Άρθρο 123 – Προϋποθέσεις προαγωγής

1. Οι Αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος προάγονται κατόπιν κρίσης τους από τα οικεία Υπηρεσιακά Συμβούλια. Κρίση Αξιωματικών που δεν συμπλήρωσαν τα γενικά τυπικά για προαγωγή προσόντα δεν επιτρέπεται, εκτός των περιπτώσεων της κείμενης νομοθεσίας.
2. Καμία προαγωγή δεν ενεργείται και κανένας βαθμός δεν απονέμεται, εάν δεν υπάρχει αντίστοιχη κενή θέση. Εξαίρεση προβλέπεται στις κάτωθι περιπτώσεις: α) των ονομαζόμενων νέων Ανθυποπυραγών, β) των προαγόμενων επ’ ανδραγαθίας, γ) των παραλειπομένων κατά τις τακτικές ή έκτακτες κρίσεις, δ) των προαγόμενων σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 135 και 136, ε) των προαγόμενων μετά από επανάκριση σύμφωνα με τα άρθρα 144 και 145.
3. Οι επ’ ανδραγαθία προαγόμενοι Αξιωματικοί θεωρεί¬ται, για τις περαιτέρω προαγωγές, ότι απέκτησαν τον απαιτούμενο προς προαγωγή συνολικό χρόνο υπηρεσίας ως Αξιωματικοί από τη χρονολογία που τον απέκτησε και ο αμέσως νεότερός τους στο νέο βαθμό αξιωματικός.

  • 30 Δεκεμβρίου 2019, 18:17 | Πολυχρονης Σπυροπουλος

    Θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν και οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου.