Άρθρο 180 – Θέματα Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης, Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης και Εθελοντών Πυροσβεστών Διαδικασία ένταξης Εποχικών Πυροσβεστών

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 3938/2011 (Α΄ 61) τροποποιείται ως εξής:
«2. Ως Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης προσλαμβάνονται με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου για πενταετή θητεία, η οποία ανανεώνεται υπό τους όρους και προϋποθέσεις της παρ. 7, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, Έλληνες πολίτες, με σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια), οι οποίοι έχουν τουλάχιστον απολυτήριο Λυκείου και δεν έχουν υπερβεί το 29ο έτος της ηλικίας τους».
2. Η παρ. 21 του άρθρου 15 του ν. 3938/11 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«21. Εποχικοί Πυροσβέστες, που είχαν τη συγκεκριμένη ιδιότητα από το έτος 2009 έως και το έτος 2018 και κατέχουν τουλάχιστον απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης και ειδικότερα απολυτήριο τριτάξιου γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου, ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης τεχνικής σχολής του ν.δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του ν. 2817/2000, εντάσσονται κατ’ εξαίρεση, στο τέλος του πίνακα επιλαχόντων επιτυχόντων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης, κατόπιν αίτησής τους, συνοδευόμενης από βεβαίωση προϋπηρεσίας, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος σχεδίου νόμου».
3. Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 18 του ν. 4029/2011 (Α΄ 245) τροποποιούνται ως εξής: «3. Με δαπάνη του Υπουργείου Υγείας, παρέχεται νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στους Εθελοντές Πυροσβέστες του Πυροσβεστικού Σώματος, οι οποίοι είναι ανασφάλιστοι και νοσηλεύονται εξαιτίας τραυματισμού ή άλλου ατυχήματος που προκλήθηκε κατά την άσκηση των εθελοντικών καθηκόντων τους, εφόσον αποδειχθεί κατά τα ανωτέρω η επιχειρησιακή τους ένταξη, η πραγματική άσκηση των καθηκόντων τους και η ύπαρξη εντολής για επιχειρησιακή τους εμπλοκή. Οι ανωτέρω Εθελοντές Πυροσβεστικού Σώματος νοσηλεύονται υπό τις ίδιες συνθήκες, που ισχύουν και για το προσωπικό του φορέα που τους ενέταξε επιχειρησιακά. Για τους Εθελοντές Πυροσβεστικού Σώματος που τραυματίστηκαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και, εξαιτίας του τραυματισμού αυτού, απαιτείται μακροχρόνια θεραπεία ή έχει προκληθεί μερική ή ολική αναπηρία, ισχύουν τα προβλεπόμενα για το προσωπικό του φορέα που τους ενέταξε επιχειρησιακά. Οι παραπάνω δαπάνες καλύπτονται από πιστώσεις που εγγράφονται για το σκοπό αυτόν στον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Υγείας.
4. Οι διατάξεις του άρθρου 38 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26) για την αστική ευθύνη των δημοσίων υπαλλήλων, ισχύουν και για τους Εθελοντές Πυροσβεστικού Σώματος, μόνο κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και εφόσον υπάρχει σχετικό αίτημα κινητοποίησης και εντολή επιχειρησιακής εμπλοκής, σύμφωνα τα προβλεπόμενα για το προσωπικό του φορέα που τους ενέταξε επιχειρησιακά.».
5. Μετά το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4029/2011 (Α΄ 245), προστίθεται τέταρτο εδάφιο, το οποίο έχει ως εξής:
«Με δαπάνη των οικείων Ο.Τ.Α. και ύστερα από έγκριση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, είναι δυνατή η χορήγηση καυσίμων στις Εθελοντικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες».

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 16:20 | Νικόλαος Γ. Μπάλσης

  Να προστεθεί παρ.6 ως εξής: Σε περίπτωση που ΠΠΥ απουσιάζει από την υπηρεσία του για οποιοδήποτε λόγο υγείας ( ελευθερία ιατρού, εισαγωγή σε Νοσοκομείο , αναρρωτική άδεια κ.α.), δεν περικόπτεται η μισθοδοσία του από το Πυροσβεστικό Σώμα και λαμβάνει κανονικά τις τακτικές αποδοχές του, χωρίς να λαμβάνει επιδόματα ή βοηθήματα από άλλο φορέα. Η παραπάνω πρόταση μειώνει δραματικά το διοικητικό βάρος αλλά και την ταλαιπωρία που υφίστανται μέχρι σήμερα οι ΠΠΥ σε συντρέχουσες περιπτώσεις.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 16:14 | Μ.Μ

  Για όσους έχουν υπηρετήσει ως Συμβασιούχοι Εποχικοί Πυροσβέστες στο Πυροσβεστικό Σώμα πιστεύω ότι αυτός ο χρόνος πρέπει να λογιστεί ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και να υπολογίζεται στην βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου,δεδομένου ότι πριν το νέο μισθολόγιο υπολογιζόταν στην μισθολογική προαγωγή.Επίσης να υπολογίζεται και στην μάχιμη πενταετία.
  Η θητεία ως Συμβασιούχος Εποχικός Πυροσβέστης,είναι εξορισμού προσόν κατάταξης καθώς δίνει μόρια στον υποψήφιο και ανεβάζει το όριο ηλικίας συμμετοχής στους διαγωνισμούς πρόσληψης στο Πυροσβεστικό Σώμα.Χωρίς το προσόν αυτό ,σε πολλές περιπτώσεις,ο υποψήφιος δε μπορεί να συμμετέχει.
  Η παράλειψη αυτή για την συγκεκριμένη κατηγορία έχει ως αποτέλεσμα ένας πυροσβεστικός υπάλληλος με τον βαθμό του Πυροσβέστη με συνολική υπηρεσία πάνω από 15 έτη ,ακόμα και πάνω από 17 έτη, στα Πυροσβεστικό Σώμα αθροιστικά, να αμείβεται σαν να έχει υπηρεσία 14 έτη.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 15:50 | Χάρης Κ.

  Ένταξη των ΠΠΥ στο μισθολόγιο των ενστόλων στη Κατηγορία Δ όπως οι Ε.Φ. και Συνοριοφύλακες.

  Επίσης ΠΠΥ οι οποίοι ανανέωσαν για δεύτερη πενταετία έχουν το ηλικιακό όριο (40 ετών) και απέκτησαν απολυτήριο λυκείου να μπορούν μετά από αίτηση τους να ενταχτούν στο μόνιμο προσωπικό και ώς ημερομηνία ένταξης να λαμβάνεται η ημερομηνία αίτησης τους.(υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις και θα ήταν σωστό να βρεθεί άμεση λύση)

  Να αλλάξει το όριο ηλικίας των ΠΠΥ που κατέχουν τα προσόντα και μπορούν ενταχτούν στο μόνιμο προσωπικό από 40 σε 45.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 15:27 | Κατσίκης Νικόλαος

  Να γίνει ενταξη των ΠΠΥ στο ειδικό Μισθολόγιο όπως οι Ειδικοί Φρουροί με Πενθήμερα Νυχτερινά ώστε να μην υπάρχει κάθε χρόνο αυτό με Νυχτερινά Κυριακές και Εξαιρέσιμα

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 12:11 | Νικόλαος Σεβαστάκης

  Για όσους έχουν υπηρετήσει ως Συμβασιούχοι Εποχικοί Πυροσβέστες στο Πυροσβεστικό Σώμα πιστεύω ότι αυτός ο χρόνος πρέπει να λογιστεί ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και να υπολογίζεται στην βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου,δεδομένου ότι πριν το νέο μισθολόγιο υπολογιζόταν στην μισθολογική προαγωγή.Επίσης να υπολογίζεται και στην μάχιμη πενταετία.
  Η θητεία ως Συμβασιούχος Εποχικός Πυροσβέστης,είναι εξορισμού προσόν κατάταξης καθώς δίνει μόρια στον υποψήφιο και ανεβάζει το όριο ηλικίας συμμετοχής στους διαγωνισμούς πρόσληψης στο Πυροσβεστικό Σώμα.Χωρίς το προσόν αυτό ,σε πολλές περιπτώσεις,ο υποψήφιος δε μπορεί να συμμετέχει.
  Η παράλειψη αυτή για την συγκεκριμένη κατηγορία έχει ως αποτέλεσμα ένας πυροσβεστικός υπάλληλος με τον βαθμό του Πυροσβέστη με συνολική υπηρεσία πάνω από 15 έτη ,ακόμα και πάνω από 17 έτη, στα Πυροσβεστικό Σώμα αθροιστικά, να αμείβεται σαν να έχει υπηρεσία 14 έτη.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 00:42 | Καλογηρατος Σπύρος

  Εύχομαι και μακάρι να γινόταν οι ομογενοποίηση του πυροσβεστικού σώματος σε όλους! Υπάρχουν τόσα πολλά θέματα που μακάρι με κάποια υπουργική απόφαση να περνάμε και τα παιδιά τούς εποχικούς του 2009 μαζι με τα τώρα παιδία που πήραμε το καλοκαίρι και να κλείναμε όλες τις πληγές του πυροσβεστικού σώματος για τα καλά! Θα ήταν ότι καλύτερο για την αιχμή του δόρατος αυτής της χώρας μιας και πλέον με τις κλιματικές αλλαγές όπως έχουμε δει πάνε προς σε ότι ακραίο θα συναντήσουμε!

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 19:00 | ΧΡΥΣΑ

  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΣΤΟΥΣ ΠΕΝΤΑΕΤΕΙΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΝΩΣΕΩΝ ΟΠΟΤΕ ΟΤΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΠΤΥΧΙΑ ΝΑ ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΥΡΟΦΥΛΑΚΙΑ ΔΙΟΤΙ ΠΥΡΟΦΥΛΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΗΚΑΝ ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΕΚΕΙ ΜΗ ΜΠΟΡΩΝΤΑΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ. ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΣΤΟΥΣ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΝΑ ΑΝΕΒΑΙΝΟΥΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΜΕΝΟΥΝ ΑΠΛΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΑΝΕΒΑΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΣΕ ΒΑΘΜΟ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 17:44 | Ιωάννης

  Στην παρ. 5 του άρθρου 180, στο τέλος να προστεθούν και τα Εθελοντικά Πυρ/κα Κλιμάκια εκτός από τις Εθελοντικές Πυρ/κές Υπηρεσίες για τα καύσιμα.

 • Πέραν από τις τοποθετήσεις που έχω κάνει επί των άρθρων που μας αφορούν, επιλέγω το 180 να κοινοποιήσω τις προτάσεις του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ & ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, τις οποίες έχουμε στείλει στο ΓΓΠΠ και ευελπιστούμε ότι θα ληφθούν υπόψη, για να ρυθμιστούν τα θέματα που εκκρεμούν και αφορούν τους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης, ώστε η νέα αντιπυρική περίοδο να ξεκινήσει με ένα νέο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο θα ρυθμίζει ουσιαστικά ζητήματα τα οποία λειτουργούσαν ως τροχοπέδη στο επιχειρησιακό έργο του Πυροσβεστικού Σώματος .
  Και θα δώσει την αίσθηση σε όλους τους συναδέλφους, ότι είναι ισάξια ενεργά στελέχη αυτού του Σώματος .
  Έτσι με γνώμονα την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του υπάρχοντος έμψυχου δυναμικού και με σκοπό την βελτίωση των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης, από κοινού να οργανώσουμε όσο το δυνατό καλύτερα τα του οίκου μας και όλοι μαζί απρόσκοπτοι και ενωμένοι να συμβάλουμε ενεργά στην αποτελεσματικότα του επιχειρησιακού μας έργου .

  Σύμφωνα με το Άρθρο 65 – Χαρακτήρας Πυροσβεστικού Σώματος και πυροσβεστικού προσωπικού του ν.4229 (ΦΕΚ 73/24-3-2014) , διαπιστώνει κανείς τον απαράδεκτο και αξιώτικό διαχωρισμό, που αποδίδεται στην κατηγορία των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης, ο οποίος είναι λανθασμένος, και που προκύπτει από την αντίφαση, όπως αναλύεται παρακάτω:

  α) η σημασία της λέξης κατά το Βικιλεξικό «πυροσβέστης» είναι μέλος του Πυροσβεστικού Σώματος που έχει επιφορτιστεί με το σβήσιμο πυρκαγιών ΔΗΛΑΔΗ είμαστε Πυροσβέστες αλλά δεν ανήκουμε στο Πυροσβεστικό Προσωπικό.Από τις παρακάτω παραγράφους συνάγεται ή μάλλον ορίζεται ρητά στην αρχή τους ότι δεν ανήκουμε στο Πυροσβεστικό Προσωπικό, για τους δύο παρακάτω λόγους, αφενός γιατί δεν είμαστε μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι αφετέρου γιατί δεν εκτελούμε καθήκοντα ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου (τα οποία επισημαίνουμε δεν εκτελούν ούτε οι μη παραγωγικοί Πυροσβέστες) ενώ στην συνέχεια, μέσα από τις ίδιες παραγράφους διαπιστώνεται το αντίθετο αφού όλα τα παρακάτω οριζόμενα ισχύουν και για την κατηγορία των ΠΠΥ.

  Δυστυχώς και στο Άρθρο 76 – Πυροσβεστικό Σώμα και πυροσβεστικό προσωπικό, της Αναδιάρθρωσης της ΓΓΠΠ, Αναβάθμισης Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας, Αναδιοργάνωσης του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλων διατάξεων , ισχύει ο ίδιος απαράδεκτος , απ αξιώτικός και λανθασμένος διαχωρισμός των ΠΠΥ, ο οποίος και θεωρούμαι ότι πρέπει να διορθωθεί, έτσι ώστε να αποκατασταθεί, και να καταξιωθεί ο θεσμός του ΠΠΥ, στο Πυροσβεστικό Σώμα , όπως του αρμόζει, και όπως λειτουργεί και στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα υπόλοιπα Σώματα Ασφαλείας. Οι παρακάτω προτάσεις μας έχουν σκοπό αφενός την πλήρη εργασιακή προσφορά των ΠΠΥ, λόγω της πολύχρονης εμπειρίας τους η οποία αποδείχτηκε και αποδεικνύεται αναγκαία, αφετέρου την ομογενοποίηση του Πυροσβεστικού Σώματος, η οποία επιβάλλεται λόγω των αυξανόμενων υπηρεσιακών αναγκών και αρμοδιοτήτων του.
  Συνεπώς προτείνουμε:
  Την ένταξη μας στο Πυροσβεστικό προσωπικό όπου και ανήκουμε πραγματικά, διότι εκτελούμε τα ίδια καθήκοντα με το υπόλοιπο Προσωπικό, και σύμφωνα με τα οριζόμενα των παραγράφων 3&5 του Άρθρου 76 ισχύουν και για την κατηγορία μας .

  ΘΕΜΑ Α: Ανανέωση χρόνου υπηρεσίας.
  Σύμφωνα με τον ν.3938/2011 προσελήφθησαν στο Πυροσβεστικό Σώμα 4000 Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, οι οποίοι καταλαμβάνουν επί θητεία οργανικές θέσεις , με αντίστοιχη μείωση, οργανικών θέσεων μονίμων πυροσβεστών.
  Το πόρισμα της επιτροπής, του παραπάνω νόμου αναφέρει ρητά, ότι η πρόταση αυτή είναι ρεαλιστική, οικονομική και αποσκοπεί, αφενός στην αξιοποίηση της πολύχρονης εμπειρίας των συμβασιούχων πυροσβεστών, αφετέρου στην τακτοποίηση και στην πολύχρονη άρση της κατάφωρης αδικίας του προσωπικού της συγκεκριμένης κατηγορίας.

  Συνεπώς προτείνουμε:
  Εφαρμογή του αντίστοιχου νόμου που αφορούσε την εξέλιξη των Συνοριοφυλάκων πέραν της πρώτης πενταετίας.
  Ν. 2622/1998 ΦΕΚ138/Α/25-6-1998 ΣΥΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ
  Σελίδα 1959 Άρθρο 2 παράγραφος. 2
  Οι συνοριακοί φύλακες αποτελούν ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης το οποίο προσλαμβάνεται με σχέση Δημόσιου Δικαίου επί 5ετη θητεία που μπορεί να ανανεώνεται μέχρι την συμπλήρωση 35ετους υπηρεσίας και σε κάθε περίπτωση του 55ου έτους της ηλικίας τους, ( 60ου έτους σήμερα λόγου αύξησης του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης).

