Άρθρο 84 – Διάρθρωση – Αρμοδιότητες Διευθύνσεων Κλάδου Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων

1. Ο Κλάδος Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων του Επιτελείου του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος διαρθρώνεται στις ακόλουθες πέντε Διευθύνσεις:
α. Διεύθυνση Πυρόσβεσης.
β. Διεύθυνση Αντιμετώπισης Καταστροφών.
γ. Διεύθυνση Δασοπυρόσβεσης.
δ. Διεύθυνση Παροχής Υπηρεσιών προς Τρίτους.
ε. Διεύθυνση Οργάνωσης και Ασφάλειας.
2. Η Διεύθυνση Πυρόσβεσης διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα που έχουν τις κάτωθι αρμοδιότητες:
α. Τμήμα Επιχειρήσεων και Πυροπροστασίας Ειδικών Εγκαταστάσεων.
β. Τμήμα Πυροπροστασίας Αεροδρομίων, Ελικοδρομίων και Λιμένων.
γ. Τμήμα Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας.
δ. Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.) και Πολιτικής Άμυνας.
ε. Τμήμα Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών.
Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
3. Το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για:
α. Την παροχή οδηγιών για εκπόνηση ή αναμόρφωση, των σχεδίων επέμβασης, προγραμμάτων και ασκήσεων που αφορούν σε περιπτώσεις πυρκαγιών, βιομηχανικών ή άλλων ατυχημάτων, σεισμών, πλημμυρών, θεομηνιών, φυσικών και λοιπών καταστροφών.
β. Την έκδοση οδηγιών, λήψη μέτρων και οργάνωση μεθόδων προστασίας και εκπαίδευσης του προσωπικού Πυροσβεστικού Σώματος για την αντιμετώπιση των ανωτέρω συμβάντων, καθώς και τη χάραξη στρατηγικής για την αντιμετώπιση τους.
γ. Τον έλεγχο και τη μελέτη καταλληλότητας και χρηστικότητας των υπαρχόντων και προσφερομένων για προμήθεια υλικών και μέσων που αφορούν στην προστασία του προσωπικού Πυροσβεστικού Σώματος.
δ. Τη μελέτη και την εκπόνηση σχεδίων επέμβασης και την έκδοση σχετικών οδηγιών για την αντιμετώπιση πυρκαγιών και λοιπών καταστροφών σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες και τους Φορείς.
ε. Τη μέριμνα για την έκδοση κατάλληλων συγγραμμάτων και σύνταξη μελετών που αφορούν στην αντιμετώπιση πυρκαγιών και λοιπών καταστροφών, σε συνεργασία με συναρμόδιες Διευθύνσεις του Επιτελείου και συναρμόδιους Φορείς.
στ. Την έκδοση οδηγιών για την παρακολούθηση της καλής κατανομής και λειτουργίας του δικτύου πυροσβεστικών υδροστομίων και την υποβολή προτάσεων στους αρμόδιους Φορείς.
ζ. Τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν επιχειρήσεις με εναέρια μέσα έρευνας και διάσωσης και την ανάπτυξη και έκδοση επιχειρησιακών προτύπων, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Τεχνικής Υποστήριξης και Υποδομών και Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, για την ασφαλή και επιτυχή διεξαγωγή των επιχειρήσεων αυτών.
Β. ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΩΝΤο Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για:
α. Τη σύνταξη, έκδοση και έλεγχο εφαρμογής των Κανονισμών Οργάνωσης και Λειτουργίας των Πυροσβεστικών Σταθμών Στρατιωτικών και Πολιτικών Αεροδρομίων, Ελικοδρομίων και Λιμένων.
β. Τη μέριμνα για την κατάρτιση και βελτίωση των σχεδίων επέμβασης (κατάσβεσης – διάσωσης) των ανωτέρω Πυροσβεστικών Σταθμών.
γ. Τη φροντίδα για τον κατάλληλο και επαρκώς εξειδικευμένο εξοπλισμό των Υπηρεσιών αυτών και του προσωπικού τους.
δ. Την εισήγηση προς την ηγεσία Πυροσβεστικού Σώματος για τη σύνταξη, παρακολούθηση και έλεγχο των ειδικών προγραμμάτων εκπαίδευσης του προσωπικού των Υπηρεσιών αυτών και της διαδικασίας αξιολόγησής του, σε συνεργασία με τους αρμόδιους κατά περίπτωση Φορείς.
ε. Την εισήγηση για τη διοργάνωση, αποστολή και εκτέλεση εκπαιδεύσεων του προσωπικού των Υπηρεσιών αυτών σε Σχολεία και Κέντρα Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής, και την εκπόνηση και έκδοση των σχετικών εγχειριδίων και βοηθημάτων.
στ. Την παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων και βιβλιογραφίας που σχετίζονται με θέματα πυροπροστασίας, πυρόσβεσης και διάσωσης στους χώρους των στρατιωτικών και πολιτικών αεροδρομίων, ελικοδρομίων και λιμένων και την αναγκαία, κατά περίπτωση, αναμόρφωση της σχετικής νομοθεσίας.
ζ. Τη μελέτη και την υπόδειξη σε συνεργασία με τους συναρμόδιους Φορείς των κανόνων και μέτρων ασφαλείας για την αποθήκευση και διακίνηση στους χώρους των αεροδρομίων, ελικοδρομίων και λιμένων, εύφλεκτων, εκρηκτικών, χημικών, τοξικών και άλλων επικίνδυνων ουσιών.
η. Την εισήγηση για τον προγραμματισμό και υλοποίηση εκπαιδεύσεων σε θέματα πρόληψης και καταστολής πυρκαγιών του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού των αεροδρομίων, εγκαταστάσεων ελικοδρομίων και λιμενικών εγκαταστάσεων της Χώρας.
Γ. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για:
α. Την έκδοση εγκυκλίων για την εφαρμογή των σχεδίων που εκπονούνται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
β. Την έκδοση οδηγιών, που αφορούν σε μέτρα και μεθόδους προστασίας του προσωπικού Πυροσβεστικού Σώματος από τα ανωτέρω συμβάντα πολιτικής προστασίας, καθώς και στη στρατηγική αντιμετώπισής τους.
γ. Την έκδοση οδηγιών για την εκπόνηση προγραμμάτων και ασκήσεων βάσει των σχεδίων επέμβασης για την εκπαίδευση του πυροσβεστικού προσωπικού στα ανωτέρω συμβάντα πολιτικής προστασίας.
δ. Τη μελέτη καταλληλότητας των υφισταμένων και προσφερομένων για προμήθεια υλικών και μέσων που αφορούν στην προστασία του πυροσβεστικού προσωπικού σε συμβάντα πολιτικής προστασίας.
ε. Τη μελέτη και την εκπόνηση σχεδίων επέμβασης και την έκδοση σχετικών οδηγιών για την αντιμετώπιση των καταστροφών που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Πυροσβεστικού Σώματος σε συνεργασία και με άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες και Φορείς.
στ. Τη συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για την έκδοση κατάλληλων συγγραμμάτων και τη σύνταξη μελετών που αφορούν στην αντιμετώπιση φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών και λοιπών απειλών σε συνεργασία με συναρμόδιες Διευθύνσεις του Επιτελείου.
ζ. Το χειρισμό θεμάτων που αφορούν σε πυροσβεστικές επιχειρήσεις με εναέρια μέσα έρευνας και διάσωσης, καθώς και την ανάπτυξη και έκδοση, σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες Εναερίων και Πλωτών Μέσων, επιχειρησιακών προτύπων για την ασφαλή και επιτυχή διεξαγωγή των επιχειρήσεων αυτών.
η. Τη ρύθμιση θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Πυροσβεστικού Σώματος στο πλαίσιο θωράκισης της πολιτικής προστασίας της χώρας από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές, καθώς και λοιπές απειλές σε ειρηνική περίοδο.
Δ. ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ (Π.Σ.Ε.Α.) ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για:
α. Την κατάρτιση, έγκριση, κοινοποίηση και υλοποίηση των σχεδίων Πολιτικής Άμυνας του Επιτελείου.
β. Τη ρύθμιση, παρακολούθηση και μελέτη θεμάτων σχεδιασμού και οργάνωσης των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος σε πολεμική περίοδο.
γ. Τον υπολογισμό και την εξασφάλιση, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Υποστήριξης, των αναγκαίων πιστώσεων για την υποστήριξη εφαρμογής των σχεδίων.
δ. Την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Πυροσβεστικού Σώματος σε θέματα Πολιτικής Άμυνας και την εξασφάλιση του σχετικού αρχείου και των σχεδίων, σύμφωνα με όσα καθορίζονται από τον ισχύοντα κανονισμό διαβαθμισμένου υλικού και την εξουσιοδότηση χειρισμού των οργάνων των Υπηρεσιών.
ε. Την εκπαίδευση και ενημέρωση του άμαχου πληθυσμού σχετικά με θέματα Πολιτικής Άμυνας.
στ. Τη ρύθμιση θεμάτων αναστολής κατάταξης εφέδρων για την στελέχωση των Υπηρεσιών του Σώματος, καθώς και των σχετικών επιτάξεων υλικών και μέσων για τον εξοπλισμό τους.
ζ. Τη ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης της Πολιτικής Άμυνας των Δημοσίων και Ιδιωτικών Ανεξάρτητων Ιδρυμάτων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τη μέριμνα για τη σχετική εκπαίδευση του προσωπικού τους.
η. Τη μέριμνα για την εκπαίδευση του προσωπικού Πυροσβεστικού Σώματος σε θέματα σχετιζόμενα με την Πολιτική Άμυνα και την εκπαίδευση στα πυροσβεστικά καθήκοντα του προσωπικού που προέρχεται από πολιτική επιστράτευση.
θ. Τη μελέτη των προβλημάτων και την υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση των υφιστάμενων σχεδίων πολεμικής περιόδου.
ι. Την οργάνωση ασκήσεων Πολιτικής Άμυνας και τη συμμετοχή του Επιτελείου σε σχετικές εθνικές ασκήσεις.
ια. Τη συνεργασία σε θέματα Πολιτικής Άμυνας με τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ιβ. Τη σύνταξη και υποβολή στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη/Διεύθυνση Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης της από το νόμο προβλεπόμενης ετήσιας έκθεσης προόδου Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης/Επιτελείου Πυροσβεστικού Σώματος.
ιγ. Τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στη συμβολή του Πυροσβεστικού Σώματος στην πολιτική προστασία της Χώρας από καταστάσεις εκτάκτων αναγκών που προκαλούνται από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές και λοιπές απειλές σε πολεμική περίοδο.
ιδ. Την εισήγηση για τη σύγκληση του Συμβουλίου Συντονισμού και Στρατηγικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για θέματα Πολιτικής Άμυνας.
Ε. ΤΜΗΜΑ ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝΤο Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για:
α. Την εποπτεία και παρακολούθηση της λειτουργίας και πλοϊμότητας των συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών Πυροσβεστικού Σώματος.
β. Την εποπτεία και παρακολούθηση προγραμματισμένων και έκτακτων πτήσεων των συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών, λαμβάνοντας υπόψη τις επιχειρησιακές απαιτήσεις.
γ. Την τήρηση και επεξεργασία αρχείου ασφαλείας προγραμματισμένων και έκτακτων πτήσεων των συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών και τη σύνταξη διαταγών, εγκυκλίων και οδηγιών προς όλες τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες, για την ενημέρωση και λήψη των κατάλληλων μέτρων ασφαλείας.
δ. Τη συνεργασία και αλληλογραφία με Διεθνείς Οργανισμούς και Φορείς, τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα λοιπά Σώματα Ασφαλείας, την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και κάθε άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, συναφούς αντικειμένου για θέματα επιχειρησιακής αξιοποίησης και ασφάλειας πτήσεων των συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών του Πυροσβεστικού Σώματος.
ε. Την ανάπτυξη κανονισμών και προτύπων για την επιχειρησιακή αξιοποίηση και ασφάλεια πτήσεων των μη επανδρωμένων αεροσκαφών του Πυροσβεστικού Σώματος με τη συμμετοχή ή μη και άλλων εναερίων μέσων.
στ. Την εξασφάλιση της πτητικής ικανότητας και ετοιμότητας των μέσων και του προσωπικού.
ζ. Τη συλλογή, επεξεργασία και αξιολόγηση των πτητικών δεδομένων, ώστε να αξιολογείται η πτητική ικανότητα των χειριστών.
η. Τη συγκέντρωση και ανάλυση δεδομένων που αφορούν σε συμβάντα ατυχημάτων στα οποία εμπλέκονται μη επανδρωμένα αεροσκάφη, την εξαγωγή συμπερασμάτων και την έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών προς το προσωπικό.
θ. Τη σύνταξη εισηγήσεων για την πτητική και τεχνική εκπαίδευση του προσωπικού Πυροσβεστικού Σώματος για την αξιοποίηση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών του.
ι. Την έρευνα και μελέτη καινοτόμων τεχνολογιών στον τομέα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών και την προώθηση σχετικών προτάσεων στην Ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος.
ια. Την παρακολούθηση των εξελίξεων της τεχνολογίας αναφορικά με τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και τη συμμετοχή του Πυροσβεστικού Σώματος σε ερευνητικά προγράμματα που σχετίζονται με τη χρήση τους.
ιβ. Την παρακολούθηση της σχετικής νομοθεσίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
ιγ. Την τήρηση Μητρώου Εκπαίδευσης Χειριστών και Τεχνικών των μη επανδρωμένων αεροσκαφών Πυροσβεστικού Σώματος και τη σύνταξη εισηγήσεων για την εξέλιξη, την αξιοποίηση, τους διαθέσιμους τύπους μη επανδρωμένων αεροσκαφών και κάθε άλλη μεταβολή στην πτητική, ή τεχνική τους, ικανότητα.
ιδ. Την εισήγηση προς την Ηγεσία για την προμήθεια πτητικών μέσων και συναφούς υλικοτεχνικού εξοπλισμού με γνώμονα την εξασφάλιση της ολιγοτυπίας των συγκεκριμένων πτητικών μέσων.
ιε. Την οργάνωση της συνεργασίας μεταξύ των Διευθύνσεων Επιτελείου του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος(Α.Π.Σ.)και άλλων εμπλεκόμενων Υπηρεσιών Πυροσβεστικού Σώματος για θέματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

3. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Καταστροφών διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα που έχουν τις κάτωθι αρμοδιότητες:
α. Το Τμήμα Επιχειρήσεων και Εκπαιδεύσεων.
β. Το Τμήμα Υλικού και Ειδικού Εξοπλισμού.
Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ
Το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για:
α. Την έκδοση ερμηνευτικών εγκυκλίων διαταγών και οδηγιών για το σχεδιασμό αντιμετώπισης συμβάντων αρμοδιότητας του.
β. Την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των επιχειρησιακών δράσεων των Ε.Μ.Α.Κ. και την υποβολή σχετικών εισηγήσεων στον Προϊστάμενο του Κλάδου Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων για τη βελτιστοποίηση αυτών.
γ. Τη συνεργασία με εμπλεκόμενους Φορείς για την οργάνωση εκπαιδεύσεων του προσωπικού των Ε.Μ.Α.Κ. στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
δ. Την έκδοση εγκυκλίων διαταγών που αφορούν σε προγράμματα εκπαίδευσης.
ε. Τη σύσταση επιτροπών για την αξιολόγηση, επεξεργασία και παραγωγή συγγραμμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του.
στ. Την αξιολόγηση των προτάσεων Φορέων της ημεδαπής, ή της αλλοδαπής, για τη συμμετοχή με οποιονδήποτε τρόπο σε ερευνητικά προγράμματα που έχουν σχέση με το αντικείμενο των συμβάντων αρμοδιότητάς του.
Β. ΤΜΗΜΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για:
α. Τον προσδιορισμό και την εισήγηση προς τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Επιτελείου για τον εφοδιασμό των Ε.Μ.Α.Κ. με τα απαραίτητα μέσα και υλικά, συμπεριλαμβανομένων και των διασωστικών σκύλων, για την αντιμετώπιση συμβάντων αρμοδιότητάς τους.
β. Την αξιολόγηση αποτελεσματικότητας υλικών και μέσων που χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο των συμβάντων αρμοδιότητας Ε.Μ.Α.Κ. και την υποβολή προτάσεων για τη βελτίωσή τους.
γ. Τη μέριμνα για την αναγνώριση, κωδικοποίηση, μηχανογράφηση και παρακολούθηση του πάσης φύσεως υλικού Ε.Μ.Α.Κ.
δ. Την παρακολούθηση των εξελίξεων στις αντίστοιχες Υπηρεσίες άλλων χωρών, όσον αφορά σε θέματα υλικών και μέσων και την εισήγηση για τον εφοδιασμό του Πυροσβεστικού Σώματος με αυτά.
ε. Τη μέριμνα για τη διασφάλιση του απαιτούμενου εξοπλισμού για την οργάνωση και την αποτελεσματική λειτουργία των Ειδικών Μονάδων Αντιμετώπισης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.).
4. Η Διεύθυνση Δασοπυρόσβεσης διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα που έχουν τις κάτωθι αρμοδιότητες:
α. Το Τμήμα Επιχειρήσεων Αεροπυρόσβεσης και Εναέριας Επιτήρησης.
β. Το Τμήμα Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Δασικών και Αγροτικών Πυρκαγιών.
γ. Το Τμήμα Διευρωπαϊκής και Διεθνούς Συνεργασίας Δασοπυρόσβεσης.
Α. ΤΜΗΜΑ ΑΕΡΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ
Το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για:
α. Τη συνεργασία με τις Ένοπλες Δυνάμεις και τους λοιπούς εμπλεκόμενους Φορείς, για την οργάνωση της εναέριας επιτήρησης ευαίσθητων δασικών εκτάσεων και της αεροπυρόσβεσης.
β. Την εισήγηση προς την Ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος για τη μίσθωση εναερίων μέσων επιτήρησης και αεροπυρόσβεσης, καθώς και κατανομή αυτών σε πολιτικά και στρατιωτικά αεροδρόμια της χώρας.
γ. Την έκδοση ερμηνευτικών εγκυκλίων, διαταγών και οδηγιών για την εφαρμογή του προγράμματος εναέριας επιτήρησης και αεροπυρόσβεσης.
δ. Την αξιολόγηση εναέριων μέσων και της αποτελεσματικότητάς τους στις επιχειρήσεις εναέριας επιτήρησης και αεροπυρόσβεσης, που οργανώνονται για τις ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώματος, και την υποβολή σχετικών εισηγήσεων στην Ηγεσία.
ε. Την εκπόνηση μελετών για την εξεύρεση κατάλληλων λύσεων με σκοπό την αποτελεσματικότερη διαχείριση των εναέριων μέσων για τις ανάγκες της δασοπυρόσβεσης και την εξασφάλιση της μέγιστης διαθεσιμότητας και επιχειρησιακής απόδοσής τους.
στ. Τη συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης και Υποδομών, την Υπηρεσία Εναερίων Μέσων και τις αρμόδιες Υπηρεσίες Πολεμικής Αεροπορίας και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, για την έκδοση επιχειρησιακών διαταγών, εγκυκλίων ή Ειδοποιήσεων προς Αεροπόρους (ΝΟΤΑΜ) σε σχέση με τους κανόνες ασφάλειας πτήσεων, τη διαχείριση του εναέριου χώρου πάνω από δασικές πυρκαγιές, τους κανόνες και τις προϋποθέσεις εναέριου συντονισμού εναέριων μέσων σε επιχειρήσεις αεροπυρόσβεσης, καθώς και των κανόνων εμπλοκής μισθωμένων ή αλλοδαπών εναέριων μέσων σε δασικές πυρκαγιές.
Β. ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ
Το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για:
α. Την έκδοση ερμηνευτικών εγκυκλίων διαταγών και οδηγιών για το σχεδιασμό αντιμετώπισης δασικών και αγροτικών πυρκαγιών.
β. Την εισήγηση προς τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Επιτελείου για τον εφοδιασμό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών με τα απαραίτητα μέσα και υλικά για την αντιμετώπιση δασικών και αγροτικών πυρκαγιών.
γ. Το σχεδιασμό της προστασίας των δασικών και αγροτικών εκτάσεων από τις πυρκαγιές, καθώς και την έκδοση οδηγιών για τον τρόπο σύνταξης και ελέγχου των επιχειρησιακών σχεδίων των περιφερειακών Υπηρεσιών Πυροσβεστικού Σώματος.
δ. Την εισήγηση προς τις αρμόδιες Διευθύνσεις για την πρόσληψη του απαραίτητου εποχικού προσωπικού στελέχωσης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών.
ε. Την εισήγηση για την πραγματοποίηση συσκέψεων με εμπλεκόμενες στη δασοπυρόσβεση Φορείς, Υπηρεσίες και οργανισμούς στο πλαίσιο του αντιπυρικού σχεδιασμού και τη συνεργασία με αυτούς για θέματα δασοπυρόσβεσης.
στ. Τη διεξαγωγή της αλληλογραφίας, την έκδοση Εγκυκλίων Διαταγών και διευκρινίσεων και τη ρύθμιση των θεμάτων σχετικά με τη διαδικασία επιβολής διοικητικών προστίμων σε εμπρηστές δασών.
ζ. Την επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων των δασικών και αγροτικών πυρκαγιών με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων για την αποτροπή εκδήλωσης και τον περιορισμό των συνεπειών τους.
η. Την αποτίμηση του πυροσβεστικού έργου για την παρελθούσα περίοδο και την υποβολή προτάσεων για την επερχόμενη.
θ. Την εισήγηση σύστασης επιτροπών για την αξιολόγηση συγγραμμάτων για θέματα αντιμετώπισης δασικών και αγροτικών πυρκαγιών.
ι. Την αξιολόγηση των προτάσεων διαφόρων Φορέων της ημεδαπής για τη συμμετοχή, με οποιονδήποτε τρόπο, σε ερευνητικά προγράμματα που έχουν σχέση με το αντικείμενο των δασικών και αγροτικών πυρκαγιών.
ια. Την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας υλικών μέσων (εκτός των εναέριων) και μεθόδων αντιμετώπισης δασικών και αγροτικών πυρκαγιών.
Γ. ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
Το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για:
α. Τη συνεργασία με Πυροσβεστικές Υπηρεσίες άλλων χωρών σε θέματα που αφορούν στην αντιμετώπιση των δασικών και αγροτικών πυρκαγιών.
β. Τη συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα που σχετίζονται με τη στατιστική και την εξέλιξη της έρευνας στο αντικείμενο των δασικών και αγροτικών πυρκαγιών.
γ. Τη μέριμνα, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις, για την εκπροσώπηση του Πυροσβεστικού Σώματος σε διεθνή συνέδρια και εκδηλώσεις, καθώς και τη συμμετοχή του σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα που αφορούν στο αντικείμενο των δασικών και αγροτικών πυρκαγιών.

5. Η Διεύθυνση Παροχής Υπηρεσιών προς Τρίτους διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα που έχουν τις κάτωθι αρμοδιότητες:
α. Το Τμήμα Αυτοκινητοδρόμων.
β. Το Τμήμα Αεροδρομίων και Υδατοδρομίων.
γ. Το Τμήμα Εγκαταστάσεων και Δικτύων.
δ. Το Τμήμα Λιμένων.
Α. ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝΤο Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για:
α. Την παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών στους αυτοκινητοδρόμους και τη διεξαγωγή της σχετικής αλληλογραφίας με τα συμβαλλόμενα μέρη και τους συναρμόδιους Φορείς.
β. Τη μελέτη ανακυπτόντων προβλημάτων στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών και την υποβολή στην Ηγεσία προτάσεων επίλυσής τους.
γ. Την εισήγηση για την τροποποίηση όρων των υφιστάμενων συμβάσεων και τη συνδρομή σε διαπραγματεύσεις νέων συμβάσεων, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις.
δ. Τη σύνταξη και επεξεργασία μνημονίων ενεργειών μεταξύ Πυροσβεστικού Σώματος και των συμβαλλομένων μερών.
ε. Την παρακολούθηση της σχετικής νομοθεσίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
στ. Κάθε άλλο σχετικό θέμα που άπτεται των συμβάσεων παραχώρησης.

Β. ΤΜΗΜΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΩΝ
Το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για:
α. Την παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών στα αεροδρόμια και υδατοδρόμια και τη διεξαγωγή της σχετικής αλληλογραφίας με τα συμβαλλόμενα μέρη και τους συναρμόδιους Φορείς.
β. Τη μελέτη ανακυπτόντων προβλημάτων στο πλαίσιο εκτέλεσης των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών και την υποβολή στην Ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος προτάσεων επίλυσής τους.
γ. Την εισήγηση για την τροποποίηση όρων των υφιστάμενων συμβάσεων και τη συνδρομή σε διαπραγματεύσεις νέων συμβάσεων, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις.
δ. Τη σύνταξη και επεξεργασία μνημονίων ενεργειών μεταξύ του Πυροσβεστικού Σώματος και των συμβαλλομένων μερών.
ε. Την παρακολούθηση της σχετικής νομοθεσίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
στ. Κάθε άλλο σχετικό θέμα που άπτεται των συμβάσεων παραχώρησης.
Γ. ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για:
α. Την παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών σε ειδικές εγκαταστάσεις και δίκτυα και τη διεξαγωγή της σχετικής αλληλογραφίας με τα συμβαλλόμενα μέρη και τους συναρμόδιους Φορείς.
β. Τη μελέτη ανακυπτόντων προβλημάτων στο πλαίσιο εκτέλεσης των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών και την υποβολή στην Ηγεσία προτάσεων επίλυσής τους.
γ. Την εισήγηση για την τροποποίηση όρων των υφιστάμενων συμβάσεων και τη συνδρομή σε διαπραγματεύσεις νέων συμβάσεων, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις.
δ. Τη σύνταξη και επεξεργασία μνημονίων ενεργειών μεταξύ του Πυροσβεστικού Σώματος και των συμβαλλομένων μερών.
ε. Την παρακολούθηση της σχετικής νομοθεσίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
στ. Κάθε άλλο σχετικό θέμα που άπτεται των συμβάσεων παραχώρησης.
Δ. ΤΜΗΜΑ ΛΙΜΕΝΩΝ
Το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για:
α. Την παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών σε λιμένες και τη διεξαγωγή της σχετικής αλληλογραφίας με τα συμβαλλόμενα μέρη και τους συναρμόδιους Φορείς.
β. Τη μελέτη ανακυπτόντων προβλημάτων στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών και την υποβολή στην Ηγεσία προτάσεων επίλυσής τους.
γ. Την εισήγηση για την τροποποίηση όρων των υφιστάμενων συμβάσεων και τη συνδρομή σε διαπραγματεύσεις νέων συμβάσεων, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις.
δ. Τη σύνταξη και επεξεργασία μνημονίων ενεργειών μεταξύ του Πυροσβεστικού Σώματος και των συμβαλλομένων μερών.
ε. Την παρακολούθηση της σχετικής νομοθεσίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
στ. Κάθε άλλο σχετικό θέμα που άπτεται της σύμβασης παραχώρησης.

