Άρθρο 87 – Υγειονομική Υπηρεσία Πυροσβεστικού Σώματος (ΥΓ.Υ.Π.Σ.)

1. Η Υγειονομική Υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος αποτελεί Ειδική Κεντρική Υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 39/2006 (Α΄ 42), εδρεύει στην Αθήνα και υπάγεται στον Επιτελάρχη.
2. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, καθορίζονται θέματα εσωτερικής οργάνωσης, διάρθρωσης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος.
3. Η Υγειονομική Υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος στεγάζεται στις δομές του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας και παρέχει τις υπηρεσίες της στους δικαιούχους του Νοσοκομείου (πλην των ιπτάμενων).
4. Στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας μπορεί να υπηρετεί το πυροσβεστικό προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων ειδικότητας Υγειονομικού, ανάλογων ειδικοτήτων κατά βαθμό και θέση. Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται η διαδικασία τοποθέτησης του ανωτέρω προσωπικού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
5. Το πυροσβεστικό προσωπικό, το οποίο μετατάσσεται στην κατηγορία Ειδικών Καθηκόντων ειδικότητας Υγειονομικού και τοποθετείται στην Υγειονομική Υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, εφόσον δεν έχει αποκτήσει τίτλο ιατρικής ειδικότητας, ασκείται για την απόκτηση τίτλου σε ιατρική ειδικότητα, η οποία καθορίζεται από τον Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος, μετά από αιτιολογημένη πρόταση του Διευθυντή της Υγειονομικής Υπηρεσίας Πυροσβεστικού Σώματος.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 16:16 | Νικόλαος Γ. Μπάλσης

  Να προστεθεί παρ.6 ως εξής: «6. Ως δικαιούχοι των υπηρεσιών του Νοσοκομείου 251 ΓΝΑ για την Αττική και των Στρατιωτικών Νοσοκομείων για την υπόλοιπη Ελλάδα, θεωρείται και το σύνολο του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος της παρ.2 του άρθρου 76 του παρόντος σχεδίου νόμου, καθώς και των συζύγων και λοιπών συγγενών αυτών , ανιόντων και κατιόντων, α΄ βαθμού».
  Να προστεθεί παρ.7 ως εξής: «7. Καθιερώνεται ο περιοδικός υποχρεωτικός προληπτικός υγειονομικός έλεγχος για το σύνολο του προσωπικού της παρ.2 του άρθρου 76 του παρόντος σχεδίου νόμου, αδαπάνως για το προσωπικό. Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Οικονομικών, καθορίζονται το είδος και η περίοδος των υγειονομικών εξετάσεων και δοκιμασιών ανάλογα με την ηλικία, το φύλο και τα καθήκοντα του προσωπικού, οι υγειονομικοί σχηματισμοί και άλλοι φορείς ιατρικών υπηρεσιών , τα μικροβιολογικά, διαγνωστικά και άλλα εργαστηριακά κέντρα, ο τρόπος δικαιολόγησης της δαπάνης και άλλες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου».
  Να προστεθεί παρ.8 ως εξής: «Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του πολίτη, καθορίζονται θέματα Υγειονομικής Υπηρεσίας του προσωπικού ρου Πυροσβεστικού Σώματος και σε αντικατάσταση του Κεφαλαίου Ε του π.δ.210/1992 (99), όπως ισχύει».

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 10:46 | Νικόλαος Γ. Μπάλσης

  Να προστεθεί παρ.6 ως εξής: «6. Ως δικαιούχοι των υπηρεσιών του Νοσοκομείου 251 Γ.Ν.Α. για την Αττική και των Στρατιωτικών Νοσοκομείων για την υπόλοιπη Ελλάδα, θεωρείται και το σύνολο του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος της παρ.2 του άρθρου 76 του παρόντος σχεδίου νόμου, καθώς και των συζύγων και λοιπών συγγενών αυτών, ανιόντων και κατιόντων, α΄ βαθμού».
  Να προστεθεί παρ.7 ως εξής: «7. Καθιερώνεται ο περιοδικός υποχρεωτικός προληπτικός υγειονομικός έλεγχος για το σύνολο του προσωπικού της παρ.2 του άρθρου 76 του παρόντος σχεδίου νόμου, αδαπάνως για το προσωπικό. Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Οικονομικών, καθορίζονται το είδος και η περίοδος των υγειονομικών εξετάσεων και δοκιμασιών ανάλογα με την ηλικία, το φύλο και τα καθήκοντα του προσωπικού, οι υγειονομικοί σχηματισμοί και άλλοι φορείς ιατρικών υπηρεσιών , τα μικροβιολογικά, διαγνωστικά και άλλα εργαστηριακά κέντρα, ο τρόπος δικαιολόγησης της δαπάνης και άλλες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου».

