Άρθρο 24 – Σκοπός της Εκτίμησης Επικινδυνότητας

Η εκτίμηση της επικινδυνότητας όλων των φάσεων του κύκλου καταστροφών, καθορίζει τη στρατηγική που πρόκειται να ακολουθηθεί, το απαιτούμενο ανθρώπινο δυναμικό, τα υλικά και μέσα για την αντιμετώπιση των καταστροφικών φαινομένων και των επιπτώσεων τους και συντελείται, αμέσως μετά την αρχική κινητοποίηση με ευθύνη της Ομάδας Πρώτης (1ης) Απόκρισης. Ενημερώνονται άμεσα, δια του Π.Ε.ΚΕ.Π.Π., ο κατά τόπο Περιφερειακός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος ενημερώνει τον Επικεφαλής Π.Δ.Ε.Α., τους προέδρους των Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π. (σε επίπεδο Δήμου) ή Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π. (σε επίπεδο Περιφέρειας) και το Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ..

  • 8 Ιανουαρίου 2020, 19:43 | ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

    Ο Συντονιστής, ως επιχειρησιακός παράγων, θα πρέπει να ενημερώνει τους Προϊσταμένους της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας και των Τμημάτων Πολιτικής Προστασίας των Δήμων, που έχουν την ευθύνη συντονισμού στην ετοιμότητα των φορέων του χώρου ευθύνης, αφού οι Πρόεδροι των Οργάνων μπορεί να ευρίσκονται απασχολημένοι σε άλλα αντικείμενα.