6. Η Διεύθυνση Οργάνωσης και Ασφάλειας διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα που έχουν τις κάτωθι αρμοδιότητες:
α. Το Τμήμα Οργάνωσης.
β. Το Τμήμα Οργάνωσης Εθελοντισμού.
γ. Το Τμήμα Υγείας και Ασφάλειας.
δ. Το Τμήμα Ψυχοκοινωνικής Μέριμνας.
Α. ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για:
α. Τη μελέτη για τη λειτουργικότητα των οργανωτικών δομών και διαδικασιών Πυροσβεστικού Σώματος στο πλαίσιο υλοποίησης του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξης και Λειτουργίας (Σ.Ε.Π.Α.Λ.), των Τομεακών Στρατηγικών και Επιχειρησιακών Σχεδίων και των Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης, την υποβολή προτάσεων για τυχόν αναγκαίες μεταβολές, την έγκριση τους και την επακόλουθη έκδοση των σχετικών αποφάσεων, παρακολουθώντας και υποστηρίζοντας την υλοποίηση τους.
β. Τη μελέτη καθορισμού των βέλτιστων μεθόδων και διαδικασιών λειτουργίας και εκτέλεσης του πυροσβεστικού έργου και των υπηρεσιακών δομών, των τρόπων αύξησης της παραγωγικότητας της εργασίας και της κατάρτισης, ετήσια, προγράμματος δράσης, με τριμηνιαία παράδοση εκθέσεων αποτελεσμάτων μελετών και προτάσεις βελτίωσης τους.
γ. Την επεξεργασία και μελέτη της χωροταξικής κατανομής των επαγγελματικών και εθελοντικών πυροσβεστικών υπηρεσιών, του προσωπικού και των μέσων τους.
δ. Τη μελέτη και εισήγηση σε θέματα διακίνησης και τυποποίησης της αλληλογραφίας, οργάνωσης αρχείων και σύνταξης θεματολογίου, απλούστευσης διαδικασιών της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των Υπηρεσιών Πυροσβεστικού Σώματος, της σχέσης του πολίτη με αυτές και τον περιορισμό της γραφειοκρατίας.
ε. Τη μελέτη, παρακολούθηση και εφαρμογή συστήματος μέτρησης των βασικών ποιοτικών και ποσοτικών στόχων του Πυροσβεστικού Σώματος και την υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση των υφιστάμενων οργανωτικών δομών και διαδικασιών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις.
στ. Τη ρύθμιση θεμάτων που έχουν σχέση με το σύστημα εκτέλεσης υπηρεσίας, το χρόνο εργασίας και τα καθήκοντα του προσωπικού Υπηρεσιών Πυροσβεστικού Σώματος.
ζ. Τον καθορισμό του τύπου των στολών, των διακριτικών και της εξάρτυσης του πυροσβεστικού προσωπικού, των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης και των πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης και Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος.
η. Την έκδοση διαταγών για την εκκαθάριση του αρχείου των Υπηρεσιών Πυροσβεστικού Σώματος.
Β. ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
Το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για:
α. Την προώθηση, διάδοση και υποστήριξη του θεσμού του Εθελοντή Πυροσβέστη, σε συνεργασία και με συναρμόδιες Υπηρεσίες.
β. Τη μέριμνα, σε συνεργασία με τους Ο.Τ.Α. που εκδηλώνουν ενδιαφέρον, για την ίδρυση, προαγωγή, υποβιβασμό ή κατάργηση Εθελοντικών Πυροσβεστικών Σταθμών και Κλιμακίων και την έκδοση διαταγών και οδηγιών για την εύρυθμη λειτουργία τους.
γ. Τη δημιουργία Γενικού Μητρώου Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος και τη μέριμνα για την ενημέρωση της έκδοσης αποφάσεων για την απόκτηση, αναστολή και απώλεια της ιδιότητας του Εθελοντή Πυροσβέστη.
δ. Την επίβλεψη για την εφαρμογή της ισχύουσας για τους Εθελοντές Πυροσβέστες και τις Εθελοντικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες νομοθεσίας και τη λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των Υπηρεσιών αυτών σχετικά με την αποστολή τους.
ε. Τη ρύθμιση θεμάτων βασικής εκπαίδευσης και πυροσβεστικής εξάρτυσης των Εθελοντών Πυροσβεστών και πιστοποίησής τους από την Πυροσβεστική Ακαδημία σε συνεργασία με το Τμήμα Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης.
στ. Τη μέριμνα, σε συνεργασία με τους οικείους Ο.Τ.Α., για τη στέγαση και τον εξοπλισμό των Εθελοντικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών με τα αναγκαία μέσα και υλικά.
ζ. Την εξασφάλιση κάθε άλλης αναγκαίας υποστήριξης προς τις Εθελοντικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες με σκοπό την καλύτερη και αποδοτικότερη εκτέλεση της αποστολής τους.
η. Την εισήγηση για τη χωροταξική κατανομή Εθελοντικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών σε συνεργασία με το Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού.
Γ. ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για:
α. Την παρακολούθηση και τον έλεγχο της τήρησης των μέτρων σχετικά με την Ασφάλεια και Υγεία Εργαζομένων στο χώρο εργασίας, τη διαρκή ενημέρωση για νέες εξελίξεις και την άμεση συμβολή στην υλοποίησή τους.
β. Την παρακολούθηση και λήψη μέτρων σε περίπτωση ατυχημάτων που προκαλούνται κατά τη διάρκεια της εργασίας και την υγειονομική διαχείριση τους.
γ. Την ανάλυση των στατιστικών δεδομένων που προκύπτουν από πάσης φύσεως ατυχήματα σχετιζόμενα με το πυροσβεστικό έργο και τη σύνταξη μελετών, εισηγήσεων και προτάσεων για την αναβάθμιση του παρεχόμενου πλαισίου υγείας και ασφάλειας.
δ. Την έκδοση των αναγκαίων διαταγών και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του υφιστάμενου νομικού πλαισίου και των προβλεπόμενων μέτρων για την προαγωγή υγείας και της ασφάλειας των υπαλλήλων στο χώρο εργασίας.
ε. Τη μελέτη των συνθηκών και την εκτίμηση του κινδύνου στο χώρο εργασίας, την υποβολή προτάσεων και μέτρων για τη βελτίωση και εξασφάλιση υγείας και της ασφάλειας του προσωπικού Πυροσβεστικού Σώματος.
στ. Τη συνεργασία με τους αρμόδιους Φορείς σε θέματα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων.
ζ. Την κατάρτιση, σε συνεργασία με το Τμήμα Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, προγραμμάτων εκπαίδευσης του προσωπικού και τη διαρκή ενημέρωσή του σε θέματα υγείας και ασφάλειας κατά τη διάρκεια της επιχειρησιακής δραστηριότητας.
Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ρυθμίζονται θέματα προστασίας της υγείας και ασφάλειας του προσωπικού Πυροσβεστικού Σώματος.
Δ. ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Το Τμήμα στελεχώνεται από υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος, οι οποίοι κατέχουν πτυχίο ΑΕΙ – ΑΤΕΙ της ημεδαπής, ή αντίστοιχο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ, ειδικότητας ψυχολόγου ή κοινωνικού λειτουργού και κατέχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Στο Τμήμα Ψυχοκοινωνικής Μέριμνας , το οποίο υποστηρίζεται γραμματειακά, προΐσταται ο ανώτερος εκ των Αξιωματικών και σε περίπτωση έλλειψης Αξιωματικού, ο αρχαιότερος από τους υπηρετούντες σε αυτό, κάτοχος ενός εκ των ανωτέρω πτυχίων. Οι υπηρετούντες στο Τμήμα ορίζονται, σύμφωνα με τα ισχύοντα σε υπηρεσία και τίθενται σε επιφυλακή, για την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των περιστατικών που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους. Η λειτουργία του Τμήματος διέπεται από τις αρχές του Κώδικα Δεοντολογίας Ψυχολόγων, τις αρχές προστασίας του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων, ενώ παραβάσεις των ανωτέρω γεννούν ποινική, αστική και πειθαρχική ευθύνη.
Το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για:
α. Την παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στους υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος και στις οικογένειές τους που βιώνουν συναισθηματική κρίση, ή έντονα ψυχοκοινωνικά προβλήματα.
β. Τη συνδρομή σε αρμόδιες Αρχές και Δημόσιες Υπηρεσίες στην επί τόπου παροχή κοινωνικής και βραχείας ψυχολογικής υποστήριξης και κάθε σχετικής δυνατής βοήθειας στα πληγέντα άτομα ή στους συγγενείς των θυμάτων από περιστατικά που επεμβαίνει το Πυροσβεστικό Σώμα στο πλαίσιο της αποστολής του.
γ. Την πρόληψη και αντιμετώπιση δυσλειτουργικών εκδηλώσεων της συμπεριφοράς των πυροσβεστικών υπαλλήλων στο εργασιακό, οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον μέσω συμβουλευτικής και υποστήριξης με διαδικασία συνέντευξης και συνεδριών.
δ. Τη συμμετοχή ψυχολόγων του στις Επιτροπές Ψυχοτεχνικών δοκιμασιών, στο πλαίσιο της διενέργειας των προκαταρκτικών εξετάσεων των υποψηφίων για κατάταξη στο Πυροσβεστικό Σώμα.
ε. Την υποστήριξη ψυχολογικής προσαρμογής των κατατασσόμενων στο Πυροσβεστικό Σώμα, με την πραγματοποίηση τακτικών και έκτακτων συνεντεύξεων και με την παροχή ψυχολογικής στήριξης σε αυτούς επί ανακυπτόντων, ψυχολογικής φύσεως, προβλημάτων, με σκοπό την ομαλή προσαρμογή τους στο υπηρεσιακό περιβάλλον.
στ. Την πρόληψη και αντιμετώπιση του εργασιακού, επιχειρησιακού και μετατραυματικού στρες.
ζ. Τη μελέτη, ανάπτυξη και εφαρμογή κατάλληλων ψυχοτεχνικών δοκιμασιών.
η. Τη συνεργασία με τους ιατρούς της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος σε θέματα ειδικότητάς τους (στήριξη οικογένειας – συμβουλευτική και ψυχοθεραπευτική προσέγγιση ασθενών – διασυνδετική ψυχολογία) για τη διακρίβωση των αιτιών δυσπροσαρμοστικών εκδηλώσεων, προσδιορίζοντας τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την αντιμετώπισή τους.
θ. Την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης στους πυροσβεστικούς υπαλλήλους και στις οικογένειες τους, σε περίπτωση τραυματισμού ή σοβαρής ασθένειας, καθώς και στους άμεσα ή έμμεσα εμπλεκόμενους υπαλλήλους, κατόπιν σοβαρού ή θανάσιμου τραυματισμού έτερου υπαλλήλου κατά την εκτέλεση υπηρεσίας.
ι. Την έρευνα σε θέματα ψυχοκοινωνικής φύσεως, με στόχο τον εντοπισμό των ιδιαίτερων προβλημάτων που εμφανίζονται στους πυροσβεστικούς υπαλλήλους, καθώς και την υποβολή προτάσεων για την πρόληψη, βελτίωση, αντιμετώπιση, μείωση έως και εξάλειψή τους.
ια. Τη διοργάνωση διαλέξεων, ημερίδων και λοιπών εκπαιδευτικών – ενημερωτικών δράσεων με στόχο την ευαισθητοποίηση, την πρόληψη και τον χειρισμό θεμάτων ψυχικής υγείας.
ιβ. Τη συνεχή παρακολούθηση και μελέτη των διεθνών εξελίξεων και της βιβλιογραφίας που σχετίζονται με θέματα ψυχοκοινωνικής μέριμνας μέσω και της κατάρτισης των υπηρετούντων στο Τμήμα.
ιγ. Την επικοινωνία και συνεργασία με τις αντίστοιχες υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων και των λοιπών Σωμάτων Ασφαλείας, για την ανταλλαγή εμπειριών, καλών πρακτικών και εκπαιδεύσεων, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη από κοινού δράση κριθεί απαραίτητη.
ιδ. Τη συνεργασία με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής για την από κοινού διενέργεια ερευνών και την εκπόνηση μελετών σε συναφή των αρμοδιοτήτων του αντικείμενα.
ιε. Τη συνεργασία με λοιπές συναφείς δομές και Φορείς της ημεδαπής και της αλλοδαπής
που παρέχουν παρόμοιες υπηρεσίες (ενδεικτικά Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κοινωνικές Υπηρεσίες).ιστ. Τη λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής υποστήριξης.
ιζ. Τη συμμετοχή των υπηρετούντων στο Τμήμα ως διδάσκοντες στα εκπαιδευτικά προγράμματα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και σε άλλες εκπαιδευτικές – ενημερωτικές δράσεις.
ιη. Τη συγκέντρωση, ερμηνεία και εφαρμογή επιστημονικών δεδομένων, ώστε να διερευνηθούν οι ψυχικές λειτουργίες και η συμπεριφορά του πυροσβεστικού υπαλλήλου, καθώς και η επιρροή των διαφόρων κοινωνικών θεσμών και ομάδων επ’ αυτού.
ιθ. Την τήρηση αρχείου και την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 17:41 | Σωκράτης Παπαγεωργίου

