Άρθρο 36 – Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.)

1. Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) αποτελεί Ειδική Κεντρική Υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Σ.) και υπάγεται στο Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.
2. Το Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ. λειτουργεί όλο το 214ωρο (24ωρο) και είναι αρμόδιο για:
α. Τον επιχειρησιακό συντονισμό της κινητοποίησης των πυροσβεστικών δυνάμεων, μέσων και εξοπλισμού, στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής του Π.Σ., για την αντιμετώπιση των συνεπειών από φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές, τις περιπτώσεις διάσωσης και παροχής βοηθείας, περιφρούρησης και διαφύλαξης της περιουσίας που καταστράφηκε ή απειλήθηκε από πυρκαγιές ή άλλες καταστροφές.
β. Τη συνδρομή σε Φορείς του εσωτερικού, καθώς και σε Φορείς άλλων χωρών στο πλαίσιο διακρατικών συμφωνιών.
γ. Τον επιχειρησιακό συντονισμό και τη συνεργασία όλων των συναρμόδιων Υπηρεσιών, στο πλαίσιο εφαρμογής του Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας της Χώρας σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
3. Η Διοίκηση του Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ. ανατίθεται σε Υποστράτηγο Γενικών Καθηκόντων, ο οποίος έχει και την επιχειρησιακή διοίκηση των διατεθειμένων Εναέριων Μέσων. Το Διοικητή του Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ. επικουρεί κατά την άσκηση των καθηκόντων του και αναπληρώνει, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, Υποδιοικητής.
4. Ο Διοικητής του Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ. υποστηρίζεται στο έργο του από Γραφείο Διοικητή, από Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και από Μονάδα Επιστημονικής Υποστήριξης.
5. Το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, διαρθρώνεται στα ακόλουθα Γραφεία:
α. Γραφείο Προσωπικού.
β. Γραφείο Προμηθειών-Δαπανών.
γ. Γραφείο Διαχείρισης Υλικού.
δ. Γραφείο Υποστήριξης Κτιριακών Υποδομών.
ε. Γραφείο Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων.
6. Η Μονάδα Επιστημονικής Υποστήριξης στελεχώνεται από εξειδικευμένο προσωπικό του Π.Σ. και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ιδίως από μετεωρολόγους, δασολόγους, δασοπόνους, χημικούς μηχανικούς, πολιτικούς μηχανικούς και μηχανολόγους μηχανικούς, πτυχιούχους διαχείρισης – ανάλυσης κρίσεων και καταστροφών και είναι αρμόδιο για:
α. Την επιχειρησιακή αξιολόγηση των πληροφοριών και δεδομένων που αφορούν σε υπό εξέλιξη συμβάντα και σε προειδοποίηση για επερχόμενο κίνδυνο.
β. Την τήρηση βάσεων στατιστικών και επιστημονικών δεδομένων.
7. Ο Υποδιοικητής, Ανώτερος ή Ανώτατος Αξιωματικός Π.Σ., εκτελεί όλα τα καθήκοντα που του ανατίθενται από το Διοικητή και τη σχετική νομοθεσία εκτός από τη σύνταξη εκθέσεων αξιολόγησης, και υποστηρίζεται από Γραφείο Γραμματείας Υποδιοικητή.
8. Στο Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ. λειτουργούν:
α. Μονάδα Χερσαίων και Θαλάσσιων Επιχειρήσεων (Unit1-SEALOPS), η οποία, κυρίως, εποπτεύει και συντονίζει την κινητοποίηση των πυροσβεστικών, χερσαίων και θαλάσσιων, δυνάμεων για συμβάντα μεγάλης έκτασης, σε όλη την Επικράτεια για την αντιμετώπιση των οποίων απαιτείται ευρεία χερσαία και/ή θαλάσσια επιχειρησιακή κινητοποίηση, συνεργαζόμενη, κατά περίπτωση, με άλλους συναρμόδιους Φορείς.
β. Μονάδα Εναερίων Επιχειρήσεων (Unit2-AIROPS), η οποία είναι υπεύθυνη κυρίως για τον προγραμματισμό των εναέριων επιτηρήσεων και τον συντονισμό και διαχείριση των επιχειρησιακά διαθέσιμων, εθνικών, ή ιδιόκτητων ή μισθωμένων, εναέριων μέσων για επιχειρήσεις πυρόσβεσης, έρευνας και διάσωσης και αεροδιακομιδών.
γ. Μονάδα Εμπλεκομένων Φορέων (Unit3-COMRES), η οποία είναι υπεύθυνη κυρίως για την εποπτεία και το συντονισμό της κινητοποίησης των ανά περίπτωση εμπλεκόμενων επιχειρησιακά στην πολιτική προστασία δυνάμεων.
δ. Μονάδα Ευρωπαϊκού Μηχανισμού και Διεθνούς Συνδρομής (Unit4-RescEU), η οποία είναι αρμόδια για τη συμμετοχή του Ε.Σ.ΚΕ.ΔΙ.Κ. στους μηχανισμούς ενεργοποίησης αντίστοιχων Κέντρων άλλων χωρών και την ενεργοποίηση των απαραίτητων διαδικασιών στις περιπτώσεις αποστολής, ή λήψης, Διεθνούς Βοηθείας, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.
ε. Μονάδα Ευρωπαϊκού Αριθμού Έκτακτης Ανάγκης (Unit5-112), η οποία, μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας υποδοχής κλήσεων, γραπτών μηνυμάτων, mms, μηνυμάτων κυψέλης (CBS) και λειτουργώντας συμπληρωματικά προς τα προϊόντα συστήματα ενημέρωσης και προειδοποίησης πολιτών:
αα. Εντοπίζει τη θέση του καλούντος και δια της συλλογής κρίσιμων πληροφοριών, διαβιβάζει άμεσα τις κλήσεις στους κατά τόπους και κατά περίπτωση αρμόδιους Φορείς αντιμετώπισης του συμβάντος, διασυνδέοντας τον καλούντα με τους ως άνω Φορείς.
ββ. Σε περιστατικά εξαφάνισης ή διακινδύνευσης ανήλικου, διασυνδέει τον καλούντα με την Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή SOS «1056» και την Ευρωπαϊκή Γραμμή για Εξαφανισμένα Παιδιά «116000».
γγ. Σε περίπτωση διακινδύνευσης της ζωής, σωματικής ακεραιότητας ή απώλειας περιουσίας των πολιτών, επιτρέπει στη Γ.Γ.Π.Π., μέσω αποστολής προειδοποιητικού γραπτού μηνύματος (ή μέσω πολλαπλών τεχνολογιών επικοινωνιών), να ενημερώνει σχετικά τους πολίτες, είτε συνολικά, είτε σε επιλεγμένες ομάδες χρηστών, επιλεγμένων γεωγραφικά περιοχών ή σε όλη την επικράτεια, εφόσον κριθεί επιχειρησιακά αναγκαίο.
9. Των ανωτέρω Μονάδων, προΐσταται Συντονιστής Συμβάντων, ο οποίος δύναται να προέρχεται, είτε από τις Ένοπλες Δυνάμεις, είτε από τα Σώματα Ασφαλείας, εκτελεί όλα τα καθήκοντα που του ανατίθενται από το Διοικητή και είναι αρμόδιος για τη διαχείριση της ροής πληροφοριών που προέρχονται από τις Μονάδες και τη διαβίβαση αυτών ιεραρχικά. Τον Συντονιστή Συμβάντων υποστηρίζει Γραφείο Γραμματείας Υποστήριξης Μονάδων.
10. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας εκδίδεται εντός ενενήντα (90) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος, Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας του Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ., Κανονισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας-Μνημόνιο Ενεργειών των Μονάδων του και ρυθμίζονται θέματα διάρθρωσης και στελέχωσής του και κάθε άλλο συναφές ζήτημα.

 • Στην παράγραφο 6 που προβλέπεται η στελέχωση της Μονάδας Επιστημονικής Υποστήριξης πρέπει ρητά να προβλεφθεί και η ειδικότητα των γεωλόγων. Πολλές φυσικές καταστροφές όπως σεισμοί, τσουνάμι, κατολισθήσεις, πλημμύρες είναι το αποτέλεσμα γεωλογικών φαινομένων. Σε μια χώρα με τη σεισμικότητα της Ελλάδας πρέπει να είναι αυτονόητη η συμμετοχή των γεωλόγων στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών.

 • 14. Μετά το εδάφιο ε) της παρ. 8 του άρθρου 36 να συμπληρωθεί εδάφιο στ. ως ακολούθως:
  «8. Στο Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ. λειτουργούν:
  α. Μονάδα Χερσαίων και Θαλάσσιων Επιχειρήσεων (Unit1-SEALOPS), η οποία, κυρίως, εποπτεύει και συντονίζει την κινητοποίηση των πυροσβεστικών, χερσαίων και θαλάσσιων, δυνάμεων για συμβάντα μεγάλης έκτασης, σε όλη την Επικράτεια για την αντιμετώπιση των οποίων απαιτείται ευρεία […]
  ε. Μονάδα Ευρωπαϊκού Αριθμού Έκτακτης Ανάγκης (Unit5-112), η οποία, μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας υποδοχής κλήσεων, γραπτών μηνυμάτων, mms, μηνυμάτων κυψέλης (CBS), για την κάλυψη και των αναγκών των κωφών και βαρήκοων πολιτών και εν γένει των πολιτών με αναπηρία, και λειτουργώντας συμπληρωματικά προς τα προϊόντα συστήματα ενημέρωσης και προειδοποίησης πολιτών:
  αα. Εντοπίζει τη θέση του καλούντος και δια της συλλογής κρίσιμων πληροφοριών, διαβιβάζει άμεσα τις κλήσεις στους κατά τόπους και κατά περίπτωση αρμόδιους Φορείς αντιμετώπισης του συμβάντος, διασυνδέοντας τον καλούντα με τους ως άνω Φορείς […]».
  Αιτιολόγηση: Οι προαναφερθείσες προτεινόμενες συμπληρώσεις βασίζονται στις απαιτήσεις της παρ. 1 του άρθρου 9 και του άρθρου 11 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (ν.4074/2012) καθώς και των άρθρων 61-63 του ν.4488/2017.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 13:24 | ΘΚ

  Στην αιτιολογική έκθεση για το άρθρο 36 λέτε : «…Στο πλαίσιο λειτουργίας του νέου Εθνικού Κέντρου, το Πυροσβεστικό Σώμα αναδεικνύεται ως η κατεξοχήν επιχειρησιακή δομή της πολιτικής προστασίας της χώρας, ενώ παράλληλα καθίσταται ο κυρίαρχος παράγων διαχείρισης κρίσεων και αντιμετώπισης κινδύνων»
  Τα Κέντρα επιχειρήσεων του ΛΣ, ΕΛ.ΑΣ, ΕΚΑΒ δεν εχουν ρόλο και ικανότητες στη διαχείριση κρίσεων?

  Επισης θα ήταν χρήσιμο να αιτιολογείτε:
  1)γιατί ενώ στο νόμο 4249/2014 άρθρο 68, παρ.1 το ΕΣΚΕ υπάγεται στον Υπαρχηγο επιχειρήσεων, ενώ με το νέο νόμο στη παρ.1 υπάγεται στον εκάστοτε Γενικό Γραμματέα ΠΠ
  2)γιατί ενώ στο νόμο 4249.2014 άρθρο 68, παρ.4/γ/αα το ΚΕΠΠ εποπτεύει τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης μόνο, στο νέο νόμο παρ.8/β προσθέσατε την έρευνα & διάσωση και τις αεροδιακομιδές που τις επόπτευε επιτυχώς επιχειρησιακό κέντρο άλλου φορέα?Δεδομένου του φόρτου εργασίας με την δασοπυρόσβεση, έχει προβλεφθεί η ικανότητα διαχείρισης πολλών και διαφορετικών περιστατικών?