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 10:19 | Ελευθερία Τσιλογιάννη

  -Αναβάθμιση της ΥΓ.Υ.Π.Σ., δημιουργία θέσης Υποστρατήγου για το Διευθυντή αυτής, όπως ήταν άλλωστε επί πολλά χρόνια, και προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Π.Δ. 39/2006 (α΄42)

  – Αύξηση του ορίου ηλικίας των Υγειονομικών Αξιωματικών του Π.Σ. σύμφωνα με την ηλικία συνταξιοδότησης που προβλέπεται στους Ιατρούς του Ε.Σ.Υ. ήτοι 67 έτη,

  – Άμεση πρόσληψη όλων των Υγειονομικών Ιατρών που προβλέπονται, στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 του Π.Δ. 39/2006 (α΄42)

  -Θεσμοθέτηση δυνατότητας των υπαλλήλων του Π.Σ. να προμηθεύονται τα φάρμακά τους από το Φαρμακείο του 251 ΓΝΑ, ώστε κατ΄αυτόν τον τρόπο να επιβαρύνονται με μικρότερη συμμετοχή επί των φαρμάκων.

  – Θεσμοθέτηση προληπτικού ιατρικού ελέγχου όλων των υπαλλήλων ανά διετία.

  -Οι υπάλληλοι που έχουν τεθεί και θα τεθούν μελλοντικά στην κατάσταση της Υπηρεσίας Γραφείου, να επανακρίνονται από την Α.Υ.Ε. του Π.Σ. ανά διετία, για κρίση Σωματικής Ικανότητας ώστε να επαναπροσδιορίζεται η Υπηρεσιακή τους κατάσταση.

  Σε κάθε περίπτωση, η κρίση σωματικής ικανότητας των πυροσβεστικών υπαλλήλων να εξακολουθήσει να γίνεται αποκλειστικά από την Α.Υ.Ε. του Π.Σ. καθώς οι Υγειονομικοί Αξιωματικοί του Π.Σ. έχουν γνώση των ιδιαιτέρων συνθηκών εργασίας που αντιμετωπίζουν οι άντρες και οι γυναίκες του Π.Σ. Η σωματική ικανότητα του προσωπικού του Π.Σ. προσδιορίζεται σύμφωνα με το Π.Δ. 11/ 2014, το οποίο πέραν των άλλων ρητά προβλέπει στην παράγραφο 4 του άρθρου 3, ότι «Για νοσήματα, παθήσεις ή βλάβες που δεν αναφέρονται στους παραπάνω πίνακες και παραρτήματα όπως και για παρεκκλίσεις από το φυσιολογικό που επιδρούν στη σωματική ικανότητα αποφαίνεται κατά την κρίση της η αρμόδια Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή».

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 21:42 | Χ. & Γ.

  1) Προτείνεται: Η δημιουργία Δ/νσης υγιεινής & ασφάλειας στο Π.Σ. με κύρια και πρωτεύουσα αρμοδιότητα την εποπτεία – έλεγχο και παρακολούθηση της εφαρμογής των κανονισμών υγιεινής & ασφάλειας στο Π.Σ. και δευτερεύουσες αρμοδιότητες, την επιτελική σχεδίαση, τον συντονισμό και την συνεργασία με την υγειονομική υπηρεσία του Π.Σ. Επίσης ως αντικείμενο θα έχει την εφαρμογή νόμων -διατάξεων για το πυροσβεστικό προσωπικό και την έκδοση ερμηνευτικών εγκυκλίων – κανονισμών – διαταγών, που να είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της εφαρμογής των ισχυουσών νομοθεσιών.
  2) Προτείνεται : Δημιουργία και εφαρμογή νομοθεσίας σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας του Π.Σ. και για τους χώρους στρατωνισμού των υπαλλήλων όλων των υπηρεσιών και αποδοχή – υιοθέτηση από το Ελληνικό Δημόσιο των όρων «εργατικό ατύχημα« και «επαγγελματική ασθένεια«.
  3) Προτείνεται : Η καθιέρωση τακτικού ελέγχου (π.χ. : μία φορά το χρόνο) καρδιοαναπνευστικής και πνευμονολογικής εξέτασης όλων των πυροσβεστικών υπαλλήλων με μέριμνα για καλύτερη υγεία των πυροσβεστών, καλή φυσική κατάσταση, συχνοί καταγραφικοί έλεγχοι της υγείας βασισμένοι σε αξιόπιστα σύγχρονα τέστ με υποστηρικτικές, συμβουλευτικές, προληπτικές στρατηγικές, που προάγουν την υγεία και την σωματική ικανότητα.
  4) Προτείνεται : Η δυνατότητα παροχής ψυχολογικής υποστήριξης στους Πυροσβεστικούς υπαλλήλους μετά από έντονη ψυχολογική πίεση (στρες) – μετατραυματικές διαταραχές από εξειδικευμένο επιστημονικό ιατρικό προσωπικό (Κλινικός ψυχολόγος – νευρολόγος).