  1. Ως γνωστόν στο Π.Σ. ενυπάρχουν εκ φύσεως του επαγγέλματος οι λεγόμενες «εγγενείς δραστηριότητες – ιδιαιτερότητες» και μέχρι σήμερα δεν υπάρχει στην ελληνική νομοθεσία σαφές πλαίσιο με κανόνες Α.Υ.Ε. στην επιχειρησιακή δραστηριότητα (στα συμβάντα) του Π.Σ. Για την θέσπιση κανόνων ασφαλείας και τελικώς της νομοθεσίας στο πεδίο αυτό, θα απαιτηθούν πολύχρονες μελέτες και στατιστικά από την εν λόγω Διεύθυνση. Ένα αποτελεσματικό εργαλείο στήριξης αυτής της προσπάθειας, μπορεί μεταξύ άλλων να είναι και η υπάρχουσα ενδεχομένως τεχνογνωσία κι εμπειρία άλλων χωρών της Ευρώπης.
  2. Στις αρμοδιότητες του Γ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, μετά το στοιχείο α.) να προστεθεί στοιχείο β.) με την εξής διατύπωση: «β. Η διερεύνηση νέων μέτρων Ασφάλειας και Υγιεινής Εργαζομένων (Α.Υ.Ε.), προσαρμοσμένων στις ιδιαιτερότητες του πυροσβεστικού επαγγέλματος κατά τη διάρκεια της επιχειρησιακής δραστηριότητας (του προσωπικού)».
  Επίσης, μετά το στοιχείο ζ.) να προστεθεί στοιχείο η.) με την εξής διατύπωση: « η. Η συνεργασία με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η υιοθέτηση μέτρων Α.Υ.Ε. από αυτές, για τον εμπλουτισμό και την αναβάθμιση της υφιστάμενης εγχώριας νομοθεσίας», με ανάλογο αναγραμματισμό των επόμενων από αυτά, στοιχείων.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 14:14 | Βηλαρά Καλλιόπη

  Άρθρο 84, παρ. 6, Δ. ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
  Στη φράση «Η λειτουργία του Τμήματος διέπεται από τις αρχές του Κώδικα Δεοντολογίας Ψυχολόγων, τις αρχές προστασίας του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων, ενώ παραβάσεις των ανωτέρω γεννούν ποινική, αστική και πειθαρχική ευθύνη», να προστεθεί και ο Κώδικας Δεοντολογίας των Κοινωνικών Λειτουργών, ο οποίος έχει καθοριστεί από το ΝΠΔΔ ΣΚΛΕ (Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος) και ισχύει.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 14:58 | ΤΣΑΒΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

  Στο άρθρο 84 να προστεθεί στις αρμοδιότητες:
  α. των Τμημάτων «Επιχειρήσεων και πυροπροστασίας ειδικών εγκαταστάσεων», «Πυροπροστασίας Αεροδρομίων, ελικοδρομίων και Λιμένων» της Διεύθυνσης Πυρόσβεσης
  β. των Τμημάτων «Σχεδιασμού αντιμετώπισης δασικών και αγροτικών πυρκαγιών» της Διεύθυνσης Δασοπυρόσβεσης και
  γ. όλων των Τμημάτων της Διεύθυνσης Παροχής Υπηρεσιών προς Τρίτους:

  «Την παρακολούθηση, διαρκή ενημέρωση και κωδικοποίηση της ελληνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας και την ενημέρωση επί των εκάστοτε εκδιδομένων οδηγιών, αποφάσεων, κανονισμών κλπ. της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ευρωπαϊκών ή διεθνών οργανισμών και την έκδοση ερμηνευτικών εγκυκλίων και διαταγών για την πιστή και ομοιόμορφη εφαρμογή της από τις Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος.».

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 13:12 | Βηλαρά Καλλιόπη

  Άρθρο 84, παρ. 6, Δ. ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
  α) Στην 3η σειρά που αναφέρεται «….. το οποίο υποστηρίζεται γραμματειακά,» να προστεθεί ως συνέχεια ……» από λοιπούς πυροσβεστικούς υπαλλήλους,…..
  β) Στις αρμοδιότητες να προστεθεί: Διενέργεια Κοινωνικής Μελέτης ή Ψυχοκοινωνικής Μελέτης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του Π.Δ. 50/1989 (ΦΕΚ 23 Α΄).

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 08:13 | Μαγέτος Χρήστος

  Τμήμα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών. Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 77642 οικ. Φ.109.1/21-12-2017 Απόφαση Αρχηγού Π.Σ.(Σύσταση Γραφείου Μη Επανδρωμένων αεροσκαφών), στις αρμοδιότητες του ανωτέρω Γραφείου αναφέρεται και η αρμοδιότητα ιστ) » Το χειρισμό κάθε άλλου θέματος που αφορά στα μη επανδρωμένα αεροσκάφη του Πυροσβεστικού Σώματος και δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλης Διεύθυνσης», η οποία αρμοδιότητα δεν αναφέρεται στις αρμοδιότητες όπως αποτυπώνονται στο ανωτέρω δυνητικό Τμήμα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών της καινούργιας δομής.Παρακαλώ να εξεταστεί η περίπτωση της εκ παραδρομής παράληψης της ανωτέρω ιστ αρμοδιότητας και αν πράγματι έχει πραγματοποιηθεί παράληψη παρακαλώ για τη σχετική διόρθωση.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 20:23 | Δημήτριος Μπ.