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 11:10 | Αλέξης Κουρελής-MSc Διαχείριση Κινδύνων-Καταστροφών

  Προτείνεται να συμπληρωθεί το υπάρχον κείμενο των παραγράφων «6» και «9», ως εξής:

  «6. Η Μονάδα Επιστημονικής Υποστήριξης στελεχώνεται από εξειδικευμένο προσωπικό του Π.Σ., των Ενόπλων Δυνάμεων και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ιδίως από μετεωρολόγους, δασολόγους, δασοπόνους, χημικούς μηχανικούς, πολιτικούς μηχανικούς και μηχανολόγους μηχανικούς, πτυχιούχους διαχείρισης – ανάλυσης κρίσεων και καταστροφών και είναι αρμόδιο για:
  α. Την επιχειρησιακή αξιολόγηση των πληροφοριών και δεδομένων που αφορούν σε υπό εξέλιξη συμβάντα και σε προειδοποίηση για επερχόμενο κίνδυνο.
  β. Την τήρηση βάσεων στατιστικών και επιστημονικών δεδομένων».

  «9. Των ανωτέρω Μονάδων, προΐσταται Συντονιστής Συμβάντων, ο οποίος δύναται να προέρχεται, είτε από τις Ένοπλες Δυνάμεις, είτε από τα Σώματα Ασφαλείας, εκτελεί όλα τα καθήκοντα που του ανατίθενται από το Διοικητή και είναι αρμόδιος για τη διαχείριση της ροής πληροφοριών που προέρχονται από τις Μονάδες και τη διαβίβαση αυτών ιεραρχικά. Ο Συντονιστής Συμβάντων απαιτείται να κατέχει αποδεδειγμένα τίτλο σπουδών-εξειδίκευση και εμπειρία σχετιζόμενα με την διαχείριση και αντιμετώπιση κινδύνων – καταστροφών. Ο χρόνος διάθεσης ή απόσπασης ή μετάθεσής του στη Γ.Γ.Π.Π λογίζεται κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και επιπλέον σε ότι αφορά τις Ένοπλες Δυνάμεις ως χρόνος άσκησης διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας για τον βαθμό που αυτός κατέχει. Τον Συντονιστή Συμβάντων υποστηρίζει Γραφείο Γραμματείας Υποστήριξης Μονάδων.»

  Σχόλια τεκμηρίωσης υποβληθείσας πρότασης:

  1. Η πρόταση αφορά την τοποθέτηση στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π), εξειδικευμένου στο αντικείμενο της Πολιτικής Προστασίας ένστολου προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, και καθίσταται προφανώς συμφέρουσα για την εύρυθμη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της Γ.Γ.Π.Π, ειδικότερα σε ότι αφορά την ολιστική αντιμετώπιση και διαχείριση των κινδύνων και των καταστροφών. Οι Ένοπλες Δυνάμεις αποτελούν αναμφισβήτητα αξιόπιστο και σοβαρό επιχειρησιακό βραχίονα του κρατικού μηχανισμού για την εκτέλεση αποστολών διαχείρισης κινδύνων και αντιμετώπισης καταστροφών, ως εκ τούτου είναι εξαιρετικά σημαντικό να υφίσταται εξειδικευμένος εκπρόσωπός τους στη Γ.Γ.Π.Π.

  2. Ο χρόνος υπηρεσίας των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων στη Γ.Γ.Π.Π (στο επιτελείο ή στο ΕΣΚΕΔΙΚ), ακριβώς επειδή αφορά θέσεις ευθύνης με σοβαρές αρμοδιότητες στις οποίες περιλαμβάνεται η άσκηση διοίκησης (πχ των Μονάδων του Ε.Σ.ΚΕ.ΔΙ.Κ), είναι απαραίτητο να λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και ως χρόνος άσκησης διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας στο βαθμό που τα στελέχη κατέχουν. Ο χρόνος διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας αποτελεί τυπικό προσόν για την προαγωγή των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων στον επόμενο βαθμό σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν.3883/2010. Σε αντίθετη περίπτωση, η επιλογή και απόσπαση/μετάθεση στη Γ.Γ.Π.Π σχετικού με το αντικείμενο της Πολιτικής Προστασίας εξειδικευμένου προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, θα λειτουργεί ανασταλτικά για την προαγωγή τους στον επόμενο βαθμό. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την ανάγκη συχνής εναλλαγής τους με νέους άλλους (πριν την περάτωση της 3ετίας), γεγονός το οποίο με τη σειρά του θα καταστήσει την στελέχωση της Γ.Γ.Π.Π με προσωπικό των Ε.Δ ως μη ελκυστική ή/και αδύνατη για το προσωπικό που κατέχει τα απαραίτητα προσόντα αλλά και ταυτόχρονα ως μη συμφέρουσα για την εύρυθμη λειτουργία της Γ.Γ.Π.Π και τον ευαίσθητο τομέα της αντιμετώπισης και διαχείρισης των κινδύνων και των καταστροφών.

 • 11 Ιανουαρίου 2020, 19:47 | Νικόλαος Γ. Μπάλσης

  Συμφωνώ απολύτως με τον κο Κολυδά για την αναγκαιότητα πρόβλεψης ύπαρξης συνδέσμου από την ΕΜΥ στα πλαίσια της διαλειτουργικότητας των Κέντρων.
  Προτείνεται η μετονομασία του ΕΣΚΕΔιΚ σε ΕΚΣΕΔιΚ (Εθνικό Κέντρο Συντονισμού Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων) προκειμένου να αποφευχθεί κοινή ονομασία με άλλα Κέντρα Επιχειρήσεων (ΕΚΣΕΔ, ΕΣΚΕΔιΚ κ.λπ.).
  Παρ.2 Απαιτείται διόρθωση – αναγραμματισμός στο 24ωρο.