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 12:07 | Νικος 21

  Να ληφθεί μέριμνα και για τη λειτουργία Υγειονομικής Υπηρεσίας και στη Θεσσαλονίκη

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 15:51 | Δ.Τ.

  Σημαντικό θέμα που αφορά πάρα πολλούς συνάδελφους πυροσβέστες ανεξάρτητα θέσης ή βαθμού είναι η εναρμόνιση της υπηρεσίας με την οικογένεια κατά την αντιπυρική περίοδο.
  Ακόμα ένα σημαντικό ζήτημα που δεν έχει ποτέ σε κανένα νομοσχέδιο και καμία αναδιάρθρωση είναι το θέμα που αφορά συναδέλφους που είναι ζευγάρια και υπηρετούν και δυο στο Πυροσβεστικό Σώμα.
  Πρέπει να υπάρξει μέριμνα και ανάλογες αποφάσεις κατά την αντιπυρική περίοδο,σε ευρείας κλίμακα συμβάντα, και επιφυλακές ώστε να μην δημιουργείται κώλυμα στην υπηρεσίας τους.
  Πρέπει να υπάρχει επίσης μέριμνα για τις οικογένειες με παιδιά το καλοκαίρι που κλείνουν τα σχολεία να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε δημόσιες δομές δωρεάν ή με κάποιο μικρό αντίτιμο σε ιδιωτικές.
  Είμαστε πολύτεκνη οικογένεια συνάδελφων χωρίς βοήθεια μακριά από τον τόπο καταγωγής μας και λόγο εισοδημάτων δυο μισθωτοί δεν δικαιούμαστε τίποτα
  και πληρώνουμε όλα τα χρόνια παιδικούς σταθμούς,kamp το καλοκαίρι,κάποια γυναίκα να τα προσέχη και ότι άλλο χρειαστεί να είμαστε στην υπηρεσία μας κανονικά και να ασκούμαι όπως προβλέπει ο κανονισμός τα καθήκοντα μας..
  Ευχαριστώ πολύ!

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 10:17 | ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π.Σ.

  Λόγω του ότι αρκετοί Υγειονομικοί Αξιωματικοί του Π.Σ. ευρίσκονται σε ηλικία αποστρατείας προτείνεται η αύξηση του ορίου ηλικίας των Υγειονομικών Αξιωματικών του Π.Σ. στην ισχύουσα ηλικία συνταξιοδότησης ιατρών του Ε.Σ.Υ. τα 67 έτη , λόγω έλλειψης Υγειονομικών Αξιωματικών , μετά τη μή κατάταξη εδώ και δέκα έτη , συνταξιοδότηση και θανάτων έχει ως αποτέλεσμα την δυσκολία συγκρότησης των Υγειονομικών Επιτροπών απαραιτήτων για τη λειτουργία του Π.Σ.και επιπλέον την αδυναμία εκτέλεσης της Υγειονομικής κάλυψης και φροντίδας των ανδρών και γυναικών του Π.Σ.

 • 8 Ιανουαρίου 2020, 13:55 | Ermis

  Είναι απαραίτητη η καθιέρωση προληπτικών υγειονομικών εξετάσεων όπως συμβαίνει στην Αεροπορία και στο Στρατό.

 • 2 Ιανουαρίου 2020, 05:59 | ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

  Θα πρέπει να ληφθεί μεριμνά και για τη λειτουργία Υγειονομικής Υπηρεσίας και σε άλλες μεγάλες πόλεις π.χ. Θεσσαλονίκη.

 • 1 Ιανουαρίου 2020, 12:10 | ΓΙΩΡΓΟΣ

  Η Υγειονομική Υπηρεσία Πυροσβεστικού Σώματος,Θα πρέπει να αναλάβει την εκπαίδευση και επανάληψη αυτής (κάθε χρόνο) του προσωπικού του πυροσβεστικού σώματος,στο θέμα των πρώτων βοηθειών,Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση ,Χρήση του αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή ,περιποίηση τραυμάτων ,τη γνώση αυτών κατ αρχάς για τη χρήση μεταξύ των συναδέλφων βοήθεια εάν χρειαστεί,(π.χ μια ανακοπή πάνω στο βουνό,σε δασοπυρόσβεση η διάσωση). Το 90 % των συναδέρφων δεν γνωρίζει πρώτες βοήθειες. ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΗ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ !!!