  Διευθύνσεων Κλάδου Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων
  Τα Τμήματα των Διευθύνσεων Κλάδου Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων θα πρέπει να στελεχώνονται από υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος, οι οποίοι κατέχουν πτυχίο ΑΕΙ – ΑΤΕΙ της ημεδαπής, ή αντίστοιχο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ, αντίστοιχης ειδικότητας με το αντικείμενο που διευθύνουν (πχ Ψυχολόγοι, Ιατροί, Μηχανολόγοι, Πολιτικοί Μηχανικοί, Χημικοί, Χημικοί Μηχανικοί, Δασολόγοι, Δασοπόνοι, Αεροναυπηγοί, Νομικοί, κλπ.) Προΐσταται Αξιωματικός Ειδικών καθηκόντων ή σε περίπτωση έλλειψης αυτού, Αξιωματικός Γενικών καθηκόντων που κατέχει την αντίστοιχη ειδικότητα και είναι κάτοχος ενός εκ των ανωτέρω πτυχίων.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 10:40 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΦΥΡΗ

  Υπάρχει σαφής αλληλο-επικάλυψη των αρμοδιοτήτων του προτεινόμενου προς σύσταση Τμήματος Διευρωπαϊκής & Διεθνούς Συνεργασίας Δασοπυρόσβεσης (σημ.: η «Διευρωπαϊκή» περιλαμβάνεται στη «Διεθνή»!…) στη Δνση Δασοπυρόσβεσης με αυτές του ήδη υπάρχοντος Τμήματος Διεθνών Σχέσεων στη Δνση Στρατηγικού Σχεδιασμού & Επικοινωνίας, του οποίου οι αρμοδιότητες σημειωτέον είναι ευρύτερες και καλύπτουν όλες τις πιθανές πτυχές της συνεργασίας και αλληλεπίδρασης του Πυροσβεστικού Σώματος με αντίστοιχες Υπηρεσίες Πυρόσβεσης και Διάσωσης άλλων χωρών της Ευρώπης και των υπόλοιπων ηπείρων,καθώς επίσης σε όλα τα πεδία αρμοδιοτήτων και ενδιαφέροντος του Π.Σ., των δασικών πυρκαγιών συμπεριλαμβανομένων.
  Ως εκ τούτου, το ερώτημα που εύλογα προκύπτει είναι: ποια η σκοπιμότητα και η χρησιμότητα της σύστασης ενός ακόμη τμήματος με αντικείμενο τη διεθνή συνεργασία, αλλά μόνο για δασικές πυρκαγιές, σε άλλη διεύθυνση και σε άλλο κλάδο;

  Παραθέτουμε:
  «Γ. ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
  Το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για:
  α. Την ανάπτυξη και διατήρηση σχέσεων συνεργασίας Πυροσβεστικού Σώματος με τις αντίστοιχες Υπηρεσίες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων χωρών και την ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών, γνώσεων και καλών πρακτικών.
  β. Την ανάπτυξη σχέσεων με ευρωπαϊκές και διεθνείς Ενώσεις Πυροσβεστών, τη διοργάνωση συνεδρίων και διεθνών συναντήσεων πυροσβεστικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα και τη μέριμνα φιλοξενίας και ξενάγησης των επισκεπτών και των αντιπροσωπειών.
  γ. Την παρακολούθηση και μελέτη της οργάνωσης και λειτουργίας των αλλοδαπών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και την αξιοποίηση της σχετικής τεχνογνωσίας.
  δ. Τη συμμετοχή σε διεθνείς διασκέψεις και συνέδρια πυροσβεστικού ενδιαφέροντος και την παρακολούθηση των αποφάσεων και πορισμάτων τους.
  ε. Την εξέταση, προώθηση και προετοιμασία συμφωνιών πυροσβεστικής συνεργασίας.
  στ. Την εισήγηση για λήψη μέτρων προαγωγής διεθνούς πυροσβεστικής συνεργασίας και αρωγής, τη μέριμνα για την εκπροσώπηση του Πυροσβεστικού Σώματος σε διασκέψεις, συνέδρια και διεθνείς συναντήσεις και τη φροντίδα διοργάνωσης αντίστοιχων στην Ελλάδα.
  ζ. Την ενημέρωση της Διεύθυνσης Νομικής Υποστήριξης και άλλων αρμόδιων Διευθύνσεων για τις ευρωπαϊκές, ή διεθνείς εξελίξεις, σε θέματα πυροσβεστικού ενδιαφέροντος, με γνώμονα την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την ευρωπαϊκή, την υποβοήθηση συγκριτικών μελετών και την υιοθέτηση καλών πρακτικών.
  η. Το χειρισμό όλων των θεμάτων που έχουν σχέση με τη διεθνή συνεργασία του Πυροσβεστικού Σώματος στο πλαίσιο της EUROPOL ή άλλων διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών.
  θ. Τη μετάφραση και διεξαγωγή της ξενόγλωσσης αλληλογραφίας που αφορά στο Πυροσβεστικό Σώμα.
  ι. Τη συνεργασία με τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών και τους άλλους συναρμόδιους Φορείς για θέματα αρμοδιότητάς του.»

  «Γ. ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
  Το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για:
  α. Τη συνεργασία με Πυροσβεστικές Υπηρεσίες άλλων χωρών σε θέματα που αφορούν στην αντιμετώπιση των δασικών και αγροτικών πυρκαγιών.
  β. Τη συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα που σχετίζονται με τη στατιστική και την εξέλιξη της έρευνας στο αντικείμενο των δασικών και αγροτικών πυρκαγιών.
  γ. Τη μέριμνα, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις, για την εκπροσώπηση του Πυροσβεστικού Σώματος σε διεθνή συνέδρια και εκδηλώσεις, καθώς και τη συμμετοχή του σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα που αφορούν στο αντικείμενο των δασικών και αγροτικών πυρκαγιών.»

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 08:43 | ze6

  1) Διεύθυνση Οργάνωσης και Ασφάλειας σε καμία περίπτωση δεν ανήκει στον κλάδο Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων.

  2) Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης καταστροφών δεν έχει λόγω ύπαρξης καθόσον πχ τα αντικείμενα των εκπαιδεύσεων αποτελούν αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης (τμήμα μέχρι τώρα που αναβαθμίζεται) και αυτά της παρακολούθησης και κωδικοποίησης του υλικού αποτελούν της Υπηρεσίας Διαχείρισης Πυροσβεστικού Υλικού. Δηλαδή για την πυρασφάλεια αεροδρομίων όπου υπηρετούν κοντά 1000 άτομα υπάρχει ένα τμήμα και για τις ΕΜΑΚ που υπηρετούν το πολύ 600 άτομα συστήνεται ολόκληρη διεύθυνση?

  3) Η Διεύθυνση Παροχής Υπηρεσιών σε τρίτους επίσης δεν έχει λόγω ύπαρξης και τα τμήματά της όπως είναι δομημένα θα μπορούσαν να ενταχθούν στη Διεύθυνση Πυρόσβεσης ενοποιημένα με τα αντίστοιχα αντικείμενα των τμημάτων αυτής και με ενδεχόμενη επέκταση τους. Τα τμήματα που παρακολουθούν τις σχετικές νομοθεσίες ανά εγκατάσταση (αεροδρόμια, λιμάνια, αυτοκινητοδρόμους κτλ) θα πρέπει να παρακολουθούν αντίστοιχα και τις συμβάσεις που υφίστανται. Άλλωστε η παρακολούθηση των συμβάσεων λόγω της ποικιλίας αντικειμένων (κτιριακά, οικονομικά, νομικά κτλ) απαιτεί συνεργασία και έτερων τμημάτων και διευθύνσεων και επίσης από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται η συγκρότηση σχετικού συλλογικού οργάνου.

  4) Στη Διεύθυνση Πυρόσβεσης δεν δίδεται το σχετικό βάρος σε αντικείμενα όπως η αστική πυρόσβεση, οι διασωστικές επιχειρήσεις, οι παροχές βοήθειας, τα συμβάντα χημικών κτλ τα οποία «φορτώνονται¨στο τμήμα επιχειρήσεων και πυροπροστασίας ειδικών εγκαταστάσεων. Το εν λόγω τμήμα είναι δυσανάλογα πλήρες σε αντικείμενο σε σχέση με έτερα όχι μόνο της ίδιας διεύθυνσης αλλά και με αυτά ολόκληρης Διεύθυνσης όπως είναι αυτή της Αντιμετώπισης Καταστροφών. Δεν είναι επίσης λογικό να υπάρχει ολόκληρο τμήμα για τα μή επανδρωμένα και για το κατεξοχήν πυροσβεστικό αντικείμενο (αστική πυρόσβεση, παροχές βοήθειας κτλ) που είναι και το μεγαλύτερο ποσοστό συμβάντων να υπάρχει ένα τμήμα το τμήμα επιχειρήσεων και πυροπροστασίας ειδικών εγκαταστάσεων.

