησιακά με πρωτοβουλία του κατά τόπον αρμόδιου Περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας ή του Διοικητή Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, στον αρμόδιο ανά περιστατικό επιχειρησιακό φορέα, σύμφωνα με τις υφιστάμενες και δηλωθείσες επιχειρησιακές δυνατότητες σε αναλογία των ανακυπτουσών επιχειρησιακών αναγκών.
2. Οι Εθελοντικές Οργανώσεις είναι υποχρεωμένες να τηρούν επικαιροποιημένα στοιχεία και να ενημερώνουν τα κατά τόπο αρμόδια Περιφερειακά Κέντρα Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας για τη διαθεσιμότητα τους σε ενεργά μέλη και μέσα, καθώς και για κάθε μεταβολή τους.
3. Οι Εθελοντικές Οργανώσεις που έχουν άμεση και διαρκή επιχειρησιακή εμπλοκή, κινητοποιούνται από τα Επιχειρησιακά Κέντρα των αντίστοιχων, ανά δράση, Φορέων με ταυτόχρονη ενημέρωση των περιφερειακών επιχειρησιακών κέντρων πολιτικής προστασίας.
4. Ο επικεφαλής της εκάστοτε Εθελοντικής Οργάνωσης φέρει την αποκλειστική ευθύνη στελέχωσης και αντιστοίχισης των επιμέρους ειδικών πιστοποιημένων προσόντων των Εθελοντών ανά δράση και της καταλληλότητας, συντήρησης και καλής λειτουργίας του εξοπλισμού και μέσων των Εθελοντικών Οργανώσεων.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 18:44 | ΔΕΟΥ

  Εφόσον εντάσσονται οι εθελοντικές ομάδες στον σχεδιασμό για τις δασικές πυρκαγιές αλλά και την πρόληψη, θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στο λειτουργικό σύστημα ελέγχου ENGAGE ή να χρησιμοποιηθεί το FIRECOM. Κατά πρώτο στάδιο στους υπολογιστές των εδρών τους ή φορητά τερματικά και δεύτερον στα ενεργά οχήματα που ασχολούνται στην πυρόσβεση. Το ανωτέρω κόστος δύναται να καλυφθεί από τους ΟΤΑ Α και Β βαθμού αλλά και από τις εθελοντικές ομάδες κατόπιν ενεργοποίησης της διαδικασίας χρηματοδότησης από την ΓΓΠΠ.

  Οι παρατηρήσεις αυτές στο Νομοσχέδιο «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, Αναδιάρθρωση της ΓΓΠΠ, Αναβάθμιση Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας, Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις» συμφωνήθηκαν ομόφωνα μετά από διεξοδική συζήτηση από τις ακόλουθες Εθελοντικές Οργανώσεις, μέλη του Δικτύου Εθελοντικών Ομάδων Υμηττού:

  Δασοπροστασία Παπάγου Χολαργού
  Κέντρο Προστασίας Δαςών και Φυσικού Περιβάλλοντος Δήμου Βύρωνα
  Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας και Πυρόσβεσης Ηλιούπολης
  Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας και Πυρασφάλειας Βάρης

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 15:46 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ

  Οι εθελοντικές ομάδες πρέπει να ενημερώνονται αμέσως με την έναρξη συμβάντων μέσω της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Επιχειρησιακού υπευθύνου συντονιστή του εκάστοτε Δήμου. Ο Δήμος είναι αυτός που βρίσκεται στη «πρώτη γραμμή» . Η πείρα μας μετά από εφαρμογή πολλών μοντέλων σχεδιασμού, μας έχει διδάξει ότι το μοναδικό σύστημα που λειτουργεί άμεσα είναι η έγκαιρη κινητοποίηση. Το τμήμα Πολιτικής Προστασίας των Δήμων Σάμου έχει και επιχειρησιακό συντονιστή, ο οποίος αναλαμβάνει τη κινητοποίηση των εθελοντικών ομάδων οι οποίες βοηθούν το έργο τη Π.Υ. σύμφωνα με τις ανάγκες της. Ο Δήμος είναι ο μοναδικός φορέας που γνωρίζει για το προσωπικό των ομάδων, για την κατάσταση των οχημάτων, για το οδικό δίκτυο, για την επάρκεια νερού κτλ. Η περιφέρεια μέχρι να συνειδητοποιήσει τι συμβαίνει και να κινητοποιήσει το προσωπικό, το συμβάν λαμβάνει διαστάσεις.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 15:49 | WWF Ελλάς

