Άρθρο 79 – Διάρθρωση Υπηρεσιών Πυροσβεστικού Σώματος

1. Το Πυροσβεστικό Σώμα συγκροτείται από Κεντρικές και Περιφερειακές Υπηρεσίες.
2. Κεντρικές Υπηρεσίες είναι αυτές των οποίων η αρμοδιότητα εκτείνεται σε ολόκληρη την Επικράτεια.
Κεντρικές Υπηρεσίες είναι οι εξής:
α. Το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, το οποίο διαρθρώνεται ως εξής:
αα. Επιτελείο.
ββ. Κλάδος Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων.
γγ. Κλάδος Διοικητικής Υποστήριξης.
β. Η Πυροσβεστική Ακαδημία.
γ. Η Υγειονομική Υπηρεσία Πυροσβεστικού Σώματος (ΥΓ.Υ.Π.Σ.).
δ. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.).
ε. Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.).
στ. Η Υπηρεσία Εναερίων Μέσων Πυροσβεστικού Σώματος (Υ.Ε.Μ.Π.Σ.).
ζ. Η Υπηρεσία Πλωτών Μέσων (Υ.ΠΛΩ.Μ.).
η. Η Υπηρεσία Διαχείρισης Πυροσβεστικού Υλικού (Υ.ΔΙ.Π.ΥΛ.).

3. Περιφερειακές Υπηρεσίες είναι αποκεντρωμένες Υπηρεσίες με τοπική αρμοδιότητα που εκτείνεται σε συγκεκριμένη εδαφική περιοχή.
Περιφερειακές Υπηρεσίες είναι οι εξής:
α. Οι Περιφερειακές Πυροσβεστικές Διοικήσεις (ΠΕ.ΠΥ.Δ.).
β. Οι Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομών (ΔΙ.Π.Υ.Ν.).
γ. Οι Ειδικές Μονάδες Αντιμετώπισης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.).
δ. Οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες ή Σταθμοί πόλεων, αεροδρομίων, λιμένων και βιομηχανικών περιοχών (Π.Υ. ή Π.Σ.).
ε. Τα Πυροσβεστικά Κλιμάκια (Π.Κ.).
στ. Τα Πυροσβεστικά Συνεργεία.
ζ. Οι Εθελοντικοί Πυροσβεστικοί Σταθμοί και
η. Τα Εθελοντικά Πυροσβεστικά Κλιμάκια.

4. Από τις Κεντρικές και Περιφερειακές Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος οι ανωτέρω υπό στοιχείο 2β, 2γ, 2δ, 2ε, 2στ, 2ζ, 2η, 3γ και 3στ είναι Ειδικές Υπηρεσίες.
Ειδικές χαρακτηρίζονται οι Υπηρεσίες που έχουν ιδιαίτερη αποστολή και επιδιώκουν ειδικό σκοπό στο πλαίσιο του οποίου στελεχώνονται με προσωπικό εξειδικευμένων γνώσεων, φυσικών ικανοτήτων και συγκεκριμένων τυπικών και ουσιαστικών προσόντων.
Η υπό στοιχείο 2ε Υπηρεσία υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, οι υπό στοιχείο 2δ και 2στ Υπηρεσίες υπάγονται απευθείας στον Αρχηγό, οι υπό στοιχείο 2β, 2ζ και 2η Υπηρεσίες υπάγονται απευθείας στον Υπαρχηγό και η υπό στοιχείο 2γ Υπηρεσία υπάγεται απευθείας στον Επιτελάρχη.

5. Οι Περιφερειακές Πυροσβεστικές Διοικήσεις (ΠΕ.ΠΥ.Δ.) υπάγονται στους κατά χωρική αρμοδιότητα Συντονιστές Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος.
Οι ΠΕ.ΠΥ.Δ. είναι οι εξής:
α. Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Αττικής. Στην ΠΕ.ΠΥ.Δ. Αττικής υπάγεται και το Μηχανοκίνητο Ειδικό Τμήμα Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Τ.Π.Ε.) με έδρα την Ελευσίνα.
β. Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
γ. Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Κεντρικής Μακεδονίας.
δ. Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Δυτικής Μακεδονίας.
ε. Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Ηπείρου.
στ. Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Θεσσαλίας.
ζ. Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Δυτικής Ελλάδας.
η. Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Πελοποννήσου.
θ. Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Στερεάς Ελλάδας.
ι. Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Νοτίου Αιγαίου.
ια. Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Βορείου Αιγαίου.
ιβ. Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Κρήτης.
ιγ. Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Ιονίων Νήσων.

6. Οι Ειδικές Μονάδες Αντιμετώπισης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.) υπάγονται στις ΠΕ.ΠΥ.Δ. και είναι οι εξής:
α. 1η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (1η Ε.Μ.Α.Κ.) με έδρα την Ελευσίνα Αττικής.
β. 2η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (2η Ε.Μ.Α.Κ.) με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
γ. 3η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (3η Ε.Μ.Α.Κ.) με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης.
δ. 4η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (4η Ε.Μ.Α.Κ.) με έδρα την Κομοτηνή.
ε. 5η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (5η Ε.Μ.Α.Κ.) με έδρα τα Ιωάννινα.
στ. 6η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (6η Ε.Μ.Α.Κ.) με έδρα την Πάτρα.
ζ. 7η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (7η Ε.Μ.Α.Κ.) με έδρα τη Λαμία.
η. 8η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (8η Ε.Μ.Α.Κ.) με έδρα τη Λάρισα.
Η Διοίκηση της 1ης και της 2ης Ειδικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.) ανατίθεται σε Αρχιπύραρχο Γενικών Καθηκόντων.