  ΘΕΜΑ Β: Μισθολόγιο:
  Ο θεσμός των Πενταετών εργαζομένων δεν είναι πρωτόγνωρος , προϋπήρχε και εφαρμόστηκε , στις Ένοπλες Δυνάμεις από το 1985 έως και σήμερα, καθώς και στην Αστυνομία με τους θεσμούς των Συνοριοφυλάκων και των Ειδικών Φρουρών. Σε όλες λοιπόν τις περιπτώσεις που εφαρμόστηκε, ο ανωτέρω θεσμός , όλο το προσληφθέν προσωπικό , εντάχθηκε και εξομοιώθηκε , μισθολογικά, πλήρως με το μόνιμο προσωπικό. Αποτέλεσμα να υπάρχει, πλήρης εξομοίωση, τόσο στις παροχές, όσο και στα εργασιακά καθήκοντα, καθώς επίσης και στο χρόνο εργασίας, δηλαδή αφορά την εργασία όλου του προσωπικού κατά τις αργίες, τις εξαιρέσιμες ημέρες, και στην νυχτερινή εργασία. Όλο αυτό συνετέλεσε στην ομοιόμορφη κατανομή των καθηκόντων και του χρόνου εργασίας, σε όλο το προσωπικό, ανεξαρτήτως κατηγορίας, με αποτέλεσμα να υπάρχει η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών.
  Πλην της περίπτωσης, των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης , με αποτέλεσμα , αφενός την δυσλειτουργία του Πυροσβεστικού Σώματος , και αφετέρου την κατάφωρη αδικία που έχουν υποστεί η συγκεκριμένη κατηγορία. Σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 15 Ν. 3938/2011, όπου αναφέρει τα καθήκοντα των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης, τα οποία ενέχουν τους ίδιους κίνδυνους, που αντιμετωπίζει και το μόνιμο προσωπικό, καθιστά την μισθολογική αυτήν ανισότητα, όχι μόνο κατάφωρη αδικία, άλλα και αντισυνταγματική πρβλ Άρθρο 22 παρ. 2 του Συντάγματος, το οποίο ορίζει ρητά «όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από φύλο ή άλλη διάκριση, έχουν δικαίωμα ίσης αμοιβής για παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας».Η διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 15 του ν. 3938/ 2011 (Α` 63) αντικαθίσταται από την παρ. 3 του άρθρου 98 του ν. 4249/2014 ως εξής: «9. α) Οι Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης ασκούν κυρίως καθήκοντα δασοπυρόσβεσης, δασοπροστασίας και πυρασφάλειας. Επίσης, δύνανται να διατίθενται επικουρικά και στην άσκηση των λοιπών καθηκόντων του πυροσβεστικού προσωπικού, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. Κατ’ εξαίρεση, όταν συντρέχουν ειδικοί ή έκτακτοι υπηρεσιακοί λόγοι που δυσχεραίνουν ουσιωδώς την άσκηση του επιχειρησιακού έργου και την αποτελεσματικότητα του πυροσβεστικού μηχανισμού, επιτρέπεται, μόνο για την αντιμετώπιση αυτών, να διατίθενται και σε κύριες πυροσβεστικές δράσεις. Από το οποίο συνεπάγεται και επιβεβαιώνεται η κατάφωρη αδικία .
  Αδικία, που υφίστανται οι Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης, δηλαδή όταν δημιουργούνται ανάγκες, τότε μόνο εντάσσονται στο Πυροσβεστικό προσωπικό, ενώ το υπόλοιπο διάστημα επανέρχονται στα αρχικά τους καθήκοντα, (δηλαδή πού ανήκουν).

  Συνεπώς προτείνουμε:
  Για τους παραπάνω λόγους θεωρούμε ότι η ένταξη, των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης , στο ίδιο μισθολόγιο με το μόνιμο προσωπικό, δηλαδή στο ειδικό μισθολόγιο όπως συνηθίζεται στις αντίστοιχες περιπτώσεις ( ένταξη στην κατηγορία Γ Άρθρου 124 Κεφαλαίου Β¨ του ν. 4472/2017 όπως ισχύει για τα στελέχη που προέρχονται από ΕΠΟΠ – ΟΠΥ – ΕΜΘ – ΕΠΥ και για το προσωπικό προερχόμενο από την κατηγορία Δ αστυνομικό προσωπικό) επιβάλλεται, πρώτον για την εύρυθμη λειτουργία του Πυροσβεστικού Σώματος , και κατά δεύτερον για την άρση της πολύχρονης αδικίας που έχουν υποστεί, καθώς επίσης με αυτήν την αλλαγή, θα επέλθει η πλήρης ομογενοποίηση του Π.Σ .

  ΘΕΜΑ Γ: Βαθμολογική εξέλιξη
  Ν. 3938 Άρθρο 15 παράγραφος 11. Οι Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης δεν προάγονται βαθμολογικά. Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους αξιολογούνται για τα ουσιαστικά τους προσόντα και συντάσσονται εκθέσεις ικανότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την αξιολόγηση των προσόντων των Πυροσβεστών.

  Συνεπώς προτείνουμε :
  Εφαρμογή του αντίστοιχου νόμου που αφορούσε την εξέλιξη των Επαγγελματιών Οπλιτών . Ν. 2936/01 (ΦΕΚ 166 Α΄/25-7-01) Επαγγελματίες Οπλίτες και άλλες διατάξεις.
  Άρθρο 8 Βαθμοί – Προαγωγές
  Οι Επαγγελματίες Οπλίτες μπορούν να προαχθούν στους βαθμούς του δεκανέα, λοχία, επιλοχία και αρχιλοχία και αντιστοίχων των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Για τον υπολογισμό των παραπάνω βαθμολογικών προαγωγών να λογίζεται ως πραγματική υπηρεσία η υπηρεσία ως επαγγελματία οπλίτη στις `Ένοπλες Δυνάμεις , συνεπώς αντίστοιχα μπορεί να εφαρμοστεί και στο Πυροσβεστικό Σώμα .

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 15:18 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

  Συμφωνώ με τις προτάσεις του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ & ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΣύμφωνα με το Άρθρο 65 – Χαρακτήρας Πυροσβεστικού Σώματος και πυροσβεστικού προσωπικού του ν.4229 (ΦΕΚ 73/24-3-2014) , διαπιστώνει κανείς τον απαράδεκτο και αξιώτικό διαχωρισμό, που αποδίδεται στην κατηγορία των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης, ο οποίος είναι λανθασμένος, και που προκύπτει από την αντίφαση, όπως αναλύεται παρακάτω:
  α) η σημασία της λέξης κατά το Βικιλεξικό «πυροσβέστης» είναι μέλος του Πυροσβεστικού Σώματος που έχει επιφορτιστεί με το σβήσιμο πυρκαγιώνΔΗΛΑΔΗ είμαστε Πυροσβέστες αλλά δεν ανήκουμε στο Πυροσβεστικό Προσωπικό.Από τις παρακάτω παραγράφους συνάγεται ή μάλλον ορίζεται ρητά στην αρχή τους ότι δεν ανήκουμε στο Πυροσβεστικό Προσωπικό, για τους δύο παρακάτω λόγους, αφενός γιατί δεν είμαστε μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι αφετέρου γιατί δεν εκτελούμε καθήκοντα ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου (τα οποία επισημαίνουμε δεν εκτελούν ούτε οι μη παραγωγικοί Πυροσβέστες) ενώ στην συνέχεια, μέσα από τις ίδιες παραγράφους διαπιστώνεται το αντίθετο αφού όλα τα παρακάτω οριζόμενα ισχύουν και για την κατηγορία των ΠΠΥ.
  Δυστυχώς και στο Άρθρο 76 – Πυροσβεστικό Σώμα και πυροσβεστικό προσωπικό, της Αναδιάρθρωσης της ΓΓΠΠ, Αναβάθμισης Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας, Αναδιοργάνωσης του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλων διατάξεων , ισχύει ο ίδιος απαράδεκτος , απ αξιώτικός και λανθασμένος διαχωρισμός των ΠΠΥ, ο οποίος και θεωρούμαι ότι πρέπει να διορθωθεί, έτσι ώστε να αποκατασταθεί, και να καταξιωθεί ο θεσμός του ΠΠΥ, στο Πυροσβεστικό Σώμα , όπως του αρμόζει, και όπως λειτουργεί και στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα υπόλοιπα Σώματα Ασφαλείας. Οι παρακάτω προτάσεις μας έχουν σκοπό αφενός την πλήρη εργασιακή προσφορά των ΠΠΥ, λόγω της πολύχρονης εμπειρίας τους η οποία αποδείχτηκε και αποδεικνύεται αναγκαία, αφετέρου την ομογενοποίηση του Πυροσβεστικού Σώματος, η οποία επιβάλλεται λόγω των αυξανόμενων υπηρεσιακών αναγκών και αρμοδιοτήτων του.
  Συνεπώς προτείνουμε:
  Την ένταξη μας στο Πυροσβεστικό προσωπικό όπου και ανήκουμε πραγματικά, διότι εκτελούμε τα ίδια καθήκοντα με το υπόλοιπο Προσωπικό, και σύμφωνα με τα οριζόμενα των παραγράφων 3&5 του Άρθρου 76 ισχύουν και για την κατηγορία μας .ΘΕΜΑ Α: Ανανέωση χρόνου υπηρεσίας.Σύμφωνα με τον ν.3938/2011 προσελήφθησαν στο Πυροσβεστικό Σώμα 4000 Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, οι οποίοι καταλαμβάνουν επί θητεία οργανικές θέσεις , με αντίστοιχη μείωση, οργανικών θέσεων μονίμων πυροσβεστών.
  Το πόρισμα της επιτροπής, του παραπάνω νόμου αναφέρει ρητά, ότι η πρόταση αυτή είναι ρεαλιστική, οικονομική και αποσκοπεί, αφενός στην αξιοποίηση της πολύχρονης εμπειρίας των συμβασιούχων πυροσβεστών, αφετέρου στην τακτοποίηση και στην πολύχρονη άρση της κατάφωρης αδικίας του προσωπικού της συγκεκριμένης κατηγορίας. Μετά το πέρας της πενταετίας, οι κάτω των σαράντα με απολυτήριο Λυκείου, μπορούν να ενταχθούν στο μόνιμο προσωπικό, και οι άνω τον 40 ετών μπορούν να ανανεώσουν την πενταετία.Σήμερα μετά από οκτώ χρόνια της εφαρμογής του νόμου, 2200 περίπου συνάδελφοι, έχουν μονιμοποιηθεί από τους οποίους 600 προέρχονται από τους ιδιώτες, που συνεπάγεται ότι μόνο 1600 συνάδελφοι από τους έχοντες την πολύχρονη εμπειρία μονιμοποιήθηκαν, δηλαδή, το 1/3 προερχομένων από την τάξη των Συμβασιούχων. Συνεπώς ο σκοπός του νόμου δεν πραγματοποιήθηκε, σύμφωνα με το πόρισμα της επιτροπής, το οποίο αναφέρει τα παρακάτω η πρόταση αυτή είναι η πλέον ρεαλιστική, για τους εξής λόγους:
  α. Δεν υπάρχει αντικειμενική δυνατότητα να προσληφθούν σε άλλη πολιτική Υπηρεσία, λόγω των περιορισμών των προσλήψεων στο δημόσιο, από τον οποίο εξαιρούνται τα σώματα ασφαλείας.
  β. Θα καλυφθούν πάγιες και επιτακτικές ανάγκες του Π.Σ.
  γ. Δεν προκαλείται ιδιαίτερο κόστος, δεδομένου ότι είναι μικρό το επιπλέον κόστος της μονιμοποίησης (το κόστος της πρόσληψης ενός ιδιώτη ως πυροσβέστη, αντιστοιχεί στο κόστος της μονιμοποίησης τεσσάρων εποχικών πυροσβεστών, όπως προκύπτει από τα οικονομικά στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της Ομάδας Εργασίας από το Π.ΣΣυνεπώς προτείνουμε:
  Εφαρμογή του αντίστοιχου νόμου που αφορούσε την εξέλιξη των Συνοριοφυλάκων πέραν της πρώτης πενταετίας.
  Ν. 2622/1998 ΦΕΚ138/Α/25-6-1998 ΣΥΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ
  Σελίδα 1959 Άρθρο 2 παράγραφος. 2
  Οι συνοριακοί φύλακες αποτελούν ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης το οποίο προσλαμβάνεται με σχέση Δημόσιου Δικαίου επί 5ετη θητεία που μπορεί να ανανεώνεται μέχρι την συμπλήρωση 35ετους υπηρεσίας και σε κάθε περίπτωση του 55ου έτους της ηλικίας τους, ( 60ου έτους σήμερα λόγου αύξησης του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης).ΘΕΜΑ Β: Μισθολόγιο:Ο θεσμός των Πενταετών εργαζομένων δεν είναι πρωτόγνωρος , προϋπήρχε και εφαρμόστηκε , στις Ένοπλες Δυνάμεις από το 1985 έως και σήμερα, καθώς και στην Αστυνομία με τους θεσμούς των Συνοριοφυλάκων και των Ειδικών Φρουρών. Σε όλες λοιπόν τις περιπτώσεις που εφαρμόστηκε, ο ανωτέρω θεσμός , όλο το προσληφθέν προσωπικό , εντάχθηκε και εξομοιώθηκε , μισθολογικά, πλήρως με το μόνιμο προσωπικό. Αποτέλεσμα να υπάρχει, πλήρης εξομοίωση, τόσο στις παροχές, όσο και στα εργασιακά καθήκοντα, καθώς επίσης και στο χρόνο εργασίας, δηλαδή αφορά την εργασία όλου του προσωπικού κατά τις αργίες, τις εξαιρέσιμες ημέρες, και στην νυχτερινή εργασία. Όλο αυτό συνετέλεσε στην ομοιόμορφη κατανομή των καθηκόντων και του χρόνου εργασίας, σε όλο το προσωπικό, ανεξαρτήτως κατηγορίας, με αποτέλεσμα να υπάρχει η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών.
  Πλην της περίπτωσης, των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης , με αποτέλεσμα , αφενός την δυσλειτουργία του Πυροσβεστικού Σώματος , και αφετέρου την κατάφωρη αδικία που έχουν υποστεί η συγκεκριμένη κατηγορία. Σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 15 Ν. 3938/2011, όπου αναφέρει τα καθήκοντα των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης, τα οποία ενέχουν τους ίδιους κίνδυνους, που αντιμετωπίζει και το μόνιμο προσωπικό, καθιστά την μισθολογική αυτήν ανισότητα, όχι μόνο κατάφωρη αδικία, άλλα και αντισυνταγματική πρβλ Άρθρο 22 παρ. 2 του Συντάγματος, το οποίο ορίζει ρητά «όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από φύλο ή άλλη διάκριση, έχουν δικαίωμα ίσης αμοιβής για παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας».
  Η διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 15 του ν. 3938/ 2011 (Α` 63) αντικαθίσταται από την παρ. 3 του άρθρου 98 του ν. 4249/2014 ως εξής: «9. α) Οι Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης ασκούν κυρίως καθήκοντα δασοπυρόσβεσης, δασοπροστασίας και πυρασφάλειας. Επίσης, δύνανται να διατίθενται επικουρικά και στην άσκηση των λοιπών καθηκόντων του πυροσβεστικού προσωπικού, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. Κατ’ εξαίρεση, όταν συντρέχουν ειδικοί ή έκτακτοι υπηρεσιακοί λόγοι που δυσχεραίνουν ουσιωδώς την άσκηση του επιχειρησιακού έργου και την αποτελεσματικότητα του πυροσβεστικού μηχανισμού, επιτρέπεται, μόνο για την αντιμετώπιση αυτών, να διατίθενται και σε κύριες πυροσβεστικές δράσεις. Από το οποίο συνεπάγεται και επιβεβαιώνεται η κατάφωρη αδικία .
  Αδικία, που υφίστανται οι Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης, δηλαδή όταν δημιουργούνται ανάγκες, τότε μόνο εντάσσονται στο Πυροσβεστικό προσωπικό, ενώ το υπόλοιπο διάστημα επανέρχονται στα αρχικά τους καθήκοντα, (δηλαδή πού ανήκουν).Συνεπώς προτείνουμε:
  Για τους παραπάνω λόγους θεωρούμε ότι η ένταξη, των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης , στο ίδιο μισθολόγιο με το μόνιμο προσωπικό, δηλαδή στο ειδικό μισθολόγιο όπως συνηθίζεται στις αντίστοιχες περιπτώσεις ( ένταξη στην κατηγορία Γ Άρθρου 124 Κεφαλαίου Β¨ του ν. 4472/2017 όπως ισχύει για τα στελέχη που προέρχονται από ΕΠΟΠ – ΟΠΥ – ΕΜΘ – ΕΠΥ και για το προσωπικό προερχόμενο από την κατηγορία Δ αστυνομικό προσωπικό) επιβάλλεται, πρώτον για την εύρυθμη λειτουργία του Πυροσβεστικού Σώματος , και κατά δεύτερον για την άρση της πολύχρονης αδικίας που έχουν υποστεί, καθώς επίσης με αυτήν την αλλαγή, θα επέλθει η πλήρης ομογενοποίηση του Π.Σ .ΘΕΜΑ Γ: Βαθμολογική εξέλιξη
  Ν. 3938 Άρθρο 15 παράγραφος 11. Οι Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης δεν προάγονται βαθμολογικά. Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους αξιολογούνται για τα ουσιαστικά τους προσόντα και συντάσσονται εκθέσεις ικανότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την αξιολόγηση των προσόντων των Πυροσβεστών.ΠΡΟΤΑΣΗ:
  Εφαρμογή του αντίστοιχου νόμου που αφορούσε την εξέλιξη των Επαγγελματιών Οπλιτών . Ν. 2936/01 (ΦΕΚ 166 Α΄/25-7-01) Επαγγελματίες Οπλίτες και άλλες διατάξεις.
  Άρθρο 8 Βαθμοί – Προαγωγές
  Οι Επαγγελματίες Οπλίτες μπορούν να προαχθούν στους βαθμούς του δεκανέα, λοχία, επιλοχία και αρχιλοχία και αντιστοίχων των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Για τον υπολογισμό των παραπάνω βαθμολογικών προαγωγών να λογίζεται ως πραγματική υπηρεσία η υπηρεσία ως επαγγελματία οπλίτη στις `Ένοπλες Δυνάμεις , συνεπώς αντίστοιχα μπορεί να εφαρμοστεί και στο Πυροσβεστικό ΣώμαΣυνεπώς , είναι πλέον επιτακτική ανάγκη, με την κατάθεση για δεύτερη φορά μετά από 6 χρόνια, σχεδίου νόμου που αφορά την Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος να ληφθούν υπόψιν σας οι ανωτέρω προτάσεις μας, να ενσωματωθούν στο σχέδιο νόμου και να υλοποιηθούν, ώστε να αποκατασταθεί και να καταξιωθεί ο θεσμός του ΠΠΥ, στο Πυροσβεστικό Σώμα , όπως αρμόζει και όπως λειτουργεί στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα υπόλοιπα Σώματα Ασφαλείας , ώστε να επέλθει η περίφημη ομογενοποίηση που χρόνια τώρα , υποτίθεται ότι θέλουν αλλά κανείς δεν προχωρά σε πράξεις.

