Άρθρο 46 – Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών

1. Η Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών είναι αρμόδια για την υποβολή προτάσεων για την κατάρτιση και αναθεώρηση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.), καθώς και τον συντονισμό των ενεργειών για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού και την αποτελεσματική εκτέλεση και διαχείρισή του, στο πλαίσιο που τίθεται από το Μ.Π.Δ.Σ., τη διαχείριση και συντονισμό των ενεργειών για την κατάρτιση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και διαρθρώνεται στα εξής Τμήματα:
α. Τμήμα Τακτικού Προϋπολογισμού.
β. Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
γ. Τμήμα Αναλύσεων, Αναφορών και Μητρώου Δεσμεύσεων.

Α. ΤΜΗΜΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για:
α. Τον έγκαιρο σχεδιασμό, κατάρτιση, τροποποίηση και παρακολούθηση του Τακτικού Προϋπολογισμού των Φορέων της Γ.Γ.Π.Π. και την παρακολούθηση της εναρμόνισης του με το Μ.Π.Δ.Σ..
β. Την κατάρτιση των προβλέψεων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.) και την υποβολή σχετικών προτάσεων.
γ. Τη διασφάλιση τήρησης των στόχων του Μ.Π.Δ.Σ. και την παρακολούθηση των τυχόν επιπτώσεών του στον Τακτικό Προϋπολογισμό.
δ. Την υποβολή προτάσεων για το ύψος του Προϋπολογισμού των Φορέων της Γ.Γ.Π.Π. στις αρμόδιες υπηρεσίες του Γ.Λ.Κ..
ε. Την πρόβλεψη και αξιολόγηση των δημοσιονομικών επιπτώσεων κάθε πρότασης πολιτικής, προγράμματος ή δράσης στον προϋπολογισμό της Γ.Γ.Π.Π., σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες.
στ. Τη διασφάλιση της εκτέλεσης του Τακτικού Προϋπολογισμού των Φορέων της Γ.Γ.Π.Π., εντός των διαθέσιμων πιστώσεων του Προϋπολογισμού και των εγκεκριμένων ποσοστών διάθεσης, καθώς και την έγκαιρη ενημέρωση των Διατακτών σε περίπτωση που επίκειται η κάλυψη των ανώτατων ορίων εκτέλεσης του τακτικού προϋπολογισμού της.
ζ. Την παρακολούθηση της εκτέλεσης των στόχων του προϋπολογισμού βάσει των μηνιαίων προγραμμάτων στοχοθεσίας.
η. Την υποβολή αιτημάτων για την προέγκριση των πιστώσεων που απαιτούνται για τις νέες μισθώσεις των κτιρίων και άλλων δαπανών της Γ.Γ.Π.Π.
θ. Τη διατύπωση σχεδίου εισήγησης, κατά λόγο αρμοδιότητας, σε σχέδια νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και κανονιστικών πράξεων, εφόσον έχουν επίπτωση στον ετήσιο τακτικό Προϋπολογισμό ή στο Μ.Π.Δ.Σ., των Φορέων της Γ.Γ.Π.Π.
ι. Τη μέριμνα για τη σύνταξη των εκθέσεων κάλυψης δαπανών που προκαλούνται σε βάρος των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων από την έκδοση νόμων και κανονιστικών πράξεων.
ια. Τη συνεργασία με το Τμήμα Αναλύσεων, Αναφορών και Μητρώου Δεσμεύσεων για την προετοιμασία των απαιτούμενων αναλύσεων και αναφορών σχετικά με τα στοιχεία του τακτικού προϋπολογισμού και το Μ.Π.Δ.Σ. της Γ.Γ.Π.Π.
Β. ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για:
α. Τον σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση έργων χρηματοδοτούμενων από Αναπτυξιακά Προγράμματα.
β. Την κατάρτιση και παρακολούθηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(ΠΔΕ).
Γ. ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ, ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ
Το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για:
α. Την τήρηση και έλεγχο του Μητρώου Δεσμεύσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού και των σχετικών με το μητρώο λογιστικών βιβλίων και χρηματοοικονομικών καταστάσεων που προβλέπονται από τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
β. Τη συγκέντρωση των δημοσιονομικών στοιχείων από τα Μητρώα Δεσμεύσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, των εποπτευόμενων Φορέων της Γ.Γ.Π.Π., την επεξεργασία αυτών και την αποστολή τους στις κατά περίπτωση αρμόδιες Υπηρεσίες.
γ. Την αξιολόγηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, για την τήρηση των στόχων και την εισήγηση διορθωτικών προτάσεων σε περιπτώσεις αποκλίσεων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Γ.Λ.Κ.
δ. Την παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης του Προϋπολογισμού για το σύνολο των Διατακτών, τη συγκέντρωση προτάσεων και εισηγήσεων από τους Φορείς της Γ.Γ.Π.Π. για την βελτίωση της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού, καθώς και την τήρηση της στοχοθεσίας.
ε. Την ανάλυση και αξιολόγηση των τηρούμενων οικονομικών στοιχείων για την επεξεργασία, παραγωγή και έλεγχο οικονομικών καταστάσεων ή εκθέσεων, αναφορικά με την εκτέλεση του Προϋπολογισμού, συνολικά ή εν μέρει.
στ. Την παρακολούθηση εκτέλεσης των προϋπολογισμών, των ελλειμμάτων και των χρεών που εμφανίζουν οι εποπτευόμενοι της Γ.Γ.Π.Π. Φορείς σε τακτική βάση.
ζ. Την μηνιαία παρακολούθηση σε ξεχωριστή κατάσταση των εγγραφών που γίνονται στα λογιστικά βιβλία για κάθε δευτερεύοντα Διατάκτη.