7. Στις Περιφερειακές Πυροσβεστικές Διοικήσεις (ΠΕ.ΠΥ.Δ.) υπάγονται διοικητικά και επιχειρησιακά:
α. Οι Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών των Νομών (ΔΙ.ΠΥ.Ν.) της οικείας Περιφέρειας.
β. Οι Ειδικές Μονάδες Αντιμετώπισης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.).
γ. Τα Πυροσβεστικά Συνεργεία.
δ. Τα Πεζοπόρα Τμήματα, τα οποία διοικητικά υπάγονται στις οικείες ΔΙ.Π.Υ.Ν., ως ακολούθως:
δα. Το Πεζοπόρο Τμήμα Αττικής με έδρα την Ελευσίνα, το οποίο υπάγεται στην ΠΕ.ΠΥ.Δ. Αττικής.
δβ. Το Πεζοπόρο Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη, το οποίο υπάγεται στην ΠΕ.ΠΥ.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας.
δγ. Το Πεζοπόρο Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με έδρα την Αλεξανδρούπολη, το οποίο υπάγεται στην ΠΕ.ΠΥ.Δ. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
δδ. Το Πεζοπόρο Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη, το οποίο υπάγεται στην ΠΕ.ΠΥ.Δ. Δυτικής Μακεδονίας.
δε. Το Πεζοπόρο Τμήμα Στερεάς Ελλάδας με έδρα την Λαμία, το οποίο υπάγεται στην ΠΕ.ΠΥ.Δ. Στερεάς Ελλάδας.
δστ. Το Πεζοπόρο Τμήμα Δυτικής Ελλάδας με έδρα την Πάτρα, το οποίο υπάγεται στην ΠΕ.ΠΥ.Δ. Δυτικής Ελλάδας.
δζ. Το Πεζοπόρο Τμήμα Πελοποννήσου με έδρα την Τρίπολη, το οποίο υπάγεται στην ΠΕ.ΠΥ.Δ. Πελοποννήσου.
δη. Το Πεζοπόρο Τμήμα Θεσσαλίας με έδρα το Βόλο, το οποίο υπάγεται στην ΠΕ.ΠΥ.Δ. Θεσσαλίας.
δθ. Το Πεζοπόρο Τμήμα Ηπείρου με έδρα τα Ιωάννινα, το οποίο υπάγεται στην ΠΕ.ΠΥ.Δ. Ηπείρου.
δι. Το Πεζοπόρο Τμήμα Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο, το οποίο υπάγεται στην ΠΕ.ΠΥ.Δ. Κρήτης.
δια. Τα Πεζοπόρα Τμήματα Βορείου Αιγαίου με έδρα τη Μυτιλήνη, τη Σάμο και τη Χίο, τα οποία υπάγονται στην ΠΕ.ΠΥ.Δ. Βορείου Αιγαίου.
διβ. Το Πεζοπόρο Τμήμα Νοτίου Αιγαίου με έδρα τη Ρόδο, το οποίο υπάγεται στην ΠΕ.ΠΥ.Δ. Νοτίου Αιγαίου.
διγ. Τα Πεζοπόρα Τμήματα Ιονίων Νήσων με έδρα το Αργοστόλι και την Κέρκυρα, τα οποία υπάγονται στην ΠΕ.ΠΥ.Δ. Ιονίων Νήσων.
ε. Τα Αερομεταφερόμενα Πεζοπόρα Τμήματα Αττικής, Αιγαίου και Ιονίων Νήσων, τα οποία διοικητικά υπάγονται στις οικείες ΔΙ.Π.Υ.Ν.

8. Οι Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομών (ΔΙ.ΠΥ.Ν.) λειτουργούν σε κάθε Νομό, με έδρα την πρωτεύουσά τους, και είναι οι εξής:
α. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αθηνών με έδρα την Αθήνα.
β. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Πειραιώς με έδρα τον Πειραιά.
γ. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Δυτικής Αττικής με έδρα την Ελευσίνα.
δ. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ανατολικής Αττικής με έδρα το Μαρκόπουλο.
ε. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ροδόπης με έδρα την Κομοτηνή.
στ. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Καβάλας με έδρα την Καβάλα.
ζ. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Δράμας με έδρα την Δράμα.
η. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ξάνθης με έδρα την Ξάνθη.
θ. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Έβρου με έδρα την Αλεξανδρούπολη.
ι. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Θεσσαλονίκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
ια. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Σερρών με έδρα τις Σέρρες.
ιβ. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Χαλκιδικής με έδρα τον Πολύγυρο.
ιγ. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Κιλκίς με έδρα το Κιλκίς.
ιδ. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Πέλλας με έδρα την Έδεσσα.
ιε. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ημαθίας με έδρα την Βέροια.
ιστ. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Πιερίας με έδρα την Κατερίνη.
ιζ. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Κοζάνης με έδρα την Κοζάνη.
ιη. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Φλώρινας με έδρα την Φλώρινα.
ιθ. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Καστοριάς με έδρα την Καστοριά.
κ. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Γρεβενών με έδρα τα Γρεβενά.
κα. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ιωαννίνων με έδρα τα Ιωάννινα.
κβ. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Νομού Υπηρεσιών Θεσπρωτίας με έδρα την Ηγουμενίτσα.
κγ. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Άρτας με έδρα την Άρτα.
κδ. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Πρέβεζας με έδρα την Πρέβεζα.
κε. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Λάρισας με έδρα την Λάρισα.
κστ. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Μαγνησίας με έδρα τον Βόλο.
κζ. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Τρικάλων με έδρα τα Τρίκαλα.
κη. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Καρδίτσας με έδρα την Καρδίτσα.
κθ. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Αχαΐας με έδρα την Πάτρα.
λ. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Αιτωλοακαρνανίας με έδρα το Μεσολόγγι.
λα. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ηλείας με έδρα τον Πύργο.
λβ. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Αρκαδίας με έδρα την Τρίπολη.
λγ. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Μεσσηνίας με έδρα την Καλαμάτα.
λδ. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Λακωνίας με έδρα την Σπάρτη.
λε. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Αργολίδας με έδρα το Ναύπλιο.
λστ. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Κορινθίας με έδρα την Κόρινθο.
λζ. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Φθιώτιδας με έδρα τη Λαμία.
λη. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ευρυτανίας με έδρα το Καρπενήσι.
λθ. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Φωκίδας με έδρα την Άμφισσα.
μ. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Βοιωτίας με έδρα τη Λειβαδιά.
μα. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Εύβοιας με έδρα τη Χαλκίδα.
μβ. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Κυκλάδων με έδρα την Ερμούπολη.
μγ. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Δωδεκανήσου με έδρα τη Ρόδο.
μδ. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Λέσβου με έδρα τη Μυτιλήνη.
με. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Χίου με έδρα τη Χίο.
μστ. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Σάμου με έδρα τη Σάμο.
μζ. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ηρακλείου με έδρα το Ηράκλειο.
μη. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Χανίων με έδρα τα Χανιά.
μθ. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ρεθύμνου με έδρα το Ρέθυμνο.
ν. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Λασιθίου με έδρα τον Άγιο Νικόλαο.
να. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Κέρκυρας με έδρα την Κέρκυρα.
νβ. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Λευκάδας με έδρα την Λευκάδα.
νγ. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Κεφαλληνίας με έδρα το Αργοστόλι.
νδ. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ζακύνθου με έδρα την Ζάκυνθο.

9. Τα Πυροσβεστικά Συνεργεία είναι τα εξής:
α. Το Πυροσβεστικό Συνεργείο Αθηνών.
β. Το Πυροσβεστικό Συνεργείο Θεσσαλονίκης.

10. Στις Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού υπάγονται οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί, ή Υπηρεσίες, και οι Υπηρεσίες Βιομηχανικών Περιοχών (ΒΙ.ΠΕ.) που λειτουργούν στο Νομό. Στους Πυροσβεστικούς Σταθμούς, ή Υπηρεσίες, υπάγονται τα Πυροσβεστικά Κλιμάκια, οι Εθελοντικοί Πυροσβεστικοί Σταθμοί και τα Εθελοντικά Πυροσβεστικά Κλιμάκια. Τα Πυροσβεστικά Κλιμάκια, οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί και τα Εθελοντικά Πυροσβεστικά Κλιμάκια δεν έχουν διοικητική αυτοτέλεια, εξυπηρετούν μόνον επιχειρησιακές ανάγκες και υπάγονται στις αρμόδιες κατά τόπον Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, ή Σταθμούς.
11. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, μετά από σχετική εισήγηση του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού και Έκθεση της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, η οποία λαμβάνει υπόψη ιδίως οικονομικά και γεωγραφικά κριτήρια, καθώς και κριτήρια επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας και ορθολογικής λειτουργίας, μπορεί να συνιστώνται νέες Υπηρεσίες και Κλιμάκια, να αναδιαρθρώνονται, να συγχωνεύονται, να υποβιβάζονται, να προάγονται και να καταργούνται υφιστάμενες Υπηρεσίες και Κλιμάκια του Πυροσβεστικού Σώματος.
12. Με απόφαση Υπουργού Προστασίας του Πολίτη ρυθμίζονται θέματα οργάνωσης, διάρθρωσης καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά τη λειτουργία των Κεντρικών Υπηρεσιών Πυροσβεστικού Σώματος.
13. Με απόφαση Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος:
α. Ρυθμίζονται θέματα εσωτερικής διάρθρωσης και λειτουργίας των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος, θέματα που αφορούν στη δύναμη του πυροσβεστικού προσωπικού, την άσκηση των καθηκόντων του, τη συντήρηση του υλικού των Υπηρεσιών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
β. Καθορίζεται η περιοχή ευθύνης των Υπηρεσιών Πυροσβεστικού Σώματος.
γ. Αναστέλλεται για υπηρεσιακούς λόγους, η λειτουργία Υπηρεσιών κατώτερων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ή Σταθμού, ή ορίζεται τυχόν εποχικότητα της λειτουργίας τους.
14. Η Διοίκηση των Υπηρεσιών Πυροσβεστικού Σώματος ανατίθεται σε Αξιωματικούς Γενικών Καθηκόντων, πλην των Λιμενικών Πυροσβεστικών Σταθμών, της Υπηρεσίας Πλωτών Μέσων, της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων, των Πυροσβεστικών Συνεργείων και της Υγειονομικής Υπηρεσίας, στις οποίες προΐστανται Αξιωματικοί Ειδικών Καθηκόντων των οικείων Κλάδων.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 18:17 | Γιώργος Κ

  Στην παρ 2 να προστεθεί :
  Ι. Υπηρεσία Πυροπροστασίας Αεροδρομίων, Ελικοδρομίων και Υδατοδρομίων.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 16:20 | Νικόλαος Γ. Μπάλσης

  Παρ.2β: Προτείνεται να αναγραφεί η σύντμηση της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ως «ΠΥΡΑ» προκειμένου να κατοχυρωθεί το συγκεκριμένο brand name, κατ΄αντιστοιχία με την αναγραφή έτερων συντομεύσεων στο ίδιο άρθρο. Οράτε και σχετική πρόταση στο άρθρο 39 του σχεδίου νόμου.
  Παρ. 3δ: Προτείνεται να καταργηθεί ο όρος «Πυροσβεστική Υπηρεσία». Άλλωστε όλες είναι πυροσβεστικές υπηρεσίες ήτοι υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος. Αντί «Πυροσβεστική Υπηρεσία-Π.Υ.» να έχουμε μόνον «Πυροσβεστικού Σταθμούς-ΠΣ», «Πυροσβεστικά Κλιμάκια-ΠΚ», Εθελοντικούς Πυροσβεστικούς Σταθμούς «ΕΠΣ» και «Εθελοντικά Πυροσβεστικά Κλιμάκια» και όλα να ανήκουν-να υπάγονται διοικητικά και επιχειρησιακά στην οικεία ΔΙΠΥΝ.
  Παρ. 3ζ & 3η: Να αναγραφούν οι συντμήσεις των Εθελοντικών Πυροσβεστικών Σταθμών και Κλιμακίων ήτοι «ΕΠΣ» & «ΕΠΚ» αντίστοιχα.
  Παρ.4 Λείπει η υπαγωγή του Α.Π.Σ.
  Παρ.6 Προτείνεται να προβλεφθεί συγχώνευση-απορρόφηση των ΕΜΑΚ με τις ΠΥ ή τους ΠΣ ΒΙΠΕ και συγκεκριμένα του 3ου ΠΣ (ΒΙΠΕ) Ηρακλείου, της 4ης ΕΜΑΚ με την ΠΥ ΒΙΠΕ Κομοτηνής, της 5ης με τον 3ο ΠΣ Πάτρας, της 6ης με το 2ο ΠΣ Ιωαννίνων, της 7ης με την ΠΥ ΒΙΠΕ Λαμίας και την 8η με τον 3ο ΠΣ ΒΙΠΕ Λάρισας.
  Παρ.7δ: Να διαγραφεί η φράση «….τα οποία υπάγονται διοικητικά στις οικείες ΔΙΠΥΝ…».
  Παρ.7ε: Να αντικατασταθεί η φράση «….τα οποία υπάγονται διοικητικά στις οικείες ΔΙΠΥΝ» με τη φράση «….τα οποία υπάγονται διοικητικά στις οικείες ΠΕΠΥΔ»..

  Παρ. 8 α- 8δ Οι ΔΙΠΥ Αθηνών, Πειραιώς, Αν. και Δυτ. Αττικής να μετονομασθούν σε ΔΙΠΥΝ Αθηνών, ΔΙΠΥΝ Πειραιώς, ΔΙΠΥΝ Αν.Αττικής και ΔΙΠΥΝ Δυτ.Αττικής. Να καταργηθούν από τα λοιπά άρθρα η σύντμηση ΔΙΠΥ.
  Παρ. κβ να γίνει διόρθωση της εκ παραδρομής εσφαλμένης σειράς των λέξεων.
  Παρ. 9: Να ορισθεί η διοικητική και επιχειρησιακή υπαγωγή των Πυροσβεστικών συνεργείων στις οικείες ΠΕΠΥΔ. Να αντικατασταθεί λέξη «Αθηνών» με τη λέξη «Αττικής», διότι το Πυροσβεστικό Συνεργείο ανήκει στην ΠΕΠΥΔ Αττικής και όχι στην ΔΙΠΥΝ Αθηνών και έχει σήμερα έδρα τα Μέγαρα Δυτικής Αττικής και όχι την Αθήνα.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 13:18 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΑΣ

  Τα Πεζοπόρα Τμήματα έκαστης ΠΕ.ΠΥ.Δ , που συγκροτούνται με την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, να μη διαλύονται με τη λήξη αυτής αλλά να μεταπίπτουν ως Μηχανοκίνητα Τμήματα σε κάθε ΠΕ.ΠΥ.Δ για την υποστήριξη των επιχειρησιακών αναγκών κατά τους χειμερινούς μήνες στα πρότυπα του Μ.Ε.Τ.Π.Ε της περιφέρειας Αττικής. Με την άνωθεν πρόταση θα υλοποιούνται ευχερέστερα τα σχέδια χιονοπτώσεων και πλημμυρών έχοντας μια συγκροτημένη και διαθέσιμη δύναμη πάντοτε, υλοποιόντας την αρχή πρόληψη και ύστερα καταστολή.