 • 11 Ιανουαρίου 2020, 23:38 | ΜΩΡΑϊΤΗΣ ΣΑΚΗΣ

  Με εκφράζουν οι προτάσεις του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ & ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
  Σύμφωνα με το Άρθρο 65 – Χαρακτήρας Πυροσβεστικού Σώματος και πυροσβεστικού προσωπικού του ν.4229 (ΦΕΚ 73/24-3-2014) , διαπιστώνει κανείς τον απαράδεκτο και αξιώτικό διαχωρισμό, που αποδίδεται στην κατηγορία των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης, ο οποίος είναι λανθασμένος, και που προκύπτει από την αντίφαση, όπως αναλύεται παρακάτω:
  α) η σημασία της λέξης κατά το Βικιλεξικό «πυροσβέστης» είναι μέλος του Πυροσβεστικού Σώματος που έχει επιφορτιστεί με το σβήσιμο πυρκαγιών ΔΗΛΑΔΗ είμαστε Πυροσβέστες αλλά δεν ανήκουμε στο Πυροσβεστικό Προσωπικό.Από τις παρακάτω παραγράφους συνάγεται ή μάλλον ορίζεται ρητά στην αρχή τους ότι δεν ανήκουμε στο Πυροσβεστικό Προσωπικό, για τους δύο παρακάτω λόγους, αφενός γιατί δεν είμαστε μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι αφετέρου γιατί δεν εκτελούμε καθήκοντα ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου (τα οποία επισημαίνουμε δεν εκτελούν ούτε οι μη παραγωγικοί Πυροσβέστες) ενώ στην συνέχεια, μέσα από τις ίδιες παραγράφους διαπιστώνεται το αντίθετο αφού όλα τα παρακάτω οριζόμενα ισχύουν και για την κατηγορία των ΠΠΥ.

  Δυστυχώς και στο Άρθρο 76 – Πυροσβεστικό Σώμα και πυροσβεστικό προσωπικό, της Αναδιάρθρωσης της ΓΓΠΠ, Αναβάθμισης Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας, Αναδιοργάνωσης του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλων διατάξεων , ισχύει ο ίδιος απαράδεκτος , απ αξιώτικός και λανθασμένος διαχωρισμός των ΠΠΥ, ο οποίος και θεωρούμαι ότι πρέπει να διορθωθεί, έτσι ώστε να αποκατασταθεί, και να καταξιωθεί ο θεσμός του ΠΠΥ, στο Πυροσβεστικό Σώμα , όπως του αρμόζει, και όπως λειτουργεί και στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα υπόλοιπα Σώματα Ασφαλείας. Οι παρακάτω προτάσεις μας έχουν σκοπό αφενός την πλήρη εργασιακή προσφορά των ΠΠΥ, λόγω της πολύχρονης εμπειρίας τους η οποία αποδείχτηκε και αποδεικνύεται αναγκαία, αφετέρου την ομογενοποίηση του Πυροσβεστικού Σώματος, η οποία επιβάλλεται λόγω των αυξανόμενων υπηρεσιακών αναγκών και αρμοδιοτήτων του.

  Συνεπώς προτείνουμε:
  Την ένταξη μας στο Πυροσβεστικό προσωπικό όπου και ανήκουμε πραγματικά, διότι εκτελούμε τα ίδια καθήκοντα με το υπόλοιπο Προσωπικό, και σύμφωνα με τα οριζόμενα των παραγράφων 3&5 του Άρθρου 76 ισχύουν και για την κατηγορία μας .

  ΘΕΜΑ Α: Ανανέωση χρόνου υπηρεσίας.Σύμφωνα με τον ν.3938/2011 προσελήφθησαν στο Πυροσβεστικό Σώμα 4000 Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, οι οποίοι καταλαμβάνουν επί θητεία οργανικές θέσεις , με αντίστοιχη μείωση, οργανικών θέσεων μονίμων πυροσβεστών.
  Το πόρισμα της επιτροπής, του παραπάνω νόμου αναφέρει ρητά, ότι η πρόταση αυτή είναι ρεαλιστική, οικονομική και αποσκοπεί, αφενός στην αξιοποίηση της πολύχρονης εμπειρίας των συμβασιούχων πυροσβεστών, αφετέρου στην τακτοποίηση και στην πολύχρονη άρση της κατάφωρης αδικίας του προσωπικού της συγκεκριμένης κατηγορίας.
  Συνεπώς προτείνουμε:
  Εφαρμογή του αντίστοιχου νόμου που αφορούσε την εξέλιξη των Συνοριοφυλάκων πέραν της πρώτης πενταετίας.
  Ν. 2622/1998 ΦΕΚ138/Α/25-6-1998 ΣΥΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ
  Σελίδα 1959 Άρθρο 2 παράγραφος. 2
  Οι συνοριακοί φύλακες αποτελούν ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης το οποίο προσλαμβάνεται με σχέση Δημόσιου Δικαίου επί 5ετη θητεία που μπορεί να ανανεώνεται μέχρι την συμπλήρωση 35ετους υπηρεσίας και σε κάθε περίπτωση του 55ου έτους της ηλικίας τους, ( 60ου έτους σήμερα λόγου αύξησης του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης).

  ΘΕΜΑ Β: Μισθολόγιο:Ο θεσμός των Πενταετών εργαζομένων δεν είναι πρωτόγνωρος , προϋπήρχε και εφαρμόστηκε , στις Ένοπλες Δυνάμεις από το 1985 έως και σήμερα, καθώς και στην Αστυνομία με τους θεσμούς των Συνοριοφυλάκων και των Ειδικών Φρουρών. Σε όλες λοιπόν τις περιπτώσεις που εφαρμόστηκε, ο ανωτέρω θεσμός , όλο το προσληφθέν προσωπικό , εντάχθηκε και εξομοιώθηκε , μισθολογικά, πλήρως με το μόνιμο προσωπικό. Αποτέλεσμα να υπάρχει, πλήρης εξομοίωση, τόσο στις παροχές, όσο και στα εργασιακά καθήκοντα, καθώς επίσης και στο χρόνο εργασίας, δηλαδή αφορά την εργασία όλου του προσωπικού κατά τις αργίες, τις εξαιρέσιμες ημέρες, και στην νυχτερινή εργασία. Όλο αυτό συνετέλεσε στην ομοιόμορφη κατανομή των καθηκόντων και του χρόνου εργασίας, σε όλο το προσωπικό, ανεξαρτήτως κατηγορίας, με αποτέλεσμα να υπάρχει η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών.
  Πλην της περίπτωσης, των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης , με αποτέλεσμα , αφενός την δυσλειτουργία του Πυροσβεστικού Σώματος , και αφετέρου την κατάφωρη αδικία που έχουν υποστεί η συγκεκριμένη κατηγορία. Σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 15 Ν. 3938/2011, όπου αναφέρει τα καθήκοντα των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης, τα οποία ενέχουν τους ίδιους κίνδυνους, που αντιμετωπίζει και το μόνιμο προσωπικό, καθιστά την μισθολογική αυτήν ανισότητα, όχι μόνο κατάφωρη αδικία, άλλα και αντισυνταγματική πρβλ Άρθρο 22 παρ. 2 του Συντάγματος, το οποίο ορίζει ρητά «όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από φύλο ή άλλη διάκριση, έχουν δικαίωμα ίσης αμοιβής για παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας».

  Η διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 15 του ν. 3938/ 2011 (Α` 63) αντικαθίσταται από την παρ. 3 του άρθρου 98 του ν. 4249/2014 ως εξής: «9. α) Οι Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης ασκούν κυρίως καθήκοντα δασοπυρόσβεσης, δασοπροστασίας και πυρασφάλειας. Επίσης, δύνανται να διατίθενται επικουρικά και στην άσκηση των λοιπών καθηκόντων του πυροσβεστικού προσωπικού, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. Κατ’ εξαίρεση, όταν συντρέχουν ειδικοί ή έκτακτοι υπηρεσιακοί λόγοι που δυσχεραίνουν ουσιωδώς την άσκηση του επιχειρησιακού έργου και την αποτελεσματικότητα του πυροσβεστικού μηχανισμού, επιτρέπεται, μόνο για την αντιμετώπιση αυτών, να διατίθενται και σε κύριες πυροσβεστικές δράσεις. Από το οποίο συνεπάγεται και επιβεβαιώνεται η κατάφωρη αδικία .
  Αδικία, που υφίστανται οι Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης, δηλαδή όταν δημιουργούνται ανάγκες, τότε μόνο εντάσσονται στο Πυροσβεστικό προσωπικό, ενώ το υπόλοιπο διάστημα επανέρχονται στα αρχικά τους καθήκοντα, (δηλαδή πού ανήκουν).Συνεπώς προτείνουμε:

  Για τους παραπάνω λόγους θεωρούμε ότι η ένταξη, των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης , στο ίδιο μισθολόγιο με το μόνιμο προσωπικό, δηλαδή στο ειδικό μισθολόγιο όπως συνηθίζεται στις αντίστοιχες περιπτώσεις ( ένταξη στην κατηγορία Γ Άρθρου 124 Κεφαλαίου Β¨ του ν. 4472/2017 όπως ισχύει για τα στελέχη που προέρχονται από ΕΠΟΠ – ΟΠΥ – ΕΜΘ – ΕΠΥ και για το προσωπικό προερχόμενο από την κατηγορία Δ αστυνομικό προσωπικό) επιβάλλεται, πρώτον για την εύρυθμη λειτουργία του Πυροσβεστικού Σώματος , και κατά δεύτερον για την άρση της πολύχρονης αδικίας που έχουν υποστεί, καθώς επίσης με αυτήν την αλλαγή, θα επέλθει η πλήρης ομογενοποίηση του Π.Σ .

  ΘΕΜΑ Γ: Βαθμολογική εξέλιξη
  Ν. 3938 Άρθρο 15 παράγραφος 11. Οι Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης δεν προάγονται βαθμολογικά. Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους αξιολογούνται για τα ουσιαστικά τους προσόντα και συντάσσονται εκθέσεις ικανότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την αξιολόγηση των προσόντων των Πυροσβεστών.

  Συνεπώς προτείνουμε :
  Εφαρμογή του αντίστοιχου νόμου που αφορούσε την εξέλιξη των Επαγγελματιών Οπλιτών . Ν. 2936/01 (ΦΕΚ 166 Α΄/25-7-01) Επαγγελματίες Οπλίτες και άλλες διατάξεις.
  Άρθρο 8 Βαθμοί – Προαγωγές
  Οι Επαγγελματίες Οπλίτες μπορούν να προαχθούν στους βαθμούς του δεκανέα, λοχία, επιλοχία και αρχιλοχία και αντιστοίχων των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Για τον υπολογισμό των παραπάνω βαθμολογικών προαγωγών να λογίζεται ως πραγματική υπηρεσία η υπηρεσία ως επαγγελματία οπλίτη στις `Ένοπλες Δυνάμεις , συνεπώς αντίστοιχα μπορεί να εφαρμοστεί και στο Πυροσβεστικό ΣώμαΣυνεπώς , είναι πλέον επιτακτική ανάγκη, με την κατάθεση για δεύτερη φορά μετά από 6 χρόνια, σχεδίου νόμου που αφορά την

 • 11 Ιανουαρίου 2020, 22:10 | ΧΡΥΣΑ

  ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 180 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ (ΕΝΤΟΣ ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 30 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΣΕ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 10 ΗΜΕΡΩΝ ΔΗΛ. ΑΝΤΙ ΓΙΑ 30 ΗΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ 10 ΗΜΕΡΕΣ).ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ ΝΑ ΔΙΑΤΥΠΩΘΕΙ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΟΤΙ ΘΑ ΑΝΑΝΝΕΩΝΕΤΕ ΕΩΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ.

 • 11 Ιανουαρίου 2020, 18:08 | Βασίλης

  Μήπως κάποια στιγμή οι νομοθέτες θα πρέπει να κοιτάξουν σε βάθος την αποστολή και τον ρόλο του Πυροσβέστη? Τους περισσότερους τους ενδιαφέρει τι θα γίνει μισθολογικά, βαθμολογικά και σχετικά με μεταθέσεις. Ίσως κάποια στιγμή θα πρέπει να νομοθετηθεί ένας πυροσβέστης ποτέ θα λέγεται Πυροσβέστης και ποτέ θα έχει τα κριτήρια. Να γίνεται ουσιαστική αξιολόγηση στην φυσική κατάσταση και αν μπορεί να ανταποκριθεί ενας Πυροσβέστης στα καθήκοντα του.Αν δεν μπορεί να μπαίνει σε άλλο καθεστώς με λιγότερες οικονομικές απολαβές και βαθμολογικές αμοιβές. Οι μισοί Πυροσβέστες που υπάρχουν τώρα στο Πυροσβεστικό Σώμα είναι παραπάνω σε κιλά και ηλικία από ότι πρέπει και δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε σημαντικά φύσεως συμβάντα.

 • 11 Ιανουαρίου 2020, 10:17 | ΚΟΤΣΑΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  με τις προτάσεις του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ & ΒΟΡΕΙΟΥ
  ΑΙΓΑΙΟΥ

  Σύμφωνα με το Άρθρο 65 – Χαρακτήρας Πυροσβεστικού Σώματος και πυροσβεστικού προσωπικού του ν.4229 (ΦΕΚ 73/24-3-2014) , διαπιστώνει κανείς τον απαράδεκτο και αξιώτικό διαχωρισμό, που αποδίδεται στην κατηγορία των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης, ο οποίος είναι λανθασμένος, και που προκύπτει από την αντίφαση, όπως αναλύεται παρακάτω:
  α) η σημασία της λέξης κατά το Βικιλεξικό «πυροσβέστης» είναι μέλος του Πυροσβεστικού Σώματος που έχει επιφορτιστεί με το σβήσιμο πυρκαγιών ΔΗΛΑΔΗ είμαστε Πυροσβέστες αλλά δεν ανήκουμε στο Πυροσβεστικό Προσωπικό.Από τις παρακάτω παραγράφους συνάγεται ή μάλλον ορίζεται ρητά στην αρχή τους ότι δεν ανήκουμε στο Πυροσβεστικό Προσωπικό, για τους δύο παρακάτω λόγους, αφενός γιατί δεν είμαστε μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι αφετέρου γιατί δεν εκτελούμε καθήκοντα ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου (τα οποία επισημαίνουμε δεν εκτελούν ούτε οι μη παραγωγικοί Πυροσβέστες) ενώ στην συνέχεια, μέσα από τις ίδιες παραγράφους διαπιστώνεται το αντίθετο αφού όλα τα παρακάτω οριζόμενα ισχύουν και για την κατηγορία των ΠΠΥ.

  Δυστυχώς και στο Άρθρο 76 – Πυροσβεστικό Σώμα και πυροσβεστικό προσωπικό, της Αναδιάρθρωσης της ΓΓΠΠ, Αναβάθμισης Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας, Αναδιοργάνωσης του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλων διατάξεων , ισχύει ο ίδιος απαράδεκτος , απ αξιώτικός και λανθασμένος διαχωρισμός των ΠΠΥ, ο οποίος και θεωρούμαι ότι πρέπει να διορθωθεί, έτσι ώστε να αποκατασταθεί, και να καταξιωθεί ο θεσμός του ΠΠΥ, στο Πυροσβεστικό Σώμα , όπως του αρμόζει, και όπως λειτουργεί και στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα υπόλοιπα Σώματα Ασφαλείας. Οι παρακάτω προτάσεις μας έχουν σκοπό αφενός την πλήρη εργασιακή προσφορά των ΠΠΥ, λόγω της πολύχρονης εμπειρίας τους η οποία αποδείχτηκε και αποδεικνύεται αναγκαία, αφετέρου την ομογενοποίηση του Πυροσβεστικού Σώματος, η οποία επιβάλλεται λόγω των αυξανόμενων υπηρεσιακών αναγκών και αρμοδιοτήτων του.

  Συνεπώς προτείνουμε:
  Την ένταξη μας στο Πυροσβεστικό προσωπικό όπου και ανήκουμε πραγματικά, διότι εκτελούμε τα ίδια καθήκοντα με το υπόλοιπο Προσωπικό, και σύμφωνα με τα οριζόμενα των παραγράφων 3&5 του Άρθρου 76 ισχύουν και για την κατηγορία μας .

  ΘΕΜΑ Α: Ανανέωση χρόνου υπηρεσίας.Σύμφωνα με τον ν.3938/2011 προσελήφθησαν στο Πυροσβεστικό Σώμα 4000 Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, οι οποίοι καταλαμβάνουν επί θητεία οργανικές θέσεις , με αντίστοιχη μείωση, οργανικών θέσεων μονίμων πυροσβεστών.
  Το πόρισμα της επιτροπής, του παραπάνω νόμου αναφέρει ρητά, ότι η πρόταση αυτή είναι ρεαλιστική, οικονομική και αποσκοπεί, αφενός στην αξιοποίηση της πολύχρονης εμπειρίας των συμβασιούχων πυροσβεστών, αφετέρου στην τακτοποίηση και στην πολύχρονη άρση της κατάφωρης αδικίας του προσωπικού της συγκεκριμένης κατηγορίας. Μετά το πέρας της πενταετίας, οι κάτω των σαράντα με απολυτήριο Λυκείου, μπορούν να ενταχθούν στο μόνιμο προσωπικό, και οι άνω τον 40 ετών μπορούν να ανανεώσουν την πενταετία.Σήμερα μετά από οκτώ χρόνια της εφαρμογής του νόμου, 2200 περίπου συνάδελφοι, έχουν μονιμοποιηθεί από τους οποίους 600 προέρχονται από τους ιδιώτες, που συνεπάγεται ότι μόνο 1600 συνάδελφοι από τους έχοντες την πολύχρονη εμπειρία μονιμοποιήθηκαν, δηλαδή, το 1/3 προερχομένων από την τάξη των Συμβασιούχων. Συνεπώς ο σκοπός του νόμου δεν πραγματοποιήθηκε, σύμφωνα με το πόρισμα της επιτροπής, το οποίο αναφέρει τα παρακάτω η πρόταση αυτή είναι η πλέον ρεαλιστική, για τους εξής λόγους:
  α. Δεν υπάρχει αντικειμενική δυνατότητα να προσληφθούν σε άλλη πολιτική Υπηρεσία, λόγω των περιορισμών των προσλήψεων στο δημόσιο, από τον οποίο εξαιρούνται τα σώματα ασφαλείας.
  β. Θα καλυφθούν πάγιες και επιτακτικές ανάγκες του Π.Σ.
  γ. Δεν προκαλείται ιδιαίτερο κόστος, δεδομένου ότι είναι μικρό το επιπλέον κόστος της μονιμοποίησης (το κόστος της πρόσληψης ενός ιδιώτη ως πυροσβέστη, αντιστοιχεί στο κόστος της μονιμοποίησης τεσσάρων εποχικών πυροσβεστών, όπως προκύπτει από τα οικονομικά στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της Ομάδας Εργασίας από το Π.Σ

  Συνεπώς προτείνουμε:
  Εφαρμογή του αντίστοιχου νόμου που αφορούσε την εξέλιξη των Συνοριοφυλάκων πέραν της πρώτης πενταετίας.
  Ν. 2622/1998 ΦΕΚ138/Α/25-6-1998 ΣΥΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ
  Σελίδα 1959 Άρθρο 2 παράγραφος. 2
  Οι συνοριακοί φύλακες αποτελούν ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης το οποίο προσλαμβάνεται με σχέση Δημόσιου Δικαίου επί 5ετη θητεία που μπορεί να ανανεώνεται μέχρι την συμπλήρωση 35ετους υπηρεσίας και σε κάθε περίπτωση του 55ου έτους της ηλικίας τους, ( 60ου έτους σήμερα λόγου αύξησης του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης).

  ΘΕΜΑ Β: Μισθολόγιο:Ο θεσμός των Πενταετών εργαζομένων δεν είναι πρωτόγνωρος , προϋπήρχε και εφαρμόστηκε , στις Ένοπλες Δυνάμεις από το 1985 έως και σήμερα, καθώς και στην Αστυνομία με τους θεσμούς των Συνοριοφυλάκων και των Ειδικών Φρουρών. Σε όλες λοιπόν τις περιπτώσεις που εφαρμόστηκε, ο ανωτέρω θεσμός , όλο το προσληφθέν προσωπικό , εντάχθηκε και εξομοιώθηκε , μισθολογικά, πλήρως με το μόνιμο προσωπικό. Αποτέλεσμα να υπάρχει, πλήρης εξομοίωση, τόσο στις παροχές, όσο και στα εργασιακά καθήκοντα, καθώς επίσης και στο χρόνο εργασίας, δηλαδή αφορά την εργασία όλου του προσωπικού κατά τις αργίες, τις εξαιρέσιμες ημέρες, και στην νυχτερινή εργασία. Όλο αυτό συνετέλεσε στην ομοιόμορφη κατανομή των καθηκόντων και του χρόνου εργασίας, σε όλο το προσωπικό, ανεξαρτήτως κατηγορίας, με αποτέλεσμα να υπάρχει η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών.
  Πλην της περίπτωσης, των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης , με αποτέλεσμα , αφενός την δυσλειτουργία του Πυροσβεστικού Σώματος , και αφετέρου την κατάφωρη αδικία που έχουν υποστεί η συγκεκριμένη κατηγορία. Σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 15 Ν. 3938/2011, όπου αναφέρει τα καθήκοντα των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης, τα οποία ενέχουν τους ίδιους κίνδυνους, που αντιμετωπίζει και το μόνιμο προσωπικό, καθιστά την μισθολογική αυτήν ανισότητα, όχι μόνο κατάφωρη αδικία, άλλα και αντισυνταγματική πρβλ Άρθρο 22 παρ. 2 του Συντάγματος, το οποίο ορίζει ρητά «όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από φύλο ή άλλη διάκριση, έχουν δικαίωμα ίσης αμοιβής για παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας».
  Η διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 15 του ν. 3938/ 2011 (Α` 63) αντικαθίσταται από την παρ. 3 του άρθρου 98 του ν. 4249/2014 ως εξής: «9. α) Οι Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης ασκούν κυρίως καθήκοντα δασοπυρόσβεσης, δασοπροστασίας και πυρασφάλειας. Επίσης, δύνανται να διατίθενται επικουρικά και στην άσκηση των λοιπών καθηκόντων του πυροσβεστικού προσωπικού, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. Κατ’ εξαίρεση, όταν συντρέχουν ειδικοί ή έκτακτοι υπηρεσιακοί λόγοι που δυσχεραίνουν ουσιωδώς την άσκηση του επιχειρησιακού έργου και την αποτελεσματικότητα του πυροσβεστικού μηχανισμού, επιτρέπεται, μόνο για την αντιμετώπιση αυτών, να διατίθενται και σε κύριες πυροσβεστικές δράσεις. Από το οποίο συνεπάγεται και επιβεβαιώνεται η κατάφωρη αδικία .
  Αδικία, που υφίστανται οι Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης, δηλαδή όταν δημιουργούνται ανάγκες, τότε μόνο εντάσσονται στο Πυροσβεστικό προσωπικό, ενώ το υπόλοιπο διάστημα επανέρχονται στα αρχικά τους καθήκοντα, (δηλαδή πού ανήκουν).Συνεπώς προτείνουμε:
  Για τους παραπάνω λόγους θεωρούμε ότι η ένταξη, των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης , στο ίδιο μισθολόγιο με το μόνιμο προσωπικό, δηλαδή στο ειδικό μισθολόγιο όπως συνηθίζεται στις αντίστοιχες περιπτώσεις ( ένταξη στην κατηγορία Γ Άρθρου 124 Κεφαλαίου Β¨ του ν. 4472/2017 όπως ισχύει για τα στελέχη που προέρχονται από ΕΠΟΠ – ΟΠΥ – ΕΜΘ – ΕΠΥ και για το προσωπικό προερχόμενο από την κατηγορία Δ αστυνομικό προσωπικό) επιβάλλεται, πρώτον για την εύρυθμη λειτουργία του Πυροσβεστικού Σώματος , και κατά δεύτερον για την άρση της πολύχρονης αδικίας που έχουν υποστεί, καθώς επίσης με αυτήν την αλλαγή, θα επέλθει η πλήρης ομογενοποίηση του Π.Σ .

  ΘΕΜΑ Γ: Βαθμολογική εξέλιξη
  Ν. 3938 Άρθρο 15 παράγραφος 11. Οι Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης δεν προάγονται βαθμολογικά. Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους αξιολογούνται για τα ουσιαστικά τους προσόντα και συντάσσονται εκθέσεις ικανότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την αξιολόγηση των προσόντων των Πυροσβεστών.

  Συνεπώς προτείνουμε:
  Εφαρμογή του αντίστοιχου νόμου που αφορούσε την εξέλιξη των Επαγγελματιών Οπλιτών . Ν. 2936/01 (ΦΕΚ 166 Α΄/25-7-01) Επαγγελματίες Οπλίτες και άλλες διατάξεις.
  Άρθρο 8 Βαθμοί – Προαγωγές
  Οι Επαγγελματίες Οπλίτες μπορούν να προαχθούν στους βαθμούς του δεκανέα, λοχία, επιλοχία και αρχιλοχία και αντιστοίχων των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Για τον υπολογισμό των παραπάνω βαθμολογικών προαγωγών να λογίζεται ως πραγματική υπηρεσία η υπηρεσία ως επαγγελματία οπλίτη στις

 • Συμφωνώ και εκφράζομαι από τις προτάσεις του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ & ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Σύμφωνα με το Άρθρο 65 – Χαρακτήρας Πυροσβεστικού Σώματος και πυροσβεστικού προσωπικού του ν.4229 (ΦΕΚ 73/24-3-2014) , διαπιστώνει κανείς τον απαράδεκτο και αξιώτικό διαχωρισμό, που αποδίδεται στην κατηγορία των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης, ο οποίος είναι λανθασμένος, και που προκύπτει από την αντίφαση, όπως αναλύεται παρακάτω:
  α) η σημασία της λέξης κατά το Βικιλεξικό «πυροσβέστης» είναι μέλος του Πυροσβεστικού Σώματος που έχει επιφορτιστεί με το σβήσιμο πυρκαγιών ΔΗΛΑΔΗ είμαστε Πυροσβέστες αλλά δεν ανήκουμε στο Πυροσβεστικό Προσωπικό.Από τις παρακάτω παραγράφους συνάγεται ή μάλλον ορίζεται ρητά στην αρχή τους ότι δεν ανήκουμε στο Πυροσβεστικό Προσωπικό, για τους δύο παρακάτω λόγους, αφενός γιατί δεν είμαστε μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι αφετέρου γιατί δεν εκτελούμε καθήκοντα ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου (τα οποία επισημαίνουμε δεν εκτελούν ούτε οι μη παραγωγικοί Πυροσβέστες) ενώ στην συνέχεια, μέσα από τις ίδιες παραγράφους διαπιστώνεται το αντίθετο αφού όλα τα παρακάτω οριζόμενα ισχύουν και για την κατηγορία των ΠΠΥ.
  Δυστυχώς και στο Άρθρο 76 – Πυροσβεστικό Σώμα και πυροσβεστικό προσωπικό, της Αναδιάρθρωσης της ΓΓΠΠ, Αναβάθμισης Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας, Αναδιοργάνωσης του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλων διατάξεων , ισχύει ο ίδιος απαράδεκτος , απ αξιώτικός και λανθασμένος διαχωρισμός των ΠΠΥ, ο οποίος και θεωρούμαι ότι πρέπει να διορθωθεί, έτσι ώστε να αποκατασταθεί, και να καταξιωθεί ο θεσμός του ΠΠΥ, στο Πυροσβεστικό Σώμα , όπως του αρμόζει, και όπως λειτουργεί και στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα υπόλοιπα Σώματα Ασφαλείας. Οι παρακάτω προτάσεις μας έχουν σκοπό αφενός την πλήρη εργασιακή προσφορά των ΠΠΥ, λόγω της πολύχρονης εμπειρίας τους η οποία αποδείχτηκε και αποδεικνύεται αναγκαία, αφετέρου την ομογενοποίηση του Πυροσβεστικού Σώματος, η οποία επιβάλλεται λόγω των αυξανόμενων υπηρεσιακών αναγκών και αρμοδιοτήτων του.

  Συνεπώς προτείνουμε:
  Την ένταξη μας στο Πυροσβεστικό προσωπικό όπου και ανήκουμε πραγματικά, διότι εκτελούμε τα ίδια καθήκοντα με το υπόλοιπο Προσωπικό, και σύμφωνα με τα οριζόμενα των παραγράφων 3&5 του Άρθρου 76 ισχύουν και για την κατηγορία μας .

  ΘΕΜΑ Α: Ανανέωση χρόνου υπηρεσίας.Σύμφωνα με τον ν.3938/2011 προσελήφθησαν στο Πυροσβεστικό Σώμα 4000 Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, οι οποίοι καταλαμβάνουν επί θητεία οργανικές θέσεις , με αντίστοιχη μείωση, οργανικών θέσεων μονίμων πυροσβεστών.
  Το πόρισμα της επιτροπής, του παραπάνω νόμου αναφέρει ρητά, ότι η πρόταση αυτή είναι ρεαλιστική, οικονομική και αποσκοπεί, αφενός στην αξιοποίηση της πολύχρονης εμπειρίας των συμβασιούχων πυροσβεστών, αφετέρου στην τακτοποίηση και στην πολύχρονη άρση της κατάφωρης αδικίας του προσωπικού της συγκεκριμένης κατηγορίας. Μετά το πέρας της πενταετίας, οι κάτω των σαράντα με απολυτήριο Λυκείου, μπορούν να ενταχθούν στο μόνιμο προσωπικό, και οι άνω τον 40 ετών μπορούν να ανανεώσουν την πενταετία.Σήμερα μετά από οκτώ χρόνια της εφαρμογής του νόμου, 2200 περίπου συνάδελφοι, έχουν μονιμοποιηθεί από τους οποίους 600 προέρχονται από τους ιδιώτες, που συνεπάγεται ότι μόνο 1600 συνάδελφοι από τους έχοντες την πολύχρονη εμπειρία μονιμοποιήθηκαν, δηλαδή, το 1/3 προερχομένων από την τάξη των Συμβασιούχων. Συνεπώς ο σκοπός του νόμου δεν πραγματοποιήθηκε, σύμφωνα με το πόρισμα της επιτροπής, το οποίο αναφέρει τα παρακάτω η πρόταση αυτή είναι η πλέον ρεαλιστική, για τους εξής λόγους:
  α. Δεν υπάρχει αντικειμενική δυνατότητα να προσληφθούν σε άλλη πολιτική Υπηρεσία, λόγω των περιορισμών των προσλήψεων στο δημόσιο, από τον οποίο εξαιρούνται τα σώματα ασφαλείας.
  β. Θα καλυφθούν πάγιες και επιτακτικές ανάγκες του Π.Σ.
  γ. Δεν προκαλείται ιδιαίτερο κόστος, δεδομένου ότι είναι μικρό το επιπλέον κόστος της μονιμοποίησης (το κόστος της πρόσληψης ενός ιδιώτη ως πυροσβέστη, αντιστοιχεί στο κόστος της μονιμοποίησης τεσσάρων εποχικών πυροσβεστών, όπως προκύπτει από τα οικονομικά στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της Ομάδας Εργασίας από το Π.Σ

  Συνεπώς προτείνουμε:
  Εφαρμογή του αντίστοιχου νόμου που αφορούσε την εξέλιξη των Συνοριοφυλάκων πέραν της πρώτης πενταετίας.
  Ν. 2622/1998 ΦΕΚ138/Α/25-6-1998 ΣΥΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ
  Σελίδα 1959 Άρθρο 2 παράγραφος. 2
  Οι συνοριακοί φύλακες αποτελούν ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης το οποίο προσλαμβάνεται με σχέση Δημόσιου Δικαίου επί 5ετη θητεία που μπορεί να ανανεώνεται μέχρι την συμπλήρωση 35ετους υπηρεσίας και σε κάθε περίπτωση του 55ου έτους της ηλικίας τους, ( 60ου έτους σήμερα λόγου αύξησης του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης).