 • 11 Ιανουαρίου 2020, 14:54 | Κούτσιας Κων/νος

  Θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για την συνέχεια της λειτουργίας του πλήρως εξοπλισμένου Ραδιοερασιτεχνικού σταθμού του εγκατεστημένου στο Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (ΕΣΚΕ/ΚΕΠΠ) και στελεχώνεται στην Αθήνα από την Ένωση Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών και να επεκταθεί η συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών πανελλαδικά και στα 13 Π.Ε.ΚΕ.Π.Π.
  Η Ένωση Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών έχει ένα ευρύτατο δίκτυο επαναληπτών & αναμεταδοτών σε όλη την Ελλάδα, το οποίο εγκαθιστά και συντηρεί με δικά της μέσα και χρησιμοποιείται από τις Ομάδες Εκτάκτων Αναγκών της Ένωσης Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών τα τελευταία 40 χρόνια για τηλεπικοινωνίες εκτάκτων αναγκών, όποτε χρειαστεί.
  Η Ένωση Ελλήνων Ραδιερασιτεχνών έχει ήδη υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με την Γ.Γ.Π.Π. και διαθέτει ήδη μόνιμα εγκατεστημένο το εναλλακτικό κέντρο ασύρματων επικοινωνιών στο ΕΣΚΕ/ΚΕΠΠ αποτελούμενο από πομποδέκτες HF, VHF και UHF, το οποίο χρησιμοποιείται σε μηνιαία βάση για την Πανελλήνια Διασυλλογική Άσκηση Ραδιοερασιτεχνών των Ομάδων Εκτάκτων Αναγκών ,. και συμμετέχει σε διάφορες ασκήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όταν ζητηθεί. Ενδεικτικά αναφέρουμε την Ευρωπαϊκή ΑΣΚΗΣΗ EU POSEIDON 2011 για τσουνάμι στην Κρήτη και τις ασκήσεις Μείζονος Ατυχήματος στο Ναυτικό Οχυρό Σκαραμαγκά.
  Ειδικά το 2019 έχει ενεργοποιηθεί στον σεισμό στην Αθήνα αλλά και στις τελευταίες καταστάσεις ανάγκης λόγω πλημμυρών και χιονόπτωσης στην Αττική.

 • 11 Ιανουαρίου 2020, 06:28 | Χαράλαμπος

  (i) Προτείνεται να επανεξεταστεί η παράγραφος 1, αφού επικαιροποιηθεί η σειρά τάξης των Υπουργείων με γνώμονα την Προστασία του Πολίτη σε περίοδο Ειρήνης, ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ., ειδικότερα όσον αφορά την αρμοδιότητα (2γ) «Τον επιχειρησιακό συντονισμό και τη συνεργασία όλων των συναρμόδιων Υπηρεσιών, στο πλαίσιο εφαρμογής του Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας της Χώρας σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.». Είναι ευνόητο ότι ο συντονισμός και η συνεργασία όλων των συναρμόδιων Υπηρεσιών/Σωμάτων/Φορέων είναι πιο εύκολα πραγματοποιήσιμος, όταν το αρμόδιο Υπουργείο είναι πλησιέστερα στην κορυφή της πυραμίδας της Διοίκησης του Κράτους.
  (ii) Προτείνεται η παράγραφος (2γ) να τροποποιηθεί (σε συνάφεια με την παρ. 2α) ως εξής:
  (2γ) «Τον επιχειρησιακό συντονισμό της ενεργοποίησης-κινητοποίησης και τη συνεργασία όλων των συναρμόδιων Υπηρεσιών, στο πλαίσιο εφαρμογής του Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας της Χώρας σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.».
  (iii) Προτείνεται η παρ. (8β) να τροποποιηθεί ως εξής:
  «β. Μονάδα Εναερίων Επιχειρήσεων (Unit2-AIROPS), η οποία είναι υπεύθυνη για την υποστήριξη της επιχειρησιακής διοίκησης των διατεθειμένων Εναέριων Μέσων που ασκεί ο Διοικητής του Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ., μέσω του προγραμματισμού των εναέριων επιτηρήσεων και της διαβίβασης εντολής, στα επιχειρησιακά διαθέσιμα εθνικά ή ιδιόκτητα ή μισθωμένα ή προερχόμενα εκ συνδρομής τρίτων χωρών ή Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας εναέριων μέσων, για επιχειρήσεις πυρόσβεσης, έρευνας-διάσωσης και αεροδιακομιδών. Οι επιχειρήσεις αεροδιακομιδών ανατίθενται στα ιδιόκτητα μέσα του Π.Σ. με ευθύνη του ΓΕΑ, όσον αφορά την καταλληλότητα του μέσου για την ανάληψη προβλεπόμενης αεροδιακομιδής από τα διατιθέμενα ιδιόκτητα μέσα του Π.Σ., επ’ ωφελεία Ε.Κ.Α.Β.»
  (iv) Στην παρ. 9 προτείνεται να επανεξεταστεί εάν είναι νομικά & θεσμικά κατοχυρωμένο να τοποθετηθεί προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων ως Συντονιστές Συμβάντων, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα που θα περιέρχονται και θα διαχειρίζονται οι Συντονιστές Συμβάντων, μέρος των οποίων δυνητικά θα αποτελούν στοιχεία Προανάκρισης, που καλύπτεται από την Αρχή της Μυστικότητας και θα πρέπει ρητά να αναφέρεται στα καθήκοντα που ανατίθενται σε προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων σε Ειρηνική Περίοδο, ότι μπορεί να τους ανατεθεί η διαχείριση τέτοιων συμβάντων καθώς και των δεδομένων που θα περιέρχονται σε αυτούς μέσω της ροής πληροφοριών. Προτείνεται τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων να υπηρετούν μόνο ως σύνδεσμοι με τα αντίστοιχα επιχειρησιακά κέντρα των Ενόπλων Δυνάμεων, στα οποία θα αποστέλλονται ως σύνδεσμοι Προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας που υπηρετεί στο Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 23:47 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΑΝΙΚΙΩΤΗΣ SV1HER