 • 9 Ιανουαρίου 2020, 15:33 | ΧΡΗΣΤΟΣ

  Να προστεθούν και τα πλωτά μέσα των ΕΜΑΚ στη Δ/νση Αντιμετωπισης Καταστροφών/Τμήμα υλικού και ειδικού εξοπλισμού

 • 9 Ιανουαρίου 2020, 14:25 | ΣΚ

  Άρθρο 84 – Διάρθρωση – Αρμοδιότητες Διευθύνσεων Κλάδου Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων .
  Α) Να προστεθούν και τα πλωτά μέσα των ΕΜΑΚ στη Δ/νση Αντιμετωπισης Καταστροφών/Τμήμα υλικού και ειδικού εξοπλισμού
  3. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Καταστροφών διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα που έχουν τις κάτωθι αρμοδιότητες:
  α. Το Τμήμα Επιχειρήσεων και Εκπαιδεύσεων.
  β. Το Τμήμα Υλικού και Ειδικού Εξοπλισμού
  Β. ΤΜΗΜΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
  Το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για:
  α. Τον προσδιορισμό και την εισήγηση προς τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Επιτελείου για τον εφοδιασμό των Ε.Μ.Α.Κ. με τα απαραίτητα μέσα και υλικά, συμπεριλαμβανομένων και των διασωστικών σκύλων ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΜΕΣΩΝ, για την αντιμετώπιση συμβάντων αρμοδιότητάς τους.
  β. Την αξιολόγηση αποτελεσματικότητας υλικών και μέσων που χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο των συμβάντων αρμοδιότητας Ε.Μ.Α.Κ. και την υποβολή προτάσεων για τη βελτίωσή τους.
  γ. Τη μέριμνα για την αναγνώριση, κωδικοποίηση, μηχανογράφηση και παρακολούθηση του πάσης φύσεως υλικού Ε.Μ.Α.Κ.
  δ. Την παρακολούθηση των εξελίξεων στις αντίστοιχες Υπηρεσίες άλλων χωρών, όσον αφορά σε θέματα υλικών και μέσων και την εισήγηση για τον εφοδιασμό του Πυροσβεστικού Σώματος με αυτά.
  ε. Τη μέριμνα για τη διασφάλιση του απαιτούμενου εξοπλισμού για την οργάνωση και την αποτελεσματική λειτουργία των Ειδικών Μονάδων Αντιμετώπισης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.).

  Β) Στη Δ/νση Παροχής Υπηρεσιών προς Τρίτους να προστεθεί εδάφιο ε. Τμήμα Βιομηχανικών ζωνών
  5. Η Διεύθυνση Παροχής Υπηρεσιών προς Τρίτους διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα που έχουν τις κάτωθι αρμοδιότητες:
  α. Το Τμήμα Αυτοκινητοδρόμων.
  β. Το Τμήμα Αεροδρομίων και Υδατοδρομίων.
  γ. Το Τμήμα Εγκαταστάσεων και Δικτύων.
  δ. Το Τμήμα Λιμένων.
  Ε. ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ

 • 9 Ιανουαρίου 2020, 10:43 | Τσιλογιάννη Ελευθερία

  «6. Η Διεύθυνση Οργάνωσης και Ασφάλειας διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα που έχουν τις κάτωθι αρμοδιότητες:
  α. Το Τμήμα Οργάνωσης.
  β. Το Τμήμα Οργάνωσης Εθελοντισμού.
  γ. Το Τμήμα Υγείας και Ασφάλειας.
  δ. Το Τμήμα Ψυχοκοινωνικής Μέριμνας.»

  Απορίας άξιο, πως είναι δυνατόν, Τμήματα με κατ΄εξοχήν διοικητικά θέματα – αρμοδιότητες, να υπάγονται σε Επιχειρησιακό Κλάδο……., όταν σε όλα τα Σώματα Ασφαλείας και τα λοιπά Υπουργεία και Υπηρεσίες, τα αντίστοιχα Τμήματα, υπάγονται σε Διοικητικό Κλάδο…….!!!!

  Επιπλέον, είναι Τμήματα τα οποία δεν έχουν συνοχή – συνάφεια αρμοδιοτήτων μεταξύ τους, η οποία και να αιτιολογεί την «συνύπαρξή» τους σε μία Διεύθυνση…

 • 8 Ιανουαρίου 2020, 12:55 | Σ.Κ.

  α) Στο άρθρο 84, στην Διεύθυνση Αντιμετώπισης καταστροφών στο τμήμα υλικού και ειδικού εξοπλισμού θα πρέπει να προστεθούν και τα πλωτά μέσα των ΕΜΑΚ
  β)Στο άρθρο 84, στη Η Διεύθυνση Παροχής Υπηρεσιών προς Τρίτους να προστεθεί και τμήμα Βιομηχανικών περιοχών:

  α. Το Τμήμα Αυτοκινητοδρόμων.
  β. Το Τμήμα Αεροδρομίων και Υδατοδρομίων.
  γ. Το Τμήμα Εγκαταστάσεων και Δικτύων.
  δ. Το Τμήμα Λιμένων.
  Ε. ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

 • 8 Ιανουαρίου 2020, 09:49 | Ελευθερία

  Η Οργάνωση του ΠΣ και η Ψυχοκοινωνική Μέριμνα δεν νομίζω ότι είναι μέρος του κλάδου επιχειρήσεων.

 • 7 Ιανουαρίου 2020, 13:52 | Ευάγγελος Καρίμαλης

  Ως Τμηματάρχης του Τμήματος ΠΣΕΑ και Πολιτικής Άμυνας προτείνω την τροποποιημένη μεταγενέστερη διαφοροποιημένη Υ.Α. 18386 οικ. Φ.109.1 από τον Ν.4249/2014 αναφορικά με τις αρμοδιότητες του Τμήματος
  α.Η μέριμνα για την κατάρτιση, έγκριση και κοινοποίηση των σχεδίων ΠΣΕΑ, πολιτικής κινητοποίησης και πολιτικής άμυνας του Επιτελείου και των υφισταμένων Υπηρεσιών του, σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας ΠΑΜ-ΠΣΕΑ του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
  β. Η μελέτη, η παρακολούθηση και ρύθμιση θεμάτων σχεδιασμού και οργάνωσης του Επιτελείου ,των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος σε πολεμική περίοδο.
  γ. Ο υπολογισμός και η υποβολή στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη/Υπηρεσία ΠΑΜ-ΠΣΕΑ των αναγκαίων πιστώσεων για την οικονομική υποστήριξη των Σχεδίων ΠΣΕΑ των Υπηρεσιών του ΠΣ, σε συνεργασία με άλλες συναρμόδιες Διευθύνσεις, καθώς και άλλες Υπηρεσίες.
  δ. Η ενημέρωση των Υπηρεσιών του με αντικείμενα εκπαίδευσης αρμοδιότητας ΠΣ για την εκπαίδευση του άμαχου πληθυσμού, των μονάδων πολιτικής άμυνας, καθώς και των Δημόσιων Ανεξάρτητων Ιδρυμάτων και Ανεξάρτητων Ιδρυμάτων, όταν αρμοδίως ζητηθεί.
  ε. Η μέριμνα για τις ονομαστικές αναστολές κατάταξης εφέδρων για την στελέχωση των Υπηρεσιών του ΠΣ, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και η συμμετοχή στα Συμβούλια Αναστολών κατάταξης όταν κληθεί.
  στ. Η μέριμνα για την εκπαίδευση στα πυροσβεστικά καθήκοντα του προσωπικού που προέρχεται από πολιτική επιστράτευση σε συνεργασία με το Τμήμα Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Ανθρώπινων Πόρων.
  ζ. Η οργάνωση της συμμετοχής του Πυροσβεστικού Σώματος στις εθνικές ασκήσεις, καθώς και η σύνταξη οδηγιών προς τις συμμετέχουσες στις εν λόγω ασκήσεις Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, σύμφωνα με τις εντολές της Υπηρεσίας ΠΑΜ-ΠΣΕΑ του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
  η. Η σύνταξη και υποβολή της ετήσιας έκθεσης προόδου ΠΣΕΑ του Πυροσβεστικού Σώματος στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη/Υπηρεσία ΠΑΜ-ΠΣΕΑ.
  θ. Η ρύθμιση θεμάτων κατανομής βιομηχανιών με σκοπό τις αναγκαίες εκχωρήσεις υλικών και υπηρεσιών, σύμφωνα με τα σχέδια ΠΣΕΑ, καθώς και τις επιτάξεις που αφορούν τα εν λόγω σχέδια.
  ι. Η μέριμνα για την εξουσιοδότηση του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος για το χειρισμό διαβαθμισμένων πληροφοριών και υλικού, εθνικού, ΕΕ και ΝΑΤΟ, καθώς και η εξασφάλιση του σχετικού αρχείου σύμφωνα με τον Εθνικό Κανονισμό Ασφαλείας και τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς ή ΝΑΤΟ.
  ια. Η τήρηση του Συστήματος Συναγερμού ΠΑΜ-ΠΣΕΑ/ΓΕΕΘΑ και η συνεργασία με το ΓΕΕΘΑ ή το ΓΕΣ για θέματα αρμοδιότητας Πυροσβεστικού Σώματος του Ν.2292/1995.
  ιβ. Η παρακολούθηση των ΔΑΙ Αττικής του Πυροσβεστικού Σώματος.