  ΘΕΜΑ Β: Μισθολόγιο:Ο θεσμός των Πενταετών εργαζομένων δεν είναι πρωτόγνωρος , προϋπήρχε και εφαρμόστηκε , στις Ένοπλες Δυνάμεις από το 1985 έως και σήμερα, καθώς και στην Αστυνομία με τους θεσμούς των Συνοριοφυλάκων και των Ειδικών Φρουρών. Σε όλες λοιπόν τις περιπτώσεις που εφαρμόστηκε, ο ανωτέρω θεσμός , όλο το προσληφθέν προσωπικό , εντάχθηκε και εξομοιώθηκε , μισθολογικά, πλήρως με το μόνιμο προσωπικό. Αποτέλεσμα να υπάρχει, πλήρης εξομοίωση, τόσο στις παροχές, όσο και στα εργασιακά καθήκοντα, καθώς επίσης και στο χρόνο εργασίας, δηλαδή αφορά την εργασία όλου του προσωπικού κατά τις αργίες, τις εξαιρέσιμες ημέρες, και στην νυχτερινή εργασία. Όλο αυτό συνετέλεσε στην ομοιόμορφη κατανομή των καθηκόντων και του χρόνου εργασίας, σε όλο το προσωπικό, ανεξαρτήτως κατηγορίας, με αποτέλεσμα να υπάρχει η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών.
  Πλην της περίπτωσης, των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης , με αποτέλεσμα , αφενός την δυσλειτουργία του Πυροσβεστικού Σώματος , και αφετέρου την κατάφωρη αδικία που έχουν υποστεί η συγκεκριμένη κατηγορία. Σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 15 Ν. 3938/2011, όπου αναφέρει τα καθήκοντα των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης, τα οποία ενέχουν τους ίδιους κίνδυνους, που αντιμετωπίζει και το μόνιμο προσωπικό, καθιστά την μισθολογική αυτήν ανισότητα, όχι μόνο κατάφωρη αδικία, άλλα και αντισυνταγματική πρβλ Άρθρο 22 παρ. 2 του Συντάγματος, το οποίο ορίζει ρητά «όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από φύλο ή άλλη διάκριση, έχουν δικαίωμα ίσης αμοιβής για παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας».
  Η διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 15 του ν. 3938/ 2011 (Α` 63) αντικαθίσταται από την παρ. 3 του άρθρου 98 του ν. 4249/2014 ως εξής: «9. α) Οι Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης ασκούν κυρίως καθήκοντα δασοπυρόσβεσης, δασοπροστασίας και πυρασφάλειας. Επίσης, δύνανται να διατίθενται επικουρικά και στην άσκηση των λοιπών καθηκόντων του πυροσβεστικού προσωπικού, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. Κατ’ εξαίρεση, όταν συντρέχουν ειδικοί ή έκτακτοι υπηρεσιακοί λόγοι που δυσχεραίνουν ουσιωδώς την άσκηση του επιχειρησιακού έργου και την αποτελεσματικότητα του πυροσβεστικού μηχανισμού, επιτρέπεται, μόνο για την αντιμετώπιση αυτών, να διατίθενται και σε κύριες πυροσβεστικές δράσεις. Από το οποίο συνεπάγεται και επιβεβαιώνεται η κατάφωρη αδικία .
  Αδικία, που υφίστανται οι Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης, δηλαδή όταν δημιουργούνται ανάγκες, τότε μόνο εντάσσονται στο Πυροσβεστικό προσωπικό, ενώ το υπόλοιπο διάστημα επανέρχονται στα αρχικά τους καθήκοντα, (δηλαδή πού ανήκουν).

  Συνεπώς προτείνουμε:
  Για τους παραπάνω λόγους θεωρούμε ότι η ένταξη, των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης , στο ίδιο μισθολόγιο με το μόνιμο προσωπικό, δηλαδή στο ειδικό μισθολόγιο όπως συνηθίζεται στις αντίστοιχες περιπτώσεις ( ένταξη στην κατηγορία Γ Άρθρου 124 Κεφαλαίου Β¨ του ν. 4472/2017 όπως ισχύει για τα στελέχη που προέρχονται από ΕΠΟΠ – ΟΠΥ – ΕΜΘ – ΕΠΥ και για το προσωπικό προερχόμενο από την κατηγορία Δ αστυνομικό προσωπικό) επιβάλλεται, πρώτον για την εύρυθμη λειτουργία του Πυροσβεστικού Σώματος , και κατά δεύτερον για την άρση της πολύχρονης αδικίας που έχουν υποστεί, καθώς επίσης με αυτήν την αλλαγή, θα επέλθει η πλήρης ομογενοποίηση του Π.Σ .

  ΘΕΜΑ Γ: Βαθμολογική εξέλιξη
  Ν. 3938 Άρθρο 15 παράγραφος 11. Οι Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης δεν προάγονται βαθμολογικά. Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους αξιολογούνται για τα ουσιαστικά τους προσόντα και συντάσσονται εκθέσεις ικανότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την αξιολόγηση των προσόντων των Πυροσβεστών.

  Συνεπώς προτείνουμε:
  Εφαρμογή του αντίστοιχου νόμου που αφορούσε την εξέλιξη των Επαγγελματιών Οπλιτών . Ν. 2936/01 (ΦΕΚ 166 Α΄/25-7-01) Επαγγελματίες Οπλίτες και άλλες διατάξεις.
  Άρθρο 8 Βαθμοί – Προαγωγές
  Οι Επαγγελματίες Οπλίτες μπορούν να προαχθούν στους βαθμούς του δεκανέα, λοχία, επιλοχία και αρχιλοχία και αντιστοίχων των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Για τον υπολογισμό των παραπάνω βαθμολογικών προαγωγών να λογίζεται ως πραγματική υπηρεσία η υπηρεσία ως επαγγελματία οπλίτη στις `Ένοπλες Δυνάμεις , συνεπώς αντίστοιχα μπορεί να εφαρμοστεί και στο Πυροσβεστικό Σώμα

 • Συμφωνώ με τις προτάσεις του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ & ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Σύμφωνα με το Άρθρο 65 – Χαρακτήρας Πυροσβεστικού Σώματος και πυροσβεστικού προσωπικού του ν.4229 (ΦΕΚ 73/24-3-2014) , διαπιστώνει κανείς τον απαράδεκτο και αξιώτικό διαχωρισμό, που αποδίδεται στην κατηγορία των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης, ο οποίος είναι λανθασμένος, και που προκύπτει από την αντίφαση, όπως αναλύεται παρακάτω:
  α) η σημασία της λέξης κατά το Βικιλεξικό «πυροσβέστης» είναι μέλος του Πυροσβεστικού Σώματος που έχει επιφορτιστεί με το σβήσιμο πυρκαγιώνΔΗΛΑΔΗ είμαστε Πυροσβέστες αλλά δεν ανήκουμε στο Πυροσβεστικό Προσωπικό.Από τις παρακάτω παραγράφους συνάγεται ή μάλλον ορίζεται ρητά στην αρχή τους ότι δεν ανήκουμε στο Πυροσβεστικό Προσωπικό, για τους δύο παρακάτω λόγους, αφενός γιατί δεν είμαστε μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι αφετέρου γιατί δεν εκτελούμε καθήκοντα ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου (τα οποία επισημαίνουμε δεν εκτελούν ούτε οι μη παραγωγικοί Πυροσβέστες) ενώ στην συνέχεια, μέσα από τις ίδιες παραγράφους διαπιστώνεται το αντίθετο αφού όλα τα παρακάτω οριζόμενα ισχύουν και για την κατηγορία των ΠΠΥ.
  Δυστυχώς και στο Άρθρο 76 – Πυροσβεστικό Σώμα και πυροσβεστικό προσωπικό, της Αναδιάρθρωσης της ΓΓΠΠ, Αναβάθμισης Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας, Αναδιοργάνωσης του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλων διατάξεων , ισχύει ο ίδιος απαράδεκτος , απ αξιώτικός και λανθασμένος διαχωρισμός των ΠΠΥ, ο οποίος και θεωρούμαι ότι πρέπει να διορθωθεί, έτσι ώστε να αποκατασταθεί, και να καταξιωθεί ο θεσμός του ΠΠΥ, στο Πυροσβεστικό Σώμα , όπως του αρμόζει, και όπως λειτουργεί και στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα υπόλοιπα Σώματα Ασφαλείας. Οι παρακάτω προτάσεις μας έχουν σκοπό αφενός την πλήρη εργασιακή προσφορά των ΠΠΥ, λόγω της πολύχρονης εμπειρίας τους η οποία αποδείχτηκε και αποδεικνύεται αναγκαία, αφετέρου την ομογενοποίηση του Πυροσβεστικού Σώματος, η οποία επιβάλλεται λόγω των αυξανόμενων υπηρεσιακών αναγκών και αρμοδιοτήτων του.
  Συνεπώς προτείνουμε:
  Την ένταξη μας στο Πυροσβεστικό προσωπικό όπου και ανήκουμε πραγματικά, διότι εκτελούμε τα ίδια καθήκοντα με το υπόλοιπο Προσωπικό, και σύμφωνα με τα οριζόμενα των παραγράφων 3&5 του Άρθρου 76 ισχύουν και για την κατηγορία μας .ΘΕΜΑ Α: Ανανέωση χρόνου υπηρεσίας.Σύμφωνα με τον ν.3938/2011 προσελήφθησαν στο Πυροσβεστικό Σώμα 4000 Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, οι οποίοι καταλαμβάνουν επί θητεία οργανικές θέσεις , με αντίστοιχη μείωση, οργανικών θέσεων μονίμων πυροσβεστών.
  Το πόρισμα της επιτροπής, του παραπάνω νόμου αναφέρει ρητά, ότι η πρόταση αυτή είναι ρεαλιστική, οικονομική και αποσκοπεί, αφενός στην αξιοποίηση της πολύχρονης εμπειρίας των συμβασιούχων πυροσβεστών, αφετέρου στην τακτοποίηση και στην πολύχρονη άρση της κατάφωρης αδικίας του προσωπικού της συγκεκριμένης κατηγορίας. Μετά το πέρας της πενταετίας, οι κάτω των σαράντα με απολυτήριο Λυκείου, μπορούν να ενταχθούν στο μόνιμο προσωπικό, και οι άνω τον 40 ετών μπορούν να ανανεώσουν την πενταετία.Σήμερα μετά από οκτώ χρόνια της εφαρμογής του νόμου, 2200 περίπου συνάδελφοι, έχουν μονιμοποιηθεί από τους οποίους 600 προέρχονται από τους ιδιώτες, που συνεπάγεται ότι μόνο 1600 συνάδελφοι από τους έχοντες την πολύχρονη εμπειρία μονιμοποιήθηκαν, δηλαδή, το 1/3 προερχομένων από την τάξη των Συμβασιούχων. Συνεπώς ο σκοπός του νόμου δεν πραγματοποιήθηκε, σύμφωνα με το πόρισμα της επιτροπής, το οποίο αναφέρει τα παρακάτω η πρόταση αυτή είναι η πλέον ρεαλιστική, για τους εξής λόγους:
  α. Δεν υπάρχει αντικειμενική δυνατότητα να προσληφθούν σε άλλη πολιτική Υπηρεσία, λόγω των περιορισμών των προσλήψεων στο δημόσιο, από τον οποίο εξαιρούνται τα σώματα ασφαλείας.
  β. Θα καλυφθούν πάγιες και επιτακτικές ανάγκες του Π.Σ.
  γ. Δεν προκαλείται ιδιαίτερο κόστος, δεδομένου ότι είναι μικρό το επιπλέον κόστος της μονιμοποίησης (το κόστος της πρόσληψης ενός ιδιώτη ως πυροσβέστη, αντιστοιχεί στο κόστος της μονιμοποίησης τεσσάρων εποχικών πυροσβεστών, όπως προκύπτει από τα οικονομικά στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της Ομάδας Εργασίας από το Π.ΣΣυνεπώς προτείνουμε:
  Εφαρμογή του αντίστοιχου νόμου που αφορούσε την εξέλιξη των Συνοριοφυλάκων πέραν της πρώτης πενταετίας.
  Ν. 2622/1998 ΦΕΚ138/Α/25-6-1998 ΣΥΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ
  Σελίδα 1959 Άρθρο 2 παράγραφος. 2
  Οι συνοριακοί φύλακες αποτελούν ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης το οποίο προσλαμβάνεται με σχέση Δημόσιου Δικαίου επί 5ετη θητεία που μπορεί να ανανεώνεται μέχρι την συμπλήρωση 35ετους υπηρεσίας και σε κάθε περίπτωση του 55ου έτους της ηλικίας τους, ( 60ου έτους σήμερα λόγου αύξησης του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης).ΘΕΜΑ Β: Μισθολόγιο:Ο θεσμός των Πενταετών εργαζομένων δεν είναι πρωτόγνωρος , προϋπήρχε και εφαρμόστηκε , στις Ένοπλες Δυνάμεις από το 1985 έως και σήμερα, καθώς και στην Αστυνομία με τους θεσμούς των Συνοριοφυλάκων και των Ειδικών Φρουρών. Σε όλες λοιπόν τις περιπτώσεις που εφαρμόστηκε, ο ανωτέρω θεσμός , όλο το προσληφθέν προσωπικό , εντάχθηκε και εξομοιώθηκε , μισθολογικά, πλήρως με το μόνιμο προσωπικό. Αποτέλεσμα να υπάρχει, πλήρης εξομοίωση, τόσο στις παροχές, όσο και στα εργασιακά καθήκοντα, καθώς επίσης και στο χρόνο εργασίας, δηλαδή αφορά την εργασία όλου του προσωπικού κατά τις αργίες, τις εξαιρέσιμες ημέρες, και στην νυχτερινή εργασία. Όλο αυτό συνετέλεσε στην ομοιόμορφη κατανομή των καθηκόντων και του χρόνου εργασίας, σε όλο το προσωπικό, ανεξαρτήτως κατηγορίας, με αποτέλεσμα να υπάρχει η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών.
  Πλην της περίπτωσης, των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης , με αποτέλεσμα , αφενός την δυσλειτουργία του Πυροσβεστικού Σώματος , και αφετέρου την κατάφωρη αδικία που έχουν υποστεί η συγκεκριμένη κατηγορία. Σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 15 Ν. 3938/2011, όπου αναφέρει τα καθήκοντα των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης, τα οποία ενέχουν τους ίδιους κίνδυνους, που αντιμετωπίζει και το μόνιμο προσωπικό, καθιστά την μισθολογική αυτήν ανισότητα, όχι μόνο κατάφωρη αδικία, άλλα και αντισυνταγματική πρβλ Άρθρο 22 παρ. 2 του Συντάγματος, το οποίο ορίζει ρητά «όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από φύλο ή άλλη διάκριση, έχουν δικαίωμα ίσης αμοιβής για παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας».
  Η διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 15 του ν. 3938/ 2011 (Α` 63) αντικαθίσταται από την παρ. 3 του άρθρου 98 του ν. 4249/2014 ως εξής: «9. α) Οι Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης ασκούν κυρίως καθήκοντα δασοπυρόσβεσης, δασοπροστασίας και πυρασφάλειας. Επίσης, δύνανται να διατίθενται επικουρικά και στην άσκηση των λοιπών καθηκόντων του πυροσβεστικού προσωπικού, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. Κατ’ εξαίρεση, όταν συντρέχουν ειδικοί ή έκτακτοι υπηρεσιακοί λόγοι που δυσχεραίνουν ουσιωδώς την άσκηση του επιχειρησιακού έργου και την αποτελεσματικότητα του πυροσβεστικού μηχανισμού, επιτρέπεται, μόνο για την αντιμετώπιση αυτών, να διατίθενται και σε κύριες πυροσβεστικές δράσεις. Από το οποίο συνεπάγεται και επιβεβαιώνεται η κατάφωρη αδικία .
  Αδικία, που υφίστανται οι Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης, δηλαδή όταν δημιουργούνται ανάγκες, τότε μόνο εντάσσονται στο Πυροσβεστικό προσωπικό, ενώ το υπόλοιπο διάστημα επανέρχονται στα αρχικά τους καθήκοντα, (δηλαδή πού ανήκουν).Συνεπώς προτείνουμε:
  Για τους παραπάνω λόγους θεωρούμε ότι η ένταξη, των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης , στο ίδιο μισθολόγιο με το μόνιμο προσωπικό, δηλαδή στο ειδικό μισθολόγιο όπως συνηθίζεται στις αντίστοιχες περιπτώσεις ( ένταξη στην κατηγορία Γ Άρθρου 124 Κεφαλαίου Β¨ του ν. 4472/2017 όπως ισχύει για τα στελέχη που προέρχονται από ΕΠΟΠ – ΟΠΥ – ΕΜΘ – ΕΠΥ και για το προσωπικό προερχόμενο από την κατηγορία Δ αστυνομικό προσωπικό) επιβάλλεται, πρώτον για την εύρυθμη λειτουργία του Πυροσβεστικού Σώματος , και κατά δεύτερον για την άρση της πολύχρονης αδικίας που έχουν υποστεί, καθώς επίσης με αυτήν την αλλαγή, θα επέλθει η πλήρης ομογενοποίηση του Π.Σ .ΘΕΜΑ Γ: Βαθμολογική εξέλιξη
  Ν. 3938 Άρθρο 15 παράγραφος 11. Οι Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης δεν προάγονται βαθμολογικά. Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους αξιολογούνται για τα ουσιαστικά τους προσόντα και συντάσσονται εκθέσεις ικανότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την αξιολόγηση των προσόντων των Πυροσβεστών.ΠΡΟΤΑΣΗ:
  Εφαρμογή του αντίστοιχου νόμου που αφορούσε την εξέλιξη των Επαγγελματιών Οπλιτών . Ν. 2936/01 (ΦΕΚ 166 Α΄/25-7-01) Επαγγελματίες Οπλίτες και άλλες διατάξεις.
  Άρθρο 8 Βαθμοί – Προαγωγές
  Οι Επαγγελματίες Οπλίτες μπορούν να προαχθούν στους βαθμούς του δεκανέα, λοχία, επιλοχία και αρχιλοχία και αντιστοίχων των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Για τον υπολογισμό των παραπάνω βαθμολογικών προαγωγών να λογίζεται ως πραγματική υπηρεσία η υπηρεσία ως επαγγελματία οπλίτη στις `Ένοπλες Δυνάμεις , συνεπώς αντίστοιχα μπορεί να εφαρμοστεί και στο Πυροσβεστικό ΣώμαΣυνεπώς , είναι πλέον επιτακτική ανάγκη, με την κατάθεση για δεύτερη φορά μετά από 6 χρόνια, σχεδίου νόμου που αφορά την Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος να ληφθούν υπόψιν σας οι ανωτέρω προτάσεις μας, να ενσωματωθούν στο σχέδιο νόμου και να υλοποιηθούν, ώστε να αποκατασταθεί και να καταξιωθεί ο θεσμός του ΠΠΥ, στο Πυροσβεστικό Σώμα , όπως αρμόζει και όπως λειτουργεί στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα υπόλοιπα Σώματα Ασφαλείας , ώστε να επέλθει η περίφημη ομογενοποίηση που χρόνια τώρα , υποτίθεται ότι θέλουν αλλά κανείς δεν προχωρά σε πράξεις.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 10:22 | Ανδρέας Καλαμπούκας