  Προτείνεται να συμπεριληφθεί η ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ στις Υπηρεσίες που αναφέρονται.
  Σκεπτικό: Η Ένωση Ελλήνων Ραδιερασιτεχνών έχει ήδη υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με την Γ.Γ.Π.Π. και διαθέτει ήδη μόνιμα εγκατεστημένο το εναλλακτικό κέντρο ασύρματων επικοινωνιών στο ΕΣΚΕ/ΚΕΠΠ αποτελούμενο από πομποδέκτες HF, VHF και UHF, το οποίο χρησιμοποιείται σε μηνιαία βάση για την Πανελλήνια Διασυλλογική Άσκηση Ραδιοερασιτεχνών των Ομάδων Εκτάκτων Αναγκών ,. και συμμετέχει σε διάφορες ασκήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όταν ζητηθεί. Ενδεικτικά αναφέρουμε την Ευρωπαϊκή ΑΣΚΗΣΗ EU POSEIDON 2011 για τσουνάμι στην Κρήτη και τις ασκήσεις Μείζονος Ατυχήματος στο Ναυτικό Οχυρό Σκαραμαγκά.
  Ειδικά το 2019 έχει ενεργοποιηθεί στον σεισμό στην Αθήνα αλλά και στις τελευταίες καταστάσεις ανάγκης λόγω πλημμυρών και χιονόπτωσης στην Αττική.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 21:38 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΑΝΙΚΙΩΤΗΣ SV1HER

  Θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για την συνέχεια της λειτουργίας του πλήρως εξοπλισμένου Ραδιοερασιτεχνικού σταθμού του εγκατεστημένου στο Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (ΕΣΚΕ/ΚΕΠΠ) και στελεχώνεται στην Αθήνα από την Ένωση Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών και να επεκταθεί η συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών πανελλαδικά και στα 13 Π.Ε.ΚΕ.Π.Π.
  Η Ένωση Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών έχει ένα ευρύτατο δίκτυο επαναληπτών & αναμεταδοτών σε όλη την Ελλάδα, το οποίο εγκαθιστά και συντηρεί με δικά της μέσα και χρησιμοποιείται από τις Ομάδες Εκτάκτων Αναγκών της Ένωσης Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών τα τελευταία 40 χρόνια για τηλεπικοινωνίες εκτάκτων αναγκών, όποτε χρειαστεί.
  Η Ένωση Ελλήνων Ραδιερασιτεχνών έχει ήδη υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με την Γ.Γ.Π.Π. και διαθέτει ήδη μόνιμα εγκατεστημένο το εναλλακτικό κέντρο ασύρματων επικοινωνιών στο ΕΣΚΕ/ΚΕΠΠ αποτελούμενο από πομποδέκτες HF, VHF και UHF, το οποίο χρησιμοποιείται σε μηνιαία βάση για την Πανελλήνια Διασυλλογική Άσκηση Ραδιοερασιτεχνών των Ομάδων Εκτάκτων Αναγκών ,. και συμμετέχει σε διάφορες ασκήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όταν ζητηθεί. Ενδεικτικά αναφέρουμε την Ευρωπαϊκή ΑΣΚΗΣΗ EU POSEIDON 2011 για τσουνάμι στην Κρήτη και τις ασκήσεις Μείζονος Ατυχήματος στο Ναυτικό Οχυρό Σκαραμαγκά.
  Ειδικά το 2019 έχει ενεργοποιηθεί στον σεισμό στην Αθήνα αλλά και στις τελευταίες καταστάσεις ανάγκης λόγω πλημμυρών και χιονόπτωσης στην Αττική.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 21:22 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΑΝΙΚΙΩΤΗΣ SV1HER

  Προτείνεται να γίνει αλλαγή του ονόματος Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ. σε κάποιο ποιο πρόσφορο για να μην μπερδεύεται (παρανόηση) με το αντίστοιχο τμήμα της ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ ΑΣΤΥΝΟΜΊΑΣ που χρησιμοποιεί την ίδια ονομασία.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 18:07 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΑΠΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.)
  1. Να υπάγεται στον Αρχηγό ΠΣ και να εποπτεύεται από το Γ.Γ.Π.Π.
  2. Ο Υποδιοικητής του Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ. να φέρει το βαθμό του Αρχιπυράρχου.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 14:38 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΠΑ.ΣΥ.ΓΕ.ΔΗ.)

  Η Μονάδα Επιστημονικής Υποστήριξης θα πρέπει να στελεχώνεται απαραιτήτως και από πτυχιούχους Γεωλόγους.
  Η Πολιτική Προστασία με θέματα που αφορούν στη διαχείριση και αντιμετώπιση καταστροφών και στον υπολογισμό κρίσιμων παραγόντων, όπως η εκτίμηση των επικινδυνοτήτων, των εν γένει κινδύνων, της τρωτότητας, της έκθεσης στον κίνδυνο, απαιτούν την επιστημονική γνώση και την τεχνική εμπειρία πτυχιούχων Γεωλόγων. Οι φυσικές καταστροφές όπως σεισμοί, τσουνάμι, κατολισθήσεις, πλημμύρες είναι το αποτέλεσμα Γεωλογικών φαινομένων.