  Το σοβαρό ζήτημα του τρόπου επίσημης κινητοποίησης των εθελοντικών ομάδων ουσιαστικά δεν λύνεται. Επικρατεί ασάφεια και έλλειψη συγκεκριμένης διαδικασίας που θα επιτρέψει την επίσημη κινητοποίηση των εθελοντών. Απλώς μεταφέρεται η αρμοδιότητα στον Περιφερειακό Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας ή στον Διοικητή Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας. Ως σήμερα στην πράξη, η κινητοποίηση των εθελοντών γινόταν μέσω σχετικών συναντήσεων και ασυρμάτου από τις Διοικήσεις και τα τοπικά Κέντρα του Π.Σ. ή/και από τους τοπικούς Προϊσταμένους Π.Π. (σε δεύτερο χρόνο). Χωρίς όμως να έχει δοθεί μια κεντρική κατεύθυνση για το πώς θα γίνεται η κινητοποίηση (εγγράφως;) και το πως θα πιστοποιείται επίσημα ώστε να αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο συμμετοχής σε ένα συμβάν έκτακτης ανάγκης. To θέμα κινητοποίησης, επιχειρησιακής εμπλοκής και της απόδειξης αυτών είναι εξαιρετικά σοβαρό γιατί από αυτό εξαρτώνται θέματα ασφαλιστικής κάλυψης, εργοδοτικών ρυθμίσεων, αστικής ευθύνης, κυρώσεων. Επομένως το νέο σχέδιο νόμου οφείλει να είναι αναλυτικό στον τρόπο με τον οποία πρακτικά και ουσιαστικά θα πραγματοποιηθεί η κινητοποίηση και επιχειρησιακή εμπλοκή των εθελοντών, πέραν της περιγραφής των όποιων αρμοδιοτήτων, καθώς πρέπει αυτό να γίνει γρήγορα και με ενιαίο τρόπο (δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου τοπικά επιλέγονται διαφορετικοί τρόποι ενημέρωσης και επικοινωνίας).

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 13:01 | ΘΚ

  Μπορείτε να ορίσετε συγκεκριμένη συχνότητα (και εφεδρική) για την επικοινωνία μεταξύ των εθελοντικών ομάδων και λοιπών φορέων επιπέδου περιφέρειας με τα ΠΕ.Σ.Ο.Π.Π ώστε να υπάρχει κοινή και έγκαιρη επικοινωνία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων.

  Θα βοηθούσε στη γενικότερη πληροφόρηση και κινητοποίηση όλων.

 • Στην Παράγραφο 1 του Άρθρου 62 προτείνεται η εξής τροποποίηση:

  «…ανά περιστατικό επιχειρησιακό φορέα, σύμφωνα με τα μνημόνια συνεργασίας, τις υφιστάμενες και δηλωθείσες επιχειρησιακές δυνατότητες…».

  Τεκμηρίωση:

  Σύμφωνα με την τεκμηρίωση του άρθρου 7 / Παράγραφος 1 και του άρθρου 9 / Παράγραφος 1

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 10:04 | Ομάδα Εθελοντικής Δράσης Χίου – ΟΜΙΚΡΟΝ

  Σε ότι αφορά την § 3 :
  Η κινητοποίηση / επιχειρησιακή εμπλοκή των εθελοντών Πολιτικής Προστασίας πρέπει να γίνεται από τον εκάστοτε φορέα κινητοποίησης καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους , βλ. 199 Ε.Σ.Κ.Ε. ή ΠΕ.Κ.Ε.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 08:55 | Μανώλης

  Θα πρέπει ο εκάστοτε Δήμος που αντιμετωπίσει μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης να έχει το δικαίωμα να ενεργοποιεί και να κατευθύνει τις ομάδες εθελοντών άμεσα.

 • Εάν μια οργάνωση είναι ενταγμένη στο Μ.Ε.Ο.Π.Π και στο Ε.Μ.Ε.Π.Π, για να κινητοποιηθεί είναι υποχρεωμένη να αναπτύξει μνημόνιο συνεργασίας;;; ή κινητοποιείται και από άλλους αρμόδιους φορείς όπως ο Δήμος ο οποίος έχει στεγάσει την οργάνωση και άλλες τις έχει εξοπλίσει κιόλας;;

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 22:53 | Δίκτυο Εθελοντικών Ομάδων Υμηττού

  §4. Πρέπει να υπάρξει πρόνοια και για τον τρόπο με τον οποίο ένας επικεφαλής μπορεί να εξασφαλίζει τη συντήρηση του εξοπλισμού, τους πόρους δηλαδή.