  Με εκτίμηση
  Νικόλαος Παπαλεωνίδας
  Υποδιοικητής 3ης Ε.Μ.Α.Κ Κρήτης

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 09:25 | Γιώργος

  8. Οι Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομών (ΔΙ.ΠΥ.Ν.) λειτουργούν σε κάθε Νομό, με έδρα την πρωτεύουσά τους, και είναι οι εξής:
  Προτείνετε η έδρα της Διοίκησης να μπορεί να οριστεί από τον οικείο Διοικητή ΠΕΠΥΔ σε συνεννόηση με τον Διοικητή του Νομού λαμβάνοντας υπόψη πληθυσμιακά και γεωγραφικά κριτήρια

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 00:25 | ΡΟΥΣΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Υ.Π.Σ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Υπάρχουν Υπηρεσίες (π.χ. η Π.Υ.Ερμούπολης) που δεν υφίσταται ΠΕ.ΚΕ. (Νότιο Αιγαίο-Σύρος) και με την επιπλέον υπηρεσία του -112- χρειάζεται επιπλέον και εξειδικευμένο προσωπικό.
  Οι υπάλληλοι καλούνται να ανταπεξέλθουν σε κάθε είδους αρμοδιότητα (επάνδρωση βάρδιας,περιπολίες, πεζοπόρα,γραμματειακή υποστήριξη, ανακριτικά καθήκοντα,πυρασφάλειες, τηλεφωνητές κ.α.), εκτελώντας παράλληλα καθήκοντα σε έταιρες μη επανδρωμένες Υπηρεσίες (χωρίς δηλαδή αυτόνομη οργανική δύναμη), όπως η ΔΙ.ΠΥ.Ν.Κυκλάδων και η ΠΕ.ΠΥ.Δ. Νοτίου Αιγαίου.
  Τα Πυροσβεστικά Κλιμάκια θα πρέπει να πάψουν να μην έχουν διοικητική αυτοτέλεια.
  Επίσης, δε δύναται να νοούνται Υπηρεσίες ΠΕΠΥΔ και ΔΙΠΥΝ (ειδικά στη νησιωτική Ελλάδα) χωρίς πρόβλεψη οργανικής δύναμης και το προσωπικό που καλείται να καλύψει τις ανάγκες να προέρχεται από την τοπική Υπηρεσία (Π.Υ.), προκαλώντας τη δυσλειτουργία αυτής.
  Τέλος, το πεζοπόρο Νοτίου Αιγαίου με έδρα τη Ρόδο, δεν έχει συνδράμει ποτέ εκ συστάσεώς του στον Νομό Κυκλάδων, για ευνόητους λόγους.
  Άρα η σύσταση πεζοπόρου τμήματος, ανά Νομό για τις νησιωτικές περιοχές και με επάνδρωση που δε θα γίνεται από την ήδη μειωμένη δύναμη των νησιών, κρίνεται επιβεβλημένη.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 22:36 | Ε.Υ.Π.Σ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Στη νησιωτική Ελλάδα προκειμένου να επέλθει προσαρμογή στις σύγχρονες απαιτήσεις για βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας και καταπολέμηση φαινομένων επιβεβαιωμένων δυσλειτουργιών και γραφειοκρατίας, τα Πυροσβεστικά Κλιμάκια θα πρέπει να πάψουν να μην έχουν διοικητική αυτοτέλεια. Είναι χρονοβόρα η οποιαδήποτε εξυπηρέτηση πολιτών με την κεντρική Υπηρεσία που εδρεύει σε άλλο νησί.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 19:04 | Ανδρεόπουλος Παναγιώτης

  Άρθρο 79 παρ.5 : να καταργηθεί, όπως να καταργηθεί ο θεσμός του Συντονιστή.
  Άρθρο 79 παρ.7β,7γ : να προστεθεί της οικείας περιφέρειας.
  Άρθρο 79 παρ. 9 : να ιδρυθούν Πυροσβεστικά Συνεργία 1 ανά περιφέρεια.
  Άρθρο 79 παρ. 13 : να προστεθεί με όμοιες οργανικές θέσεις, ορισμένες αυστηρά ανά γραφείο ή τμήμα ανά όμοια τάξη σταθμού. Και όμοιες τάξης σταθμών στην πρωτεύουσα της περιφέρειας, στην πρωτεύουσα νομού, στην ΠΕ.ΠΥ.Δ. και γενικά σε όλες τις δομές.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 15:15 | Χ.Λ

  Λόγω της ιδιαιτερότητας της φύσης του Νομού Έβρου,δηλαδή της μεγάλης χιλιομετρικής απόστασης από άκρη σε άκρη του (μήκος Νομού περί τα 200 χλμ) προτείνουμε να διαχωριστεί σε Βόρειο και Νότιο Τομέα ( Βόρειος Τομέας που θα καλύπτει Δίκαια, Ορεστιάδα, Διδυμότειχο) και (Νότιος Τομέας με Αλεξανδρούπολη, Σουφλί, Φέρρες) όπως ισχύει και στην ΕΛ.ΑΣ, με τις αντίστοιχες Αστυνομικές Διευθύνσεις,Βορείου και Νοτίου Τμήματος Νομού.
  Επίσης, το νησί της Σαμοθράκης,που ανήκει διοικητικά στον Ν.Έβρου αλλά και βρίσκεται σε απομακρυσμένη άγονη γραμμή(με ότι αυτό συνεπάγεται), λογίζεται στα Σώματα Ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάμεις ως ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΔΥΣΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗ άρα και εδώ πρέπει να γίνεται η μοριοδότηση των υπαλλήλων, διαφορετικά από τα παραπάνω αναγραφόμενα, είναι παράδοξο να λογίζεται ως ηπειρωτική χώρα-ακόμη και στους πυροσβέστες(βλέπε και μοριοδότηση Αξιωματικών-την μεγαλύτερη που μπορεί να πιάσει κάποιος, που μετατίθενται στη Σαμοθράκη) που εχουν σαν Νομό συμφερόντων τους,τον Έβρο,αφού έρχεται σε αντίθεση με ότι ισχύει στους κανόνες μετάθεσης-μετακίνησης για τις Ένοπλες Δυνάμεις,την ΕΛ.ΑΣ.,το Λιμενικό Σώμα αλλά και όλους τους υπαλλήλους, του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.
  Μετακινήσεις για το νησί της Σαμοθράκης,μόνο από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μεταθέσεων.
  Αναγνώριση και αναδρομική ισχύει των μορίων,από την στιγμή της αποφοίτηση από την Σχολή Πυροσβεστών.Δεν μπορεί να πεταχτεί στο καλάθι των αχρήστων,από την μία στιγμή στην άλλη,τα χρόνια υπηρεσίας των πυροσβεστών σε νησιά και απομακρυσμένες περιοχές.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 12:14 | Νικος 21