 • 7 Ιανουαρίου 2020, 10:28 | Σπύρος Αργυρόπουλος

  Τι εννοεί η παρ. 1.δ λέγοντας Δ/ση Παροχής Υπηρεσιών προς Τρίτους; Το υπάρχον νομικό πλαίσιο μπορεί να υποστηρίξει την λειτουργία drones από την υπηρεσία;

 • 4 Ιανουαρίου 2020, 22:11 | Χαράλαμπος

  Άρθρο 84.
  -ΤΜΗΜΑ ΠΣΕΑ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, προτείνεται να προστεθεί παράγραφος στις αρμοδιότητες ως εξής: (ιε)Τη σύνταξη και υποβολή εισηγήσεων για τροποποίηση-επικαιροποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας σχετικά με τις αρμοδιότητες και την αποστολή του ΠΣ σε θέματα Π.Σ.Ε.Α. & Πολιτικής Άμυνας.
  -ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, προτείνεται να προστεθεί παράγραφος στις αρμοδιότητες ως εξής: (θ) Τον καθορισμό πρότυπων ηλεκτρονικών εγγράφων διακίνησης αλληλογραφίας (ώστε να εξασφαλιστεί η ομοιομορφία και αναγνωρισιμότητα όλων των εγγράφων, με προκαθορισμένα περιθώρια, κενά, διάκενα, μέγεθος και στυλ γραμματοσειράς)
  -ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, προτείνεται να προστεθεί παράγραφος στις αρμοδιότητες ως εξής: (η) τη σύνταξη και υποβολή μελέτης αρμοδίως, σχετικά με την τεκμηρίωση του επικίνδυνου και ανθυγιεινού του επαγγέλματος του Πυροσβέστη.

 • 4 Ιανουαρίου 2020, 20:06 | ΤΣΙΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

  Στη στελέχωση του Γραφείου Ψυχοκοινωνικής Μέριμνας μεταξύ των άλλων ειδικοτήτων θα πρέπει να προστεθεί η ειδικότητα του Κοινωνιολόγου.
  Σύμφωνα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του τμήματος Κοινωνιολογίας που αναφέρονται στο Προεδρικό Διάταγμα 159 αριθμός φύλλου 199, από 1-10-2009,απασχολούνται στα Σώματα Ασφαλείας σε αντικείμενα σχετικά με τον τίτλο σπουδών τους.Τα αντικείμενα του Γραφείου Ψυχοκοινωνικής Μέριμνας είναι σχετικά με τις σπουδές του τμήματος Κοινωνιολογίας.Επίσης Υπάρχουν ήδη Πυροσβεστικοί Υπάλληλοι που υπηρετούν στο Σώμα με πτυχίο Κοινωνιολογίας.

 • 1 Ιανουαρίου 2020, 23:11 | Λ.Π.

  ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: 1.Στο τμήμα αυτό πρέπει να ασχολείται περισσότερο με την υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού , να οριστούν υπεύθυνοι υπάλληλοι αφού εκπαιδευτούν και έχουν τα ανάλογα προσόντα ως τεχνικοί ασφαλείας σε επίπεδο ΠΕ.ΠΥ.Δ. που θα διενεργούν αυτοψία στους χώρους εργασίας, πυρκαγιάς, αν είναι σε καλή κατάσταση ο ατομικός εξοπλισμός, όπως υπάρχει στον ιδιωτικό τομέα και να υπογράφει τεχνικός ασφαλείας σε βιβλίο που θα τηρείται σε κάθε υπηρεσία για τυχόν ελήψεις ή αμέλεια του προσωπικού την ώρα του συμβάντος με σκοπό την αποτροπή ατυχημάτων λόγω μη χρησιμοποίησεις του ατομικού εξοπλισμού κ.λ.π. 2.Το τμήμα να ενημερώνεται για τις ασθένειες του προσωπικού που πιθανόν να προέρχονται λόγω της φύσης της εργασίας των υπαλλήλων, εν ενεργεία και αποστράτων, λόγω εμφάνισης των ασθενειών μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα π.χ. καρδιοπάθειες,παθήσεις της σπονδυλικής στήλης, διάφορες ασθένειες των πνευμόνων κ.λ.π., οπότε το τμήμα θα μπορεί να κρατά στατιστικά στοιχεία και να προτείνει μέτρα για την καλύτερη υγιεινή και ασφάλεια των υπαλλήλων.

 • 31 Δεκεμβρίου 2019, 01:30 | Παύλος

  1. Ο Κλάδος Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων του Επιτελείου του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος διαρθρώνεται στις ακόλουθες πέντε Διευθύνσεις:
  α. Διεύθυνση Πυρόσβεσης.
  β. Διεύθυνση Αντιμετώπισης Καταστροφών.
  γ. Διεύθυνση Δασοπυρόσβεσης.
  δ. Διεύθυνση Παροχής Υπηρεσιών προς Τρίτους.
  ε. Διεύθυνση Οργάνωσης και Ασφάλειας.

  6. Η Διεύθυνση Οργάνωσης και Ασφάλειας διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα που έχουν τις κάτωθι αρμοδιότητες:
  α. Το Τμήμα Οργάνωσης.
  β. Το Τμήμα Οργάνωσης Εθελοντισμού.
  γ. Το Τμήμα Υγείας και Ασφάλειας.
  δ. Το Τμήμα Ψυχοκοινωνικής Μέριμνας.

  Α. ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ……………….

  Β. ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
  Το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για:
  α. Την προώθηση, διάδοση και υποστήριξη του θεσμού του Εθελοντή Πυροσβέστη, σε συνεργασία και με συναρμόδιες Υπηρεσίες.
  β. Τη μέριμνα, σε συνεργασία με τους Ο.Τ.Α. που εκδηλώνουν ενδιαφέρον, για την ίδρυση, προαγωγή, υποβιβασμό ή κατάργηση Εθελοντικών Πυροσβεστικών Σταθμών και Κλιμακίων και την έκδοση διαταγών και οδηγιών για την εύρυθμη λειτουργία τους.
  γ. Τη δημιουργία Γενικού Μητρώου Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος και τη μέριμνα για την ενημέρωση της έκδοσης αποφάσεων για την απόκτηση, αναστολή και απώλεια της ιδιότητας του Εθελοντή Πυροσβέστη.
  δ. Την επίβλεψη για την εφαρμογή της ισχύουσας για τους Εθελοντές Πυροσβέστες και τις Εθελοντικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες νομοθεσίας και τη λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των Υπηρεσιών αυτών σχετικά με την αποστολή τους.
  ε. Τη ρύθμιση θεμάτων βασικής εκπαίδευσης και πυροσβεστικής εξάρτυσης των Εθελοντών Πυροσβεστών και πιστοποίησής τους από την Πυροσβεστική Ακαδημία σε συνεργασία με το Τμήμα Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης.
  στ. Τη μέριμνα, σε συνεργασία με τους οικείους Ο.Τ.Α., για τη στέγαση και τον εξοπλισμό των Εθελοντικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών με τα αναγκαία μέσα και υλικά.
  ζ. Την εξασφάλιση κάθε άλλης αναγκαίας υποστήριξης προς τις Εθελοντικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες με σκοπό την καλύτερη και αποδοτικότερη εκτέλεση της αποστολής τους.
  η. Την εισήγηση για τη χωροταξική κατανομή Εθελοντικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών σε συνεργασία με το Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού.

  ΔΙΕΡΩΤΏΜΑΙ:
  Για ποιο λόγο η υπαγωγή των εθελοντών πυροσβεστών και των εθελοντικών Υπηρεσιών, σε ένα άρθρο, εξολοκλήρου και σε μια Διεύθυνση που ουδεμία σχέση έχει με το έργο και την αποστολή των εθελοντών πυροσβεστών και την λειτουργίας των εθελοντικών Υπηρεσιών? Τιμητική, δε λέω, η παραμονή στον Επιχειρησιακό κλάδο, όπως ως τώρα υφίσταται, αλλά θεωρώ λάθος τον μη διαχωρισμό των εθελοντών ως υπηρετούσα δύναμη και των εθελοντικών Υπηρεσιών, ως υλικοτεχνική υποδομή.

  Θεωρώ πως θα πρέπει να αλλάξει το παρόν άρθρο και να υπαχθούν οι εθελοντές πυροσβέστες στο άρθρο 85 και στη Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων. Οι δε εθελοντικές Υπηρεσίες να ενταχθούν και αυτές στο άρθρο 85 και στη Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης και Υποδομών, όπως προβλέπεται από το παρόν άρθρο (85) για τις επαγγελματικές Υπηρεσίες του Σώματος.

  Σε άλλη περίπτωση, αν η μεταγωγή από το άρθρο 84 στο άρθρο 85 δεν είναι εφικτή για κάποιους άλλους λόγους, μη κατανοητούς κατ’ εμέ, ας δημιουργηθεί στο άρθρο 84 και τον Κλάδο Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων, μία έκτη διεύθυνση, η Διεύθυνση Εθελοντισμού, με τα απαραίτητα κατ’ αρμοδιότητα Τμήματα