  Οι παρατηρήσεις αυτές στο Νομοσχέδιο «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, Αναδιάρθρωση της ΓΓΠΠ, Αναβάθμιση Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας, Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις» συμφωνήθηκαν ομόφωνα μετά από διεξοδική συζήτηση από τις ακόλουθες Εθελοντικές Οργανώσεις, μέλη του Δικτύου Εθελοντικών Ομάδων Υμηττού:

  Δασοπροστασία Παπάγου Χολαργού
  Εθελοντική Δασοπροστασία Δήμου Καισαριανής
  Κέντρο Προστασίας Δασων και Φυσικού Περιβάλλοντος Βύρωνα
  Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας και Πυρόσβεσης Ηλιούπολης
  Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας και Πυρασφάλειας Βάρης

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 12:53 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΣΚΑΣ

  Οι εθελοντικές ομάδες που κάνουν δασοπροστασία, δασοπυρόσβεση, παροχή βοηθείας και μελλοντικά αστική πυρόσβεση, δεν κινητοποιούνται μονάχα έπειτα από εντολή του εκάστοτε συντονιστικού κέντρου ή κέντρου επιχειρήσεων, αλλά βρίσκονται σε άμεση διαθεσιμότητα σε δηλωμένες βάρδιες στις υπηρεσίες τους (πχ κλιμάκια ή σταθμοί εθελοντικών οργανώσεων).

  Με τον ορισμό που γράφει το σχέδιο νόμου η διαθεσιμότητα των εθελοντικών ομάδων δεν υπολογίζεται καθόλου και αυτό έχει ως συνέπεια ακόμα και τη μη ασφαλιστική κάλυψη κατά τη διάρκεια της βάρδιας όπου οι εθελοντές δεν εμπλέκονται σε συμβάν, αλλά αναμένουν κλήση για επέμβαση έχοντας βάρδια.

  Μία ιδέα για τον έλεγχο και την αποτροπή περιστατικών απατηλής δήλωσης είναι οι οργανώσεις να δηλώνουν ανά πάσα ώρα, τους έχοντας υπηρεσία εθελοντές και αυτούς που βρίσκονται σε υπηρεσία επιφυλακής. Αυτή η ενημέρωση θα μπορεί να είναι και με ένα απλό email στα περιφερειακά κέντρα. Με αυτό τον τρόπο επικοινωνίας θα μπορεί να δηλωθεί αλλαγή στη σύσταση της βάρδιας ακόμα και της τελευταίας στιγμής, σε περιπτώσεις κωλύματος του προσωπικού.

 • 11 Ιανουαρίου 2020, 14:26 | Κούτσιας Κων/νος

  Οι Εθελοντικές Οργανώσεις που είναι ενταγμένες στο
  ΜΕΟΠΠ θα πρέπει να διαθέτουν επικαιροποιημένα στοιχεία για
  την διαθεσιμότητά τους σε ενεργά μέλη και μέσα και να
  ενημερώνουν σχετικά το αρμόδιο ΠΕΚΕΠΠ, ενώ ο εκάστοτε
  επικεφαλής της Εθελοντικής Οργάνωσης φέρει την αποκλειστική
  ευθύνη στελέχωσης των Εθελοντών, καταλληλότητας, συντήρησης
  και καλής λειτουργίας του εξοπλισμού και των μέσων που
  χρησιμοποιεί η Οργάνωσή του.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 22:17 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΑΝΙΚΙΩΤΗΣ SV1HER

  Να υπάρξει πρόβλεψη για κάλυψη των εξόδων μετακίνησης για τις εθελοντικές ομάδες Πολιτικής Προστασίας που κινητοποιούνται.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 13:24 | ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ

  Να υπάρξει πρόβλεψη για κάλυψη των εξόδων μετακίνησης για τις εθελοντικές ομάδες Πολιτικής Προστασίας που κινητοποιούνται.

 • 8 Ιανουαρίου 2020, 22:46 | ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Δηλαδή οι εθελοντές π.χ. για έρευνα και διάσωση θα κινητοποιηθούν από την ΕΛΑΣ ή την ΠΥ και θα ενημερωθούν ταυτόχρονα τα αντίστοιχα περιφερειακά κέντρα….!
  Δηλαδή ο Δήμος ή η Περιφέρεια δεν έχει δικαίωμα να κινητοποιήσει τους εθελοντές του…!!!!
  Ο κάθε Φορέας (Αποκεντρωμένη Διοίκηση,Περιφέρεια, Δήμος) σε όλα τα στάδια της Πολιτικής Προστασίας *πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση, αποκατάσταση) πρέπει να έχει το δικαίωμα να κινητοποιήσει τις ομάδες που ευρίσκονται στο χώρο ευθύνης του!
  Δεν γίνεται να υπάρχουν ομάδες που συγκροτήθηκαν με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ή ο Δήμος τους παρέχει στέγη και να μην έχει το δικαίωμα ο Δήμος να τους κινητοποιήσει!