  Λόγω της ιδιαιτερότητας της φύσης του Νομού Έβρου,δηλαδή της μεγάλης χιλιομετρικής απόστασης από άκρη σε άκρη του (μήκος Νομού περί τα 200 χλμ) προτείνουμε να διαχωριστεί σε Βόρειο και Νότιο Τομέα ( Βόρειος Τομέας που θα κάλύπτει Δίκαια, Ορεστιάδα, Διδυμότειχο) και (Νότιος Τομέας με Αλεξανδρούπολη, Σουφλί, Φέρρες) όπως ισχύει και στην ΕΛ.ΑΣ, με τις αντίστοιχες Αστυνομικές Διευθύνσεις,Βορείου και Νοτίου Τμήματος Νομού.
  Επίσης, το νησί της Σαμοθράκης,που ανήκει διοικητικά στον Ν.Έβρου αλλά και βρίσκεται σε απομακρυσμένη άγονη γραμμή(με ότι αυτό συνεπάγεται), λογίζεται στα Σώματα Ασφαλείας και στις Ένοπλές Δυνάμεις ως ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΔΥΣΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗ άρα και εδώ πρέπει να γίνεται η μοριοδότηση των υπαλλήλων, διαφορετικά από τα παραπάνω αναγραφόμενα, είναι παράδοξο να λογίζεται ως ηπειρωτική χώρα-ακόμη και στους πυροσβέστες(βλέπε και μοριοδότηση Αξιωματικών-την μεγαλύτερη που μπορεί να πιάσει κάποιος, που μετατίθενται στη Σαμοθράκη) που εχουν σαν Νομό συμφερόντων τους,τον Έβρο,αφού έρχεται σε αντίθεση με ότι ισχύει στους κανόνες μετάθεσης-μετακίνησης για τις Ένοπλες Δυνάμεις,την ΕΛ.ΑΣ.,το Λιμενικό Σώμα αλλά και όλους τους υπαλλήλους, του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.
  Μετακινήσεις για το νησί της Σαμοθράκης,μόνο από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μεταθέσεων.
  Αναγνώριση και αναδρομική ισχύει των μορίων,από την στιγμή της αποφοίηση από την Σχολή Πυροσβεστών.Δεν μπορεί να πεταχτεί στο καλάθι των αχρήστων,από την μία στιγμή στην άλλη,τα χρόνια υπηρεσίας των πυροσβεστών σε νησιά και απομακρυσμένες περιοχές.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 18:34 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΑΠΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Άρθρο. 79 παρ. 6
  Η Διοίκηση της 1ης και της 2ης Ειδικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.) ανατίθεται σε Αρχιπύραρχο Γενικών Καθηκόντων.
  Πρόταση: Και οι διοικητές των υπολοίπων ΕΜΑΚ να κατέχουν τον βαθμό του Πυράρχου Γενικών Καθηκόντων, όπως προβλέπεται και από την Ίδρυση τους.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 14:34 | SD

  ε. Τα Πυροσβεστικά Κλιμάκια (Π.Κ.).

  Ειδικότερα:
  i. Τα Πυροσβεστικά Κλιμάκια (Π.Κ.) που βρίσκονται μόνα τους νησιά, να αναβαθμιστούν σε ΠΥ ώστε να έχουν αυτοτέλεια (τουλάχιαστον σε Γραμματεία, Ανακριτικό, Πυρασφάλεια, Δ.Υλικού, Γρ.Κίνησης).
  ii. Τα ευρισκόμενα στην ηπειρωτική χώρα ή σε νησί μαζί με ΠΥ ή ΔΙΠΥΝ να λειτουργούν αποκλειστικά ως στεγασμένα περιπολικά, χωρίς προϊστάμενο και καθήκοντα Ανακριτικού ή Πυρασφάλειας.
  iii. Την αντιπυρική περίοδο ή σε περίοδο που απαιτείται να συστήνονται Εποχούμενα Πυροσβεστικά Κλιμάκια (Ε.Π.Κ.), όπου θα σταθμεύει το περιπολικό ή/και ο Κρόνος για μείωση του χρόνου ανταπόκρισης. (Ώστε να υπάρχει χώρος για το προσωπικό και να μην περιφέρεται-Στέγαση περιπολικών)

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 12:17 | Ελευθερία Τσιλογιάννη

  Άρθρο 79 – Διάρθρωση Υπηρεσιών Πυροσβεστικού Σώματος
  ……………………………….
  5. Οι Περιφερειακές Πυροσβεστικές Διοικήσεις (ΠΕ.ΠΥ.Δ.) υπάγονται στους κατά χωρική αρμοδιότητα Συντονιστές Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος.
  Οι ΠΕ.ΠΥ.Δ. είναι οι εξής:
  α. Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Αττικής. Στην ΠΕ.ΠΥ.Δ. Αττικής υπάγεται και το Μηχανοκίνητο Ειδικό Τμήμα Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Τ.Π.Ε.) με έδρα την Ελευσίνα.

  Το Μηχανοκίνητο Ειδικό Τμήμα Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Τ.Π.Ε.) ΔΕΝ είναι Υπηρεσία του Σώματος. Είναι επιχειρησιακός σχηματισμός, όπως και τα πεζοπόρα τμήματα και δεν θα πρέπει να αναφέρονται ως Υπηρεσίες στο νομοσχέδιο, έτσι ώστε να είναι εφικτή η άμεση τροποποίηση τους ανάλογα με τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 11:20 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΙΚΑΣ

  Άρθρο 79 – Διάρθρωση Υπηρεσιών Πυροσβεστικού Σώματος
  …………………………….
  10. Στις Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού υπάγονται οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί, ή Υπηρεσίες, και οι Υπηρεσίες Βιομηχανικών Περιοχών (ΒΙ.ΠΕ.) που λειτουργούν στο Νομό. Στους Πυροσβεστικούς Σταθμούς, ή Υπηρεσίες, υπάγονται τα Πυροσβεστικά Κλιμάκια, οι Εθελοντικοί Πυροσβεστικοί Σταθμοί και τα Εθελοντικά Πυροσβεστικά Κλιμάκια. Τα Πυροσβεστικά Κλιμάκια, οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί και τα Εθελοντικά Πυροσβεστικά Κλιμάκια δεν έχουν διοικητική αυτοτέλεια, εξυπηρετούν μόνον επιχειρησιακές ανάγκες και υπάγονται στις αρμόδιες κατά τόπον Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, ή Σταθμούς.

  η αναφορά ειδικά στις ΒΙΠΕ, δεν προσθέτει καμία αξία καθώς η ΒΙΠΕ μπορεί είναι είτε Π.Σ. είτε Π.Υ.

  Να παραμείνει όπως ακριβώς ήταν γραμμένο τόσο στο άρθρο 4 παράγραφος 6 του Ν.3511/2006 όσο και στο άρθρο 66 παράγραφος 7 του Ν.4249/2014:

  «Στις Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού υπάγονται οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί ή Υπηρεσίες, που λειτουργούν στο νομό. Στους Πυροσβεστικούς Σταθμούς ή Υπηρεσίες υπάγονται τα Πυροσβεστικά Κλιμάκια, οι εθελοντικοί Πυροσβεστικοί Σταθμοί και τα εθελοντικά Πυροσβεστικά Κλιμάκια. Τα Πυροσβεστικά Κλιμάκια, οι εθελοντικοί Πυροσβεστικοί Σταθμοί και τα εθελοντικά Πυροσβεστικά Κλιμάκια δεν έχουν διοικητική αυτοτέλεια, εξυπηρετούν μόνον επιχειρησιακές ανάγκες και υπάγονται στις αρμόδιες κατά τόπον Πυροσβεστικές Υπηρεσίες ή Σταθμούς.»