  Θα πρέπει να λάβουν υπόψη τόσο η πολιτική όσο και η φυσική μας ηγεσία ότι οι Π.Π.Υ είναι μια κατηγορία πυροσβεστών όπου κατά πλειοψηφία υπηρετούν ανανεωτές Π.Π.Υ εξ εποχικών οι οποίοι βρίσκονται τουλάχιστον δύο δεκαετίες στο σώμα κάποιοι και τρεις, και ως εκ τούτου ο μέσος όρος ηλικίας, τουλάχιστον σε αυτούς που κατέχουν οργανικές θέσεις «1550» περίπου ανανεωτές Π.Π.Υ, είναι άνω των 50 ετών!
  Στους μόνιμους πυροσβέστες το όριο συνταξιοδότησης είναι τα 60 έτη ενώ στους μεταταχθέντες του Δασαρχείου το ανώτατο όριο συνταξιοδότησης είναι τα 65 έτη με το εξής πλεονέκτημα, ότι από τα 55 τους έτη εκτελούν ελαφρά υπηρεσία!
  Στους Π.Π.Υ για τους μεν μάχιμους για πλήρη σύνταξη το όριο είναι τα 67 έτη ενώ για τους οδηγούς για πλήρη σύνταξη τα 62 έτη λόγο ότι κολλούν βαρέα ένσημα!
  Δηλαδή οι Π.Π.Υ είναι υποχρεωμένοι βάσει νόμου να είναι σε μάχιμη υπηρεσία όχι μόνο πάνω από τα 55 έτη που είναι το όριο για τους μεταταχθέντες μόνιμους πυροσβέστες αλλά και πάνω από το όριο συνταξιοδότησης των μονίμων αποφοίτων σχολής πυροσβεστών με ότι κινδύνους κρύβει αυτό για την σωματική τους ακεραιότητα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους!
  Για τους παραπάνω λόγους πρέπει να μπει μέσα στο νόμο ανώτατο όριο ηλικίας μάχιμης υπηρεσίας και στους Π.Π.Υ για να προστατευτεί με αυτό τον τρόπο από την πολιτεία η σωματική ακεραιότητα πρώτα των Π.Π.Υ και δεύτερον η επιβίωση των οικογενειών τους που εξαρτώνται από αυτούς, διότι η αποστολή του Πυροσβέστη κρύβει όχι μόνο άμεσους κινδύνους κατά την εκτέλεση της αλλά και έμμεσους μακροχρόνιους κινδύνους για την υγεία του και ως εκ τούτου μετά τα 60 τους έτη να τους τοποθετεί σε ελαφρά υπηρεσία συμπεριλαμβάνοντας σε αυτήν και την υπηρεσία του Πυροφύλακα!

 • 9 Ιανουαρίου 2020, 21:39 | ΠΥΡΟΒΟΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΑ ΟΣΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΥΠΟΨΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ

 • Συμφωνώ με τις προτάσεις του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ & ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Σύμφωνα με το Άρθρο 65 – Χαρακτήρας Πυροσβεστικού Σώματος και πυροσβεστικού προσωπικού του ν.4229 (ΦΕΚ 73/24-3-2014) , διαπιστώνει κανείς τον απαράδεκτο και αξιώτικό διαχωρισμό, που αποδίδεται στην κατηγορία των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης, ο οποίος είναι λανθασμένος, και που προκύπτει από την αντίφαση, όπως αναλύεται παρακάτω:
  α) η σημασία της λέξης κατά το Βικιλεξικό «πυροσβέστης» είναι μέλος του Πυροσβεστικού Σώματος που έχει επιφορτιστεί με το σβήσιμο πυρκαγιών

  ΔΗΛΑΔΗ είμαστε Πυροσβέστες αλλά δεν ανήκουμε στο Πυροσβεστικό Προσωπικό.

  Από τις παρακάτω παραγράφους συνάγεται ή μάλλον ορίζεται ρητά στην αρχή τους ότι δεν ανήκουμε στο Πυροσβεστικό Προσωπικό, για τους δύο παρακάτω λόγους, αφενός γιατί δεν είμαστε μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι αφετέρου γιατί δεν εκτελούμε καθήκοντα ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου (τα οποία επισημαίνουμε δεν εκτελούν ούτε οι μη παραγωγικοί Πυροσβέστες) ενώ στην συνέχεια, μέσα από τις ίδιες παραγράφους διαπιστώνεται το αντίθετο αφού όλα τα παρακάτω οριζόμενα ισχύουν και για την κατηγορία των ΠΠΥ.
  Δυστυχώς και στο Άρθρο 76 – Πυροσβεστικό Σώμα και πυροσβεστικό προσωπικό, της Αναδιάρθρωσης της ΓΓΠΠ, Αναβάθμισης Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας, Αναδιοργάνωσης του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλων διατάξεων , ισχύει ο ίδιος απαράδεκτος , απ αξιώτικός και λανθασμένος διαχωρισμός των ΠΠΥ, ο οποίος και θεωρούμαι ότι πρέπει να διορθωθεί, έτσι ώστε να αποκατασταθεί, και να καταξιωθεί ο θεσμός του ΠΠΥ, στο Πυροσβεστικό Σώμα , όπως του αρμόζει, και όπως λειτουργεί και στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα υπόλοιπα Σώματα Ασφαλείας. Οι παρακάτω προτάσεις μας έχουν σκοπό αφενός την πλήρη εργασιακή προσφορά των ΠΠΥ, λόγω της πολύχρονης εμπειρίας τους η οποία αποδείχτηκε και αποδεικνύεται αναγκαία, αφετέρου την ομογενοποίηση του Πυροσβεστικού Σώματος, η οποία επιβάλλεται λόγω των αυξανόμενων υπηρεσιακών αναγκών και αρμοδιοτήτων του.
  Συνεπώς προτείνουμε:
  Την ένταξη μας στο Πυροσβεστικό προσωπικό όπου και ανήκουμε πραγματικά, διότι εκτελούμε τα ίδια καθήκοντα με το υπόλοιπο Προσωπικό, και σύμφωνα με τα οριζόμενα των παραγράφων 3&5 του Άρθρου 76 ισχύουν και για την κατηγορία μας .

  ΘΕΜΑ Α: Ανανέωση χρόνου υπηρεσίας.

  Σύμφωνα με τον ν.3938/2011 προσελήφθησαν στο Πυροσβεστικό Σώμα 4000 Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, οι οποίοι καταλαμβάνουν επί θητεία οργανικές θέσεις , με αντίστοιχη μείωση, οργανικών θέσεων μονίμων πυροσβεστών.
  Το πόρισμα της επιτροπής, του παραπάνω νόμου αναφέρει ρητά, ότι η πρόταση αυτή είναι ρεαλιστική, οικονομική και αποσκοπεί, αφενός στην αξιοποίηση της πολύχρονης εμπειρίας των συμβασιούχων πυροσβεστών, αφετέρου στην τακτοποίηση και στην πολύχρονη άρση της κατάφωρης αδικίας του προσωπικού της συγκεκριμένης κατηγορίας. Μετά το πέρας της πενταετίας, οι κάτω των σαράντα με απολυτήριο Λυκείου, μπορούν να ενταχθούν στο μόνιμο προσωπικό, και οι άνω τον 40 ετών μπορούν να ανανεώσουν την πενταετία.

  Σήμερα μετά από οκτώ χρόνια της εφαρμογής του νόμου, 2200 περίπου συνάδελφοι, έχουν μονιμοποιηθεί από τους οποίους 600 προέρχονται από τους ιδιώτες, που συνεπάγεται ότι μόνο 1600 συνάδελφοι από τους έχοντες την πολύχρονη εμπειρία μονιμοποιήθηκαν, δηλαδή, το 1/3 προερχομένων από την τάξη των Συμβασιούχων. Συνεπώς ο σκοπός του νόμου δεν πραγματοποιήθηκε, σύμφωνα με το πόρισμα της επιτροπής, το οποίο αναφέρει τα παρακάτω η πρόταση αυτή είναι η πλέον ρεαλιστική, για τους εξής λόγους:
  α. Δεν υπάρχει αντικειμενική δυνατότητα να προσληφθούν σε άλλη πολιτική Υπηρεσία, λόγω των περιορισμών των προσλήψεων στο δημόσιο, από τον οποίο εξαιρούνται τα σώματα ασφαλείας.
  β. Θα καλυφθούν πάγιες και επιτακτικές ανάγκες του Π.Σ.
  γ. Δεν προκαλείται ιδιαίτερο κόστος, δεδομένου ότι είναι μικρό το επιπλέον κόστος της μονιμοποίησης (το κόστος της πρόσληψης ενός ιδιώτη ως πυροσβέστη, αντιστοιχεί στο κόστος της μονιμοποίησης τεσσάρων εποχικών πυροσβεστών, όπως προκύπτει από τα οικονομικά στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της Ομάδας Εργασίας από το Π.Σ

  Συνεπώς προτείνουμε:
  Εφαρμογή του αντίστοιχου νόμου που αφορούσε την εξέλιξη των Συνοριοφυλάκων πέραν της πρώτης πενταετίας.
  Ν. 2622/1998 ΦΕΚ138/Α/25-6-1998 ΣΥΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ
  Σελίδα 1959 Άρθρο 2 παράγραφος. 2
  Οι συνοριακοί φύλακες αποτελούν ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης το οποίο προσλαμβάνεται με σχέση Δημόσιου Δικαίου επί 5ετη θητεία που μπορεί να ανανεώνεται μέχρι την συμπλήρωση 35ετους υπηρεσίας και σε κάθε περίπτωση του 55ου έτους της ηλικίας τους, ( 60ου έτους σήμερα λόγου αύξησης του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης).

  ΘΕΜΑ Β: Μισθολόγιο:

  Ο θεσμός των Πενταετών εργαζομένων δεν είναι πρωτόγνωρος , προϋπήρχε και εφαρμόστηκε , στις Ένοπλες Δυνάμεις από το 1985 έως και σήμερα, καθώς και στην Αστυνομία με τους θεσμούς των Συνοριοφυλάκων και των Ειδικών Φρουρών. Σε όλες λοιπόν τις περιπτώσεις που εφαρμόστηκε, ο ανωτέρω θεσμός , όλο το προσληφθέν προσωπικό , εντάχθηκε και εξομοιώθηκε , μισθολογικά, πλήρως με το μόνιμο προσωπικό. Αποτέλεσμα να υπάρχει, πλήρης εξομοίωση, τόσο στις παροχές, όσο και στα εργασιακά καθήκοντα, καθώς επίσης και στο χρόνο εργασίας, δηλαδή αφορά την εργασία όλου του προσωπικού κατά τις αργίες, τις εξαιρέσιμες ημέρες, και στην νυχτερινή εργασία. Όλο αυτό συνετέλεσε στην ομοιόμορφη κατανομή των καθηκόντων και του χρόνου εργασίας, σε όλο το προσωπικό, ανεξαρτήτως κατηγορίας, με αποτέλεσμα να υπάρχει η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών.
  Πλην της περίπτωσης, των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης , με αποτέλεσμα , αφενός την δυσλειτουργία του Πυροσβεστικού Σώματος , και αφετέρου την κατάφωρη αδικία που έχουν υποστεί η συγκεκριμένη κατηγορία. Σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 15 Ν. 3938/2011, όπου αναφέρει τα καθήκοντα των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης, τα οποία ενέχουν τους ίδιους κίνδυνους, που αντιμετωπίζει και το μόνιμο προσωπικό, καθιστά την μισθολογική αυτήν ανισότητα, όχι μόνο κατάφωρη αδικία, άλλα και αντισυνταγματική πρβλ Άρθρο 22 παρ. 2 του Συντάγματος, το οποίο ορίζει ρητά «όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από φύλο ή άλλη διάκριση, έχουν δικαίωμα ίσης αμοιβής για παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας».
  Η διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 15 του ν. 3938/ 2011 (Α` 63) αντικαθίσταται από την παρ. 3 του άρθρου 98 του ν. 4249/2014 ως εξής: «9. α) Οι Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης ασκούν κυρίως καθήκοντα δασοπυρόσβεσης, δασοπροστασίας και πυρασφάλειας. Επίσης, δύνανται να διατίθενται επικουρικά και στην άσκηση των λοιπών καθηκόντων του πυροσβεστικού προσωπικού, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. Κατ’ εξαίρεση, όταν συντρέχουν ειδικοί ή έκτακτοι υπηρεσιακοί λόγοι που δυσχεραίνουν ουσιωδώς την άσκηση του επιχειρησιακού έργου και την αποτελεσματικότητα του πυροσβεστικού μηχανισμού, επιτρέπεται, μόνο για την αντιμετώπιση αυτών, να διατίθενται και σε κύριες πυροσβεστικές δράσεις. Από το οποίο συνεπάγεται και επιβεβαιώνεται η κατάφωρη αδικία .
  Αδικία, που υφίστανται οι Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης, δηλαδή όταν δημιουργούνται ανάγκες, τότε μόνο εντάσσονται στο Πυροσβεστικό προσωπικό, ενώ το υπόλοιπο διάστημα επανέρχονται στα αρχικά τους καθήκοντα, (δηλαδή πού ανήκουν).

  Συνεπώς προτείνουμε:
  Για τους παραπάνω λόγους θεωρούμε ότι η ένταξη, των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης , στο ίδιο μισθολόγιο με το μόνιμο προσωπικό, δηλαδή στο ειδικό μισθολόγιο όπως συνηθίζεται στις αντίστοιχες περιπτώσεις ( ένταξη στην κατηγορία Γ Άρθρου 124 Κεφαλαίου Β¨ του ν. 4472/2017 όπως ισχύει για τα στελέχη που προέρχονται από ΕΠΟΠ – ΟΠΥ – ΕΜΘ – ΕΠΥ και για το προσωπικό προερχόμενο από την κατηγορία Δ αστυνομικό προσωπικό) επιβάλλεται, πρώτον για την εύρυθμη λειτουργία του Πυροσβεστικού Σώματος , και κατά δεύτερον για την άρση της πολύχρονης αδικίας που έχουν υποστεί, καθώς επίσης με αυτήν την αλλαγή, θα επέλθει η πλήρης ομογενοποίηση του Π.Σ .

  ΘΕΜΑ Γ: Βαθμολογική εξέλιξη
  Ν. 3938 Άρθρο 15 παράγραφος 11. Οι Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης δεν προάγονται βαθμολογικά. Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους αξιολογούνται για τα ουσιαστικά τους προσόντα και συντάσσονται εκθέσεις ικανότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την αξιολόγηση των προσόντων των Πυροσβεστών.