 • 6 Ιανουαρίου 2020, 14:20 | Αριστοτέλης Μηλιαράς

  Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα Κέντρο Διαθέσιμων Εθελοντικών Πόρων υπό την ΓΓΠΠ με επικεφαλή Αξκό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οπού οι εθελοντικές ομάδες σε κάθε συμβάν να αναφέρονται, προκειμένου στη συνέχεια να αναλαμβάνουν είδος και πεδίο δράσης αναλόγως των διατιθέμενων δυνάμεων τους. Τα συνολικά ενεργά μελή μιας ομάδας δεν σημαίνει οτι θα είναι και συνολικά διαθέσιμα σε καθημερινή βάση (απουσίες λόγο διακοπών – επαγγελματικών ταξιδιών – ασθένειας κλπ).

  Επίσης σε μια εμπλεκόμενη σε καταστροφή Περιφέρεια, τα μελή των εθελοντικών ομάδων που εδρεύουν σε αυτήν πιθανόν να είναι και τα ιδία θύματα των επιπτώσεων της καταστροφής και να μην μπορούν να βοηθήσουν. Εχοντας η ΓΓΠΠ τη διαχειριση των εθελοντικών μπορεί να ενεργοποιήσει ομάδες από αλλη Περιφέρεια.

  Η ενεργοποίηση και διάθεση των εθελοντικών δυνάμεων για να επιχειρήσουν θα πρέπει να γίνεται μετά από αίτημα της εμπλεκόμενης σε εκτακτη αναγκη Περιφέρειας στην ΓΓΠΠ από το Κέντρο Διαθέσιμων Εθελοντικών Πόρων της ΓΓΠΠ.

  Το θέμα των επικοινωνιών είναι ένα σοβαρό θέμα που μέχρι σήμερα αντιμετωπίζεται με ερασιτεχνισμό και το εν λόγω νομοσχέδιο δεν έχει μέριμνα.
  Εκτιμάται ότι με παραχώρηση 20 συχνοτήτων περίπου από την ΕΕΤΤ στην ΓΓΠΠ μπορεί να καλύψει το πρόβλημα των επικοινωνιών πανελλαδικά και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς [επιχειρησιακούς (ΠΣ,ΕΛΑΣ,ΕΚΑΒ κλπ) καθώς και Περιφέρειες, Δήμους, Εθελοντικές Οργανώσεις] χωρίς να μπλέκεται κανένας στην συχνότητα του αλλού. Εφόσον κριθεί απαραίτητο υπάρχει δυνατότητα παρουσίασης σχεδίου δικτυού επικοινωνιών με παράδειγμα την μεγαλύτερη Περιφέρεια της Ελλάδος την Περιφέρεια Αττικής.

 • 3 Ιανουαρίου 2020, 15:33 | Δημήτριος SV2GWY

  Η «κινητοποίηση» γίνεται ΜΟΝΟ κατόπιν ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ή/και ΑΣΥΡΜΑΤΙΚΗΣ

  Η 1η (internet) υπάρχει, είναι εύκολη, ανέξοδη αλλά όχι σταθερή και σίγουρη.

  Στη 2η ανήκουν:
  α) τα Εμπορικά δίκτυα (σταθερή κ κινητή τηλεφωνία) που ήδη υπάρχουν καλύπτουν σχεδόν όλη την Επικράτεια με πλήθος εφαρμογών και δυνατοτήτων, αλλά δεν είναι σταθερή γιατί εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και ΟΧΙ σίγουρη σε Ακραία συμβάντα.
  β) τα Ασυρματικά δίκτυα που είναι ανεξάρτητα και πιο σταθερά, χρειάζεται όμως περαιτέρω ανάπτυξη (=έξοδα), έχουν διαβαθμίσεις και απαιτούν ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ σε Τεχνικά θέματα και «διάλεκτο» επικοινωνίας, τουλάχιστο στα ανώτερα στάδια της Πυραμίδας.

  Για το δε πεδίο των Επιχειρήσεων, «Επικοινωνίες» δεν είναι μόνο η αμφίδρομη διαβίβαση της πληροφορίας, αλλά έχει και άλλες μορφές, δυνατότητες και απαιτήσεις που εφαρμόζουμε στις Ασκήσεις Συνεργασίας Εθ.Οργανώσεων.