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 11:53 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΙΚΑΣ

  Άρθρο 79 – Διάρθρωση Υπηρεσιών Πυροσβεστικού Σώματος
  ………
  δ. Τα Πεζοπόρα Τμήματα, τα οποία διοικητικά υπάγονται στις οικείες ΔΙ.Π.Υ.Ν., ως ακολούθως:………

  Τα Πεζοπόρα Τμήματα αποτελούν επιχειρησιακούς σχηματισμούς του Π.Σ. και δεν θα πρέπει να λογίζονται ως Υπηρεσίες, σύμφωνα με τον τίτλο του Άρθρου.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 10:06 | Ελευθερία Τσιλογιάννη

  Άρθρο 79 – Διάρθρωση Υπηρεσιών Πυροσβεστικού Σώματος
  …………………………….
  10. Στις Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού υπάγονται οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί, ή Υπηρεσίες, και οι Υπηρεσίες Βιομηχανικών Περιοχών (ΒΙ.ΠΕ.) που λειτουργούν στο Νομό. Στους Πυροσβεστικούς Σταθμούς, ή Υπηρεσίες, υπάγονται τα Πυροσβεστικά Κλιμάκια, οι Εθελοντικοί Πυροσβεστικοί Σταθμοί και τα Εθελοντικά Πυροσβεστικά Κλιμάκια. Τα Πυροσβεστικά Κλιμάκια, οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί και τα Εθελοντικά Πυροσβεστικά Κλιμάκια δεν έχουν διοικητική αυτοτέλεια, εξυπηρετούν μόνον επιχειρησιακές ανάγκες και υπάγονται στις αρμόδιες κατά τόπον Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, ή Σταθμούς.

  Να γίνει αναδιατύπωση, γιατί δημιουργείται ασάφεια με το να αναφέρονται μόνο οι ΒΙ.ΠΕ. και όχι οι λοιπές Υπηρεσίες, καθώς στον όρο Πυροσβεστική Υπηρεσία ή Πυροσβεστικός Σταθμός συμπεριλαμβάνεται και η ΒΙ.ΠΕ. Δεν υπάρχει λόγος διαχωρισμού τους ή επισήμανσης. (Βλέπε αντίστοιχο άρθρο στο Π.Δ. 210/1992).
  Να παραμείνει όπως ακριβώς ήταν γραμμένο τόσο στο άρθρο 4 παράγραφος 6 του Ν.3511/2006 όσο και στο άρθρο 66 παράγραφος 7 του Ν.4249/2014:

  «Στις Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού υπάγονται οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί ή Υπηρεσίες, που λειτουργούν στο νομό. Στους Πυροσβεστικούς Σταθμούς ή Υπηρεσίες υπάγονται τα Πυροσβεστικά Κλιμάκια, οι εθελοντικοί Πυροσβεστικοί Σταθμοί και τα εθελοντικά Πυροσβεστικά Κλιμάκια. Τα Πυροσβεστικά Κλιμάκια, οι εθελοντικοί Πυροσβεστικοί Σταθμοί και τα εθελοντικά Πυροσβεστικά Κλιμάκια δεν έχουν διοικητική αυτοτέλεια, εξυπηρετούν μόνον επιχειρησιακές ανάγκες και υπάγονται στις αρμόδιες κατά τόπον Πυροσβεστικές Υπηρεσίες ή Σταθμούς.»

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 09:01 | Ελευθερία Τσιλογιάννη

  Άρθρο 79 – Διάρθρωση Υπηρεσιών Πυροσβεστικού Σώματος
  ………………………….
  7. Στις Περιφερειακές Πυροσβεστικές Διοικήσεις (ΠΕ.ΠΥ.Δ.) υπάγονται διοικητικά και επιχειρησιακά:
  α. ……….
  δ. Τα Πεζοπόρα Τμήματα, τα οποία διοικητικά υπάγονται στις οικείες ΔΙ.Π.Υ.Ν., ως ακολούθως:………

  Τα Πεζοπόρα Τμήματα ΔΕΝ είναι Υπηρεσίες του Σώματος. Είναι επιχειρησιακοί σχηματισμοί και δεν θα πρέπει να αναφέρονται ως Υπηρεσίες στο νομοσχέδιο.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 09:13 | ππο

  τα αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport θα πρέπει να υπάγονται απευθείας στο Αρχηγείο καθώς η εταιρεία συζητά απευθείας με την ηγεσία, οι συμβάσεις είναι απόρρητες και ο Διοικητής του αεροδρομίου, εάν είναι ο αρχαιότερος μετά από αυτόν της ΔΙΠΥΝ, δεν είναι δυνατό να τον αντικαθιστά

 • 9 Ιανουαρίου 2020, 16:39 | ΧΡΗΣΤΟΣ

  Λόγω ιδιαιτερότητας και χιλιομετρικών αποστάσεων του Ν. Εβρου (περίπου 180 χιλ. απο Μέστη έως Ορμένιο θα πρέπει να εξεταστεί σοβαρά το ενδεχόμενο ο Νομός να χωριστεί σε 2 Δι.Πυ.Ν ,Βόρειο (Π.Κ Δικαιων, Π.Υ Ορεστιάδος, Π.Υ.Δυδιμοτείχου) και Νότιο Τμήμα (Π.Κ Σουφλίου,Εθελοντικό κλιμακιο Φερρών Π.Υ Αλεξανδρούπολης και Π.Κ Σαμοθράκη όπως ισχύει και στην Ελληνική Αστυνομία.

 • 9 Ιανουαρίου 2020, 12:22 | ΚΟΜΝΗΝΟΣ Χρήστος

  Σχετικά με τα Πυροσβεστικά Συνεργεία. Είναι δύο και έχουν υπ’ ευθύνη τους το καθένα τη μισή Ελλάδα. Προφανώς ΔΕΝ έχουν τοπική αρμοδιότητα, άρα ΔΕΝ μπορεί να είναι περιφερειακή υπηρεσία, επομένως δεν πρέπει να ανήκουν σε ΠΕ.ΠΥ.Δ. Πρότασή μου είναι να ανήκουν απ’ ευθείας στον Υπαρχηγό Υποστήριξης ή τουλάχιστον σε Επιχειρησιακό Συντονιστή.

 • 8 Ιανουαρίου 2020, 20:33 | Αλέξανδρος

  Διατήρηση τριών ή τεσσάρων μόνο ΕΜΑΚ, στις υπόλοιπες περιφέρειες θα μπορούν να διατηρηθούν μόνο ειδικές ομάδες (ορειβατικές, υποβρυχίων διασώσεων, κυνοφιλικές) με απευθέιας υπαγωγή στον τοπικό Πειφερειάρχη.
  Να προβλεφθεί οργανική μονάδα κάτω από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο, με τίτλο Πυροσβεστικό όχημα. Με τον τρόπο αυτό θα υπάρχει η δυνατότητα επιχειρησιακής κάλυψης απομακρυσμένων περιοχών (όπως στην πράξη γίνεται με ορισμένα νησιά πχ Μήλος) σε στεγασμένο χώρο και συγκεκριμένη οργανική δύναμη (6 έως πυροσβεστικούς υπαλλήλους).Επίσης θα διευκολυνθεί η επικήμενη αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών του ΠΣ με στόχο την κατάργηση ή αναβάθμιση ΠΥ και ΠΚ ανά την επικράτεια.

 • 8 Ιανουαρίου 2020, 14:05 | Μ.Κ.