  ΠΡΟΤΑΣΗ:
  Εφαρμογή του αντίστοιχου νόμου που αφορούσε την εξέλιξη των Επαγγελματιών Οπλιτών . Ν. 2936/01 (ΦΕΚ 166 Α΄/25-7-01) Επαγγελματίες Οπλίτες και άλλες διατάξεις.
  Άρθρο 8 Βαθμοί – Προαγωγές
  Οι Επαγγελματίες Οπλίτες μπορούν να προαχθούν στους βαθμούς του δεκανέα, λοχία, επιλοχία και αρχιλοχία και αντιστοίχων των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Για τον υπολογισμό των παραπάνω βαθμολογικών προαγωγών να λογίζεται ως πραγματική υπηρεσία η υπηρεσία ως επαγγελματία οπλίτη στις `Ένοπλες Δυνάμεις , συνεπώς αντίστοιχα μπορεί να εφαρμοστεί και στο Πυροσβεστικό Σώμα

  Συνεπώς , είναι πλέον επιτακτική ανάγκη, με την κατάθεση για δεύτερη φορά μετά από 6 χρόνια, σχεδίου νόμου που αφορά την Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος να ληφθούν υπόψιν σας οι ανωτέρω προτάσεις μας, να ενσωματωθούν στο σχέδιο νόμου και να υλοποιηθούν, ώστε να αποκατασταθεί και να καταξιωθεί ο θεσμός του ΠΠΥ, στο Πυροσβεστικό Σώμα , όπως αρμόζει και όπως λειτουργεί στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα υπόλοιπα Σώματα Ασφαλείας , ώστε να επέλθει η περίφημη ομογενοποίηση που χρόνια τώρα , υποτίθεται ότι θέλουν αλλά κανείς δεν προχωρά σε πράξεις.

 • 9 Ιανουαρίου 2020, 18:36 | Νίκος Τ.

  Σύμφωνα με τον Ν.3938/2011 όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.4249/2014 ,δικαίωμα ένταξης στο μόνιμο προσωπικό έχουν οι Π.Π.Υ .τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου, οι οποίοι κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης τους δεν είχαν υπερβεί το 40΄έτος της ηλικίας τους .Όμως μεταγενέστερα του νόμου δημιουργήθηκαν οι συνθήκες με τις οποίες δίνεται η δυνατότητα ουσιαστικά της αύξησης των ορίων ηλικίας, συγκεκριμένα έχουμε :
  1)Ενιαίος φορέας ασφάλισης
  Ο ενιαίος φορέας όπως θα δούμε παρακάτω συμπαρασύρει σε βάθος χρόνου ενιαίους κανόνες για όλους τους υπαλλήλους ανεξαρτήτως εργασιακής σχέσης.
  2)Αύξηση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης
  Η αύξηση των ορίων ηλικίας δίνει την δυνατότητα αντίστοιχης αύξησης του ορίου ηλικίας που τέθηκε στον νόμο.
  3)Υπολογισμός ύψους σύνταξης
  Ο υπολογισμός ύψους της σύνταξης με βάση τα νέα δεδομένα είναι αποτέλεσμα. βασικής και αναλογικής σύνταξης. συνεπώς :
  α) Το σταθερό ποσό της βασικής.
  β) Από την αναλογική προκύπτει ποσό σύνταξης που θα υπολογίζεται βάσει των συνολικών αποδοχών από όλο τον εργάσιμο βίο. Έτσι σύμφωνα με αυτή την παράμετρο ο κάθε υπάλληλος μπορεί να αυξήσει τα συντάξιμα έτη καθώς και το τελικό ποσό συνταξιοδότησης.
  Αναλυτικότερα:
  •Δικαίωμα αναγνώρισης μάχιμης πενταετίας εφόσον γίνει η ένταξη στο μόνιμο προσωπικό με την καταβολή αντίστοιχων εισφορών.
  •Αναγνώριση χρόνου θητείας
  •Τυχόν ασφάλιση που μπορεί να υπάρχει από άλλους φορείς ακόμα και εκτός δημοσίου αφού υπάρχει ενοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων.
  Επομένως πιστεύω όπως προανέφερα αρχικά θα πρέπει να εξεταστεί στο υπάρχον προς διαβούλευση νομοσχέδιο η αύξηση ορίων ηλικίας προς ένταξη στο μόνιμο προσωπικό των Π.Π.Υ. οι οποίοι είναι τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου και να δοθεί εκ νέου η δυνατότητα εφόσον το επιθυμούν να καταθέσουν την αντίστοιχη αίτηση .

 • Διατήρηση θωράκιση και αξιοποίηση του θεσμού του Πενταετή Πυροσβέστη ως σκαλοπάτι, ένταξης και εξέλιξης των Συμβασιούχων Πυροσβεστών

  Είναι γνωστό ότι, από το 2016 οι προσλήψεις στο Πυροσβεστικό Σώμα γίνονται μέσω Πανελλαδικών εξετάσεων όπως και στην ΕΛ.ΑΣ .
  Παρόλα αυτά στην ΕΛ.ΑΣ. οι θεσμοί των Ειδικών Φρουρών και των Συνοριακών Φυλάκων συνεχίζουν να υφίστανται ως απαραίτητοι, διότι υπάρχουν ανάγκες σε αντίστοιχο προσωπικό, (πέραν των Αστυφυλάκων μέσω πανελλαδικών εξετάσεων) , και συνεχίζουν να υπάρχουν αντίστοιχες προκηρύξεις (όπως η πρόσφατη 1500 Ειδικών Φρουρών) με τη διαδικασία των μορίων και ειδικών προσόντων .

  Ο θεσμός του Πυροσβέστη Πενταετούς Υποχρέωσης διανύει το όγδοο έτος λειτουργίας, παρόλο που το θεσμικό πλαίσιο δεν είναι θωρακισμένο όπως θα έπρεπε, συνεχίζονται οι προσπάθειες βελτίωσης του.
  Επίσης γνωστό είναι ότι, το Πυροσβεστικό Σώμα έχει περισσότερες ανάγκες με την ανάληψη της δασοπυρόσβεσης σε έμψυχο του δυναμικό, αλλά και αρμοδιότητες .
  Κοινά παραδεκτό σε όλες αυτές τις απαιτήσεις, όλο το έμψυχο δυναμικό (Συμβασιούχοι – Πενταετής – Μόνιμοι Πυροσβέστες) έχει συμβάλει τα μέγιστα στην αναγνώριση του έργο του Πυροσβεστικού Σώματος, και όλα αυτά τα χρόνια λειτουργεί ως μοχλός εξέλιξης του.
  Το έμψυχο αυτό προσωπικό είναι αυτό, που κάνει τη διαφορά, έχοντας κερδίσει την εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών με τη συνεχή του παρουσία σε υπηρεσίες εκτάκτων αναγκών .
  Κοινή πεποίθηση είναι ότι, η μεταφορά της τεχνογνωσίας στην καταστολή δασικών πυρκαγιών προήρθε από το εν λόγο προσωπικό, που έχει χρόνια εμπειρία στην δασοπυρόσβεση .
  Οι Πενταετής Πυροσβέστες πρώην Συμβασιούχοι, για την κάλυψη αυτών των αναγκών, σήμερα εμπλέκονται σε όλα τα συμβάντα, συνεχίζοντας να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην προστασία πολιτών – περιουσιών – φυσικού πλούτου της χώρας μας, όπως έκαναν όλα αυτά τα χρόνια .

   Συνοψίζοντας :

   Ο Θεσμός του Πενταετή Πυροσβέστη πιστεύουμε ότι έχει να προσφέρει πολλά στο Πυροσβεστικό Σώμα, όπως έτοιμο έμπειρο προσωπικό και αν εξελιχθεί, όπως και αντίστοιχοι θεσμοί στην ΕΛ.ΑΣ., τότε η προσφορά του θα είναι ουσιαστικότερη .
   Η πολιτεία με γνώμονα την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του υπάρχοντος έμψυχου δυναμικού, οφείλει να δόση τα κίνητρα εξέλιξης και ίσες ευκαιρίες, ανάλογα με τα τυπικά προσόντα σε όλο το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος να εξελιχθεί, τότε πιστεύουμε ότι μέσα από αυτή την εξέλιξη του έμψυχου δυναμικού, με απώτερο σκοπό την βελτίωση των παρεχόμενων προς τους πολίτες, θα έρθει ταυτόχρονα και η εξέλιξη του ίδιου του Σώματος, που είναι το σημερινό ζητούμενο και ο μελλοντικός στόχος .

   Προτείνουμε :

  Τη διατήρηση θωράκιση και αξιοποίηση του Θεσμού, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σκαλοπάτι εξέλιξης των Συμβασιούχων Πυροσβεστών μετά την απόκτηση πολύτιμης εμπειρίας και ένταξης τους στις τάξεις των Πενταετών Πυροσβεστών και εν συνεχεία στην περαιτέρω μετεξέλιξη τους, με την ένταξη τους στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό, όπως έγινε με την εφαρμογή του Ν. 3938/2011 αλλά χωρίς τις διακρίσεις τις παρ, 8 και 9 του ίδιου νόμου.

 • 9 Ιανουαρίου 2020, 07:27 | Αλέξανδρος Καραδελής (Πρόεδρος ΠΑ.Σ.ΣΥ.Π)

  Άρθρο 180
  Το επάγγελμα του εποχικού πυροσβέστη δεν είναι ένα κοινό εποχικό επάγγελμα όπου μπορούν να εναλλάσσονται οι υπάλληλοι κάθε χρόνο αφού εάν όχι όλες, τις περισσότερες φορές εκθέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο ο οποίος ελλοχεύει παντού, ακόμα και στα πιο απλά συμβάντα. Οι συνθήκες εργασίας είναι ιδιαίτερα επιβλαβείς και ανθυγιεινές αφού αρκετά συχνά έρχονται αντιμέτωποι με υψηλές θερμοκρασίες, καπνούς, αέρια, τοξικά, ακτινοβολίες, χημικά και βαρέα μέταλλα που ενεργοποιούν τον καρκίνο και προκαλούν άλλες παθήσεις που μπορούν να τους συνοδεύουν για το υπόλοιπο της ζωής τους, ενώ σύμφωνα με έρευνες η διάρκεια ζωής του μέσου πυροσβέστη μειώνεται κατά πέντε χρόνια (ήδη ο κλάδος μετράει 27 νεκρούς από το 2003 έως σήμερα). Δεν νοείται λοιπόν ο κρατικός μηχανισμός να «ξεζουμίζει» τέτοια άτομα στα ποιο παραγωγικά τους χρόνια και να τα αφήνει στην ανασφάλεια γι’ αυτό και θα ήταν δίκαιο να καθοριστεί ένα πλάνο επαγγελματικής αποκατάστασης.

  Οι εποχικοί πυροσβέστες του 2019 προέρχονται από προκήρυξη με καθαρά αξιοκρατικά κριτήρια, ίδια με αυτά που προβλέπονται σε διαγωνισμούς μονίμων θέσεων στα Σώματα Ασφαλείας κάτι που συμβαίνει πρώτη φορά για κάλυψη θέσεων εποχικής απασχόλησης. Οι περισσότεροι δε συνάδελφοι έχουν υπηρετήσει στις Ειδικές Δυνάμεις, ένα μεγάλο ποσοστό είναι Πτυχιούχοι και κατέχουν παράλληλα την ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη, γεγονός που σημαίνει ότι είναι σκληραγωγημένοι και διαθέτουν την σωματική διάπλαση, την εμπειρία άλλα και τη σχετική μόρφωση που είναι απαραίτητα εφόδια για το Πυροσβεστικό Σώμα.

  Είναι ευκαιρία λοιπόν για το Πυροσβεστικό Σώμα να επενδύσει και να εκλάβει τον χρόνο εργασίας των εποχικών πυροσβεστών ως χρόνο εκπαίδευσης και απόκτησης πολύτιμης εμπειρίας, η οποία θα μπορούσε σε βάθος χρόνου να χρησιμοποιηθεί ως σκαλοπάτι εξέλιξής, στο ΠΣ ώστε σε περίπτωση που παρουσιαστούν ανάγκες να μπορέσει να τους αξιοποιήσει ως ΠΠΥ.
  Προτείνουμε λοιπόν τα εξής:

  Παρ 1. Με αφορμή την τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 3938/2011 θα μπορούσε να τροποποιηθεί και η παράγραφος 3 του ίδιου νόμου ως εξής:
  «Ως Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης με την ίδια ως άνω σχέση, μπορούν επίσης να προσλαμβάνονται Εποχικοί Πυροσβέστες εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας τους και κατέχουν τουλάχιστον απολυτήριο τίτλο Λυκείου ή άλλο ισοδύναμο τίτλο.

  Παρ 2. Εφόσον η λίστα του πίνακα επιλαχόντων επιτυχόντων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης ανανεώθηκε μέχρι τις 31/12/2020, η οποία περιλαμβάνει παλαιούς Εποχικούς Πυροσβέστες, θεωρούμε δίκαιη (και για την αναβάθμιση του θεσμού) την ένταξη σε αυτήν και των Εποχικών Πυροσβεστών του 2019 βάσει των προαναφερθέντων κριτηρίων.

  Παρ. 3 Επειδή η εργασία των πυροσβεστών λαμβάνει χώρα σε περιβάλλον με ιδιαίτερα επιβλαβείς συνθήκες που καταπονούν εξαιρετικά το σώμα και ο κίνδυνος ατυχήματος δε διακρίνει τον πυροσβέστη σε Mόνιμο, ΠΠΥ, Eποχικό ή Eθελοντή, θεωρούμε δίκαιο να χορηγηθεί κάρτα υγείας και στους Εποχικούς Πυροσβέστες , ώστε να έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία (π.χ. 251 Γεν Νοσοκομείου Αεροπορίας).

 • 9 Ιανουαρίου 2020, 00:36 | Ανδρέας Καλαμπούκας

  Προτάσεις του σωματείου πυροσβεστών Μακεδονίας Θράκης
  & Βορείου Αιγαίου αντιπροσωπευτικές για την συντριπτική πλειοψηφία των Π.Π.Υ.
  Α) Την ένταξη μας στο Πυροσβεστικό προσωπικό όπου και ανήκουμε πραγματικά, διότι εκτελούμε τα ίδια καθήκοντα με το υπόλοιπο Προσωπικό, και σύμφωνα με τα οριζόμενα των παραγράφων 3 & 5 του Άρθρου 76 ισχύουν και για την κατηγορία μας .
  Β) Την εφαρμογή του αντίστοιχου νόμου που αφορούσε την εξέλιξη των Συνοριοφυλάκων πέραν της πρώτης πενταετίας.
  Ν. 2622/1998 ΦΕΚ138/Α/25-6-1998 ΣΥΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ
  Σελίδα 1959 Άρθρο 2 παράγραφος. 2
  Οι συνοριακοί φύλακες αποτελούν ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης το οποίο προσλαμβάνεται με σχέση Δημόσιου Δικαίου επί 5ετη θητεία που μπορεί να ανανεώνεται μέχρι την συμπλήρωση 35ετους υπηρεσίας και σε κάθε περίπτωση του 55ου έτους της ηλικίας τους, (60ου έτους σήμερα λόγου αύξησης του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης).
  Γ) Την ένταξη, των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης , στο ίδιο μισθολόγιο με το μόνιμο προσωπικό, δηλαδή στο ειδικό μισθολόγιο όπως συνηθίζεται στις αντίστοιχες περιπτώσεις ( ένταξη στην κατηγορία Γ Άρθρου 124 Κεφαλαίου Β¨ του ν. 4472/2017 όπως ισχύει για τα στελέχη που προέρχονται από ΕΠΟΠ – ΟΠΥ – ΕΜΘ – ΕΠΥ και για το προσωπικό προερχόμενο από την κατηγορία Δ αστυνομικό προσωπικό) επιβάλλεται, πρώτον για την εύρυθμη λειτουργία του Πυροσβεστικού Σώματος , και κατά δεύτερον για την άρση της πολύχρονης αδικίας που έχουν υποστεί, καθώς επίσης με αυτήν την αλλαγή, θα επέλθει η πλήρης ομογενοποίηση του Π.Σ .
  Δ) Την εφαρμογή του αντίστοιχου νόμου που αφορούσε την εξέλιξη των Επαγγελματιών Οπλιτών . Ν. 2936/01 (ΦΕΚ 166 Α΄/25-7-01) Επαγγελματίες Οπλίτες και άλλες διατάξεις.
  Άρθρο 8 Βαθμοί – Προαγωγές
  Οι Επαγγελματίες Οπλίτες μπορούν να προαχθούν στους βαθμούς του δεκανέα, λοχία, επιλοχία και αρχιλοχία και αντιστοίχων των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Για τον υπολογισμό των παραπάνω βαθμολογικών προαγωγών να λογίζεται ως πραγματική υπηρεσία η υπηρεσία ως επαγγελματία οπλίτη στις `Ένοπλες Δυνάμεις , συνεπώς αντίστοιχα μπορεί να εφαρμοστεί και στο Πυροσβεστικό Σώμα.

 • Μετά το πέρας της 1ης πενταετίας, οι κάτω των σαράντα με απολυτήριο Λυκείου, εντάχθηκαν στο μόνιμο προσωπικό, και οι άνω τον 40 ετών ανανέωσαν την θητεία τους για μια ακόμα πενταετία, αλλά ο νόμος δεν κατοχυρώνει μετά το πέρας της 2ης πενταετίας την εργασία των ΠΠΥ που ανανέωσαν την θητεία τους μέχρι το τέλος του εργασιακού τους βίου.

  Σήμερα μετά από οκτώ χρόνια της εφαρμογής του νόμου, 2200 περίπου συνάδελφοι, έχουν μονιμοποιηθεί από τους οποίους 600 προέρχονται από τους ιδιώτες, που συνεπάγεται ότι μόνο 1600 συνάδελφοι από τους έχοντες την πολύχρονη εμπειρία μονιμοποιήθηκαν, δηλαδή, το 1/3 προερχομένων από την τάξη των Συμβασιούχων.

  Συνεπώς προτείνουμε για όσους ανανέωσαν τη θητεία :

  Εφαρμογή του αντίστοιχου νόμου που αφορούσε την εξέλιξη των Συνοριοφυλάκων πέραν της πρώτης πενταετίας.

  Ν. 2622/1998 ΦΕΚ138/Α/25-6-1998 ΣΥΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ

  Σελίδα 1959 Άρθρο 2 παράγραφος. 2
  Οι συνοριακοί φύλακες αποτελούν ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης το οποίο προσλαμβάνεται με σχέση Δημόσιου Δικαίου επί 5ετη θητεία που μπορεί να ανανεώνεται μέχρι την συμπλήρωση 35ετους υπηρεσίας και σε κάθε περίπτωση του 55ου έτους της ηλικίας τους, (60ου έτους σήμερα λόγου αύξησης του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης).

 • 6 Ιανουαρίου 2020, 13:49 | Σωτήρης Ν.

  Επειδή από το 2016 και εφεξής, ως μόνιμος Πυροσβέστης μπορεί να γίνει κάποιος μόνο μέσω των πανελληνίων εξετάσεων θα πρέπει να πάψει η εισαγωγή με κάθε άλλο τρόπο.
  Ως εκ τούτου ο έχων την ιδιότητα του 5ετη συμβασιούχου πυροσβέστη, θα πρέπει με το τέλος της 5ετούς σύμβασης να ανανεωθεί η σύμβαση του ως 5ετής ή να μη συνεχίσει αν δεν πληροί τις προϋποθέσεις.
  Θα μπορεί να συμμετάσχει στην διαδικασία των πανελληνίων εξετάσεων για να εισαχθεί ως μόνιμος πυροσβέστης και πέραν των γραπτών εξετάσεων θα πρέπει να καλύπτει και όλες τις άλλες προϋποθέσεις πλην της ηλικίας που θα μπορεί να συμμετέχει έως την ηλικία των 32 ετών καθώς και δεν θα επανεξεταστεί στα αθλήματα.
  Μετά την εισαγωγή του θα φοιτά υποχρεωτικά για ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο ή έτος και θα εξέρχεται ως πυροσβέστης με δυνατότητα εξέλιξης έως πυρονόμος. Θα τοποθετείται δε στην υπηρεσία από την οποία προήλθε εκτός αν με αίτησή του ζητήσει την τοποθέτηση σε άλλη υπηρεσία και σύμφωνα με τις κενές θέσεις.

 • 4 Ιανουαρίου 2020, 01:35 | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ -ΙΩΑΝΝΗΣ

  Θεωρώ πως με τα κατάλληλα κίνητρα παρόμοια με αυτά που δίνουν στο εξωτερικό θα μπορεί και το Πυροσβεστικό Σώμα να έχει τον κόσμο που θέλει στους επαγγελματικούς σταθμούς αλλά και να δημιουργήσουν εθελοντικές υπηρεσίες σε μέρη που δεν υπάρχουν ούτε καν επαγγελματικές. Αυτοί μπορεί να είναι απομακρυσμένα χωριά, νησιά κ.λ.π
  Δίνοντας λοιπόν τα κατάλληλα κίνητρα θα μπορεί το σώμα να έχει και κάποιες απαιτήσεις όπως:

  α) περισσότερες βάρδιες κάθε μήνα π.χ 9 οκτάωρα ανά μήνα

  β) ετήσια υποχρεωτικές ιατρικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες

  γ) μεγαλύτερης διάρκειας βασική εκπαίδευση

  Ποιά μπορεί να είναι τα κίνητρα:

  Για τους φοιτητές:
  1) δωρεάν διαμονή στις φοιτ.εστίες (ή επιδότηση ενοικίου π.χ 300 ευρώ)

  2) σίτιση (δωρεάν στις λέσχες αστυνομίας, στρατού ή κουπόνια 300 ευρώ για σούπερ μάρκετ) .

  Για τους πολίτες εθελοντές πυροσβέστες για όσο διάστημα διατηρούν την ιδιότητά τους:

  1) να δίνεται επιδότηση ενοικίου π.χ 300 ευρώ, ή

  2) Κουπόνια για το σούπερ μάρκετ αξίας π.χ 300 ευρώ ή

  3) Φοροαπαλλαγή στον κάθε εργοδότη για κάθε πυροσβέστη που απασχολεί στην επιχείρηση του και δεν τον απολύει.

  4) Επιπρόσθετα για τους φοιτητές και τους πολίτες εθελοντές έξτρα χρηματική αποζημίωση στα συμβάντα πέραν των υποχρεωτικών ωρών.

  Με όλα τα προηγούμενα όποιος για οποιαδήποτε λόγω χάσει την ιδιότητα του εθελοντή θα χάσει και τα προνόμια.

 • 3 Ιανουαρίου 2020, 16:57 | Πελαγία Χρυσανθοπούλου

  Θεωρώ ότι για τους 1550 περίπου Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης που προσελήφθησαν κατά κύριο λόγο το 2012, πρέπει να παγιωθούν οι θέσεις τους ώστε να μην φτάνουμε στο σημείο κάθε πενταετία να τρέχουμε για ανανέωση. Ήδη διανύουν την δεύτερη πενταετία ως ΠΠΥ.
  Ευχαριστώ

 • 3 Ιανουαρίου 2020, 13:14 | ΝΙΚΟΣ

  Μπορει επισης να προστεθει στην τροποποιηση τις παραγραφου 2 του Νομου 3938/11
  εκει που λεει οτι,η ποια ανανεωνεται υπο τουσ ορους και προυποθεσεις της παραγραφου 7,να προστεθει και η παραγραφος 8.Ειναι αδικο ατομα που εχουν τις προυποθεσεις να μην μπορουν να μονιμοποιηθουνε

 • 3 Ιανουαρίου 2020, 08:21 | Καρανικολός Γεώργιος

  Κατά τη γνώμη μου πρέπει να αναδιαρθρωθούν οι διατάξεις για τις διαγραφές των εθελοντών του Πυροσβεστικού Σώματος. Δε νοείτε διαγράφη λόγο λιγότερων υπηρεσιών από τη στιγμή που μπορεί η κατά τόπους Πυροσβεστική υπηρεσία να προσθέσει τις υπηρεσίες τους επόμενους μήνες ώστε και ο εθελοντής του πυροσβεστικού σώματος να μη χάσει την ιδιότητα του άλλα και το πυροσβεστικό σώμα να έχει επιπλέων μάχιμο προσωπικό. Πρέπει να καταλάβετε ότι οι εθελοντές πυροσβέστες είναι άμισθοι και στην εποχή που ζούμε η αναζήτηση ενός ημερομισθίου είναι το πλέον απαραίτητο για να ζήσουν τις οικογένειες τους. Προχωρήστε στην αξιολόγηση ήθους και επιχειρησιακής ετοιμότητας των εθελοντών και τότε θα διαπιστώσετε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό διαγραφής εθελοντών ήταν άδικο. Αποκαταστήστε την αδικία έστω και τώρα.

 • 2 Ιανουαρίου 2020, 18:38 | Βασιλης

  Η προταση μου για το θεσμο των ΠΠΥ ειναι να μπουν και αυτοι στο βαθμολογιο απ τη στιγμη που ειναι σχεδον με τα ιδια καθηκοντα των μονιμων οποτε ειναι αδικο να επεμβαινουν σε ολα τα συμβαντα μια πυροσβεστικης εξοδου και απ την αλλη να θεωρουνται ξεχωριστο πυροσβεστικο προσωπικο.Επισης ενα αλλο θεμα που πρεπει να αλλαξει ειναι οι τελευταιοι πενταετης που μπηκαν το μαιο του 2019 εχουν μπει με προσωποπαγεις θεσεις και εκτος οτι εχουν καποιοι απο αυτους τα κριτηρια για να γινουν μονιμοι στα 5 χρονια θα πρεπει να συσταθουν οργανικες θεσεις γι αυτους και επιπλεον να γινει πιο γρηγορα η αποροφηση τους στο μονιμο προσωπικο γιατι περιμεναν 8 χρονια στη λιστα επιλαχοντων και εχουν χασει ηδη πολλα απ τα δικαιωματα τους.Ευχαριστουμε για το βημα που μας δινετε για την αποψη μας και ελπιζουμε να δωσετε λυση στα προβληματα μας.

 • 2 Ιανουαρίου 2020, 17:27 | ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΑΔΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ & ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

  Μπορεί να προστεθεί στην τροποποίηση της παραγράφου 2 του Νόμου 3938/11 το εξής:
  Επιπλέον μπορούν να απασχολούνται με υπερωρίες, κατά τις νυχτερινές ώρες,καθώς και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του Σώματος, με τις αποζημιώσεις που προβλέπονται στις παραγράφους Α΄ και Β΄ του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).
  Ωστε να μην δημιουργείτε το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με το κενό του Ιανουαρίου λόγο Προϋπολογισμού.
  Με τους Τριετής είχε προβλεφθεί με τον ΝΟΜΟ 4455/17 και έτσι δεν υπήρχε κανένα κενό το να σταματάει το 24ωρο να δουλεύουν 15ωρο και μετά από 1 Μήνα ξανά 24ωρο και έτσι θα βοηθήσει στην καλή και ομαλή λειτουργία της Υπηρεσίας

 • 2 Ιανουαρίου 2020, 13:53 | Νίκος

  Είναι τουλάχιστον απρεπές να τίθεται όριο ηλικίας για την πρόσληψη ΠΠΥ τα 29 έτη. Πλέον το όριο συνταξιοδότησης είναι υψηλότερο, όπως υψηλότερο είναι και το προσδόκιμο ζωής λόγω ανόδου του βιοτικού επιπέδου. Ή μήπως όσοι περάσουν τα 30 είναι «άχρηστοι» για πρόσληψη ;

  Επίσης, να υπάρξει μοριοδότηση με μεγαλύτερο ειδικό βάρος στους Π.Π.Υ για όσους έχουν σαφή και αποδεδειγμένη προϋπηρεσία ως εθελοντές πυροσβέστες καθώς και όσοι διαθέτουν τίτλους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσουν οι Π.Π.Υ να υπηρετούν ψηφοθηρικούς σκοπούς και να γεμίζει το σώμα με υπαλλήλους που αποτελούν τροχοπέδη στη λειτουργία του, αντί να βοηθούν στην ανέλιξή του.

 • 31 Δεκεμβρίου 2019, 11:56 | Ζαφειρίου Στέφανος

  – Η ερώτηση που θέτω είναι το τι γίνεται σε περίπτωση που τραυματιστεί εθελοντής πυροσβέστης σε συμβάν και αυτό του αφήσει μόνιμη βλάβη – αναπηρία?
  Στην περίπτωση αυτή, θα τον προσλάβει το πυροσβεστικό σώμα ή άλλη αρχή?
  το ρωτάω διότι εάν σε ένα εθελοντή του αφήσει αναπηρία ή βλάβη δύναται να διωχθεί από την κύρια εργασία του λόγο αυτού ή να μην μπορέσει να προσληφθεί λόγου αυτού του κολλήματος.

 • 31 Δεκεμβρίου 2019, 01:37 | Δαμιανός Δαμιανιδης

  Πρέπει να μπει όριο ηλικίας στους ΠΠΥ.Δεν είναι δυνατόν οι μόνιμοι πυροσβέστες να συνταξιοδοτούνται αναγκαστικά στα 58 και η πλειοψηφία των ΠΠΥ σήμερα να είναι άνω των 55 και κάποιοι να είναι 64 χρόνων.

 • 31 Δεκεμβρίου 2019, 00:24 | Παύλος

  Ειλικρινά δεν αντιλαμβάνομαι την ανάγκη τροποποίησης του άρθρου 18 του ν.4029/11, με την παρακάτω διατύπωση:

  «Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 18 του ν. 4029/2011 (Α΄ 245) τροποποιούνται ως εξής: «3. Με δαπάνη του Υπουργείου Υγείας, παρέχεται νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στους Εθελοντές Πυροσβέστες του Πυροσβεστικού Σώματος, οι οποίοι είναι ανασφάλιστοι και νοσηλεύονται εξαιτίας τραυματισμού ή άλλου ατυχήματος που προκλήθηκε κατά την άσκηση των εθελοντικών καθηκόντων τους, εφόσον αποδειχθεί κατά τα ανωτέρω η επιχειρησιακή τους ένταξη, η πραγματική άσκηση των καθηκόντων τους και η ύπαρξη εντολής για επιχειρησιακή τους εμπλοκή…..»

  Δηλαδή γιατί να πρέπει να προηγηθεί η απόδειξη της ύπαρξης εντολής συμμετοχής σε συμβάν για να καλυφθεί ο εθελοντής? Από μόνος του θα πάει να επιχειρήσει? Δεν θα είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία? Δεν προϋποτίθεται η συμμετοχή του σε Πυροσβεστική Έξοδο, αν μιλάμε για Επαγγελματική Υπηρεσία ή η συμμετοχή του στην ημερήσια στελέχωση τους Υπηρεσίας ή την κλήση του για συμμετοχή από τον εκάστοτε Διοικητή ή Προϊστάμενο, αν μιλάμε για Εθελοντική Υπηρεσία? Που έχει συμβεί τέτοια περίπτωση αυτόκλητης συμμετοχής και επακόλουθο ατύχημα και χρειάζεται θεραπεία με αυτό το άρθρο? Και ποιος διασφαλίζει την συμμετοχή των εθελοντών σε Εξόδους Σταθμών και την συμμετοχή τους σε συμβάντα, από εδώ και στο εξής, όταν θα πρέπει να υποβάλλει αναφορά ο εκάστοτε Αξιωματικός (για να μην επεκταθώ στην Ε.Δ.Ε που θα διαταχθεί για να διερευνηθούν τα αίτια του ατυχήματος),για να πιστοποιηθεί η εντολή για την συμμετοχή του εθελοντή στο συμβάν και στο ατύχημα?

  Προφανώς κάπου εξυπηρετεί όλο αυτό και με τρομάζει η ιδέα και μόνο ότι θα αποτελέσει τροχοπέδη για την χρησιμοποίηση των εθελοντών σε Εξόδους και επιχειρήσεις (με γνώμονα τη γνωστή ευθυνοφοβία των Αξιωματικών, Προϊσταμένων κ.λπ).

  Συνεπώς, αν ο σκοπός του συγκεκριμένου ν/σ είναι ο εκσυγχρονισμός και όχι η επιστροφή στον Μεσαίωνα, δεν χρειάζεται η φράση «εφόσον αποδειχθεί κατά τα ανωτέρω η επιχειρησιακή τους ένταξη, η πραγματική άσκηση των καθηκόντων τους και η ύπαρξη εντολής για επιχειρησιακή τους εμπλοκή», πρέπει να απαλειφθεί από το συγκεκριμένο άρθρο. Πρέπει να παραληφθεί.

 • 30 Δεκεμβρίου 2019, 20:52 | ΑΜΠΕΛΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΌ

  Πρέπει να βοηθήσουμε να αναβαθμιστεί ο εθελοντισμός και ειδικότερα ο εθελοντής πυροσβέστης . Ειδικά ο νόμος της διαγραφής του εθελοντή πυροσβέστη είναι φασιστικός και δεν υπάρχει σε άλλο κράτος της Ευρώπης μιλάμε για τη διαγραφή των εθελοντών πυροσβεστών σε άλλα κράτη είναι τριετής η πενταετής και μόνο για έντονη ουσιαστική παραβατικότητα υπάρχει η διαγραφή. Μιλάμε δυστυχώς για δεκάδεςεθελοντές πυροσβέστες που εχουν διαγραφεί τα τελευταία 20 χρόνια σε όλη την Ελλάδα χωρίς καμμία απόφαση του αρχηγού πυροσβεστικού σώματος και μάλιστα για εντελώς τυπικούς λόγους χωρίς καμμία μα καμμία ενημέρωση και όχι για παραβατικότητα , δηλαδή επειδή δεν είχαν κάνει κάποια υπηρεσία η για λόγους υγείας δεν είχαν ανανέωση την ταυτότητα τους και δυστυχώς διαγράφηκαν, ενώ ο νόμος το άρθρο 14 αναφέρει για αναστολή για ένα χρόνο της ιδιότητας του εθελοντή πυροσβέστη. Πιστεύουμε ότι πρέπει να δώσετε δικαίωμα σε όλους τους διαγραφεντες εθελοντές πυροσβέστες που θέλουν να βοηθήσουν να ξαναενταχθουν στο πυροσβεστικό σώμα , να επανεξεταστεί ο καθένας χωριστά και να αξιολογηθεί.Δεν είναι καλύτερα για την πολιτική προστασία να έχουμε περισσότερα άτομα;Επίσης γιατί στην Ελλάδα το όριο ηλικίας να είναι τόσο χαμηλά γιατί δεν μπορεί στα 65 χρόνια να παραμείνει ένας εθελοντής πυροσβέστης ως οδηγός για αλλά πέντε χρόνια τόσο πολλοί εθελοντές έχουμε ;;; Εκσυχρονιστε επιτέλους το βαθμό του εθελοντή πυροσβέστη.