 • 1. Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων πρέπει να αποτελεί Ειδική Κεντρική Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
  2.Λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει πλέον Αυτοτελές Τμήμα Επιστημονικών Πληροφοριών με σύνδεσμο από την ΕΜΥ (όπως υπήρχε στο προηγούμενο Νομοσχέδιο) οδηγούμαστε προφανώς σε λύση μιας «μικρής ΕΜΥ» μέσα στο ΠΣ ή την ΓΓΠΠ . Όμως αυτό δεν αποτελεί λύση , καθότι α πρέπει να προωθήσετε την διαλειτουργικότητα μεταξύ των Φορέων.
  3.Σημειώνεται, ότι αν και έχουν γίνει σαφείς προσπάθειες διαχωρισμού των ευθυνών σε διοικητικό επίπεδο μέσω του Καλλικράτη, παρόλα αυτά δεν υπάρχει κάποιο οργανωμένο σχέδιο πρόγνωσης και έγκαιρης προειδοποίησης στη νέα διοικητική δομή της χώρας που θεσμοθετήθηκε με το Ν.3852/7-6-2010 παρότι στην Ελλάδα οι έντονες βροχοπτώσεις καταλογίζονται ως η δεύτερη σε σειρά σημαντικότητας φυσική καταστροφή, μετά φυσικά βεβαίως από τους σεισμούς
  4. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην περίπτωση της Ελλάδας δεν υπάρχει κάποια συνεργασία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ) με την Ειδική Γραμματεία Υδάτων (ΕΓΥ) ή με κάποια άλλη αρμόδια υπηρεσία για την από κοινού εξαγωγή απόφασης της πλημμυρικής επικινδυνότητας, ούτε ακολουθείται κάποια συγκεκριμένη διαδικασία αντίστοιχη με αυτή άλλων κρατών. Όσον αφορά την έγκαιρη προειδοποίηση των πολιτών και των πολιτικών φορέων, αυτή πραγματοποιείται εμμέσως μόνο μέσω των έκτακτων δελτίων της ΕΜΥ, τα οποία όταν εκδίδονται για την πιθανότητα ισχυρών βροχοπτώσεων, υπονοούν την αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης πλημμυρικών φαινομένων. Αυτές τις διαδικασίες πρέπει να τις ορίσετε σαφώς στο παρόν νομοσχέδιο.

 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ (ΣΕΑΝΣ)
  ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ -Έτος Ιδρύσεως 1926
  Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 1 (ΣΤΟΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ)
  ΤΚ 62122 ΣΕΡΡΕΣ – ΤΗΛ & FAX: 23210 22057 – Σ.Τ.Γ. 916
  Email. seanserron@gmail.com Website: seanserron.gr

  Σέρρες 9.1.2020

  ΘΕΜΑ : ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ.

  Αξιότιμε κ. Υπουργέ

  Η καθιέρωση ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΕΣΠΠ) πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρό και άμεσο εθνικό ζήτημα, λόγω του προβληματικών έως κακών τηλεπικοινωνιών και συντονισμού, που συνέβησαν κατά την διάρκεια εκτεταμένων φυσικών καταστροφών και ιδίως στις πυρκαϊές στην Αττική τον Ιούλιο 2018.

  Σε συνέχεια της παρεμβάσεώς μας στα άρθ. 1 και 9 του Ν/Σ , επιθυμούμε να υποβάλουμε τις προτάσεις μας, που φρονούμε ότι πρέπει να περιληφθούν στο παρόν άρθ. 36 του Ν/Σ (είτε σε νέο άρθρο) και θα διέπουν το νομικό και τεχνικό καθεστώς λειτουργίας της ζώνης Συχνοτήτων Πολιτικής Προστασίας, όπως αυτή προβλέπεται στον ΕΚΚΖΣ 2019 – ΚΥΑ 93/Φ211. Προέκυψαν μετά από ενδελεχή έρευνά μας και συλλογή στοιχείων επί μεγάλο χρονικό διάστημα:

  Α. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ – ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ:

  1. Ορίζεται μια Εθνική Συχνότητα Πολιτικής Προστασίας (ΕΣΠΠ) μαζί με τις εφεδρικές της, σύμφωνα με τον ΕΚΚΖΣ 2019 – ΚΥΑ 93/Φ211/2019.

  2. α) Όλοι ανεξαιρέτως οι εμπλεκόμενοι Φορείς του Σχεδίου «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» (Κρατικοί και οι πιστοποιημένες Εθελοντικές Οργανώσεις) χρησιμοποιούν χωριστές ασυρματικές συσκευές που έχουν ειδικό σκοπό να είναι μόνιμα συντονισμένες στην Εθν. Συχνότητα Πολ. Προστασίας (ΕΣΠΠ κύρια και εφεδρικές).
  β) Η λειτουργία αυτών των συσκευών γίνεται ανεξαρτήτως από τη χρήση άλλων ασυρματικών συσκευών για τις εσωτερικές τηλεπικοινωνίες των άνω Φορέων.
  γ) Όταν συμβεί κάποια κρίση όλοι οι άνω Φορείς είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται σε ακρόαση και στη συχνότητα αυτή.

  3. Στην Εθνική Συχνότητα Πολιτικής Προστασίας (ΕΣΠΠ) θα βρίσκονται σε ακρόαση στην όλο το 24ωρο: α) τα ΠΕΚΕΠΠ και ΤΕΣΟΠΠ, β) άλλες κατά τόπους Υπηρεσίες που βρίσκονται σε διαλειτουργικότητα με την ΓΓΠΠ, όπως η ΕΛΑΚΤ (Λιμενικό), τοπικοί Σταθμοί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Λιμεναρχεία κλπ ανάλογα με την γεωγραφική κατανομή τους.

  4. Η Εθν. Συχνότητα Πολ. Προστασίας (ΕΣΠΠ) προορίζεται για παροχή ροής πληροφοριών για ένα συμβάν. Δεν επηρεάζεται ο τρόπος της εσωτερικής επικοινωνίας κάθε Φορέα και λειτουργίας των ραδιοδικτύων του από την παράλληλη λειτουργία της συχνότητας αυτής. Σκοπός είναι να διευκολυνθεί ουσιαστικά ο γενικός συντονισμός με βάση τις διατάξεις του παρόντος Ν/Σ.

  5. α) Στην Εθν. Συχνότητα Πολ. Προστασίας (ΕΣΠΠ κύρια και εφεδρικές), θα έχουν νόμιμη πρόσβαση όλοι ανεξαιρέτως οι εμπλεκόμενοι άνω Φορείς ώστε να βρίσκονται σε ακρόαση, να αναφέρουν ένα περιστατικό που χρήζει άμεσης επέμβασης ή να δέχονται πληροφορίες κατά την διάρκεια κινδύνου (Hazard) ή έκτακτης ανάγκης (Emergency).
  β) Οι ραδιοερασιτέχνες – μέλη των πιστοποιημένων Συλλόγων τους από την ΓΓΠΠ, θα αναφέρονται με το χαρακτηριστικό callsign, που τους έχει χορηγηθεί από την Πολιτεία. Για ειδικότερα ζητήματα εκδίδονται από την ΓΓΠΠ Κανόνες χρήσης της ανωτέρω ΕΣΠΠ.

  6. Καταρτίζεται Εθνικός Κανονισμός Τηλεπικοινωνιών Εκτάκτου Ανάγκης για την αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών και τη διάσωση ανθρώπινης ζωής, στον οποίο εκπαιδεύονται όλοι οι άνω Φορείς του «Ξενοκράτη».

  Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ – ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ:

  1. Ορίζεται μια κύρια Εθν. Συχνότητα Πολ. Προστάσιας «ΕΣΠΠ» (εύκολα απομνημονεύσιμη λχ. 146.000 MHz), αναλογικής διαμορφώσεως κατ΄ αρχήν. Ορίζονται και οι εφεδρικές της. Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί υπότονος CTCSS για κάποια εφαρμογή, να είναι ακέραιος αριθμός και εύκολα απομνημονεύσιμος, λχ 100.00 Ηz.

  2. Διαυλοποιείται μια ζώνη Συχνοτήτων Πολιτικής Προστασίας ως εξής (για παράδειγμα):
  146.00000-146.01250 MHz (αναλογικό),
  146.01250-146.02500 MHz (ψηφιακό) και
  146.02500-146.03125 MHz (ψηφιακό).
  Σημειώνεται ότι η προτεινόμενη διαυλοποίηση εξασφαλίζει τη μέγιστη εμβέλεια για ψηφιακά συστήματα καθότι υιοθετεί εύρος ζώνης 12.5 kHz. Παράλληλα μπορούν και τα υφιστάμενα παραδοσιακά αναλογικά συστήματα να αξιοποιηθούν.

  3. Δημιουργείται στο επόμενο στάδιο, Πανελλήνιο Δίκτυο αναμετοδοτών Πολιτικής Προστασίας, που θα διασυνδέει αναλογικά και ψηφιακά τους Φορείς Πολιτικής Προστασίας. Μετά την ολοκλήρωσή του και την καθιέρωση των τεχνικών του προδιαγραφών, οι Φορείς μπορούν να εφοδιαστούν και με Ψηφιακά Συστήματα επικοινωνιών.

  4. α) Σε τοπικό επίπεδο, (εκτός από τα Cell Broadcast SMS κινδύνου του 112), οι Φορείς Πολ. Προστασίας και τα ΠΕΚΕΠΠ και ΤΕΣΟΠΠ εκπέμπουν με κατάλληλο εξοπλισμό αυτοματοποιημένες προειδοποιήσεις κινδύνου και στα 8 κανάλια των PMR 446, δημοφιλών ασυρμάτων χαμηλού κόστους και ελεύθερης χρήσης (βλ. παρόμοια NOAA channels USA), συσκευές που ήδη χρησιμοποιούνται από πολλούς πολίτες και επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Σε περίπτωση κατάρρευσης του δικτύου κινητής τηλεφωνίας σε μια περιοχή, να οριστεί το κανάλι 01 PMR (446.00625 MHz) ως συχνότητα αναγγελιών κινδύνου μεταξύ πολιτών –Υπηρεσιών.
  β) Για το σκοπό αυτό οι Φορείς θα πρέπει να εξασφαλίσουν παράλληλη ακρόαση /επικοινωνία και στην συχνότητα αυτή (είτε μέσω των ίδιων νέων συσκευών τους, που θα χρησιμοποιούνται για τη Εθν. Συχνότητα Πολ. Προστασίας, είτε μέσω άλλων συσκευών).

  5. α) Γίνεται σύσταση από την ΓΓΠΠ προς τους Πτυχ. Ραδιοερασιτέχνες να βρίσκονται σε ακρόαση κατ΄ αρχήν στη συχνότητα κλήσεώς τους, την 145.500 ΜΗz (που ισχύει και στην Ελλάδα ως «FM calling» , IARU -REGION 1 έκδ. 2016).
  β) Δίδεται η δυνατότητα στους εμπλεκομένους Δημόσιους φορείς καθώς και στα ΠΕΚΕΠΠ και ΤΕΣΟΠΠ να αναγγέλλουν και σ΄ αυτή την συχνότητα 145.500 ΜΗz αποκλειστικά και μόνο : α) κινδύνο (Hazard) β) έκτακτη ανάγκη (Emergency), ώστε να επιτευχθεί αποτελεσματικότερα η διαλειτουργικότητα μεταξύ Δημ. Φορέων – εθελοντών Ραδιοερασιτεχνών, με βάση τις ειδικότερες διατάξεις του παρόντος.

  Σας ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας.

  Ο Πρόεδρος του ΣΕΑΝΣ

  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ Ν. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
  Δικηγόρος (Msc)
  Προέδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δημου Σερρών
  Εκπ/κος Πολιτικών Επιστημών ΠΕ 78
  Εφ Ανθλγος (ΠΖ) ΣΕΑΝ Σερρών

  Ο Υπεύθυνος Συντονιστής :

  ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ
  Δικηγόρος παρ΄ Αρείω Πάγω
  Εκπ/κος Πολιτικών Επιστημών ΠΕ 78
  Εφ Ανθλγος (ΦΠΖ) ΣΕΑΝ Σερρών
  Πτυχ. Ραδιοερασιτέχνης SV7ERA

  Ο Ειδικός Επιστημονικός Σύμβουλος:

  ΠΑΠΑΤΣΩΡΗΣ Δ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
  Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
  Καθηγητής στις Επικοινωνίες, ΜΤΕΕ ΜΙΕΕΕ,
  ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  Τμήμα Πληροφορικής, Υπολογιστών & Τηλεπικοινωνιών
  τ.Διευθυντής Διαχείρισης & Εποπτείας Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων ΕΕΤΤ

 • 9 Ιανουαρίου 2020, 07:26 | Π Δ

  Στο ΕΣΚΕΔΙΚ δημιουργείται ένας μηχανισμός συγκεντρωτισμού εξουσίας και λήψεων αποφάσεων τόσο σε τακτικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο, που απορρέει από τον ΓΓΠΠ, παραλείποντας τον Αρχηγό του Π.Σ.

 • 8 Ιανουαρίου 2020, 20:33 | ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  1. Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) αποτελεί Ειδική Κεντρική Υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Σ.) και υπάγεται στο Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.
  Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων πρέπει να αποτελεί Ειδική Κεντρική Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
  Δεν είναι μόνο το ΠΣ….

 • 8 Ιανουαρίου 2020, 11:21 | Π.Δ

  Στο ΕΣΚΕΔΙΚ δημιουργείται ένας μηχανισμός συγκεντρωτισμού εξουσίας και λήψης αποφάσεων σε επιχειρησιακό επίπεδο, που απορρέει από τον ΓΓΠΠ, παραλείποντας τον Αρχηγό του Π.Σ.

 • 5 Ιανουαρίου 2020, 22:37 | Επιπυραγός (10652) Νικόλαος Ηλιόπουλος

  Προτείνεται η δημιουργία Γραφείου Ανάλυσης Μετεωρολογικών Δεδομένων. Το ανωτέρω Γραφείο θα λειτουργεί όλο το χρόνο, παράλληλα με την Μονάδα Επιστημονικής Υποστήριξης, με αποκλειστική στελέχωση από εξειδικευμένο προσωπικό του Π.Σ. με ειδικότητα στη μετεωρολογία, στο κλίμα, στη διασπορά και διάχυση επικίνδυνων ενώσεων στην ατμόσφαιρα. Προτείνεται να είναι υπεύθυνο για:
  • την παρατήρηση και την ανάλυση των αριθμητικών προγνωστικών μετεωρολογικών μοντέλων που υπάρχουν διαθέσιμα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ.), το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (Ε.Α.Α.), από πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού.
  • τη λήψη και την ανάλυση των μετεωρολογικών στοιχείων από μετεωρολογικούς δορυφόρους και Radars που είναι διαθέσιμα και την διαβίβαση των πληροφοριών καιρού σε πραγματικό χρόνο.
  • τη σχεδίαση των μεθόδων αξιολόγησης – επαλήθευσης των προγνώσεων, την μελέτη και την ανάλυση των κλιματικών στοιχείων κάθε περιοχής καθώς και των αποτελεσμάτων των κλιματικών μοντέλων.
  • την ανάπτυξη λογισμικού προσομοίωσης και παραμετροποίησης των φυσικών διεργασιών της ατμόσφαιρας (προγνωστικά μετεωρολογικά δεδομένα πολύ υψηλής ανάλυσης για καλύτερη πρόγνωση στον άνεμο, στο φαινόμενο των καταιγίδων, στην ατμοσφαιρική πρόγνωση καπνού – τοξικών αερίων και της πλημμύρας σε συγκεκριμένες λεκάνες που έχουν ιστορικό.
  • την ανάπτυξη μοντέλων άμεσης (έγκαιρης) πρόγνωσης τα οποία δίνουν τοπικές προγνώσεις οι οποίες ανανεώνονται πολλές φορές μέσα στην ημέρα για αποτελεσματικότερη επιχειρησιακή δράση, «τρέχουν» από τους εξειδικευμένους επιστήμονες έτσι ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες του Π.Σ. και γενικότερα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
  • την υποστήριξη της λειτουργίας των Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ), δηλαδή την επιστημονική μελέτη και ανάλυση των μετεωρολογικών δεδομένων που επηρεάζουν την απόδοση και την ασφάλεια πτήσης ενός ΣμηΕΑ στο πεδίο επιχειρήσεων.

 • 5 Ιανουαρίου 2020, 22:39 | Επιπυραγός (10652) Νικόλαος Ηλιόπουλος

  Προτείνεται η μετονομασία του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) σε Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΘ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) και η αφαίρεση της λέξης «συντονισμός» όπου υπάρχει μέσα στο άρθρο, αφού το εν λόγω Κέντρο πρέπει να είναι αρμόδιο να κινητοποιεί πόρους, να υποστηρίζει τις επιχειρήσεις και να ενημερώνει αλλά δε δύναται να συντονίζει, κάτι που μπορεί να γίνει στο πεδίο επιχειρήσεων.

 • 5 Ιανουαρίου 2020, 11:59 | Γιώργος

  Ως Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ. Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων ονομάζεται ήδη εδώ και χρόνια το Κέντρο Επιχειρήσεων της ΕΛ.ΑΣ.