  Να καταργηθεί επιτέλους η πυρασφάλεια από την Πυροσβεστική και να δοθούν οι αρμοδιότητες της στην πολεοδομία. Επιτυγχάνεται έτσι εξοικονόμηση προσωπικού, που στην πλειοψηφία τους είναι βαθμοφόροι, οι οποίοι θα καλύψουν άμεσες ανάγκες.
  Είμαστε πυροσβέστες και όχι μηχανολόγοι….

 • 8 Ιανουαρίου 2020, 14:44 | Μ.Κ.

  Οι αξιωματικοί ειδικών καθηκόντων που υπηρετούν στις υπηρεσίες των λιμανιών κλπ, να μπορούν τουλάχιστον να διεκπαιρεώνουν ΕΔΕ, να μπαίνουν σε διάφορες επιτροπές και γενικότερα να έχουν συμμετοχή στις διοικητικές διαδικασίες του σώματος.

 • 8 Ιανουαρίου 2020, 14:34 | ππο

  Η fraport έως τώρα μέσω απόρρητων συμβάσεων συνδιαλέγεται απευθείας με το Αρχηγείο. Μήπως θα ήταν πιο λειτουργικό οι Π.Υ. των αεροδρομίων αυτών να παραμείνουν ανεξάρτητες από τις ΔΙΠΥΝ και να υπάγονται στο Αρχηγείο?

 • 8 Ιανουαρίου 2020, 11:11 | Πέτρος

  Προς αποφυγή παρερμηνειών, θα μπορούσε στις παρ. 7δα έως και 7διγ , να προστεθεί μετά τη λέξη «υπάγονται», η λέξη » επιχειρησιακά».

 • 8 Ιανουαρίου 2020, 09:16 | Γεώργιος Βορλόου

  Θεωρώ ότι θα πρέπει να προστεθεί στην παράγραφο διγ του άρθρου 79 και πεζοπόρο με έδρα την Ζάκυνθο. Είναι επιτακτική ανάγκη για δημιουργία και στελέχωση πεζοπόρου στο Ν. Ζακύνθου καθώς είναι γνωστός στο πανελλήνιο, ο μεγάλος αριθμός ενάρξεων δασικών πυρκαγιών κάθε αντιπυρική περίοδο καθώς και το μέγεθος τους. Η εγκατάσταση πεζοπόρου με έδρα την Ζάκυνθο, θα συνέβαλλε τα μέγιστα στην άμεση, εν τη ενάρξει, αντιμετώπιση και κατάσβεση μιας δασικής πυρκαγιάς.

 • 7 Ιανουαρίου 2020, 16:58 | Μανώλης

  Όποια και να είναι η διάρθρωση των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος αυτή θα πρέπει να συνοδεύετε με την μείωση της γραφειοκρατίας και όλες οι ενέργειες και αναζητήσεις που απαιτούνται να γίνονται με διασύνδεση on line. Με αυτόν τον τρόπο θα μειωθεί το προσωπικό στα γραφεία και αυτό που προκύψει στην πλειονότητα του να είναι πολιτικοί υπάλληλοι (πολιτικό προσωπικό). Αυτό σημαίνει καθαρά μάχιμοι οι περισσότεροι.

 • 7 Ιανουαρίου 2020, 15:05 | Μανώλης

  Πρέπει τα Πεζοπόρα να ανήκουν σε ΔΙΠΥΝ ή Υπηρεσίες, η τουλάχιστον στις μεγάλες Περιφερειακές Διοικήσεις να χωρίζονται σε 2(παράδειγμα ΠΕΠΥΔ Κρήτης) η και 3 ολιγομελή και ευέλικτα τμήματα με ανάλογη ενίσχυση όπου απαιτείται. Επίσης να κλείσουν τα Κλιμάκια που δεν έχουν συμβάντα επιτέλους, να ανοίξουν μόνο εκεί που πραγματικά χρειάζονται και να αναβαθμιστούν αυτά που απαιτούνται.

 • 7 Ιανουαρίου 2020, 09:34 | Γεωργακόπουλος Δημήτριος

  παράγραφος 10
  Στη νησιωτική Ελλάδα (υπηρετώ στις Κυκλάδες) προκειμένου να επέλθει προσαρμογή στις σύγχρονες απαιτήσεις για βελτιστοποίηση αποτελεσματικότητας και καταπολέμησης φαινομένων επιβεβαιωμένων δυσλειτουργιών και γραφειοκρατίας τα πυροσβεστικά κλιμάκια θα πρέπει να πάψουν να μην έχουν διοικητική αυτοτέλεια. Είναι χρονοβόρα η οποιαδήποτε εξυπηρέτηση πολιτών με την κεντρική υπηρεσία που είναι σε άλλο νησί.

 • 6 Ιανουαρίου 2020, 17:31 | Ιωάννης Καϊμάκης ΠΥΡ/ΧΟΣ Π/Μ

  Στην παράγραφο 14 να εξεταστή η ανάληψη των Διοικήσεων των Λιμενικών Πυροσβεστικών Σταθμών να γίνετε από Αξιωματικούς Γενικών Καθηκόντων όπως στο παρελθόν αφού το αντικείμενο των υπηρεσιών αυτών είναι η αντιμετώπιση πυρκαγιών.
  Γιατί η ανάληψη των Διοικήσεων των Λιμενικών Πυροσβεστικών Σταθμών μέχρι και σήμερα από Αξιωματικούς Ειδικών Καθηκόντων δεν έδωσε λύσης αλλά δημιούργησε σύγχυση και πολλά αναπάντητα ερωτήματα στην λειτουργία των υπηρεσιών.

 • 5 Ιανουαρίου 2020, 21:07 | Μανώλης

  Στην παράγραφο 14 να εξεταστεί η ανάληψη των διοικήσεων των λιμενικών πυροσβεστικών σταθμών,να γίνεται από Αξιωματικούς Γεν.Υπηρεσιών όπως στο παρελθόν,αφού το αντικείμενο των υπηρεσιών αυτών είναι η αντιμετώπιση πυρκαγιών.

 • 4 Ιανουαρίου 2020, 23:15 | Σ

  Νομιζω οτι είναι λάθος τα πεζοπορα τμήματα Σάμου, Χίου και Αργοστολίου να υπαγονται διοικητικά και επιχειρησιακά στην ΠΕΠΥΔ που έχει έδρα σε άλλο νησί

 • 4 Ιανουαρίου 2020, 15:27 | Χαράλαμπος

  Προτείνεται να εξεταστεί η αναγραφή της παρ. 14 του άρθρου 79 ως εξής:»Η Διοίκηση των Υπηρεσιών ……. στους/στις οποίες προΐστανται οι αντίστοιχοι υπηρετούντες Αξιωματικοί Ειδικών Καθηκόντων. Δύναται με απόφαση του αρχηγού Π.Σ. να ορίζονται Αξιωματικοί Γενικών Καθηκόντων, κάτοχοι των αντίστοιχων απαιτούμενων τίτλων σπουδών κατά περίπτωση.

 • 3 Ιανουαρίου 2020, 11:02 | Ε. Πετράκης

  Ο νομός Αιτωλοακαρνανίας είναι ο μεγαλύτερος σε έκταση της χώρας. Το Αγρίνιο είναι η μεγαλύτερη πόλη της Αιτωλοακαρνανίας. Αποτελεί έδρα του καλλικρατικού δήμου Αγρινίου και σύμφωνα με την απογραφή του 2011 έχει πληθυσμό 94.181 δημότες, συγκεντρώνοντας σχεδόν το 40% των 252.004 κατοίκων του νομού, ενώ ο Δήμος Μεσολογγίου έχει 34.416 δηλαδή λίγο πάνω από το 1/3 του Δήμου Αγρινίου. Μαζί με την Πάτρα και τα Ιωάννινα, αποτελούν τα τρία μεγαλύτερα αστικά κέντρα στο δυτικό τμήμα της χώρας. Το Αγρίνιο ήταν έδρα του πρώην ομώνυμου Καποδιστριακού δήμου.
  Η Π.Υ. Αγρινίου είναι ο δεύτερος (2) Δήμος της Δυτικής Ελλάδας πληθυσμιακά πίσω από τον Δήμο Πατρέων. Είναι χαρακτηριστικό ότι από 2010 που έχουμε τα στατιστικά της Υπηρεσία έχει περισσότερα συμβάντα από όσα έχουν αθροιστικά και οι 3 άλλες Υπηρεσίες του νομού (Π.Υ Μεσολογγίου, Π.Υ. Ναυπάκτου, Π.Υ Αμφιλοχίας ) και πολλές φορές διπλάσια και τριπλάσια από την Π.Υ. Μεσολογγίου
  Λόγω της ιδιομορφίας του νομού Αιτ/νιας όπως προείπα είναι ο μεγαλύτερος νομός της Ελλάδας η Ελληνική Αστυνομίας έχει δημιουργήσει δύο Αστυνομικές Διευθύνσεις την Αστυνομική Δ/νση Ακαρνανίας και την Αστυνομική Δ/νση Αιτωλίας .Η ΕΛ.ΑΣ. το έχει κάνει αυτό μόνο στον νομό Αιτ/νιας και Έβρου.
  Για τους παραπάνω λόγους προτείνω είτε να μεταφερθεί η Διοίκηση νομού στην Π.Υ Αγρινίου ή να γίνουν στα πρότυπα της ΕΛ.ΑΣ. δύο (2) Διοικήσεις μία (1) στην Αιτωλία και (1) στην Ακαρνανία.

 • 2 Ιανουαρίου 2020, 13:10 | Γεώργιος Β

  Προτείνεται να προστεθεί παράγραφος όπου να αναγράφονται όλες οι Π.Υ. της Επικράτειας με την έδρα τους και την Τάξη που ανήκουν. Η Τάξη έκαστης Π.Υ. να καθοριστεί σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις και ανάγκες σε πυρασφάλεια και αριθμό συμβάντων εκάστης Π.Υ.

 • 1 Ιανουαρίου 2020, 11:51 | ΓΙΩΡΓΟΣ

  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΠΟΙΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ,ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ,ΔΙΟΤΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΣΕ ΑΥΤΑ,ΞΕΠΕΡΝΑΕΙ ΚΑΤΑ ΠΟΛΥ ΤΟΝ ΜΕΣΟ ΑΡΙΘΜΟ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΤΟΥ 70 % ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΟ ΝΑ ΓΙΝΕΙ,ΕΑΝ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΣΤΟ ΣΑΙΤ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΑΣ ΑΝΑΦΕΡΩ,Π.Κ ΛΑΓΚΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ Π.Κ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ . ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ !!!!

 • 31 Δεκεμβρίου 2019, 11:51 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  Επίσης θα έπρεπε να εξεταστεί και η δυνατότητα να χωριστεί σε δύο Πυρ/κές Διοκήσεις Νομού ο Ν. Έβρου, διότι πρόκειται για το 6ο νομό σε έκταση στην Ελλάδα (4.246 τετρ. χιλ.) και για να μπορέσει κάποιος να διασχίσει τον νομό από Μέστη έως το Ορμένιο μέσω Εγνατίας οδού πρέπει να διανύσει 185 χιλ.

 • 31 Δεκεμβρίου 2019, 11:24 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  Θα ήθελα να αναφερθώ στον Ν. Έβρο. Πρόκειται για έναν νομό με 4.246 τετρ. χιλ. 6ο στην Ελλάδα με πέντε Δήμους.Λόγω της μεγάλης χιλιομετρικής απόστασης που χρειάζεται για να μπορέσει κάποιος να διασχίσει τον νομό (185 χιλ από Μέστη έως και το Ορμένιο μέσω Εγνατίας οδού), αλλά και τα ιδιαίτερα γεωχαρακτηριστικά (δάσος διαδιάς)θα έπρεπε να εξεταστεί η δυνατότητα ο νομός να χωριστεί σε δύο Διοικήσης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, όπως άλλωστε συμβαίνει και με τις Αστυνομικές Διευθύνσεις

 • 30 Δεκεμβρίου 2019, 18:45 | Α.Λ.

  Άρθρο 79, §8:
  Θα έπρεπε να εξεταστεί η δυνατότητα να σπάσει στα δύο η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Αιτωλοακαρνανίας, με την Αιτωλία να έχει έδρα την Ι.Π. Μεσολογγίου και την Ακαρνανία το Αγρίνιο.
  Τούτο διότι, ο νομός αυτός παρουσιάζει τέτοια γεωχαρακτηριστικά αλλά και χιλιομετρικές αποστάσεις λόγω του μεγέθους του, που σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η Π.Υ. Ι.Π. Μεσολογγίου δεν έχει το ανθρώπινο δυναμικό να στελεχώσει πλήρως μια ΔΙΠΥΝ, καθιστούν αναγκαία την διαίρεση του Νομού .
  Το ίδιο άλλωστε έχει πράξει και η ΕΛ.ΑΣ. στον Νομό.

 • 30 Δεκεμβρίου 2019, 18:28 | Α.Λ.

  Στο άρθρο 79, §7 αναφέρει «Στις Περιφερειακές Πυροσβεστικές Διοικήσεις (ΠΕ.ΠΥ.Δ.) υπάγονται διοικητικά και επιχειρησιακά:……….
  δ. Τα Πεζοπόρα Τμήματα, τα οποία διοικητικά υπάγονται στις οικείες ΔΙ.Π.Υ.Ν., ως ακολούθως:
  ……»
  ενώ στην συνέχει αναφέρει ξεχωριστά τα πεζοπόρα τα οποία στην πλειονότητά τους ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ και πάλι στις ΠΕΠΥΔ.

 • 30 Δεκεμβρίου 2019, 18:42 | Α. Λ.

  Μήπως είναι λίγο υπερβολικό να θεωρείται η Υπηρεσία Διαχείρισης Πυροσβεστικού Υλικού (Υ.ΔΙ.Π.ΥΛ.) ως ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ η οποία σύμφωνα με το προσχέδιο νόμου είναι τέτοια διότι » Ειδικές χαρακτηρίζονται οι Υπηρεσίες που έχουν ιδιαίτερη αποστολή και επιδιώκουν ειδικό σκοπό στο πλαίσιο του οποίου στελεχώνονται με προσωπικό εξειδικευμένων γνώσεων, φυσικών ικανοτήτων και συγκεκριμένων τυπικών και ουσιαστικών προσόντων.»
  Ασφαλώς Κεντρική Υπηρεσία και όχι Ειδική.